444

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 444
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 872.079.785

Publication

16/05/2014
mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

2141665 na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

4 6 MEI 241~

afdeling Antwerpen

_..__----

eu.

;; Ondernemingsnr : 0872.079.785

;;

Benaming (voluit) : 444

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

;; Zetel : Plantin en Moretuslei 214

ii (volledig adres) 2018 Antwerpen

Onde erp(en) akte ; WIJZIGING DOEL

AANPASSING STATUTEN AAN DE VIGERENDE WETGEVING

VASTSTELLING NIEUWE TEKST DER STATUTEN

Uittreksel afgeleverd vr registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te, Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van vennoten verleden voor Frank Liesse,; geassocieerd notaris te Antwerpen, op 29 april 2014, blijkt onder meer het volgende:

1, Na kennisname van het verslag van de zaakvoerder met staat van activa en passiva per 31 maart, 2014, werd het doel van de vennootschap gewijzigd en luidt artikel 3 van de nieuwe tekst der statuten als volgt: ; "Artikel 3: Doel

De vennootschap heeft tot doel:

1, Alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord, omvattende, ; onder meer:

- het uitbaten en inrichten, van n of meerdere snelbuffetten, snackbars, sandwichbars,; ;; hamburgerrestaurants, frietkramen, hotdogstalletjes, croissanteries, crperies, warmwafelkramen, tearooms,; ;; ijssalons, cafetaria's, pizzeria's, pitabars, drive-in restaurants, met inbegrip van verkoop aan de toog van; ;; eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in een wegwerpverpakking;

aangeboden worden, alsook verkoop via telefoon, fax en/of internet van eetwaren en dranken die worden; ;; afgehaald of die worden thuisbezorgd;

- het uitbaten en inrichten, van n of meerdere restaurants en drankgelegenheden in het algemeen ; waaronder onder meer restaurants van het traditionele type, spijshuizen, snackbars en fast food-zaken,; verbruikerssalons, tearooms, milkbars, cafs, bars, nachtclubs, bodega's en tavernen evenals alle;

r drankgelegenheden allerhande al dan niet met alcoholhoudende dranken en sterke dranken, bierhallen,;

;; wijnbars, feestzalen, kortom alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het; woord, met inbegrip van de verkoop van tabaks- en rookwaren, zichtkaarten, suikergoedwaren, belegde;

;; broodjes, snoepgoed, parfumerieartikelen, snuisterijen en fantasieartikelen, souvenirs en folktoreartikelen; evenals luxeartikelen;

- de groot- en kleinhandel in, de aan- en verkoop, de im- en export, het in huur nemen en verhuren, de herstelling, het onderhoud, de installatie en de uitbating van elle horecatoestellen, uitrusting en toebehoren; ii evenals van alle automatische ontspannings- en amusementsspeten, toestellen en toebehoren;

- het organiseren van allerhande feesten, banketten, barbecues en alle andere activiteiten die daarmee: rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden;

- het ter beschikking stellen van allerhande ruimten; '

- catering, uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties, alle traiteursdiensten en aanverwante activiteiten zoals het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels en:

;; alle toebehoren; ,

- de in- en uitvoer van, de groot- en kleinhandel in alle voedingswaren en dranken, zowel alcoholische; als andere;

- het begeleiden van en het adviseren van derden bij het inrichten en het uitbaten van horeca- en; aanverwante bedrijven.

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle ii verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer; erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en ;; verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen; :!_verbQu en,o0derhouden,.v_erlMertrintr_eO- xkaKelenrpF~spe_ctereIet ujl;bate%ueo-.91: Q eCegoederenk-[e:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

7

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende' goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

3. De huur en verhuur van roerende goederen.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor aile leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."

2. De regeling inzake overdracht en overgang van aandelen werd gewijzigd.

3. De regeling inzake inkoop en inpandname van eigen aandelen werd geschrapt.

4. De regeling inzake een statutaire zaakvoerder werd geschrapt.

5. Een regeling inzake voorwaarden tot uitoefening van het stemrecht in algemene vergaderingen werd

toegevoegd en de tweede alinea van artikel 17 van de nieuwe tekst der statuten luidt als volgt:

"Er zijn geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening van

het stemrecht."

6. De regeling inzake de jaarvergadering, wanneer deze op een wettelijke feestdag valt, werd gewijzigd en de derde alinea van artikel 17 van de nieuwe tekst der statuten luidt als volgt:

"De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de laatste maandag van de maand juni om achttien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eraan voorafgaande werkdag, zelfde uur."

7. De regeling inzake winstverdeling werd gewijzigd en artikel 23 van de nieuwe tekst der statuten luidt als volgt:

"Artikel 23: Winst

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Omtrent het overschot zal de jaarvergadering ieder jaar soeverein besluiten maar mits inachtneming van een gelijk recht voor elk aandeel."

8. De regeling inzake verdeling liquidatiesaldo werd gewijzigd en de laatste alinea van artikel 24 van de nieuwe tekst der statuten luidt als volgt:

"Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting, Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan niet de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen."

9. Een nieuwe tekst der statuten werd vastgesteld welke voortaan als enige vigerende tekst van de statuten zal gelden.

10. Er werd aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FIBRACOM", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0441.678.315, met zetel te 2930 Brasschaat, Wipstraat 33, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W,", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij n of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Frank Liesse

Een geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte, staat van activa en passiva, verslag zaakvoerder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behoden

aan het

" Belgisch Staatsblad

05/03/2014
Mal Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Vc behc aan

Belt_

StaatNNeergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

2 4 FEB. 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0872.079.785

Benaming

(voluit) : 444

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Sportlaan 42, 2990 Wuustwezel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel - ontslag en benoeming zaakvoerder

Ingevolge de bijzondere algemene vergadering gehouden op 31 januari 2014 op de zetel van de venootschap werd beslist ;

De maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Plantin Moretuslei 214, 2018 Antwerpen met ingang van 3111/2014.

Er wordt eveneens beslist Dhr. Venez Herman wonende te Waalse Kaai, 40 bus 32 te 2000 Antwerpen te onstlaan als zaakvoerder met ingang van 31/1/2014,

Als nieuwe zaakvoerder wordt benoemd met ingang van 31/1/2014 ; Dhr. Kusters Jan, geboren te Turnhout op 31 maart 1970 en wonende te F. Craeybeckxlaan 21-23, 2100 Deume.

Venez Herman

ontslagnemend zaakvoerder

Kusters Jan

Benoemd zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/01/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.06.2010, NGL 31.12.2011 11661-0106-011
13/01/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.06.2011, NGL 31.12.2011 11661-0103-011
13/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 30.09.2009 09804-0093-011

Coordonnées
444

Adresse
SPORTLAAN 42 2990 WUUSTWEZEL

Code postal : 2990
Localité : WUUSTWEZEL
Commune : WUUSTWEZEL
Province : Anvers
Région : Région flamande