7

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 7
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 500.749.236

Publication

31/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 31.12.2013, NGL 30.01.2014 14017-0477-010
25/09/2013
r~( mod 1 t.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-behoude 111 11111 lnWM~YNV~I~IMVY

aan het *1319 870*

Belgiscl Staatsbh

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Aalwerpen, o!

j 6 SEP. 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0500.749.236

Benaming (voluit) :"7"

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kapelstraat 62

2910 Essen

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING.

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 3 september 2013, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "7", met maatschappelijke zetel te 2910 Essen, Kapelstraat 62, 0500.749.236 RPR Antwerpen, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

Het maatschappelijk kapitaal werd verhoogd met TWEEHONDERD EENENDERTIG DUIZEND VIERHONDERD EURO ( 231.400,00) en gebracht van ACHTTIEN DUIZEND ZESHONDERD EURO ( 18.600,00) op TWEEHONDERD VIJFTIG DUIZEND EURO ( 250.000,00); deze kapitaalverhoging werd gerealiseerd door een inbreng in specin en werd volledig volgestort.

TWEEDE BESLISSING.

Als gevolg van voormelde beslissingen worden aan de statuten volgende wijzigingen aangebracht:

- Artikel 5.1. wordt vervangen door volgende tekst:

"Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEHONDERD

VIJFTIG DUIZEND EURO ( 250.000,00)."

- Artikel 6.1, wordt vervangen door volgende tekst:

"Het kapitaal is verdeeld in tweeduizend vijfhonderd aandelen zonder vermelding van waarde, elk

met een fractiewaarde van 1/2500ste van kapitaal."

De Notaris

(get.) J. Coppens

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecordineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 10.12.2014, NGL 18.12.2014 14694-0262-011
20/12/2012
Mod P6F 11.1

-u. i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i

d

i

Vooi behoui aan h eetgis Staatst

IBIIIIIIIIIIIIIIIII

*1220A918*

T

1 r~ ~~E:;~bDphandoi te Mi-rtpo, ~~C. x~~~

Griffie

Ondernemingsnr : 0500.749.236

Benaming (voluit) : 7

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kapelstraat 62, 2910 Essen, Belgi

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :Uittreksel uit akte ontslag zaakvoerder

Tekst :

Op de bijzondere algemene vergadering dd 14 november 2012 werd beslist De Diept BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Tieten Loc, wonende te Gemeentestraat 6b1, 2300 Turnhout, te benoemen tot niet-statutair zaakvoerder.

Het mandaat begint op 15 november 2012.

" Intermaison BVBA

met als vaste vertegenwoordiger

Tielen Yannick

Op de laatste blz. varil ulk B'verrnldn -Recte : Nrn nxicfbighidVr)-d- rrisfrmbterende nofafre,"hizij v ri crprs(6)`r(n)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

23/11/2012
~' mod 11.1

#In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Benaming (voluit) : "7"

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kapelstraat 62

2910 Essen

Onderwerp akte :OPRICHTING

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 12 november 2012 dat

"Intermaison", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 2910 Essen, Kapelstraat 62, ondernemingsnummer 0477.332.050 RPR Antwerpen, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Tielen, Yannick Nicolas Jozef Lucia, geboren te Turnhout op 21 september 1979 (rijksregisternummer 79.09.21-067.55), wonende te 2990 Wuustwezel, G. Gezellelaan 5.

aen handelsvennootschap onder de rechtsvorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft opgericht. Haar naam luidt ""7".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2910 Essen, Kapelstraat 62.

Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur; zij verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de dag van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte.

Doel. De vennootschap heeft tot doel:

De aankoop en verkoop van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen en der. Bemiddeling bij dergelijke operaties.

Het oprichten, het aanpassen, het herstellen voor eigen rekening of als promotor voor rekening van :i derden, ten titel van aanneming van aile gebouwen en constructies, het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden.

Het verrichten van alle studies en het uitwerken van aile ontwerpen ook voor rekening van derden en verlenen van adviezen in verband met bovengemelde activiteiten, alsmede het uitbaten van een studiebureau.

Het in eigendom behouden en uitbaten van aile bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, het huren, verhuren, onderverhuren of onderhuren, beheren voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen. Het beheren van bedrijven, onder meer door het uitvoeren van, of het deelnemen in de organisatie, herstructurering of leiding, het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied, het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het algemeen consultancy, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan gedaan worden dat het ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming, en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen kan ten goede komen. Net verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industrile, commercile, financile, landbouw- of immobilinvennootschappen of ondernemingen. Het stimuleren, de planning en cordinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt en/of waarin ze geen participatie heeft, het

deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische,

administratieve en financile bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. Alle studin en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten, welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de

________ ;: buur_en,de:onderhi tur,-desechtstreekse uitbatingA in.-reg)evde.-ruilingi.ele-verkooprede..-anroerendem

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Neergetagd ter griffie van rit Rechtbank van llcophatdel te Antwerpen op

pe rl e ,

Griffie

Ondernemingsnr : 500 q 9 2 3 6

111

*saisNis"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

financieringshuur, en in het algemeen alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van aile bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen. Het beheren van haar onroerend en roerend vermogen en goederen onder meer door het verwerven en valoriseren van aile patrimoniumbestanddelen, zo roerende als onroerende, materile als immaterile; het nemen van participaties in ondernemingen en bezittingen, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan gedaan worden dat het veilig beheer, de opbrengst en de groei van een patrimonium kan ten goede komen.

Onderneming in onroerende goederen: de aankoop en verkoop van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen en de bemiddeling van dergelijke operaties; het oprichten, het aanpassen, het herstellen voor eigen rekening of als promotor voor rekening van derden, ten titel van aanneming, van aile gebouwen of constructies, het verkavelen; uitrusten en tot waarde brengen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden; het optreden als onroerend goed makelaar; het verrichten van aile studies en het uitwerken van alle ontwerpen ook voor rekening van derden en het verlenen van alle adviezen in verband met bovengestelde activiteiten; het in eigendom behouden en uitbaten van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, het huren, verhuren, onderverhuren, beheren voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen. De vennootschap heeft eveneens tot doel het uitbaten van een immobilinkantoor. Voorgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meeste uitgebreide zin genterpreteerd te worden.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, aile verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO ( 18.600,00); het wordt gevormd door een inbreng in geld. Het is ten belope van TWAALFDUIZEND VIERHONDERD EURO ( 12.400,00) volgestort en is gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting, geopend bij de KBC Bank. 0e vennootschap "Intermaison" voormeld verbindt er zich uitdrukkelijk toe nog ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO ( 6.200,00) bij te storten,

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds n/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de zaakvoerder.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Boek-aar. ekiaar. Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte tot 30 juni 2013. Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op 10 december om 18.00 uur of de eerstvolgende werkdag.

Iedere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij. de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Vertegenwoordiging.

1, Aantal  Benoeming.

De vennootschap wordt bestuurd door n of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan niet bezoldigd en al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten; zij bepalen ook het aantal zaakvoerders evenals de duur van hun mandaat.

Voor de eerste maai kunnen de zaakvoerders worden benoemd in de oprichtingsakte.

2. Werking van het bestuur.

Is er slechts n zaakvoerder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.

Zijn er twee zaakvoerders, dan mag iedere zaakvoerder afzonderlijk, naar eigen inzicht, besluiten nemen.

------Zijner-drie-of meer zaakvoerders,-dan vormen-zij een-college; "college van-zaakvoerders"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

gf mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsbladgenoemd, dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.

Het college van zaakvoerders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet samenroepen wanneer twee zaakvoerders erom verzoeken.

Iedere zaakvoerder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van het college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten. Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend.

De besluiten van het college worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door alle leden.

3 Bevoegdheid.

De zaakvoerder(s) of het college van zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

4 Externe vertegenwoordiging.

Is er slechts n zaakvoerder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Zijn er twee zaakvoerders aangesteld, dan vertegenwoordigen zij, individueel handelend, de vennootschap jegens derden en in rechte ais eiser of als verweerder.

Zijn er drie of meer zaakvoerders aangesteld dan vertegenwoordigt het college van zaakvoerders de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het college handelt door de meerderheid van zijn leden.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het

directiecomit van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar vennoten of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.

Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

BenQeminp.

Tot niet-statutaire zaakvoerder werd benoemd voor onbepaalde duur de vennootschap "intermaison" voormeld; haar bestuursorgaan heeft de heer Tielen Yannick voormeld benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-zaakvoerder, de aldus benoemde zaakvoerder evenals de vaste vertegenwoordiger, hebben uitdrukkelijk verklaard het hen toegekende mandaat te aanvaarden.

Behoudens uitdrukkelijk andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van zaakvoerder onbezoldigd.

Volmacht.

De vennootschap "Intermaison" voormeld, vertegenwoordigd als gezegd, handelend in haar hoedanigheid van zaakvoerder (onder voorbehoud van de neerlegging van het uittreksel van deze akte op de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel en de daaruit voortvloeiende verkrijging van rechtspersoonlijkheid voor de bij deze opgerichte vennootschap), verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan mevrouw Geens Ann, wonende te Hoogstraten (Meer), Maaihoek 3, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de Kruspuntbank van Ondernemingen (aanvraag van een ondernemingsnummer en eventueel vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde (aangifte van aanvang van activiteit).

De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

DE NOTARIS

(get.) J. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2012 - Annexes du Moniteur belgeOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

11/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 31.12.2015, NGL 07.01.2016 16004-0404-011

Coordonnées
7

Adresse
KAPELSTRAAT 62 2910 ESSEN

Code postal : 2910
Localité : ESSEN
Commune : ESSEN
Province : Anvers
Région : Région flamande