4ALL NETWORKS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 4ALL NETWORKS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 447.790.305

Publication

07/06/2013
Mort Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

'ffegrgelegd fer w-qie,ve--de tterhihudi van Kooplaorr .d Anlwarponi 9

Griffie 2 2 MEI 2013

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0447.790.305

Benaming

(voluit) : 4a11 Networks in vereffening

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Hoge Zandvelden 8, 2840 Rumst

(volledig adres)

Onderwerp akte : Afsluiting van de vereffening

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 10 mei 2013.

1.Beslissing tot goedkeuring van de vereffeningsrekeningen en stavingsstukken.

2.Beslissing tot goedkeuring van het verdelingsplan en verslag van de vereffenaar. De enige voormalige aandeelhouder verklaart uitdrukkelijk de niet geconsigeerde passiva die niet konden worden afgegeven voor zijn rekening te nemen en te betalen.

Beslissing om toi eng te verlenen aan de vereffenaar Patrick Coomans en aanvaarding van het ontslag van de vereffenaar Patrik Coomans.

4.Beslissing om de vereffening te sluiten waardoor de 'BVBA 4all Networks in vereffening' heeft; opgehouden te bestaan.

5.Volmacht wordt verleend aan de heer Patrick Coomans om, met de mogelijkheid tot subdelegatie en in de plaatstelling, de formaliteiten te vervullen aangaande het indienen van de aangifte van vennootschapsbelasting, aangifte van BTW, inschrijving BTW te schrappen, aandeelhoudersregister te vernietigen en inschrijving bij het KBO te schrappen.

6.De boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende vijf jaar te bewaren op het volgdende adres: Hoge Zandvelden 8 te 2840 Rumst.

Voor ontledend uittreksel

Patrick Coomans Vereffenaar

Gelijktijdig neergelegd: afschrift van de notulen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.12.2012, NGL 01.05.2013 13110-0503-011
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.12.2011, NGL 24.06.2012 12239-0452-013
18/01/2012
k/

err.y ix..v"

d w-

<P~

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Irbd Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111111111111111111111 111T

" 12015690*

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm

0447.790.305

4ALL NETWORKS

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Ieergelegd ter griffie van de Recht ank

vci; Koopha,7del te Antwerpen, op Griffie

6 .SAN 2012

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Zetel - 2840 Reet, Hoge Zandvelden 8

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTBINDING - BENOEMING VEREFFENAAR - AANPASSING & COORDINATIE STATUTEN.

Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Michel SMETS, geassocieerd notaris van de; notarissenassociatie Michel SMETS  Marc DENS, met zetel te Antwerpen op zesentwintig oktober: tweeduizend en elf, "Geregistreerd twee bladen geen renvooien, te Antwerpen, elfde kantoor der registratie, op 3 november 2011, boek 278 blad 16 vak 18. Ontvangen: vijfentwintig euro ( 25,00). De Eerstaanwezend' inspecteur (getekend) Van Genegen Marijke", dat de buitengewone algemene vergadering besloten heeft :

I. de vennootschap vroegtijdig te ontbinden, en ze op zesentwintig oktober tweeduizend en elf in vereffening te stellen.

li. als vereffenaar te benoemen, te weten, de Heer COOMANS Patrick Paul, wonende te 2840 Reet, Hoge; Zandvelden 8. Zijn mandaat is onbezoldigd.

Hij zal pas in functie treden na de bevestiging / homologatie van zijn benoeming door de Rechtbank van' Koophandel.

De vereffenaar zal de meest uitgebreide machten hebben voor de uitvoering van zijn opdracht, namelijk al degene voorzien door het Wetboek van Vennootschappen, zonder machtiging te moeten verkrijgen van een: nieuwe algemene vergadering in de gevallen waarin deze voorzien is door de wet.

De vennootschap in vereffening wordt geldig vertegenwoordigd en verbonden door n vereffenaar die; alleen optreedt.

III. de statuten aan te passen aan de genomen besluiten door ze te cordineren.

VOLMACHT.

Om bij alle administraties, en onder meer bij het ondernemingsloket, het Bestuur van de B.T.W. en het Bestuur Economisch Potentieel, alle formaliteiten van wijziging en doorhaling te vervullen, werd volmacht: gegeven aan :

- Ellen Van Ham, bediende bij Fiducial Zoersel, Oostmallebaan 87,2980 Zoersel, ondememingsnummer., 0459.517.110, met recht tot in de praatsstelling ten einde bij de bevoegde diensten alle formaliteiten te vervullen voor inschrijving, wijziging of schrapping bij de Kruispuntbank Ondernemingen, bij de BTW administraties en

" alle andere administratieve verplichtingen.

Bij beschikking van de Rechtbank van Koophandel van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen de dato drientwintig december tweeduizend en elf werd de benoeming van de Heer COOMANS Patrick Paul als. vereffenaar van de vennootschap bevestigd.

VOOR UITTREKSEL,

Notaris Michel SMETS

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie, beschikking van de Rechtbank van Koophandel en controleverslag' over de staat van activa en passiva.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 06.07.2011 11266-0192-014
28/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 22.07.2010 10334-0601-014
19/02/2010 : AN290837
30/07/2009 : AN290837
12/07/2007 : AN290837
04/08/2006 : AN290837
04/07/2005 : AN290837
25/10/2004 : AN290837
15/07/2003 : AN290837
09/12/2002 : AN290837
25/07/2000 : AN290837
02/04/1999 : AN290837
16/06/1993 : AN290837
23/07/1992 : AN290837

Coordonnées
4ALL NETWORKS

Adresse
HOGE ZANDVELDEN 8 2840 REET

Code postal : 2840
Localité : Reet
Commune : RUMST
Province : Anvers
Région : Région flamande