4 D DIAMONDS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : 4 D DIAMONDS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 428.107.025

Publication

09/10/2014
Mol Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

~

beht aar Bel( Staal 111111111111111111

Ondernemingsnr : 0428107025

Benaming

(voluit) : 4 D Diamonds in vereffening

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : de Caterslei 15 2930 Brasschaat

(volledig adres)

Onderwerp akte : Sluiting van vereffening

Notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van dertig augustus tweeduizend veertien

1. Vennoten

Het kapitaal van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door 1526 aandelen.

Deze aandelen worden aangehouden als volgt :

Vennoten

Longstaf Trudy Jennifer, Rendierstraat 1, 2610 Antwerpen (Wilrijk) : houdster van 901 aandelen

Dbeis Abdallah Elia, Rendierstraat 1, 2610 Antwerpen (Wilrijk) : houder van 625 aandelen

Totaal : 1526 aandelen

De vennoten erkennen dat bovenstaande tabel het aandeelhouderschap correct weergeeft.

2. Eenparig besluit

De vennoten verklaren dat

Zij wensen over te gaan tot de eenparige besluitvorming met betrekking tot de volgende punten :

1. Analyse van het verdelingsplan, van de sluitingsrekeningen van de vereffenaar, van de documenten die deze staven en van het bijzonder verslag van de vereffenaar

2. Goedkeuring van de sluitingsrekeningen

3. Sluiting van de vereffening

4. Verlenen van kwijting aan de vereffenaar voor de uitvoering van haar mandaat tijdens de vereffening en ontslag van de vereffenaar

5. Plaats waar de vennootschapsdocumenten en de boekhouding van de vennootschap zal worden bewaard

6. Uitvoeringsbesluiten en volmachten

Zij kennis hebben van de oproepingsformaliteiten en  termijnen, zoals uiteengezet in het Wetboek

van Vennootschappen en van de mogelijkheid om de nietigheid te vorderen van de beslissingen die

door de algemene vergadering worden genomen en die zouden zijn aangetast door een vormgebrek,

overeenkomstig de artikelen van het Wetboek van Vennootschappen.

De vennoten verklaren dat zij verzaken aan voormelde oproepingsformaliteiten en  termijnen en

aan de mogelijkheid om de nietigheid te vorderen wegens een vormgebrek.

Deze besluiten in werking zullen treden op het ogenblik dat de vennoten onderhavige besluiten hebben

ondertekend en ten laatste op dertig augustus tweeduizend veertien.

3. Verklaringen van de vereffenaar

De vereffenaar heeft afstand gedaan van de formaliteiten zoals uiteengezet in de artikelen van het Wetboek van Vennootschappen,

Rechtbank van koophandel Antwerpen

3 0 SEP. 201't

Grifaeling Antwerpen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

4. Besluiten

De vennoten verklaren in te stemmen met volgende eenparige besluiten van de bijzondere algemene vergadering

1. De bijzondere algemene vergadering neemt kennis van het feit dat de vereffenaar op zevenentwintig maart tweeduizend veertien overeenkomstig artikel 190 1 van het Wetboek van Vennootschappen het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord heeft voor - gelegd aan de Rechtbank van Koophandel van Antwerpen, welk plan bij beschikking van de Rechtbank van Koophandel van Antwerpen van tweentwintig april tweeduizend veertien werd goedgekeurd.

2. Na analyse van het verdelingsplan, de sluitingsrekeningen van de vereffenaar en de documenten die deze staven beslist de bijzondere algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om de ski -tingsrekeningen en de verdeling van het vereffeningsaldo zoals opgenomen in het verdelingsplan goed te keuren, De bijzondere algemene vergadering bevestigt dat het resterende actief door de vennoten wordt teruggenomen in verhouding tot hun aandelenbezit en stelt vast dat de vereffening sluit met een negatief resultaat. In voorkomend geval zullen de vennoten ook alle toekomstige activa en passiva, alle rechten en verplichtingen van de vennootschap overnemen.

3. De bijzondere algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de vereffening van de vennootschap te sluiten.

4. Aan de vereffenaar, mevrouw Trudy Jennifer Longstaff, wordt kwijting gegeven voor de uitoefening van haar mandaat tijdens de vereffening en de vereffenaar, mevrouw Trudy Jennifer Longstaff, wordt ontslaan van haar taken.

5. De bijzondere algemene vergadering beslist dat de vennootschapsboeken en de boekhouding van

de vennootschap zullen worden bewaard voor de wettelijke vereiste periode door mevrouw Trudy Jennifer

Longstaff, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Rendierstraat 1.

6. De bijzondere algemene vergadering verleent volmacht aan de heer Johan De Keulenaer, wonende te 2900 Schoten, Ganzendreef 6, met recht van indeplaatsstelling, om al het nodige te doen voor de neerlegging van fiscale aangiftes en voor het regelen van elk geschil met betrekking tot directe of in - directe belastingen.

