4U BUILDING

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 4U BUILDING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 887.138.838

Publication

18/04/2014
Voor-

behoutte aan het Belgistl

Staatsblt

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111111811,11/1111t!1111111

Ondernemingsnr : 0887.138.838

Benaming

(volait) 4U BUILDING

(verkort)

Rechtsvorm BVBA

Zetel " Tweemontstraat 403 - 2100 ANTWERPEN

(volledig adres)

Onderwerp akte: verplaatsing maatschappelijke zetel

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel Antwerpen,

IZ:Dp

1 0 8 APR, 2814

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bij beslissing van de zaakvoerder wordt de zetel van de vennootschap vanaf 17/3/2014 verplaatst naar: Quinten Matsyslei 40 te 2018 Antwerpen

KYNDT Krista

zaakvoerder

_  , _. ------ -----

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto , Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

03/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 04.12.2013, NGL 31.01.2014 14019-0363-009
19/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 05.12.2012, NGL 18.12.2012 12665-0192-011
01/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 07.12.2011, NGL 31.01.2012 12018-0344-012
27/12/2011
Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

van Koophandel te Antwerpen, op

1 DEC. 2011

Griffie

'11196018"

beF ai Be Sta,

. Ondernemingsnr : 0887138838

Benaming

(voluit) 4 U Building

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Pothoekstraat 43 bus 5 2060 Antwerpen

Onderwerp akte : Verplaatsing zetel

Bij beslissing van de zaakvoerder wordt de maatschappelijke zetel vanaf 13/10/2011 verplaatst naar :

Tweemontstraat 403

2100 Deurne

Krista Kyndt

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

21/06/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 10.06.2011, NGL 20.06.2011 11174-0214-013
10/03/2011
Me 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad 1111111111111110111111111111111 Vetergeogd ter griffie va de Recideed ram Koophandel te nt erpen, op

*11038046* 2 8 FER. 2011

GriffieOndernemingsnr : 0887.138.838

Benaming

(voluit) : 4u building

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : pothoekstraat 43 bus 5 2060 antwerpen belgie

Onderwerp akte : aanstelling zaakvoerders

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Patrick Vandeputte te Antwerpen Borgerhout op 23.2.2011 geregistreerd 1 bladen geen renvooien te Antwerpen 11e kantoor der registratie op 24.2.2011 boek 5/270 blad 87 vak 7 ontvangen 25 euro de eerstaanwezend inspecteur (volgt de handtekening) Van Genegen Marijke inhoudende proces verbaal van buitengewone algemene vergadeing van de BVBA 4U BUILDING dat de aandeelhouders vertegenwoordigend de totaliteit van de aandelen de volgende beslissingen hebben genomen met eenparigheid van stemmen :

Er dient vastgesteld te worden dat de heer Guy Leysens  zaakvoerder van de BVBA 4U Building plots overleden is op vijf november tweeduizend en tien.Enig agendapunt : aanstelling van een nieuwe zaakvoerder ter vervanging van de overleden zaakvoerder de heer Guy Leysens

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om als zaakvoerder voor onbepaalde duur met een onbezoldigd mandaat met ingang van heden aan te stellen mevrouw Kyndt voornoemd die aanvaardt.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS PATRICK VAN DEPUTTE

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD AFSCHRIFT PROCES VERBAAL

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

24/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 02.12.2009, NGL 22.12.2009 09895-0037-013
16/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 03.12.2008, NGL 11.12.2008 08845-0335-013
08/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 02.12.2015, NGL 03.12.2015 15679-0451-009

Coordonnées
4U BUILDING

Adresse
QUINTEN MATSYSLEI 40 2018 ANTWERPEN 1

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande