4 C PARTNER

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 4 C PARTNER
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 460.358.634

Publication

06/05/2014 : BVBA: kapitaalverhoging door inbreng in natura - doeluitbreiding
Er blijkt uit een PV van buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Eline Goovaerts te Mechelen

dd 11 maart 2014 met als registratierelaas : " Geregistreerd vijfbladen, twee verzendingen, te Mechelen 1sta

kantoor der registratie op 14 maart 2014, boek 995, blad 14, vak 09. Ontvangen: €50. De ea. Ontvanger, getekend, KOEN DECOSTER" dat de statuten van de bvba 4C PARTNER, met zetel te 2830 Willebroek,

Verbindingstraat 13, met ondememingsnummer 0460.358.634 RPR Mechelen, gewijzigd werden en meer bepaald :

Kennisname van de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 24 februari 2014 inzake de dividenduitkering op basis van de belaste reserves, zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, hetzij een bedrag van 166.263,38 EUR zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening per 31-03-2012.

Kennisname verslag van de bedrijfsrevisor betreffende een beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoedïng, overeenkomstig artikel 313, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verslag van het bestuursorgaan over het belang voor de vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en kapitaalsverhoging, overeenkomstig artikel 313, §1 van het Wetboek van vennootschappen,

Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, verhoging van het kapitaal met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentîjds dividend, zijnde 124.200 EUR om het van 18.600 EUR te brengen op 142.800, door uitgifte van 820 nieuwe aandelen Aanpassing artikel 5 der statuten. Thans Iuidt dit artikel aïs volgt:

"ARTIKEL 5: Kapitaal.

a) Het maatschappeiijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd tweeënveertig

duizend achthonderd euro (142.800€). Het is verdeeld in duizend vijfhonderd zeventig (1.570) gelijke aandelen zonder nominale waarde die ieder één duizend vijfhonderd zeventigste

(1/1.570**) van het kapitaal vertegenwoordigen.''

- Doeluitbreiding

a. Kennisnemîng van het verslag van de zaakvoerder met uiteenzettîng van een gedetailleerde motivatie voor de voorgestelde uitbreiding van het maatschappeiijk doel; bij dit verslag wordt een staat van activa en

passiva gevoegd afgesloten op 31 december 2013.

b. Uitbreiding van het maatschappeiijk doel door wijziging van artikel 4 der statuten als volgt

De vennootschap heeft tôt doel:

Het bemiddelen, de dienstverlening en adviesverlening in een aantal sectoren en onderwerpen in de farmaceutische- en gezondheidssector aïs managementvennootschap. De onderwerpen waarin assistentie zal verleend worden omvatten ondermeer (maar niet uitputtend)

• "resourcing" en project management projectplannïng, workload berekening, workloadplannîng en workloadverdeling, resourceplanning allerhande gaande van het vinden van oplossingen voor het bedrijf in informatietechnologieoplossingen, tôt manpoweroplossingen (het effectief vinden van

gepast personeel, het trainen van dat personeel) het subcontracteren van personeel binnen de farmaceutische wereld en zijn afgeleiden;

• Clinical research en development : van stratégie tôt impementatie van klinische studies

• Regulatory affairs: aile activiteiten behorend tôt dit professioneel domein van vroege interacties met desebtreffende autoriteiten (lokaal, intemationaal, europees) tôt het samenstellen en indienen van de dossiers tervermaking van de neiuwe geneesmiddelen

Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening


Voor-

Jjehouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

a xi

t» s:

•FF

mod11.1

• "early market research": zoals préliminaire evaluatîes voor klanten van een nieuw concept, een j nieuwe business opportunity etc., feasibîlity studies en participaties în grotere market; researchstudies voor bepaalde markten en geografische gebieden waar onze ondememing de ; expertise kan leveren;

• "communication": hiertoe behoort een mix van activiteiten zoals, het bemiddelen voor; congresorganisatoren, het organiseren van satellietsymposia, investigatormeetings, seminarie-: organisatie inclusief het afsluiten van contracten voor derden; het uitwerken van de totale communicatie inclusief multimediatoepassingen, het ontwerpen en realiseren van educationeel materiaal voor zovel provider aïs eindgebruiker. (knowiedge brokerage en go between in '

organisatie van de patiëntenmarkt voor klinisch onderzoek. Het organiseren van lecturetours, en eventueel zelfs andere events zoals incentiefreizen voor personeel, preceptorshiporganisatie voor sponsers annual days and open days.

