4-ENERGY

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : 4-ENERGY
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 820.528.344

Publication

24/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 17.03.2014, NGL 16.04.2014 14093-0599-035
15/10/2013
Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

OKT. 2ei3

Ne>3rgelPc7d fer grrffie van de Recifibanit: aart Koop;: ur, %?1 -rfies'er,oen, op

Voor

behouc

aan h"

Belgis

Staatsti

tUIwI III~IIIIIIII1I~I

'13156315+

111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr :0820.528.344

Benaming (voluit) :4-ENERGY

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel :Antwerpsesteenweg 126, 2630 Aartselaar

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal verleden voor Paul Wellens, notaris, met zetel te Mortsel, op 26 september 2013, blijkt dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van "4-ENERGY" Naamloze Vennootschap, gevestigd te 2630 Aartselaar, Antwerpsesteenweg 126, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer BE 0820.528.344, en dat onder meer volgende besluiten werden genomen:

1. WIJZIGING BOEKJAAR

De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op n oktober om te eindigen op dertig september

van het daarop volgende jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopende boekjaar begonnen op n januari

tweeduizend dertien te verkorten tot dertig september tweeduizend dertien.

2. WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De vergadering besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin dat de vennootschap in

en buiten rechte vertegenwoordigd wordt door n gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.

3. WIJZIGING JAARVERGADERING

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigde boekjaar zodat deze

voortaan zal gehouden worden op de derde maandag van de maand maart om 20:00 uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden in de maand maart van

het jaar tweeduizend en veertien.

4. (HER)FORMULERING MODALITEITEN

De vergadering besluit de modaliteiten van: uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden, ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten, beindiging mandaat, benoeming, bevoegdheid en bezoldiging van bestuurders en commissaris(sen), externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap, bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, winstverdeling, ontbinding, vereffening en omzetting te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het vijfde besluit hierna.

5, AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de voorgaande besluiten, en tevens om volledig nieuwe statuten aan te nemen, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt.

STATUTEN

RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van naamloze vennootschap en draagt de naam "4 -

Euergy".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2630 Aartselaar, Antwerpsesteenweg 126.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

1. Zowel in Belgi als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met

derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, hetzij middels inschakeling van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

T ~

Luik B - vervolg

onderaannemers:

a) het verzamelen van financile middelen voor investeringen in alternatieve, duurzame en hernieuwbare energieproductie;

b) de productie van alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie;

c) de aankoop, verkoop, installatie, uitbating en het onderhoud van elektriciteitsproductiemiddelen ten behoeve van de sub b) genoemde productie;

d) het beleggen en investeren in, en aan- en verkopen van, deelnemingen in binnen- en buitenland in ondernemingen, hoofdzakelijk actief in de productie en verkoop van alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie.

2. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en ontwikkeling van ondernemingen en in het bijzonder:

a) uitsluitend voor eigen rekening: het verwerven door inschrijving, of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

c) haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, het opnemen of toestaan van leningen en kredietopeningen van of aan derden, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financile operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

d) het verlenen van adviezen van financile, technische, commercile of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financin, verkoop, productie en algemeen bestuur;

e) uitsluitend voor eigen rekening: het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;

f) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere vennootschappen;

g} het sluiten van overeenkomsten tot verwerving van, vestiging van zakelijke rechten op of het beheer aangaande onroerende goederen; de huurfinanciering van onroerende goederen van derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn het gebruik, de opbrengst of het rendement van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud of ontwikkeling van deze goederen;

h) het ontwikkelen, kopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know- how en aanverwante immaterile duurzame activa;

i) alle verrichtingen van commercile, industrile, onroerende, roerende of financile aard die

rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen

bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke

wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi als in het buitenland op alle wijzen en manieren

die zij het best geschikt zou achten.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen,

groeperingen of organisaties.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderdveertigduizend euro ( 340.000,00) en is verdeeld in

driehonderdveertigduizend (340.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel

in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.

SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet

aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is

vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts

twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle

middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon

aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers

~

Voot- Luik B - vervolg

behouden een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van del rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van I openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

aan het De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone I meerderheid van stemmen.

e gisch De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Staatsblad Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen, De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar. Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere l reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval I zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

AI wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGS-BEVOEGDHEID

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door n gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe I aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. Del gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft eIk jaar plaats op de derde maandag van de maand maart om 20:00 uur, indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op n oktober en eindigt op dertig september van het daarop volgende jaar. WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden. Voor de uitkering van dividenden en tantimes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoeken ontwikkeling.

VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecordineerde tekst der statuten. De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om aile formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook

. Vogr-

"

behouden

aan het Belgisch Staatsbiad

Luik B - vervolg

alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde

instanties en de Rechtbank van Koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die

woonstkeuze doen op het kantoor te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 270:

De heer Luc Eberhardt.

De heer Francis van der Haert.

Mejuffrouw Kimberly Molders.

Tegelijk hiermee neergelegd:

Afschrift van het proces-verbaal, met gecordineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

OKT. 2ei3

Ne>3rgelPc7d fer grrffie van de Recifibanit: aart Koop;: ur, %?1 -rfies'er,oen, op

Voor

behouc

aan h"

Belgis

Staatsti

tUIwI III~IIIIIIII1I~I

'13156315+

111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr :0820.528.344

Benaming (voluit) :4-ENERGY

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel :Antwerpsesteenweg 126, 2630 Aartselaar

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal verleden voor Paul Wellens, notaris, met zetel te Mortsel, op 26 september 2013, blijkt dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van "4-ENERGY" Naamloze Vennootschap, gevestigd te 2630 Aartselaar, Antwerpsesteenweg 126, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer BE 0820.528.344, en dat onder meer volgende besluiten werden genomen:

1. WIJZIGING BOEKJAAR

De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op n oktober om te eindigen op dertig september

van het daarop volgende jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopende boekjaar begonnen op n januari

tweeduizend dertien te verkorten tot dertig september tweeduizend dertien.

2. WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De vergadering besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin dat de vennootschap in

en buiten rechte vertegenwoordigd wordt door n gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.

3. WIJZIGING JAARVERGADERING

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigde boekjaar zodat deze

voortaan zal gehouden worden op de derde maandag van de maand maart om 20:00 uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden in de maand maart van

het jaar tweeduizend en veertien.

4. (HER)FORMULERING MODALITEITEN

De vergadering besluit de modaliteiten van: uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden, ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten, beindiging mandaat, benoeming, bevoegdheid en bezoldiging van bestuurders en commissaris(sen), externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap, bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, winstverdeling, ontbinding, vereffening en omzetting te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het vijfde besluit hierna.

5, AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de voorgaande besluiten, en tevens om volledig nieuwe statuten aan te nemen, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt.

STATUTEN

RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van naamloze vennootschap en draagt de naam "4 -

Euergy".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2630 Aartselaar, Antwerpsesteenweg 126.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

1. Zowel in Belgi als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met

derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, hetzij middels inschakeling van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

T ~

Luik B - vervolg

onderaannemers:

a) het verzamelen van financile middelen voor investeringen in alternatieve, duurzame en hernieuwbare energieproductie;

b) de productie van alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie;

c) de aankoop, verkoop, installatie, uitbating en het onderhoud van elektriciteitsproductiemiddelen ten behoeve van de sub b) genoemde productie;

d) het beleggen en investeren in, en aan- en verkopen van, deelnemingen in binnen- en buitenland in ondernemingen, hoofdzakelijk actief in de productie en verkoop van alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie.

2. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en ontwikkeling van ondernemingen en in het bijzonder:

a) uitsluitend voor eigen rekening: het verwerven door inschrijving, of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

c) haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, het opnemen of toestaan van leningen en kredietopeningen van of aan derden, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financile operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

d) het verlenen van adviezen van financile, technische, commercile of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financin, verkoop, productie en algemeen bestuur;

e) uitsluitend voor eigen rekening: het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;

f) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere vennootschappen;

g} het sluiten van overeenkomsten tot verwerving van, vestiging van zakelijke rechten op of het beheer aangaande onroerende goederen; de huurfinanciering van onroerende goederen van derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn het gebruik, de opbrengst of het rendement van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud of ontwikkeling van deze goederen;

h) het ontwikkelen, kopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know- how en aanverwante immaterile duurzame activa;

i) alle verrichtingen van commercile, industrile, onroerende, roerende of financile aard die

rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen

bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke

wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi als in het buitenland op alle wijzen en manieren

die zij het best geschikt zou achten.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen,

groeperingen of organisaties.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderdveertigduizend euro ( 340.000,00) en is verdeeld in

driehonderdveertigduizend (340.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel

in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.

SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet

aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is

vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts

twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle

middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon

aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers

~

Voot- Luik B - vervolg

behouden een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van del rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van I openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

aan het De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone I meerderheid van stemmen.

e gisch De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Staatsblad Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen, De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar. Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere l reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval I zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

AI wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGS-BEVOEGDHEID

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door n gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe I aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. Del gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft eIk jaar plaats op de derde maandag van de maand maart om 20:00 uur, indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op n oktober en eindigt op dertig september van het daarop volgende jaar. WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden. Voor de uitkering van dividenden en tantimes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoeken ontwikkeling.

VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecordineerde tekst der statuten. De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om aile formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook

. Vogr-

"

behouden

aan het Belgisch Staatsbiad

Luik B - vervolg

alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde

instanties en de Rechtbank van Koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die

woonstkeuze doen op het kantoor te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 270:

De heer Luc Eberhardt.

De heer Francis van der Haert.

Mejuffrouw Kimberly Molders.

Tegelijk hiermee neergelegd:

Afschrift van het proces-verbaal, met gecordineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

30/07/2013
Mod Word 11.1In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

III u

Neerge,iegd ter ei #ie van de

Rechtbank van Ko ~r ntwerpon

op ~ ~~J~~~

De Griffier.

Griffie

Ondernerningsnr : 0820.528.344

Benaming

(voluit) : 4-ENERGY

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Antwerpsesteenweg 126 - 2630 Aartselaar

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van 28 mei 2013.

Op voorstel van de raad van bestuur, besluit de vergadering, met eenparigheid van stemmen, Mertens Dewaele, Achten & C Bedrijfsrevisoren, met zetel te Langestraat 183, 2240 Zandhoven, vertegenwoordigd door de heer Dirk Achten, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Langestraat 183, 2240 Zandhoven, tot commissaris te herbenoemen voor een periode van drie boekjaren, benoeming ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.

Voor eensluidend uittreksel.

Adriaenssens Management en Beheer NV, vertegenwoordigd door de heer Jan Adriaenssens Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.06.2013, NGL 28.06.2013 13253-0428-031
06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 02.07.2012 12251-0439-031
23/08/2011
Mot' 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

+iiiae93a"

11

V~ beh. aa Bel stae

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophendel te Antwerpen, op

Griffie I 0 AU. 2011

Ondernemingsnr : 0820.528.344

Benaming

(voluit) : 4-ENERGY

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2630 AARTSELAAR - Antwerpsesteenweg 126

Onderwerp aixte : Benoeming nieuwe bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 31 mei 2011

Vervolgens besluit de vergadering, met eenparigheid van stemmen, over te gaan tot de benoeming van een nieuwe bestuurder en benoemt tot die functie, met eenparigheid van stemmen, voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2016:

Ode heer Willy Jorssen, Boechoutsesteenweg 132/12, 2540 Hove

Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

De hiervoor benoemde bestuurder, alhier aanwezig/alhier tussenkomend, verklaart zijn mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van een bestuursmandaat.

Voor eensuidend uittreksel

Adriaenssens Management en Beheer NV

Gedelegeerd bestuurder

Vertegenwoordigd door

Jan Adriaenssens

Vaste vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 27.06.2011 11220-0204-030
08/05/2017 : ME. - JAARREKENING 30.09.2016, GGK 20.03.2017, NGL 28.04.2017 17109-0038-036

Coordonnées
4-ENERGY

Adresse
ANTWERPSESTEENWEG 126 2630 AARTSELAAR

Code postal : 2630
Localité : AARTSELAAR
Commune : AARTSELAAR
Province : Anvers
Région : Région flamande