A & D

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A & D
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 458.109.719

Publication

15/04/2014
mcd11.1

Luik B ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BELGEN E ERG ELEG D

- 2011,

TAATS

28 -03- 2014

--,zi:',..E rsE,:.--;H re,t.,,,,i!_z" van PHAP,Mtiffte;EC.i-iELENOndernemingsnr :0458.109.719

Benaming (voluit) A 84 D

(verkort) :

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Battelsesteenweg 467

2800 Mechelen

Onderwerp akte :ARTIKEL 537 W.I.B. 1992 - KAPITAALVERHOGING IN GELD - STATUTENWIJZIGING - AANNAME NIEUWE TEKST VAN STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zeventien maart tweeduizend veertien, door Meester Eric SPRUYT, geassocieerd notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A 8. D", waarvan de zetel gevestigd is te Battelsesteenweg 467, 2800 Mechelen, hierna "de Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft:

1 Beslissing het kapitaal in euro uit te drukken, zodat het kapitaal achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro n cent (18.592,01 EUR) bedraagt.

20 Beslissing de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat het kapitaal vertegenwoordigd wordt door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk n/ zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

3 Beslissing artikel 5 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals hierna in de nieuwe tekst van statuten overgenomen.

4 Kennisname van de notulen van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op en waarvan de notulen zijn opgesteld op zevenentwintig december tweeduizend dertien, waarbij werd beslist tot uitkering van een tussentijds dividend in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992. voor een bruto bedrag van zevenenzeventigduizend tweehonderd tweentwintig euro vier cent (77.222,04 EUR).

5 Verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap met negenenzestigduizend vierhonderd negenennegentig euro vierentachtig cent (69.499,84 EUR), om het te brengen op achtentachtigduizend eenennegentig euro vijfentachtig cent (88.091,85 EUR).

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng in geld van het uit de onder 40 vermelde tussentijdse dividenduitkering netto verkregen bedrag, met uitgifte van duizend honderd vijftig (1.150) aandelen.

Ieder aandeel werd volgestort is ten belope van honderd procent (100 %). De kapitaalverhoging werd bijgevolg volgestort ten belope van negenenzestigduizend vierhonderd negenennegentig euro vierentachtig cent (69.499,84 EUR).

De voormelde inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE74 1096 6193 4507 op naam van de Vennootschap bij de BKCP, Bank.

6 Vervanging van artikel 5 van de statuten waarvan de tekst hierna in de nieuwe tekst van statuten werd overgenomen.

7 Aanneming van een nieuwe tekst van statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met het Wetboek van vennootschappen en met de huidige toestand van de vennootschap. Een uittreksel van de nieuwe tekst van de staluten luidt als volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij'

draagt de benaming & D".

ZETEL,

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Battelsesteenweg 467, 2800 Mechelen.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in Belgi ais in het

buitenland

A de uitbating van een kleinhandel in, de aan- en verkoop en de in- en uitvoer van:

dag- en weekbladen, tijdschriften, publicaties, magazines, boeken;

20 papier- en schrijfwaren, school- en kantoorbenodigdheden

Op de laatste blz van Luik _B i.okorpetov, Recta Nddrt-, hOedtellgtleld 'V.3:1 de " ': .)trumerlereride ctans hetzsi van de perso(o)n(en) i:volegt:! de reahtsosisoan ten aanilen van derden te vertegenwoordigen

-Verso N.larn en nandtekertnp,

ii\

i.---

1111 1111141Etp II

BELGISCH

MONITEU

7

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

lotenfbiijetten van aile aard;

40 speelgoed, allerlei fantasieartikelen;

5 tabak, sigaren, sigaretten en aile rookwarenarlikelen of -benodigdheden;

suikergoed, voorverpakte eetwaren, frisdranken, alcoholische dranken;

audio-visueel materiaal zoals foto, film, video en toebehoren;

alsmede de levering van aile hiermee aanverwante artikelen, produkten en diensten, inzonderheid de

verhuring van fotokopie- en faxtoestellen, de uitbating van een krantenronde.

B. De uitbating van een kleinhandel in, de aan- en verkoop en de in- en uitvoer van bloemen, planten, bloemboeketten, plantgoed, potterie en aile aanverwante producten;

C. De aan- en verkoop, huur en verhuur van drukwerk en het optreden als tussenpersoon in drukwerk,

onder meer doch niet uitsluitend in relatie met drukkers.

De vennootschap zal in het algemeen aile commercile, industrile, financile, roerende of onroerende

handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of

welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken_

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achtentachtigduizend eenennegentig euro vijfentachtig cent (88.091,85

EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend negenhonderd (1.900) aandelen op naam, zonder vermelding van

waarde, die ieder n/ duizend negenhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei om twintig uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van

de vennootschap.

VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een

volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de

digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander

middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de

vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden

neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als

werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwe-

zigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke bene-

ming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te onder-

tekenen.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op n stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt

van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de

handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de

vergadering op de zetel toekomen.

BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet

vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze vetplicht onder zijn vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die

belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de

rechtspersoon.

Voor de benoeming en beindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels

van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Worden tot statutaire zaakvoerders benoemd:

Mevrouw Mn VANHECKE, zaakvoerder, wonende te 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 467;

- De heer Daniel VERCAMMEN, werkend vennoot, wonende te 2800 Mechelen Battelsesteenweg 467.

BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het

doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene

vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder

handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere

volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn,

dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblact

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanighard van de instrumentefende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bF,.voerel de rechtspersoon ton aanzien van derden te vertegenwoordien

Verso N.,7carn Lr hlndtei<eninel

mod 11.1

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens

derden en in rechte ais eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht

aangestelde vertegenwoordiger.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op n januari en eindigt op n en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Be ontbinding met vereffening worden desgevallend n of meer vereffenaars benoemd door de algemene

vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter

bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, 2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet aile aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de gecordineerde tekst

van statuten)

Uitgereikt vr registratie in toepassing van artikel 173, l*bis van het Wetboek van registratierechten.

Eric SPRUYT

Geassocieerd Notaris

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto " Naam en hoedanigherd van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

27/08/2013 : ME080021
27/09/2012 : ME080021
03/10/2011 : ME080021
24/08/2010 : ME080021
05/08/2009 : ME080021
03/09/2008 : ME080021
23/08/2007 : ME080021
04/09/2006 : ME080021
03/10/2005 : ME080021
30/08/2004 : ME080021
18/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 17.07.2015, NGL 15.08.2015 15422-0485-016
17/07/2003 : ME080021
22/08/2002 : ME080021
23/08/2001 : ME080021
25/06/1996 : ME80021

Coordonnées
A & D

Adresse
BATTELSESTEENWEG 467 2800 MECHELEN

Code postal : 2800
Localité : MECHELEN
Commune : MECHELEN
Province : Anvers
Région : Région flamande