• "éducation": het schrijven van boeken en het editeren ervan; het traînen van clinical research en ander personeel in de meest brede zin zoals ook het 'site personel' betrokken bij klinisch onderzoek. Het geven van cursussen, het maken van educationeel materiaal, het inrichten van cursussen in een aangepaste omgeving. Werken rond preventie betreffende verschillende gezondheidsvraagstukken en daadwerkelijk projecten implementeren. De distributie/verkoop van gezondheidsprodukten en geneesmiddelen.

Het doel concentreert zich rond de 4C's: clinical research and development en regulatory affairs- CRAservices - communication/éducation - consulting.

Het aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen, huren, verhuren, beheren, bouwen, omvormen, uitbaten, in waarde brengen van aile onroerende goederen; alsook aile hiervoor niet voorziene verrichtingen waartoe onroerende goederen aanleiding kunnen geven.

Het beheren van een patrimonium alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alsook aile hiervoor niet voorziene vem'chtingen waartoe onroerende goederen aanleiding kunnen geven. Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden. Het verlenen van management, intellectuel en administratieve hulp. Het uitvoeren, verlenen van en integreren van aile diensten en handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op informatîca, burotica en consulting alsmede de productie, de aankoop, de verkoop, de leasing, de huur, de verhuur, het onderhoud van aile informatica buroticasystemen, uitrusting en toebehoren.

Het beheren, kopen, verkopen van aandelen, als holdingvennootschap.

Het uitoefenen van elke activiteît van borgstelling voor derden, alsmede het verstrekken van leningen aan natuurlijke of rechtspersonen zonder evenwel hierbij de financiële wetgeving dienaangaande te overtreden. Het waarnemen van mandaten in rechtspersonen en ondernemingen

Zij kan meer bepaald bîj wijze van inbreng, fusie, inschrijving, financiële intervertie of enige andere wijze belangen nemen in vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappeiijk doel geheel of gedeeitelijk samenvalt of verband houdt met het hare of bijdraagt tôt de

realisatie ervan.

Dit ailes in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consîgnatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in aile ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappeiijk doel vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap aile daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeitelijk in verband staan met het maatschappeiijk doel.

Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan bv onder de vorm van een CVBA VGD ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN, te Brussel, Burgemeester Etienne Demunteriaan 5 bus 4, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tôt indeplaatsstelling, de vervulling van aile administratieve formaliteiten te verzekeren betrekking hebbend op onderhavige beslissingen.

VOOR ANALYT1SCH UITTREKSEL

Getekend notaris Eline Goovaerts

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de statutenwijziging, notulen bijzondere algemene vergadering dd. 24/02/2014, bijzonder verslag zaakvoerder, revisoraal verslag, bijzonder verslag zaakvoerder art. 287 W.Venn,, en de gecoôrdineerde tekst van de statuten

Op de laatste blz. van j-uik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening
14/11/2013 : ME081373
27/11/2012 : ME081373
03/12/2010 : ME081373
04/11/2009 : ME081373
20/05/2009 : ME081373
02/12/2008 : ME081373
29/10/2007 : ME081373
30/10/2006 : ME081373
18/11/2005 : ME081373
25/10/2004 : ME081373
18/05/2004 : ME081373
12/11/2003 : ME081373
28/10/2002 : ME081373
02/10/2015 : ME081373
07/11/2001 : ME081373
03/10/2000 : ME081373

Coordonnées
4 C PARTNER

Adresse
VERBINDINGSSTRAAT 13 2830 BLAASVELD

Code postal : 2830
Localité : Blaasveld
Commune : WILLEBROEK
Province : Anvers
Région : Région flamande