4ECOX

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 4ECOX
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 839.522.528

Publication

22/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.06.2014, NGL 19.08.2014 14436-0210-011
14/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.06.2013, NGL 09.08.2013 13413-0072-012
20/06/2013
Voorbehoudt aan he Belgisc Staatsbh

alrerfat

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

10 -06- 2013

GRIFFIE RECHTBANK van

I{OORH Tr te iiEc!-Ii l EN

~~~--------

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0839.522.528

Benaming

(voluit) : 4ECOx

(verkort) :

Rechtsvorm : Coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : De Regenboog, Bedrijvencentrum Mechelen (Zuid) 11/1 te 2800 Mechelen (volledig adres)

Onderwerp akte : Zetelverplaatsing

(uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van vennoten d.d. 28/0512013):

1.De vergadering beslist met ingang vanaf heden het adres van de maatschappelijke zetel te verplaatsen

naar:

-Kleine Bergen 8 te 2830 Willebroek.

Deze beslissingen wordt met unanimiteit van stemmen getroffen.

Werner Verguit

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/06/2013
r

Ondernemingsnr : 0839.522.528

Benaming

(voluit) : 4ECOx

(verkort) :

Rechtsvorm : Coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : De Regenboog, Bedrijvencentrum Mechelen (Zuid) 11/1 te 2800 Mechelen (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder

(uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van vennoten d.d. 22/05/2013):

1,De vergadering bevestigt het ontslag als bestuurder met ingang van heden van:

- De heer Jacques Valckenaere, wonende te Luxemburg, 9647 Doncols, Chemin de Douaniers

Kwijting wordt haar verleend tot op heden.

Er wordt niet in vervanging van zijn mandaat voorzien,

Werner Vergult

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

D

III

v

beh aa Be StatNEERGELEGD

2 7 -05- 2013

GRIFFIE i{rii.:i-GG~rTff'~`'t`:  ,>;:r1-KOOPI-'s: ~.i'~OEL te P1r:thiwLirN

22/02/2013
Voo

behou aan t Beigi:

Staats

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0839.522.528

Benaming

(voluit) : 4ECOX

(verkort) :

Rechtsvorm : Coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : De Regenboog, Bedrijvencentrum Mechelen (Zuid) 1111 te 2800 Mechelen (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag + benoemingen

(uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van vennoten d.d. 28/0112013):

1.De vergadering bevestigt het ontslag als bestuurder met Ingang van heden van:

- Mevrouw Ingrid Van Win, wonende te 2830 Willebroek, Kleine Bergen 8

Kwijting wordt haar verleend tot op heden.

2.Wordt benoemd tot bestuurder met ingang van heden en voor onbepaalde duur:

- de heer Werner Vergult, wonende te 2830 Willebroek, Kleine Bergen 8.

Zijn mandaat is onbezoldigd. Hij verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

Deze beslissingen worden met unanimiteit van stemmen getroffen.

(uit het proces verbaal van de bestuurdersvergadering d.d. 810212013):

1,De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de heer Wemer Vergult wonende te 2830 Willebroek, Kleine Bergen 8, te benoemen als gedelegeerd bestuurder voor onbepaalde duur. Zijn mandaat is onbezoldigd.

Hij verklaart dit mandaat te aanvaarden.

2.De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen De heer Werner Vergult wonende te 2830 Willebroek, Kleine Bergen 8, te benoemen ais voorzitter van de raad van bestuur voor onbepaalde duur. Zijn mandaat is onbezoldigd.

Hij verklaart dit mandaat te aanvaarden

Werner Vergult

gedelegeerd bestuurder

NEERt~ELEGIJ :

12 -02- 2013

GRIFFE RECHTBANK van KOOPHANDEL te MECHELEN,

u

111111111111M1111,1111111111111

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/05/2012
Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

R 1111111111111111

*iao9aiez*

R

.... ......n.w'wwawvsc~. yM~[q W 4 ~I1n~11Y YI W MwM~~

NEERGELEGD

1 1 -05- 2012

G=1R1F;:;E. P;Ei = 3 BAEyK van

KO(Jwl-iAnDn'fie MECHELEN

' Onder.- 0839.522.528

4ECOx

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De Regenboog, Bedrijvencentrum Mechelen (Zuid) 1111, 2800 Mechelen ?_._ Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd. 7 mei 2012, gehouden op de zetel van de vennootschap:

"1.De vergadering bevestigt het ontslag als bestuurder met ingang van heden van:

- De heer Guido Schockaert, wonende te 9200 Dendermonde, Prinsenmeers 20.

- De heer Glenn Verheyen, wonende te 3110 Rotselaar, Zonnedauwstraat 5.

2.Wordt benoemd tot bestuurder met ingang van heden en voor onbepaalde duur: - Mevrouw Ingrid Van Win, wonende te 2830 Willebroek, Kleine Bergen 8.

Haar mandaat is onbezoldigd. Zij verklaart haar mandaat te aanvaarden,

Deze beslissingen worden met unanimiteit van stemmen getroffen."

Voor eensluidend uittreksel,

Jacques Valckenaere,

Bestuurder

f" ,

qJ4'ntr" , i

04/10/2011
!Md 2.1

<3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) :

NEERGELEGD

2 2 -09- 2011

GRIFFjE( HTBANK van

I 1111111111111111111111111111111111111111111111111

11149360*

5"-U,

4ECOx

Rechtsvorm : coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : De Regenboog, Bedrijvencentrum Mechelen (Zuid)11/1 - 2800 Mechelen

Onderwerp akte : Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor ARNOUT SCHOTSMANS, geassocieerd notaris te Mechelen op zeven september tweeduizend en elf, dat een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is opgericht. Oprichters:

1. De heer VERHEVEN Glenn Ludwig, geboren te Wilrijk op achtentwintig maart negentienhonderd drienzestig (identiteitskaartnummer 590.7732160.25  nationaal nummer 63.03.28-565.36), echtgenoot van mevrouw VANSIMPSEN Ludwina Maria Alice, wonende te 3110 Rotselaar, Zonnedauwstraat 5.

2. De heer SCHOCKAERT Guido Jozef, geboren te Aalst op acht juli negentienhonderd vierenzestig (identiteitskaartnummer 590.7131390.73  nationaal nummer 64.07.08-127.56), echtgenoot van mevrouw VERBAUWHEDE Marleen Dora Liliane, wonende te 9200 Dendermonde, Prinsenmeers 20.

3. De heer VALCKENAERE Jacques Willy Oswald Vera, geboren te Sint-Jans-Molenbeek op zes maart negentienhonderd eenenzestig (identiteitskaartnummer 590-4057205-12 - nationaal nummer 61.03.06-411.32), echtgenoot van mevrouw COLP Nathalie Jules Yvonne, wonende te 1650 Beersel, Grote Baan 231.

4. De heer VERGULT Werner Adolf Florine, geboren te Reet op twee april negentienhonderd achtenvijftig,

samenwonende met mevrouw VAN WIN Ingrid Johanna te 2830 Willebroek, Kleine Bergen 8.

Nationaal nummer : 58.04.02-427.80

Naam

De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een coperatieve vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid heeft met als naam: "4ECOx".

De maatschanpel jke zetel is gevestigd te 2800 Mechelen, De Regenboog 11 bus 1, Bedrijvencentrum

Mechelen (Zuid).

De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

Alle handels-, industrile, ambachtelijke en financile verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband

houden met:

- de ontwikkeling van alles wat betreft energie en CO2 (management)technieken evenals de consultancy hierover;

- de managementprestaties in de breedste zin;

- het verlenen van adviezen, van financile, technische of commercile aard, rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van energie en CO2, personeelsbeleid, verkoop, trading, inkoop, marketing en negotiatie in het bijzonder;

- het begeleiden van algemene directies in het dagelijks bestuur, de operationele leiding en het doorvoeren van reorganisaties van bedrijven;

- het geven van opleidingsessies en consultancy in bedrijven en managementscholen;

- het uitvoeren, begeleiden en realiseren van beheersraden, bestuursmandaten en overige managementstaken

ten behoeve van derden in de meest ruime zin;

- de organisatie van studiedagen, seminaries, de organisatie van rekrutering en opleiding van personeel, alsook

de volledige service daarvoor nodig;

- het verstrekken van opleiding, de organisatie van en het verstrekken van coaching en trainingen;

- Studies met betrekking tot energie in welke vorm ook (natuurlijk of gecreerd door de mens);

- Studies met betrekking tot CO2 en andere gassen die in de natuur voorkomen;

- verkopen van energiebronnen en brandstoffen aan de teller, zowel naar industrile klanten als naar

particulieren;

- Studies met betrekking tot het beheer van wagenparken, in het bijzonder met uitlaatgassen;

- Verkopen en beheren van elektrische voertuigen in allerlei vorm en aard;

- Organiseren van seminaries in binnen- en buitenland;

- Handelen, verhandelen in CO2-rechten;

- Afbraak van CO2 door natuurlijk processen (bv. algen);

- Trading van bio-brandstoffen of plantaardige brandstoffen en natuurlijke brandstoffen;

- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van

roerend of onroerend patrimonium. Bovendien mag de vennootschap zich bezighouden met het beheer van een

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblar

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2011- Annexes du Moniteur belge

patrimonium, samengesteld uit roerende of onroerende goederen, het valoriseren en het in stand houden van dit patrimonium. Daartoe mag zij alle onroerende, roerende verrichtingen doen, zoals onder meer het aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin stellen alsmede het aankopen, ten gelde maken en beleggen in verkoop, trading, inkoop, marketing en negotiering in het bijzonder.

De vennootschap mag beleggen in effecten en in alle andere waarde-elementen.

De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardige of aanverwante doel en dit door inbreng, fusie of hoe dan ook.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng van specin in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financile tussenkomst of op andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen in Belgi of in het buitenland waarvan haar maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare en van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

De vennootschap zal, in Belgi en in het buitenland, alle commercile, industrile, financile, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij mag bovendien op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijke of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

Duur De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5: Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is onbeperkt en bedraagt de som van het vaste en veranderlijke gedeelte van het kapitaal.

Het kapitaal is samengesteld uit een veranderlijk aantal aandelen, zonder nominale waarde.

Vaste gedeelte

Het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal is bepaald op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) vertegenwoordigd door duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen.

Het vaste gedeelte van het kapitaal wordt vertegenwoordigd door categorie A aandelen.

Het variabel gedeelte van het kapitaal wordt vertegenwoordigd door categorie B aandelen.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door n of meerdere bestuurders, al dan niet vennoot; zij kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.

Voor zover er vennoten uit zowel categorie A als categorie B zijn, worden er categorie A en categorie B bestuursleden benoemd. De bestuursleden uit de categorie A dienen steeds in de meerderheid te zijn. Voorzitter en gedelegeerd-bestuurder

De bestuursraad kiest onder zijn leden een voorzitter en desgewenst n of meerdere gedelegeerd-bestuurders; zij kunnen echter voor de eerste maal benoemd worden bij de akte van oprichting van de vennootschap.

Bij gebreke van de aanstelling van een voorzitter wordt de raad voorgezeten door de in leeftijd oudste van de aanwezige bestuurders. Indien n of meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de natuurlijke persoon die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.

Bevoegdheid

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten voor het besturen van de vennootschap en kan daartoe aile handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet en/of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Al wat niet door de statuten en/of door de wet voorbehouden is aan de algemene vergadering, valt onder zijn bevoegdheid.

Externe vertegenwoordiging

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap zal tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn:

- ingeval er slechts n bestuurder werd benoemd: door de enige bestuurder;

- ingeval er meerdere bestuurders werden benoemd: door twee bestuurders, van wie minstens een bestuurder uit de categorie A, samen handelend;

Voor zover het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 14 van deze statuten een gedelegeerd bestuurder onder zijn leden benoemt, is deze gedelegeerd bestuurder bevoegd om de vennootschap tegenover derden alleen handelend te vertegenwoordigen voor alle handelingen van dagelijks bestuur.

Algemene vergaderingen

De regelmatig samengestelde en aldus handelende algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuursorgaan telkens het belang van de vennootschap het vereist. Het bestuursorgaan is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. Jaarvergadering

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de laatste donderdag van de maand juni om 19 uur; indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De eerste jaarvergadering vindt plaats in het jaar tweeduizend dertien.

Het boeklaar loopt gelijk met het kalenderjaar en begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Het eerste boekjaar eindigt op nendertig december tweeduizend en twaalf.

INTEKENINGEN - STORTINGEN

t

r

De verschijners, tegenwoordig als gezegd, verzoeken mij, notaris te akteren dat op heden volgende inschrijvingen op aandelen reeds geschiedden:

1. De heer VERHEVEN Glenn, voornoemd, schrijft in op vierhonderd vijfenzestig (465) aandelen tegen een inbreng in geld van vierduizend zeshonderd vijftig euro (4.650,00 EUR).

2. De heer SCHOCKAERT Guido, voornoemd, schrijft in op vierhonderd vijfenzestig (465) aandelen tegen een Inbreng in geld van vierduizend zeshonderd vijftig euro (4.650,00 EUR).

3. De heer VALCKENAERE Jacques, voornoemd, schrijft in op vierhonderd vijfenzestig (465) aandelen tegen een inbreng in geld van vierduizend zeshonderd vijftig euro (4.650,00 EUR).

. 4. De heer VERGULT Werner, voornoemd, schrijft in op vierhonderd vijfenzestig (465) aandelen tegen een inbreng in geld van vierduizend zeshonderd vijftig euro (4.650,00 EUR).

BENOEMINGEN

A. De oprichters, tegenwoordig als gezegd, stellen het aantal bestuurders thans vast op 3 en stellen met unanimiteit aan tot bestuurders voor onbepaalde termijn, op elk ogenblik herroepbaar, desgevallend met de bijzondere functie achter hun naam vermeld:

- de heer VERHEVEN Glenn Ludwig, geboren te Wilrijk op achtentwintig maart negentienhonderd drienzestig (identiteitskaartnummer 590.7732160.25  nationaal nummer 63.03.28-565.36), wonende te 3110 Rotselaar, Zonnedauwstraat 5;

- de heer SCHOCKAERT Guido Jozef, geboren te Aalst op acht juli negentienhonderd vierenzestig (identiteitskaartnummer 590.7131390.73  nationaal nummer 64.07.08-127.56, wonende te 9200 Dendermonde, Prinsenmeers 20;

- de heer VALCKENAERE Jacques Willy Oswald Vera, geboren te Sint-Jans-Molenbeek op zes maart negentienhonderd eenenzestig (identiteitskaartnummer 590-4057205-12 - nationaal nummer 61.03.06-411.32), wonende te 1650 Beersei, Grote Baan 231.

Deze functies zullen onbezoldigd zijn.

Bijzondere volmacht

De oprichters verlenen bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Coperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met kantoor te 9200 Dendermonde, Kerkstraat 2, of aan n van haar bedienden, met name aan mevrouw Hilde Marcou of mevrouw Griet Goossens, beiden kantoor houdende te 9200 Dendermonde, Kerkstraat 2, of aan mevrouw Kathleen Pitches, kantoor houdende te 2830 Willebroek, Mechelsesteenweg 355, allen bevoegd om alleen op te treden en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de zaakvoerders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.

Voor ontledend uittreksel

Amout Schotsmans, geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

-afschrift van de akte

-uittreksel van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

09/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 04.08.2016 16403-0147-010

Coordonnées
4ECOX

Adresse
KLEINE BERGEN 8 2830 WILLEBROEK

Code postal : 2830
Localité : WILLEBROEK
Commune : WILLEBROEK
Province : Anvers
Région : Région flamande