51 CONCEPTS ARCHITECTEN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 51 CONCEPTS ARCHITECTEN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 552.543.474

Publication

12/05/2014
Mod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*14304373*

Neergelegd

08-05-2014

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0552543474

Benaming (voluit): 51 concepts architecten

(verkort):

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV BVBA)

Zetel : 1785 Merchtem, Gasthuisstraat 9 bus 7

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Uittreksel uit de oprichtingsakte verleden in het jaar tweeduizend veertien op 18 april voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk, Bochtlaan 33, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 173 van het wetboek der registratierechten, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel:

Oprichters

De heer JANS Jean Marie Jozef, geboren te Zonhoven op zestien augustus negentienhonderd negenenzestig, nationaalnummer 69.08.16-117.35, ongehuwd, wonende te 1785 Merchtem, Gasthuisstraat 9 bus 0007.

Inschrijving op en volstorting van het kapitaal  bevestiging storting bij instelling

De heer Jans Jean Marie voornoemd, schrijft in op het kapitaal ten bedrage van 18.600,00, in ruil waarvoor hij 100 aandelen bekomt of de totaliteit van de aandelen.

De comparanten verklaren ieder afzonderlijk de vergoeding voor hun inbreng te aanvaarden.

Zij verklaren en erkennen dat op elk aandeel waarop werd ingetekend een storting werd gedaan ten bedrage van in totaal 1,00 door storting in specin, overeenkomstig artikel 223 Wetboek Vennootschappen. De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van n euro.

NAAM  ZETEL - DOEL - DUUR

1.1 De vennootschap heeft de vorm van een Burgerlijke Vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV BVBA) starter en draagt de benaming 51 concepts architecten.

1.2 Enkel deze enige en als dusdanig in de statuten vermelde benaming zal gebruikt worden. Van deze benaming zijn afkortingen, vertalingen of andere transcripties niet toegelaten. Daarentegen zijn, voor de vorm die de rechtspersoon heeft aangenomen, de afkortingen, voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, toegelaten.

1.3 De naam wordt vermeld op alle stukken die uitgaan van de vennootschap, en wordt aangevuld met de woorden  burgerlijke vennootschap met handelsvorm .

2.1 De vennootschap is gevestigd te Gasthuisstraat 9 7, 1785 Merchtem.

De vennootschap wordt ingeschreven op de tabel van de bevoegde provinciale Raad van de Orde van Architecten.

2.2 De zetel mag bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s)/ de raad van bestuur

overgebracht worden naar een ander adres binnen hetzelfde taalgebied. Deze wijziging wordt kenbaar gemaakt aan de Raad van de Orde van Architecten waar de maatschappelijke zetel gevestigd was en aan de provinciale Raad waar de nieuwe maatschappelijke zetel zal gevestigd worden. Ze wordt gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

2.3 De oprichting van een bijkomende vestiging wordt gemeld aan de provinciale Raad van de

Orde van Architecten in wiens rechtsgebied ze gevestigd wordt, evenals aan de provinciale Raad van de maatschappelijke zetel van de vennootschap..

3.1 De vennootschap heeft tot doel :

- het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect;

- het verrichten van alle handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar

maatschappelijk doel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap dient zich te onthouden van iedere activiteit die onverenigbaar is met het architectenberoep en in het bijzonder van iedere commercile activiteit.

3.2 De rechtspersoon mag geen deelnemingen bezitten in andere vennootschappen en/of

rechtspersonen dan van uitsluitend professionele aard. Het maatschappelijk doel en de activiteiten van deze vennootschappen mogen niet onverenigbaar zijn met de functie van architect.

3.3 Inzake opdrachten dewelke architectuur betreffen en/of onder de jurisdictie van de Orde van

Architecten vallen, verbindt de vennootschap zich ertoe deze alleen te laten uitvoeren door de daartoe wettelijk bevoegde personen. Deze opdrachten worden uitgevoerd, in naam van en voor rekening van de vennootschap, door de vennoten die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die daartoe ingeschreven zijn op een tabel van de Orde van Architecten of op een lijst van stagiairs.

3.4 In de verwezenlijking van haar doel, zullen de vennootschap en haar zaakvoerder(s) er tevens over waken dat zij alle wettelijke en deontologische voorschriften betreffende de uitoefening van het beroep van architect respecteert.

3.5 Het verrichten van materieel werk dat voortvloeit uit bouwkundige opdrachten, met ondermeer tekenwerk, plannen, visualisaties, planning cordinatie en de daaruit voortvloeiende lastgevingen. Het uitvoeren van de functie van veiligheidcoordinator.

Het uitvoeren van EPB verslaggeving.

Het ontwerpen van decors, interieurinrichting en tentoonstellingsmateriaal.

Het uitvoeren van studie en ontwerpen voor stabiliteit en bijzondere technieken, zoals elektriciteit, sanitair, centrale verwarming, verluchting, akoestiek, wegeniswerken.

Het uitvoeren van expertises.

Het ter beschikking stellen van alle materile en immaterile middelen, nodig of nuttig voor de uitoefening en realisatie van de interprofessionele activiteiten der vennoten.

De vennoten zullen een ereloon uitbetaald krijgen overeenkomstig de afspraken van intern reglement.

De vennootschap mag samenwerken met andere architecten of ontwerpers en met architectenvennootschappen, maar zij mag geen participaties nemen in andere vennootschappen, van welke aard ook, dan met de uitdrukkelijke toelating van de bevoegde raad van de orde van architecten.

Zij kan binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in Belgi als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financile, industrile, burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur, vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

De artikelen 39 en 43 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de ontbinding en opzegging van het vennootschapscontract zijn niet van toepassing.

Behoudens door de rechter kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de Buitengewone Algemene Vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging. Maatschappelijk kapitaal - aandelen

Het geplaatste kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) en is vertegenwoordigd door 100 aandelen op naam zonder nominale waarde.

Bestuur en vertegenwoordiging.

11.1 De vennootschap wordt bestuurd door n of meerdere zaakvoerders, natuurlijke personen die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen. Zij moeten ingeschreven zijn op n van de tabellen van de Orde van Architecten.

Deze voorwaarden gelden meer algemeen voor alle zelfstandige mandatarissen die optreden in naam en voor rekening van de vennootschap: zaakvoerders, leden van het directiecomit, lasthebbers of volmachtdragers, vereffenaars.

11.2 Een stagiair kan slechts zaakvoerder zijn in de vennootschap waarin hij het beroep samen met zijn stagemeester of een architect ingeschreven op n van de tabellen van de Orde van Architecten, uitoefent.

11.3 Elke zaakvoerder die, om gelijk welke reden, zijn inschrijving op de tabellen van de Orde van Architecten verliest, wordt geacht te zijn ontslagen uit zijn mandaat met onmiddellijke ingang. Er zal onverwijld een algemene vergadering worden belegd teneinde dit ontslag te bevestigen en  zo nodig- in vervanging te voorzien.

12.1 Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap, met uitzondering van de handelingen die door de wet of deze statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering. 12.2 Iedere zaakvoerder kan bijzondere of beperkte machten voor bepaalde of een reeks bepaalde handelingen verlenen aan n of meer mandatarissen. Deze mandatarissen dienen zelf natuurlijke personen te zijn die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op n van de tabellen van de Orde van Architecten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

12.3 Bij wijze van uitzondering kan/kunnen de zaakvoerder(s) volmachten verlenen aan een derde om de vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden inzake welomschreven opdrachten en formaliteiten die geen betrekking hebben op het beroep van architect.

Deze volmachtdragers mogen geen beroep uitoefenen dat onverenigbaar is met dat van architect.

13.1 Enkel de personen die ertoe gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en

ingeschreven zijn op n van de tabellen van de Orde van Architecten kunnen, in naam en voor rekening van de vennootschap, beslissingen nemen en handelingen stellen die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect.

13.2 Bij de handtekening onder ieder stuk dat de vennootschap verbindt, moeten de naam en de hoedanigheid van degene die ondertekent, worden vermeld.

13.3 Indien ingevolge het overlijden van een zaakvoerder de vennootschap niet meer geldig vertegenwoordigd kan worden, beschikt de vennootschap over een termijn van zes maanden om zich in regel te stellen.

De vennootschap mag in die periode verder het beroep van architect blijven uitoefenen voor zover alle handelingen die behoren tot het beroep van architect worden gesteld door personen die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op n van de tabellen van de Orde van Architecten.

De regularisatie kan gebeuren door de benoeming van een nieuwe zaakvoerder.

Bij gebreke aan regularisatie binnen voormelde termijn van zes (6) maanden, zal de vennootschap het beroep van architect niet verder mogen uitoefenen tot de regularisatie.

De vennootschap zal, tot regularisatie, voor alle handelingen die behoren tot het beroep van architect, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aanwijzen die in eigen naam en voor eigen rekening zal optreden. Deze architect kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn en dient op de tabel opgenomen te zijn.

Indien regularisatie niet mogelijk blijkt te zijn, moet onverwijld een algemene vergadering worden gehouden waar wordt beraadslaagd en beslist tot ontbinding en vereffening van de vennootschap of tot wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap, zodat zij niet langer als een architect-rechtspersoon in de zin van artikel 2, 2 van de Wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect is te aanzien. 13.4 Indien ingevolge een andere reden dan het overlijden van een zaakvoerder de vennootschap niet meer geldig vertegenwoordigd kan worden, bv. het ontslag van de zaakvoerder(s), dan mag de vennootschap het beroep van architect niet verder uitoefenen tot regularisatie. De regularisatie kan gebeuren door de benoeming van (een) nieuwe zaakvoerder(s).

De vennootschap zal, tot regularisatie, voor alle handelingen die behoren tot het beroep van architect, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aanwijzen die in eigen naam en voor eigen rekening zal optreden. Deze architect kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn en dient opgenomen te zijn op de tabel.

Indien regularisatie niet mogelijk blijkt te zijn, moet onverwijld een algemene vergadering worden gehouden waar wordt beraadslaagd en beslist tot ontbinding en vereffening van de vennootschap of tot wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap, zodat zij niet langer als een architect-rechtspersoon in de zin van artikel 2, 2 van de Wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect is te aanzien.

Controle en De algemene vergadering

Indien de wet het vereist of, bij gebreke aan een wettelijke verplichting, indien de Algemene Vergadering hiertoe beslist, wordt het toezicht op de vennootschap opgedragen aan n of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren.

ARTIKEL 15 ALGEMENE VERGADERING

15.1 De jaarvergadering wordt gehouden op eerste zaterdag van de maand

december om 10.00 uur. En dit in de maatschappelijke zetel.

Boekjaar - jaarrekening - winstverdeling

Het maatschappelijk jaar begint op een juli en eindigt op dertig juni.

Op het einde van elk boekjaar sluiten de zaakvoerders de boeken en geschriften af en maken zij de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig artikel 92 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

Vijftien dagen voor de Algemene Vergadering leggen zij de documenten, waarover sprake in artikel 283 van het Wetboek van vennootschappen, ter beschikking van de vennoten op de zetel van de vennootschap.

Het batig saldo van de resultatenrekening maakt de netto-winst van de vennootschap uit; op deze netto-winst wordt minstens vijfentwintig (25) procent voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer dit reservefonds het bedrag heeft bereikt van het verschil tussen het minimumkapitaal vereist bij artikel 214, 1, en het geplaatst kapitaal.

De overblijvende winst zal verdeeld worden volgens de beslissingen van de Algemene Vergadering.

Luik B - Vervolg

Wijze van vereffening.

22.1 Wordt er geen vereffenaar aangesteld overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, dan wordt/worden de zaakvoerder(s) / bestuurder(s) die op het tijdstip van de ontbinding in functie is / zijn beschouwd als vereffenaar(s).

De vereffenaar(s) treedt / treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van zijn /hun benoeming.

22.2 Enkel natuurlijke personen die ertoe gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op n van de tabellen van de Orde van Architecten, kunnen aangesteld worden als vereffenaar van de vennootschap.

22.3 De vereffening kan pas afgesloten worden indien er geen lopende opdrachten meer zijn dan wel indien alle overeenkomsten met betrekking tot de lopende opdrachten werden overgedragen aan een derde architect. Tevens dient een regeling getroffen te zijn m.b.t. de tienjarige aansprakelijkheid van de vennootschap.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Eerste jaarvergadering - eerste boekjaar

Het eerste boekjaar begint vanaf heden en eindigt op dertig juni tweeduizend vijftien.

De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen alle verrichtingen en verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan sedert 01 december 2013. Deze overneming zal maar effect sorteren zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

Zij verklaren en erkennen van deze verbintenissen en overeenkomsten op de hoogte te zijn en verlenen aan de zaakvoerder alle machten om alle formaliteiten te vervullen en alle akten te tekenen die noodzakelijk zouden blijken voor het op zich nemen door de vennootschap van deze verbintenissen en overeenkomsten.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar 2015.

BENOEMINGEN

De statuten aldus vastgesteld zijnde, bevestigen de partijen dat de S-BVBA 51 concepts architecten opgericht is en nemen terstond de volgende beslissingen:

De heer JANS, Jean voornoemd, wordt als niet-statutaire zaakvoerder benoemd voor onbepaalde tijd, hier aanwezig, die verklaart dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat hij niet getroffen is door enige maatregel die zich daar tegen verzet.

Het ambt van zaakvoerder wordt vergoed.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get. Meester Herbert Houben, notaris)

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

26/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 05.12.2015, NGL 18.01.2016 16022-0581-011
23/10/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
51 CONCEPTS ARCHITECTEN

Adresse
STATIONSTRAAT 93 2440 GEEL

Code postal : 2440
Localité : GEEL
Commune : GEEL
Province : Anvers
Région : Région flamande