@-SIGN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : @-SIGN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 867.832.472

Publication

12/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.06.2014, NGL 09.09.2014 14582-0045-014
28/01/2014
.mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch - - sblad bekend te maken kopie

egtEERGELEGD

GRIFFI ; -

i 71AN, 2014

KOOPHANDEL TURNHOUT

De griffier

Griffie

V beh

aa,

Bel Staa

na neerlegging ter griffie van

Ondernemingsnr 867832472

Benaming (voluit) : @-SIGN

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : De Bergen 84 A

2460 Kasterlee (Lichtaart)

Onderwerp akte : DIVIDENDUITKERING - WIJZIGING VAN DE STATUTEN  KAPITAALVERHOGING NA DIVIDENDUITKERING IN HET KADER VAN ARTIKEL 537 WIB- COORDINATIE VAN DE STATUTEN

Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen, op vierentwintig december tweeduizend dertien, "geregistreerd drie bladen geen renvooien te Antwerpen, negende kantoor der registratie op vierentwintig december tweeduizend dertien, boek 238 blad 98 vak 4, ontvangen; vijftig euro, getekend de eerstaanwezend inspecteur a.i. C. Van Eisen.";

BLIJKT dat:

- de vergadering kennis genomen heeft van het verslag van de zaakvoerder waarin deze aan de vergadering voorstelt om over te gaan tot uitkering van beschikbare middelen, zoals deze blijken uit de goedgekeurde jaarrekening per dertig juni tweeduizend en twaalf, aan de vennoten van de vennootschap.

- met het oog op de kapitaalverhoging heeft de vergadering besloten over te gaan tot de uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten bedrage van zesenvijftigduizend vijfhonderdvijfenvijftig komma vijfenvijftig (56 555,55) zijnde een bruto-dividend van afgerond driehonderd en vier euro zes cent ( 304,06) per aandeel, toe te rekenen op de belaste reserves zoals die blijken uit de goedgekeurde jaarrekening per dertig juni tweeduizend en twaalf, zonder dat een effectieve uitbetaling van het dividend plaatsvindt.

- ingevolge het voormeld besluit tot uitkering van een tussentijds dividend de vennoten elk een schuldvordering hebben op de vennootschap ten belope van het met het door ieder van hen aangehouden aantal aandelen overeenkomende gedeelte van het tussentijdse dividend, onder aftrek van de roerende voorheffing dewelke door de vennootschap zal worden ingehouden en doorgestort.

- aile vennoten hun respectieve schuldvordering onmiddellijk willen inbrengen in het kapitaal van de vennootschap.

- het kapitaal verhoogd werd met vijftigduizend negenhonderd euro ( 50 900,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro ( 18 600,00) op negenenzestigduizend vijfhonderd euro ( 69 500,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, en waarop ingetekend werd door de bestaande vennoten in verhouding tot hun huidig aandelenbezit en waarop a pari ingetekend werd in natura door inbreng van schuldvorderingen, waarvoor de burgerlijke vennootschap in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Guy Parmentier, vertegenwoordigd door de heer Guy Parmentier, bedrijfsrevisor een verslag ii heeft opgesteld waarvan het besluit letterlijk luidt als volgt:

"BESLUIT

Tot besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, tot '

toepassing van art. 313 W. Venn., ter gelegenheid van de kapitaalverhoging van de Besloten Vennootschap Met Beperkte Aansprakelijkheid @-S1GN door middel van inbreng van het netto verkregen bedrag dat voortkomt uit de uitkering van belaste reserves, kan ik verklaren onder voorbehoud van eventuele niet-geboekte claims en verbintenissen in ruime zin en onder voorbehoud van de solvabiliteit van alle vorderingen, alsook onder opschortende voorwaarde dat de aandeelhouders inschrijven op de kapitaalverhoging, dat

We verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2.De beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3.Dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zin en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is,

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

oor-ie otSlen aan het Belgisch Staatsblad

met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uitte geven aandelen, zodat de

inbreng niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat erin de fractiewaarde per aandeel te verhogen en geen

crestie van aandelen door te voeren.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Schoten, 23 december 2093

BV owBVBA GUYPARMENTIER

Vertegenwoordigd door haar Zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger

Dhr. Guy Parmentier

Bedrijfsrevisor"

- als bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie, aangesteld werd: (1) de BVBA Consultum, met

zetel te Waarloossteenweg 63, 2570 DUFFEL, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar zaakvoerder CEBO

Invest BVBA, vast vertegenwoordigd door mevrouw Danielle Le Leu en (2) de Heer Flip Dejaeghere, wonende

te Duffel, Waarloossteenweg 63, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de

inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTW-belas-

tingplichtige, te verbeteren en te wijzigen,

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

ANTON VAN BAEL  GEASSOCIERD NOTARIS.-

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD

- expeditie van de akte met n volmacht aangehecht

-

gecordineerde tekst van de statuten

- lijst van de oprichtings- en wijzigende akten

- verslag van de bedrijfsrevisor

- verslag van de zaakvoerder

"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.06.2013, NGL 20.09.2013 13594-0119-010
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 27.08.2012 12517-0440-010
03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.06.2011, NGL 27.07.2011 11355-0517-010
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.06.2010, NGL 15.07.2010 10317-0294-010
30/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.06.2009, NGL 23.07.2009 09474-0094-010
04/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.06.2008, NGL 29.07.2008 08503-0336-010
30/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 27.08.2007 07621-0050-011
27/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 24.06.2006, NGL 25.07.2006 06527-4290-011
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 27.06.2015, NGL 09.07.2015 15291-0047-011

Coordonnées
@-SIGN

Adresse
DE BERGEN 84 2460 LICHTAART

Code postal : 2460
Localité : Lichtaart
Commune : KASTERLEE
Province : Anvers
Région : Région flamande