A-Z WORKS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A-Z WORKS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 473.692.075

Publication

10/03/2014
mod lt.1

Luik B ' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van Koophandel te Antwerpen, op,,---"

2 6 FEB. 2014

Griffie

Iliflil I~IVNVVVI~INII~I

" 14059263`

iw

Ondernemingsnr : 0473.692.075

' Benaming (voluit) : A-Z WORKS

(verkort) : -

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Jeruzalemstraat 13

2000 Antwerpen -

Onderwerp akte :Statutenwijziging bvba

Tekst : Uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Evi Jansen, te Wommelgem op 12

februari 2014, te registreren, blijkt dat de BVBA "A-Z WORKS", te Antwerpen, volgende beslissingen met

nparigheid van stemmen genomen heeft

Eerste besluit - Wijziging boekjaar

De vergadering heeft besloten de loop van het boekjaar te wijzigen, zodat het zal lopen als volgt :

van n januari tot en met nendertig december van ieder jaar.

Overgangsbepaling

Bij wijze van overgangsmaatregel zal het lopende boekjaar, ingegaan op n juli tweeduizend dertien, eindigen

op nendertig december tweeduizend veertien.

Tweede besluit - Wijziging jaarlijkse algemene vergadering

De vergadering heeft vervolgens besloten het tijdstip van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen naar de

tweede dinsdag van de maand juni van elk jaar om negentien uur.

De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatshebben onder het nieuwe regime en wel op de tweede dinsdag van

de maand juni van het jaar tweeduizend vijftien.

Derde besluit - Wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen, heeft de algemene

vergadering besloten artikel 25 en artikel 18 van de statuten te vervangen door de volgende teksten

'Artikel 25: boekjaar - jaarrekening

Het boekjaar begint op n januari en eindigt op nendertig december van iederjaar."

"Artikel 18 : gewone, bijzondere en buitengewone vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden

bijeengeroepen op de tweede dinsdag van de maandjun! om negentien uur.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 19bis van

deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen

van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde

dag voor het houden van de jaarvergadering."

vierde besluit Volmacht voor de cordinatie

De vergadering heeft opdracht en volmacht gegeven aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het

opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecordineerde

tekst der statuten.

Viifde besluit - Aanvaarding ontslag & benoeming zaakvoerder

5.1. Aanvaarding aangeboden ontslag

De Heer SZOSTAK Damien Adrian, wonende te 2100 Antwerpen-Deurne, Ter Heydelaan 274 bus 5, heeft op

11 februari 2014 schriftelijk verklaard zijn ontslag in te dienen als zaakvoerder van de vennootschap.

' De algemene vergadering heeft vervolgens dit ontslag aanvaard en heeft besloten dcharge te verlenen aan

voornoemde Heer SZOSTAK Damien voor zijn bestuur van zaakvoerder.

5.2. Benoeming zaakvoerder

Tot slot heeft de algemene vergadering besloten een bijkomende zaakvoerder te benoemen, te weten :

De Heer VANDERLINDEN Robby, wonende te 2970 Schilde, Vijverlaan 22,

De opdracht van de zaakvoerder is vastgesteld voor onbepaalde duur en is onbezoldigd.

Elke zaakvoerder is bevoegd de vennootschap alleen te vertegenwoordigen.

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Volmacht

Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling werd verleend aan cvba Fiduciaire Van der Veken & Partners, kantoorhoudende te 2018 Antwerpen, Markgravelei 28, vertegenwoordigd door de Heer Meeuwes Heiki, teneinde het nodige te doen voor de inschrijving, de wijzigingen en de eventuele latere schrapping van de inschrijving van de vennootschap in de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, en bij de bevoegde diensten van de Belasting van de Toegevoegde Waarde.

1%~~r~ gehouden aan het Belgisch StaatsbladVOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Hiermee samen neergelegd :

- uitgifte;

- cordinatie der statuten.

Evi JANSEN

Geassocieerd notaris

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

14/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 02.01.2014, NGL 05.02.2014 14030-0571-013
05/12/2013
~ " _ " Mod Word 11.1

5 x._,.. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~[~.:~~~~~

be a B~ uhI

Str

Neergelegd ter tari#lie van de Rechtbank van Koop,3:3:irt te ,\ntv erpen

op 2D r;ier

Griffie

Ondernemingsnr : 0473.692.075

Benaming

(voluit) : A-Z WORKS

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Jeruzalemstraat 13, 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 3010912013 - Onslag zaakvoerder

De bijzondere algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om ontslag te verlenen aan volgende zaakvoerder en dit met ingang vanaf 30/09/2013

Dariusz Dunikowski

Sint-Laurentiusstraat 6

9130 Beveren

Getekend

Eric Meyer

Zaakvoerder

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

03/12/2014
Mod Word 11.1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

21 NOV. 2014

arde- g Abetvreroen

Ondernemingsnr : 0473.692.075

Benaming

(voluit) : A-Z Works

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Jeruzalemstraat 13, 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 7/11/2014

De bijzondere algemene vergadering keurt met eenparigheid van stemmen het ontslag goed van volgend zaakvoerder,

Vanderlinden Robby

Vijverlaan 22

2970 's Gravenwezel

Het ontslag gaat in vanaf heden 7111/2014,

Getekend

Erik Meyer

Zaakvoerder

921696

1111111

15/10/2013
Mod wort111.1

rileT[l In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i i

Ile>eget4 t: ~ F~> W ", x .,~ %i:~r~~atl~C vegoehe~l~ielieARMOiiNQP,-'

Griffie 04 OKT 2013

BijlNgeil bij Iti BeIgtsuch- entsblNtt 1-5710/2013 = Atrtrens tltr Mnnfl'etrt<blg :

Ondernemingsnr : 0473.892.075

Benaming

(voluit) : A-Z Works

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Jeruzalemstraat 13, 2000 Antwerpen

(volledig adres).

Onderwerp akte : Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering dd. 30.09.2013 - ontslag zaakvoerder

De bijzondere algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om ontslag te verlenen aan volgende persoon als zaakvoerder en dit met ingang van 30.09.2013:

hobby Van der Linden

Vijverlaan 22

2970 's Gravenwezel

Getekend

Erik Meyer

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod wort111.1

rileT[l In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i i

Ile>eget4 t: ~ F~> W ", x .,~ %i:~r~~atl~C vegoehe~l~ielieARMOiiNQP,-'

Griffie 04 OKT 2013

BijlNgeil bij Iti BeIgtsuch- entsblNtt 1-5710/2013 = Atrtrens tltr Mnnfl'etrt<blg :

Ondernemingsnr : 0473.892.075

Benaming

(voluit) : A-Z Works

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Jeruzalemstraat 13, 2000 Antwerpen

(volledig adres).

Onderwerp akte : Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering dd. 30.09.2013 - ontslag zaakvoerder

De bijzondere algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om ontslag te verlenen aan volgende persoon als zaakvoerder en dit met ingang van 30.09.2013:

hobby Van der Linden

Vijverlaan 22

2970 's Gravenwezel

Getekend

Erik Meyer

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

23/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 11.12.2012, NGL 18.01.2013 13011-0166-016
25/10/2012
1,1ot1 PDF7S.I

Kiree In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 46 ru 2012

I IIUI l IIII I II IUU

*12176155*

Ondernemingsnr : 0473692075

Benaming (voluit) : A-Z WORKS

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetei : JERUZALEMSTRAAT 13 - 2000 ANTWERPEN

(volledig adres)

Onderwerpen) akte : ONTSLAG ZAAKVOERDERS

Tekst

B9j beslissing van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op 30

september 2012 werd besloten het ontslag als zaakvoerder te aanvaarden,

aangeboden door de heren Dirk Leten en Peter Melsen en dit vanaf 30 september 2012.

Getekend

Erie Meyer

zaakvoerder

Op de laafde blz, van Lulk ti,vermldn Reeto :Naam nhoedantghld van de instrumenterende notarls,hetil(van de pers(OWei )-'

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa; Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

10/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 13.12.2011, NGL 06.02.2012 12027-0473-015
25/01/2012
hhod wond 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111 *izozaesi*

bet-as Be Sta;

`,^2eg,;fryfrl fer grlffle van de Rechtbank

rIn Kcc;.h. f." :.'i, , AnrweroerL oA

13 JR 20 12

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsar : 0473692075

Benaming

(voluit) : A-Z Works

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Jeruzalemstraat 13 - 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerder

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 10 oktober 2011 blijkt volgende beslissing:

- benoeming van de heer Wjcik Grzegorz tot zaakvoerder, wonende Ter Heydelaan 274 te 2100: Antwerpen-Deurne met ingang van 1 november 2011.

Getekend, Erik Meyer Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/07/2011
Mod 2.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de aktemli NI6V81ul llgl iu

*11101862`

Neergelegd far griffie van de Rechtavk dag Knedende! te Antwerpen, op

Griffie 2 JUNI 2011

Ondernemingsnr : 0473 692 075

Benaming

(voluit) : A-Z WORKS

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Jeruzalemstraat 13 - 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerders

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 7 juni 2011 blijken volgende beslissingen:

- benoeming van de heer Dariusz DUNIKOWSKI tot zaakvoerder, wonende te 2100 Deume, Ter Rivierenlaan 125, met ingang van 7 juni 2011

- benoeming van de heer Damian SZOSTAK tot zaakvoerder, wonende te 2060 Antwerpen, Lange Beeldekensstraat 290, met ingang van 7 juni 2011

- benoeming van de heer Robby VANDERLINDEN tot zaakvoerder, wonende te 2970 Schilde, Vijverlaan 22, met ingang van 7 juni 2011

Getekend,

Erik Meyer

Zaakvoerder

$ijla-gun bij ltel Beigfs-clt Stnesbtad O6/O7/2O11- Annxs dil Moniteur blg

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

21/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 14.12.2010, NGL 14.01.2011 11010-0076-011
09/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 08.12.2009, NGL 29.01.2010 10029-0268-010
03/04/2009 : AN344677
02/01/2009 : AN344677
04/03/2008 : AN344677
29/01/2007 : AN344677
21/12/2005 : AN344677
15/04/2005 : AN344677
21/12/2004 : AN344677
07/04/2003 : AN344677
27/02/2003 : AN344677
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 14.06.2016, NGL 26.08.2016 16500-0170-013

Coordonnées
A-Z WORKS

Adresse
JERUZALEMSTRAAT 13 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande