7 DIAMONDS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 7 DIAMONDS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 550.806.877

Publication

06/05/2014 : OPRICHTING - BENOEMINGEN.
Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Michel SMETS, geassocieerd notaris van notarissenassociatie Michel SMETS - Marc DENS, met zetel te Antwerpen op 10 april 2014, dat er door :

Mi © se ©

•FF

M ca

De commanditaire vennootschap op aandelen 'TACHÉ ENTERPRISES" ondernemingsnummer,

0861.945.958, gevestigd te 2018 Antwerpen, Hoveniersstraat 53 bus 103

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht voor onbepaalde duur, met de naam "7 DIAMONDS", met zetel te 2018 Antwerpen, Hoveniersstraat 53 bus 1Q3, met aanvang van werkzaamheden bij de verkrijging van rechtspersoonlijkheid, en met een kapitaal van achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde,

volledig volstort.

De vennootschap heeft tot doel bewerken en doen bewerken, de handel, de in- en uitvoer, het in consignatie geven en nemen, de vertegenwoordiging en de commissiehandel, van: ruwe en geslepen diamant, edelstenen, juwelen, edele metalen en aile aanverwante artikelen.

De vennootschap kan ook de opdracht van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen; deelneming bij activiteiten van of samenwerkïng met andere vennootschappen kan geschieden door inschrijving of door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, of welke wijze dan ook.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of hen aval verlenen, optreden aïs agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothécaire of andere zekerheden

verstrekken.

De vennootschap mag in het kader van haar activiteit aile roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden en van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap en kan aile handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder heeft het recht bijzondere volmachten aan derden te geven.

Werd benoemd tot zaakvoerder voor onbepaalde duur en met individuele vertegenwoordigîngsmacht ;

De Heer TACHÉ Jean-Jacques, wonende te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Délia Faillelaan 44

Erwerd geen commissaris benoemd.

De jaarvergadering wordt gehouden op vijftien junï te elf uur ten maatschappelijke zetel en voor de eerste

maal in het jaar tweeduizend zestien.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Het eerste boekjaar; van de vennootschap dat aanvangt op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt, zal eindigen op éénendertig december tweeduizend vijftien.

VOLMACHT:

Om bij aile administraties, en onder meer bij het ondernemingsloket, het Bestuur van de B.T.W en het: Bestuur Economisch Potentieel, aile formaliteiten van inschrijving en wijziging te vervullen, wordt volmacht

gegeven aan :

- Mevrouw DE WIT Soraya, bedîende, per adres naamloze vennootschap "PANIS", Hoveniersstraat 40 bus

2,2018 Antwerpen

- Mevrouw JOOSSEN Julie, bediende, per adres naamloze vennootschap "PANIS", Hoveniersstraat 40 bus

2,2018 Antwerpen

met macht om afzonderlijk op te treden.

Op de laatste blz. van LuîkB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.Voor-

behouden

aan hit

Belgisch

"VÔÔRUlttRËRSËL,""

Notaris Michel SMETS

Staatsblad

Tegelijk hiermee neergelegd : expedîtie en volmacht.

•FF

M ca

Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekeriing
01/09/2014
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op

2 0 AUG. 2014

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0550.806.877

Benaming

(voluit) : 7 DIAMONDS

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2018 Antwerpen, Hoveniersstraat 53 bus 103

(volledig adres)

Onderwerp akte : OMZETTING KAPITAAL IN AMERIKAANSE DOLLAR " - AANPASSING &

COORDINATIE STATUTEN  BENOEMING COMMISSARIS.

Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Marc DENS, geassocieerd notaris van de notarissenassociatie Michel SMETS  Marc DENS, met zetel te Antwerpen op negenentwintig juli tweeduizend veertien, dat de buitengewone algemene vergadering van de in de hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten heeft genomen :

I. De commanditaire vennootschap op aandelen "TACHE ENTERPRISES", gevestigd te 2018 Antwerpen, Hoveniersstraat 53 bus 103, bevestigt bij deze het besluit van de buitengewone algemene vergadering, gehouden op acht mei tweeduizend veertien, om het geplaatst maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro ( 18.600,00) om te zetten in Amerikaanse Dollar aan de koers per acht mei laatstleden van n en drieduizend negenhonderd drienvijftig 1 tienduizendsten Amerikaanse Dollar (USD 1,3953) voor n euro, zodat het kapitaal wordt vastgesteld op vijfentwintig duizend negenhonderd tweenvijftig Amerikaanse Dollar achtenvijftig Amerikaanse Dollarcent (USD 25.952,58).

IL De voornoemde vennootschap 'TACH ENTERPRISES" besluit de statuten aan te passen om ze in; overeenstemming te brengen met voorgaande besluit door ze te cordineren.

iII. De voornoemde vennootschap "TACH ENTERPRISES" besluit de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Figurad Bedrijfsrevisoren", rechtspersonenregister 0423.109.644, met zetel te 9051 Gent (Sint Denijs-Westrem), Kortrijksesteenweg 1126, vertegenwoordigd door de Heer BEIRENS Stefaan, bedrijfsrevisor, te benoemen als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze benoeming vangt aan in boekjaar tweeduizend vijftien en betreft de jaarrekeningen; over de boekjaren tweeduizend vijftien, tweeduizend zestien en tweeduizend zeventien. De jaarbezoldiging van, de commissaris bedraagt vijfduizend vierhonderd euro ( 5.400,00). Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

VOLMACHT;

Om bij aile administraties, en onder meer bij het ondernemingsloket, het Bestuur van de B.T.W. en hete Bestuur Economisch Potentieel, aile formaliteiten van wijziging te vervullen, werd volmacht gegeven aan

- Mevrouw DE WIT Soraya, bediende, per adres naamloze vennootschap "PANIS", Hoveniersstraat 40 bus; 2, 2018 Antwerpen

- Mevrouw JOOSSEN Julie, bediende, per adres naamloze vennootschap "PANIS", Hoveniersstraat 40 bus 2, 2018 Antwerpen

met macht om afzonderlijk op te treden.

VOOR UITTREKSEL,

Notaris Marc DENS

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie en volmacht.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 20.06.2016, NGL 19.07.2016 16340-0061-024

Coordonnées
7 DIAMONDS

Adresse
HOVENIERSSTRAAT 53, BUS 103 2018 ANTWERPEN 1

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande