@HOME CONCEPTS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : @HOME CONCEPTS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 550.593.180

Publication

15/04/2014
Mod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteVoor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*14303694*

Neergelegd

11-04-2014

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0550593180

Benaming (voluit): @Home Concepts

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2450 Meerhout, Jagersweg 119

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Johan Van Ermengem, geassocieerde notaris te Meerhout op 4 april

2014, welke spoedig zal worden neergelegd ter registratie, dat door de heer Geukens Jan en mevrouw Roose

Marjelle, , samenwonende te 2450 Meerhout, Jagersweg 119 een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid werd opgericht die de volgende kenmerken vertoont:

NAAM.  @Home Concepts.

VORM. Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

ZETEL. 2450 Meerhout, Jagersweg 119.

DUUR. Onbepaalde duur.

DOEL. De vennootschap heeft tot doel in Belgi en het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van

derden:

- Algemene bouw van residentile gebouwen;

- Algemene bouwinstallatie;

- Overige bouwinstallatie; n.e.g.

- Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan;

- Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw;

- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;

- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;

- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;

- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;

- Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;

- Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie;

- Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;

- Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;

- Isolatiewerkzaamheden;

- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermisch isolatiemateriaal  isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;

- Overige installaties, n.e.g.;

- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g.;

- Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan;

- Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels;

- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma s;

- Computerconsultancy-activiteiten;

- Reparatie van computers en randapparatuur;

- Overige uitgeverijen van software;

- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma s;

- Computerconsultancy-activiteiten;

- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;

- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;

- Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;

- Reparatie van consumentenelektronica;

- Reparatie van audio- en videoapparatuur;

- Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters;

- Interieurarchitecten;

- Activiteiten van decorateur-etalagisten;

- Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen;

- Vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubelen, meubels voor restaurants, scholen, enz. overwegend van andere materialen dan metaal;

- Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

- Vervaardiging en afwerking (inclusief het stofferen, schilderen, polijsten, enz.) van slaapkamer-, eetkamer-en zitkamermeubelen;

- Vervaardiging van badkamermeubels;

- Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen;

- Vervaardiging van wandkasten, speciale TV-meubelen, bijzetmeubels;

- Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk;

- Renovatie en restauratie van meubels

- Landschapsverzorging;

- Snoeien van bomen en heggen;

- Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;

- Inrichten van workshops en bijscholingen.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industrile, commercile, financile, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn. De vennootschap mag daarenboven samenwerken met, belangen nemen in, hetzij door deelneming, inbreng, of elke andere wijze, rechtsreeks of onrechtreeks, in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in Belgi als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie. Het doel van de vennootschap dient bovendien in zijn meest ruime betekenis genterpreteerd te worden en bovendien is het bestuur bevoegd om de aard en de reikwijdte van het maatschappelijk doel te interpreteren. KAPITAAL. achttienduizend zeshonderd euro ( 18.600,00).

AANDELEN.honderd (100) aandelen zonder vermelding van waarde, elk met een fractiewaarde van n/honderdste van het kapitaal.

WINSTVERDELING. Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt ten minste n/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de algemene vergadering.

BOEKJAAR. Het boekjaar begint op n april en eindigt op eenendertig maart van het volgende burgerlijke jaar.

ALGEMENE VERGADERING. De gewone algemene vergadering wordt gehouden op tweede dinsdag van de maand september om 20u op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van de bijeenroeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

BESTUUR-CONTROLE. De vennootschap wordt bestuurd door n of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Het mandaat van zaakvoerder is bezoldigd; het bedrag van de bezoldiging zal door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap. Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Wanneer de vennootschap de functie uitoefent van bestuurder, zaakvoerder of lid van een directiecomit van een andere vennootschap wordt ze vertegenwoordigd door een vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van de opdracht haar naam en voor haar rekening. Deze vaste vertegenwoordiger wordt benoemd onder haar zaakvoerders, vennoten, of werknemers. De vennootschap kan verder geldig worden vertegenwoordigd door bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht. Zolang de vennootschap niet verplicht is een commissaris te benoemen heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks-en controlebevoegdheid van een commissaris. De vennoten kunnen zich laten bijstaan door een accountant. SLOT-EN OVERGANGSBEPALINGEN

Benoeming van een niet-statutair zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger: De oprichters hebben beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire zaakvoerder , en dit voor onbepaalde duur: de heer Geukens Jan, voormeld. Wordt benoemd tot vaste vertegenwoordiger: de heer Jan Geukens, voormeld, die het mandaat aanvaardt. Het mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Begin en afsluiting van het eerste boekjaar: Het eerste boekjaar neemt een aanvang op het moment dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen en zal worden afgesloten op 31/03/2015.

Eerste gewone algemene vergadering: De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2015.

Volmacht: De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan accountantskantoor Thijs Michel, 2450 Meerhout Watermolen 12, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende de neerlegging en/of publicatie die verband houden met beslissingen van de zaakvoerders, van de algemene vergadering, of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, en de aanvraag van een B.T.W.-nummer, en de neerlegging van de documenten op de griffie van de rechtbank van koophandel..

Notaris Jan Van Ermengem.

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

14/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 30.09.2015, NGL 08.10.2015 15645-0347-009

Coordonnées
@HOME CONCEPTS

Adresse
JAGERSWEG 119 2450 MEERHOUT

Code postal : 2450
Localité : MEERHOUT
Commune : MEERHOUT
Province : Anvers
Région : Région flamande