De bijzondere algemene vergadering verleent tevens volmacht aan de heer Johan De Keulenaer, met recht van indeplaatsstelling, om al het nodige of nuttige te doen voor de sluiting van de vereffening. De bijzondere volmachthouder kan eender welk document dat nodig of nuttig is in het licht van de sluiting van de vereffening aanvullen, tekenen en neerleggen bij eender welke publieke of private instantie of overheid.

De bijzondere algemene vergadering verleent tevens volmacht aan de heer Johan De Keulenaer, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de wijziging en doorhaling van de registratie van de vennootschap in het vennootschapsregister bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, of van eventuele andere inschrijvingen en de nodige handelingen te doen voor de publicatie van deze beslissingen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de Recht - bank van Koophandel, en te dien einde, al het nodige te doen.

5. Ondertekening

Het ontwerp van onderhavige besluiten werd ter onderzoek aan de vennoten aangeboden en werd vervolgens door de vennoten op onherroepelijke wijze ter goedkeuring ondertekend op dertig augustus tweeduizend veertien.

Opgemaakt te Brasschaat op dertig augustus tweeduizend veertien

Johan De Keulenaer

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor).

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

20/12/2012
mod 11.1

4

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*12209 907*

11Ondernemingsnr : 0428.107.025

,r~+~~~.

r <:,~Lr~4,,l,n

"

~zn~. : ~I^

~; A"ir4rt.,.-'~Rl~l>. t~ { ., ,

,,%A.

~~~ " ~~~~

~~

~J~rq

Griffie

Benaming (voluit) ; 4 D DlAMONS

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : de Caterslei 15 2930 Brasschaat

Onderwerp akte :INVEREFFENINGSTELLING - AANSTELLING VAN VEREFFENAAR MACHTEN - COORDINATIE VAN DE STATUTEN

Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen op zestien december tweeduizend en elf "geregistreerd drie bladen geen renvooien te Antwerpen, negende kantoor der registratie op eenentwintig december tweeduizend en elf, boek 225 blad 100 vak 18, ontvangen: vijfentwintig euro, getekend de eerstaanwezend inspecteur a.i, C. Van Eisen.';

BLIJKT dat

- de vergadering besloten heeft de vennootschap te ontbinden met ingang vanaf zestien december tweeduizend en elf;

- het mandaat van de bestuurders, te weten mevrouw LONGSTAFF, Trudy Jennifer en de heer DBEIS, Abdallah Elia, beiden wonende te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Rendierstraat 1, alsmede het mandaat van gedelegeerd bestuurder, mevrouw Longstaff Trudy voormeld, van rechtswege eindigt op zestien december tweeduizend en elf naar aanleiding van de ontbinding van de vennootschap.

- als vereffenaar aangesteld werd : mevrouw Longstaff Trudy voormeld, aan wie volledige individuele bevoegdheid verleend wordt om alleen handelend namens de vennootschap op te treden in rechte en jegens derden.

- de aanstelling van de vereffenaar nog bekrachtigd moet worden door de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen. Zij treedt dan ook pas definitief in functie vanaf die bekrachtiging.

- als bijzondere gemachtigde met recht van substitutie, aangesteld werd

Johan DE KEULENAER, geboren te Essen (Belgi) op achtentwintig juni negentienhonderd

tweenzeventig, van Belgische nationaliteit, rijksregisternummer 720628-043-89, wonende te 2920 Kalmthout,

Max Temmermaniaan 17, aan wie de macht wordt gegeven om alle nodige formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen niet het oog op de wijziging, verbetering en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en als BTW-belastingplichtige.

Uit de beschikking gewezen en uitgesproken in het gerechtsgebouw te Antwerpen op vijf november

tweeduizend en twaalf;

BLIJKT DAT:

- de rechtbank de benoeming bevestigd heeft van mevrouw Longstaff Trudy voornoemd als vereffenaar van '

de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

ANTON VAN BAEL  GEASSOCIEERD NOTARIS,-

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

- expeditie van de akte met n volmacht aangehecht

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

22/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.12.2011, NGL 16.08.2012 12418-0380-016
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 31.08.2011 11509-0547-010
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 15.07.2010 10314-0352-011
24/02/2010 : AN248903
09/09/2008 : AN248903
30/08/2007 : AN248903
19/07/2007 : AN248903
08/09/2006 : AN248903
03/10/2005 : AN248903
07/03/2005 : AN248903
09/12/2004 : AN248903
06/10/2003 : AN248903
27/02/2003 : AN248903
16/01/2002 : AN248903
11/01/2001 : AN248903
19/10/1999 : AN248903
13/10/1992 : AN248903
23/08/1986 : AN248903
12/12/1985 : AN248903

Coordonnées
4 D DIAMONDS

Adresse
DE CATERSLEI 15 2930 BRASSCHAAT

Code postal : 2930
Localité : BRASSCHAAT
Commune : BRASSCHAAT
Province : Anvers
Région : Région flamande