@ PALS 4 PRINT BELGIUM

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : @ PALS 4 PRINT BELGIUM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 896.210.318

Publication

28/04/2014 : Benoeming zaakvoerder
Ulttreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 28 maart 2014:

Met eenparigheid van stemmen wordt beslist Dhr. Bas Pals, wonende te Kloosterstraat 49/34, 5038 VN Tilburg - Nederland, te benoemen als zaakvoerder met ingang vanaf heden. Het mandaat is onbezoldîgd.

Niets meer aan de dagorde zijnde, sluit de vergadering om 10.15 uur.

Opgesteld te Poppel op 28 maart 2014.

Wilhelmina Claassens,

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.
22/05/2014
Ondernemingsnr : 0896.210.318

Benaming

(voluit) : @ Pals 4 Print

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Krommendijk 68 - 2382 Poppel

(volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag - Benoeming zaakvoerder

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 2 mei 2014:

Met nparigheid van stemmen wordt beslist met terugwerkende kracht vanaf 28 maart 2014 ontslag te verlenen als zaakvoerder aan Dhr. Bas Pals, wonende te Kloosterstraat 49134, 5038 VN Tilburg  Nederland.

Met nparigheid van stemmen wordt beslist Dhr. Antonius Pals, wonende te Krommendijk 68 2382 Poppel, te benoemen als zaakvoerder. De benoeming gaat in vanaf 28 maart 2014, Het mandaat is onbezoldigd.

Niets meer aan de dagorde zijnde, sluit de vergadering om 10.15 uur.

Opgesteld te Poppel op 2 mei 2014,

Wilhelmina Claassens,

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11

l

Mod Word 11.1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd fer wiffl$ van de RErurn nnik VAN Kr!{!Pi-4AiVbEi.

M10-5-. teAy ANTWERPEN ataetmg TURNHOUT

De Gad/if-fie

~Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 30.06.2014 14251-0134-010
25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 20.06.2013 13197-0008-010
29/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 22.06.2012 12208-0475-008
14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 06.06.2011 11145-0505-008
16/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 11.06.2010 10170-0024-008

Coordonnées
@ PALS 4 PRINT BELGIUM

Adresse
KROMMENDIJK 68 2382 POPPEL

Code postal : 2382
Localité : Poppel
Commune : RAVELS
Province : Anvers
Région : Région flamande