4D CONSULTING

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 4D CONSULTING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 461.281.817

Publication

11/09/2012
t

Voor-

behouder aan het Belgisch

Staatsbla

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

1n de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

"121529g1>

11111

Ondernemingsnr: 0461.281.817

Benaming

tvoluLt) : 4D Consulting in vereffening

(verkort)

Rechtsvoren : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Boniverlei 152 bus 7, 2650 Edegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Afsluiting vereffening

Heden, op 29 juni 2012 om 20 uur, wordt op de maatschappelijke zetel van de vennootschap een bijzondere

algemene vergadering gehouden in aanwezigheid van de enige vennoot

de heer J. Donckers, wonende te Edegem, Boniverlei 152, bus 7.

De vergadering werd bijeengeroepen met de volgende agenda:

1. kennisname van het verslag van de vereffenaar en goedkeuring van de vereffeningsrekeningen

2. kwijting aan de vereffenaar

3, sluiting van de vereffening

Vervolgens worden volgende beslissingen genomen met eenparigheid van stemmen:

1, De vereffenaar doet verslag van zijn werkzaamheden en legt de rekeningen van de vereffening voor.

De vereffenaar stelt voor om na terugbetaling van het gestort kapitaal, het batig saldo toe te bedelen aan de heer J. Donckers, enig vennoot.

De rechtbank van koophandel heeft zich op 26 juni 2012 akkoord verklaard met het verdelingsplan dat de vereffenaar heeft voorgesteld.

De vergadering keurt het verslag van de vereffenaar en de rekeningen die hij voorlegt goed,

2. De vergadering verleent kwijting aan de vereffenaar, de heer J. Donckers, voor de door hem vervulde opdracht. Evenwel zal de vereffenaar nog het nodige te doen voor de bekendmaking van de sluiting van de vereffening evenals voor het indienen van de aangifte in de roerende voorheffing en in de vennootschaps-+belasting naar aanleiding van de sluiting van de vereffening.

Het ontslag van de heer J, Donckers als vereffenaar wordt hierbij goedgekeurd.

3, Aangezien alle activa te gelde zijn gemaakt en alle schulden aan derden zijn overgenomen door de enig vennoot, beslist de vergadering vervolgens de vereffening te sluiten zodat de vennootschap definitief ophoudt te bestaan.

De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen gedurende tenminste 5 jaar bewaard worden door de enige vennoot, heer J, Donckers,te Edegem, Boniverlei 12 bus 7.

IjieBrgeier,ld ler rs#itie van ae.

Atthlfiallk van Koap#tarsril;e telvle~On

op

De Griffier

Griffie

Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de vergadering opgeheven om 21 uur.

Waarvan akte,

De enige vennoot, J. Donckers.

Op de laatste biz van Luik B vermelden . Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoio)nter') bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekemnig

04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.06.2012, NGL 02.07.2012 12240-0455-009
10/04/2012
mod 11.1

nie 1

~~~ f~~

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ntergslegd ter griffie van de Rochent

van Koophandel te Apherpon,

2 8 MAART 2012 Griffie

I URBI' II 1111

*12070554*

b

E

S,

91

Ondernemingsnr : 6E0461.281.817

Benaming (voluit) :4D CONSULTING

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Boniverlei 152/7

2650 Edegem

Onderwerp akte : BVBA: ontbinding - invereffeningstelling

Uit een akte verleden voor notaris Franois Leconte te Mortsel op 9 maart 2012, geregistreerd vier bladen' zonder verzendingen, registratie Mortsel de 22 maart 2012, boek 144, blad 16, vak 8, vijfentwintig! euro ( 25,00), de e.a. (get.) J. De Vries, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de' besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "4D CONSULTING" waarvan de zetel, gevestigd is te Edegem, Boniverlei 152 bus 7, besloten heeft de vennootschap met onmiddellijke; ingang te ontbinden en in vereffening te stellen.

Op 2 maart 2012 heeft de heer Frank BLOEMEN, bedrijfsrevisor, optredend als permanent vertegenwoordiger van het bedrijfsrevisorenkantoor "BB&B Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke; zetel te B-3020 Herent, Residentie Edelweiss, Half Daghmael 11 bus, overeenkomstig artikel 181 1; van het Wetboek van Vennootschappen een verslag opgesteld.

Dit verslag besluit als volgt:

"Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke; professionele normen met betrekking tot de staat van activa en passiva afgesloten per 1 januari: 2012, opgesteld door het bestuursorgaan in het kader van de procedure tot vroegtijdige ontbinding; en invereffeningstelling van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 4D. CONSULTiNG, verklaart ondergetekende, de heer Frank BLOEMEN, bedrijfsrevisor, optredend als: permanent vertegenwoordiger van het bedrijfsrevisorenkantoor BB&B Bedrijfsrevisoren, met' maatschappelijke zetel te B-3020 Herent, Residentie Edelweiss, Half Daghrriael 11 bus 1, dat: - De staat van activa en passiva per 1 januari 2012, op basis waarvan de ontbinding wordt; voorgesteld, en die een balanstotaal opgeeft van 119.114,39 EUR en afsluit met een eigen; vermogen van 105.145, 67 EUR, de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste. wijze weergeeft, in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan gerealiseerd zullen worden' door de vereffenaar.

- In deze staat geen rekening wordt gehouden met de latente verplichtingen inzake fiscale en sociale: wetgeving (bv. eventuele navorderingen ingevolge controle BTW, RSZ, vennootschapsbelasting, e.d.). Bijgevolg dienen wij voor deze elementen een voorbehoud te maken.

- Deze staat is opgesteld conform de waarderingsregels vastgesteld ter uitvoering van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekening van de onderneming, inzonderheid wat betreft het niet verder zetten van de activiteit van de onderneming, zoals verder omschreven in, artikel 28, 2 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd voor de: Buitengewone Algemene Vergadering van de BVBA 4D CONSULTING en kan enkel gebruikt; worden voor de doeleinden van de geplande vereffening die het voorwerp uitmaakt van dit verslag, Opgemaakt ter goeder trouw,

Herent, 2 maart 2012"

De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen:

Eerste beslissing:

De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgemaakt door de zaakvoerder, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, en van het verslag

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

~ 3

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

opgemaakt door bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 181, 1 van het Wetboek van

Vennootschappen. .

Bij het verslag van de raad van bestuur is een staat van activa en passiva gevoegd afgestoten per 1

i januari 2012.

De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en voormelde staat van

l activa en passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen, zoals

hiervoor uiteengezet,

De verslagen opgemaakt door de zaakvoerder en door de bedrijfsrevisor, alsmede de staat van

activa en passiva blijven bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.

Tweede beslissing;

De vergadering beslist de ontbinding van de vennootschap en stelt haar in vereffening, te rekenen

vanaf heden.

Derde beslissing:

Ingevolge de ontbinding van de vennootschap besluit de vergadering de statuten ais volgt aan te

passen, rekening houdend met de nieuwe toestand van de vennootschap.

- vervanging van artikel n door de volgende tekst "De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en is in vereffening. Haar benaming luidt "4D CONSUL7ING"."

- vervanging van artikel vier door de volgende tekst: "De vennootschap bestaat met ingang

van negen maart tweeduizend en twaalf, enkel nog voor haar vereffening."

Vierde beslissing:

De vergadering verleent ontslag aan de zaakvoerder, de heer DONCKERS Jan, rijksregisternummer

42.02.23-303.97, te Edegern, Boniveriei 152 bus 7 en verleent hem kwijting voor zijn beheer.

Vijfde beslissing:

De vergadering beslist n vereffenaar aan te stellen. Zij benoemt ais vereffenaar, onder de

opschortende voorwaarde van de homologatie van de benoeming door de bevoegde rechtbank van

j koophandel:

De heer DONGKERS Jan, voornoemd.

' De vergadering beslist dat de vereffenaar ziJn mandaat onbezoldigd zal uitoefenen.

De Meer DONCKERS Jan, voornoemd wordt eveneens aangesteld ais lasthebber ad hoc teneinde

het verzoekschrift tot homologatie van de benoeming van de vereffenaar te ondertekenen.

Zesde beslissing;

De vergadering stelt de machten van de vereffenaar ale volgt vast: t)e vereffenaar heeft de meest uitgebreide macht voorzien in de artikelen 1E6 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Hij mag de handelingen verrichten voorzien in artikel 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder dat hiervoor een voorafgaancielijke beslissing van de algemene vergadering nodig is.

Hij mag de hypotheekbewaarder ontslaan van de ambtshalve te nemen Inschrijving, verzaken aan alle zakelijke rechten, voorrechten, hypotheken, rechts-vorderingen tot ontbinding, opheffing verlenen met of zonder betaling van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen, beslagen, elk. verzet o( andere belemmeringen.

De vereffenaar wordt ontslagen inventaris op te maken en mag zich houden sen de boeken ven de vennootschap.

Hij mag onderzijn verantwoordelijkheid, voor bijzondere en bepaalde verrichtingen, een gedeelte van zijn

machten overdragen aan n of meer lasthebbers voor de duur die hij vaststelt. i

Behoudens bijzondere delegatie wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd voor aile handelingen door de vereffenaar.

Alle stukken uitgaande van de ontbonden vennootschap vermelden dat zij in vereffening is,

ledere wijziging van de naam van de vennootschap in vereffening is verboden. Een beslissing tot verplaatsing van de zetel ken niet worden uitgevoerd dan na homologatie door de bevoegde rechtbank van koophandel.

Ondergetekende notaris deelt mede dat, zo de vereffening niet in n boekjaar kan beindigd warden, de j vereffenaar elk jaar een inventaris moet opmaken, alsmede een jaarrekening volgens de regels die op de vennootschap van toepassing waren voor haar ontbinding. Tevens dient hij overeenkomstig artikel 193 van het Wetboek van Vennootschappen aan de algemene vergadering de uitkomsten van de vereffening voor te leggen met vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid. De vereffenaar draagt zorg voor een gelijke behandeling van de schuldeisers. Na. afloop van de vereffening brengt de vereffenaar aan de algemene vergadering verslag uit over het gebruik van de waarden van de vennootschap en legt haar de rekeningen roet de stukken tot staving voor

De stuiting van de vereffening wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad overeenkomstig artikel 195 van het Wetboek van Vennootschappen, samen met de ambtsbeeindiging van de vereffenaar.

Voor"

behouden

aan het

Batgrsch

staatsblad

Op de Laatste blz. van Luik a vermelden : Rude - Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, herzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Raam en handtekening

n Y

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

mod11A

Zevende beslissing:

De vergadering verleent aan mevrouw Tine Landuydt, wonende te Edegem, Ernest Jouretlaan 73 bus 3, alle machten om de gecordineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stelten, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Achtste beslissing:

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan SBB Accountants en Adviseurs, te 2500 Lier, Lintsesteenweg 27/1, evenals aan diens bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag tot schrapping bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

(gel.) Notaris Franois Leconte

Gelijktijdig neergelegd: afschrift van de akte van 9/03/2012, verslag zaakvoerder, verslag bedrijfsrevisor, staat van activa en passiva per 1/01/2012, cordinatie van de statuten, kopij homologatievonnis benoeming vereffenaar.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 09.08.2011 11390-0008-011
28/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.06.2010, NGL 23.07.2010 10333-0229-011
12/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.06.2009, NGL 10.06.2009 09210-0250-011
18/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.06.2008, NGL 10.06.2008 08220-0300-011
04/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 07.06.2007, NGL 27.06.2007 07308-0068-012
21/08/1997 : AN324387

Coordonnées
4D CONSULTING

Adresse
BONIVERLEI 152, BUS 7 2650 EDEGEM

Code postal : 2650
Localité : EDEGEM
Commune : EDEGEM
Province : Anvers
Région : Région flamande