3PACK PRODUCTIONS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 3PACK PRODUCTIONS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 841.875.272

Publication

26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.06.2014, NGL 23.06.2014 14204-0152-009
30/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 25.09.2013 13595-0268-009
19/12/2011
Mod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*11307515*

Neergelegd

15-12-2011

Griffie

Ondernemingsnr :

0841875272

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Benaming (voluit): 3Pack Productions

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2490 Balen, Oude Molsebaan 71

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Samul Van der Linden, te Diepenbeek, op vijftien december tweeduizend elf, eerstdaags te registreren te Hasselt, eerste kantoor, dat door de heer MANGELSCHOTS, Geert Louis, geboren te Lommel op zeven april negentienhonderd drienzeventig, wonende te 2490 Balen, Oude Molsebaan 71, een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht, genaamd "3Pack Productions", met zetel te 2490 Balen, Oude Molsebaan 71, en dit voor een onbeperkte duur.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro ( 18.600,00), is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst, en is vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder n honderdzesentachtigste (1/186) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De oprichter heeft een bedrag van achttienduizend zeshonderd euro ( 18.600,00) in geld ingebracht, volgestort ten belope van twee derden per aandeel, hetzij in totaal twaalfduizend vierhonderd euro ( 12.400,00), zodat nog zesduizend tweehonderd euro ( 6.200,00) te volstorten blijft.

Het volgestorte gedeelte van de inbrengen in geld werd voorafgaandelijk aan de oprichting gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 363-0976052-78 bij ING Belgi, naamloze vennootschap met zetel te Brussel. Het boekjaar begint op n januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve n tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de verdeling van het saldo van de nettowinst.

Bij ontbinding met vereffening worden n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. Zij beschikken over alle machten welke hen dienaangaande krachtens het Wetboek van vennootschappen worden toegekend, onder de voorwaarden aldaar bepaald.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Het na vereffening overblijvend saldo zal worden aangewend op de door de algemene vergadering te bepalen wijze.

De vennootschap wordt bestuurd door n of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door hen vast te stellen.

De zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder elkaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door een bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Indien de vennootschap slechts n vennoot zou tellen, kunnen zowel de enige vennoot als een derde tot zaakvoerder worden benoemd. Indien evenwel geen zaakvoerder is benoemd, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder.

De vennootschap heeft tot doel:

- Het professioneel begeleiden door middel van advies, bemiddeling en boeken van artiesten met in hoofdzaak straatartiesten;

- Het organiseren van evenementen, festivals, kunsthappenings;

- Het geven van raad en advies aan externe organisaties, festivals, evenementen, steden, gemeenten,

culturele centra, winkeliersverenigingen, enzovoorts;

- Het bedenken, uitwerken en verkopen van concepten en productpromotie;

- Het verkopen en verhuren van materialen, installaties;

- Artistieke producties, totaalspektakels, installaties produceren, begeleiden en opzetten;

- Het verzorgen van opleidingen;

- Het leggen en opbouwen van nationale en internationale netwerken van festivals, organisaties en

artiesten;

- Het verkrijgen van subsidies voor het realiseren en organiseren van projecten op nationaal,

internationaal en Europees niveau;

- Het begeleiden van artiesten van werknemer naar ondernemer;

- Het bevorderen van het straattheater in al haar contexten;

- Het geven van workshops op diverse niveaus artiesten en bedrijven;

- Consulting;

- Het onderhandelen tussen artiesten en regering ter bevordering van het straattheater;

- Het creren van een economische markt voor artiesten met in hoofdzaak straatartiesten (jong en nieuw talent);

- Managen van artiesten;

- Verkopen van arrangementen (VIP) in dienst van organisatie;

- Sponsorwerving;

- Budgetbegeleiding, opstellen financieel plan;

- Opstellen van draaiboek bij activiteiten;

- Grafische vormgeving;

- Webdesign.

Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap mag belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden in Belgi en in het buitenland alle commercile, industrile, financile, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde donderdag van juni om achttien uur

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats.

De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Elk aandeel geeft recht op n stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of per fax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Om als vennoot (of diens gevolmachtigde) tot de vergadering te worden toegelaten en om stemrecht te kunnen uitoefenen, dient men (of de lastgever in kwestie) vennoot te zijn op datum van de vergadering/besluitvorming. Deze hoedanigheid wordt bewezen aan de hand van de inschrijving in het register van aandelen.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Indien de oproeping dit voorziet kunnen de vennoten, mits eenparigheid, ook schriftelijk besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die besluiten die bij authentieke akte moeten worden genomen.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering van vennoten kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Wanneer de vennootschap slechts n vennoot telt oefent deze alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard. Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

Werd door de oprichter tot niet-statutaire Zaakvoerder benoemd voor onbepaalde duur: de heer Geert MANGELSCHOTS, wonende te 2490 Balen, Oude Molsebaan 71, dewelke dit mandaat aanvaard heeft.

Onder voorbehoud van retro-activiteit ingevolge de overname van de verbintenissen aangegaan namens de vennootschap in oprichting, neemt het eerste boekjaar een aanvang op datum van vijftien december tweeduizend en elf en zal het worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend twaalf.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD. Expeditie van de oprichtingsakte.

Samul Van der Linden Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 16.06.2016, NGL 29.08.2016 16522-0279-009

Coordonnées
3PACK PRODUCTIONS

Adresse
OUDE MOLSEBAAN 71 2490 BALEN

Code postal : 2490
Localité : BALEN
Commune : BALEN
Province : Anvers
Région : Région flamande