A. EN D. PARTNERS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : A. EN D. PARTNERS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 448.573.035

Publication

02/05/2014 : Kapitaalverhoging - herbenoemingen
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 28 maart 2014, gehouden voor notaris Jan Boeykens te Antwerpen, in zijn kantoor, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen: 1/ Vaststelling dat aan het mandaat van de beide bestuurders:

: - de heer ASSELBERGH Joseph, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Waterloostraat 29, i - mevrouw D'HAESE Ann, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Waterloostraat 29,

een einde is gekomen na afloop van de gewone algemene vergadering van veertien met tweeduizend dertien

; en beslissing om hun mandaat te verlengen voor een nieuwe duur van zes jaar, met ingang van voormelde ; datum van veertien meî tweeduizend dertien, zodat aan hun mandaat een einde zal komen na afloop van de ; gewone algemene vergadering van tweeduizend negentien.

: 2/ Beslissing om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met eenenzestigduizend tweehonderd achten-

twintig euro drieëntachtig cent (€ 61.228,83) door inbreng ïn geld om het kapitaal te brengen van negenenne-

; gentigduizend honderd zevenenvîjftig euro eenenveertîg cent (€ 99.157,41) op honderd zestigduizend j driehonderd zesentachtig euro vierentwintig cent (€ 160.386,24), door uitgifte van tweehonderd zevenenveertig I (247) aandelen tegen de globale uitgifteprijs van zevenenzestigduizend vierhonderd en tien euro (€ 67.410,00) I waarvan zesduizend honderd eenentachtig euro zeventien cent (€ 6.181,17) als uitgiftepremie werd geboekt op

een onbeschikbare reserverekenîng 'uitgiftepremie', deze nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en voor-

delen aïs de bestaande aandelen en delen in de winst vanaf 28/3/2014, er werd op ingeschreven door de beide i aandeelhouders in verhouding tôt hun aandelenbezit, welke inschrijvingen volledig werden volgestort op een i bijzondere rekening bij Belfius bank; door de notaris werd bevestigd bij toepassing van artikel 588, tweede lid i van het Wetboek van vennootschappen dat de wettelijke vereisten aangaande de inschrijving en volstorting van j het kapitaal, werden nageleefd; vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

3/ Beslissing om het kapitaal te verhogen door incorporatie van voormelde uitgiftepremie van zesduizend : honderd eenentachtig euro zeventien cent (€ 6.181,17), zodat het kapitaal gebracht wordt van honderd: i zestigduizend driehonderd zesentachtig euro vierentwintig cent (€ 160.386,24) op honderd zesenzestigduizend;

vijfhonderd zevenenzestig euro eenenveertîg cent (€ 166.567,41), zonder uitgifte van nieuwe aandelen dochl

; mite evenredige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen. i ; 4/ Aanpassïng van artikel 5 der statuten aan de genomen beslissingen zodat dît artikel voortaan luidt:

Artikel 5.- Kaoitaal j

jHer maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd zesenzestigduizend vijfhonderd]

' zevenenzestig euro eenenveertîg cent (€ 166.567,41 ). Het is verdeeîd in zeshonderd zevenenveertig (647)

aandelen zonder venvelding van nominale waarde, genummerd van 1 tôt en met 647. Aile aandelen hebben

stemrecht."

> 5/ Machtiging van :

-de raad van bestuur om voorgaande besiuiten uit te voeren;

; -de notaris tôt het opstellen en neerleggen van de coârdinatie der statuten;

-de nv "Maatschappij voor belastingadvies BELEAC, te 2000 Antwerpen, Verbindingsdok Oostkaai 23 bus 214,

en haar gevolmachtigden, om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemin gen, het Ondememingsloket en de Btw-admînistratïe.

Voorontledend uittreksel

Notaris Jan Boeykens

LSarnen.biem

Op de laatste blz. van Luîk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso •. Naam en handtekening
16/02/2012
mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

i I " I1II2IIII013 9I413 * i

Ondernemingsnr : 0448.573.035

Benaming (voluit): A. & D. PARTNERS

Neergelegd ter griffie vbn de kechlhant van hophandel le Antwerpen, op

0 3 FEB, 2012

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Waterloostraat 27

2600 Antwerpen (Berchem)

Onderwerp akte : NV: statutenwijziging

;. Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 30 december 2011, gehouden voor; _; notaris Jan Boeykens te Antwerpen, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden, genomen:

1/ Aanpassing van artikel 2 der statuten aan het actuele postnummer.

;i 2/ Kennisname van het verstrijken van de aanstellingstermijn van de bestuurders, 'en bevestiging van de benoeming tot bestuurder voor een hernieuwbare termijn van zes jaar die is aangevangen op 1 december 2007, van"

- de heer Asselbergh Joseph, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Waterloostraat 27.

- mevrouw D'Haese Ann, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Waterloostraat 27,

3/ Statutaire uitdrukking van het kapitaal in euro, te weten : 99.157,41 euro.

4/ Vaststelling dat de aandelen de facto op naam zijn, en beslissing dat alle effecten op naam zullen zijn en,', blijven.

5/ Aanpassing van de formaliteiten van bijeenroeping van en toelating tot de algemene vergadering aan het;. gegeven dat aile effecten op naam zijn. De formaliteiten van toelating luiden voortaan:

"Artikel 23.- Toelating tot de algemene vergadering

:i a.De aandeelhouders kunnen enkel toegelaten worden tot de algemene vergadering indien hun aandelen ingeschreven zijn in het register van aandelen ten minste vijf werkdagen voor de datum der vergadering. Bo vendien moeten ze eveneens binnen dezelfde termijn de raad van bestuur per gewone brief inlichten of zij hef,; voornemen hebben de vergadering bij te wonen met aanduiding van het aantal aandelen, waarmee zij aan de stemming zullen deelnemen. De datum van de stempel van de post is voor het naleven van deze verplichting bepalend. Geen enkele overdracht van aandelen op naam zal worden ingeschreven in het register van: aandelen van de vennootschap gedurende de vijf werkdagen die deze van de algemene vergadering voor afgaan.

b.De vervulling van voornoemde formaliteiten kan niet geist worden indien daarvan geen melding is gemaakt;, in de oproeping tot de vergadering.

Bestuurders zijn niet vrijgesteld van deze formaliteiten."

6/ Volledige herschrijving van de cordinatie der statuten rekening houdend met:

-de besluiten omtrent de vorige agendapunten;

-de gewijzigde terminologie, artikelnummers en bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, zonder evenwel inhoudelijke wijzigingen door te voeren, tenzij deze wijzigingen door dit Wetboek opgelegd worden. 71 Machtiging van de raad van bestuur om voorgaande besluiten uit te voeren en om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Ondernemingsroket en de B.T.W. administraties.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Jan Boeykens

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte

Op de laatste blz. van Luik B vrrrnielden Recto: Naam en hoedanigheid van ce rnstrurnenterende notaris, hetai van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertege rfv,nrirdrgerl

Verso : Naam en handtekenplg

07/09/2011 : AN292916
02/08/2010 : AN292916
17/08/2009 : AN292916
22/09/2008 : AN292916
07/09/2007 : AN292916
18/06/2007 : AN292916
06/10/2006 : AN292916
20/01/2006 : AN292916
24/11/2004 : AN292916
15/09/2003 : AN292916
07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 12.05.2015, NGL 28.08.2015 15551-0342-012
04/02/1995 : AN292916
24/11/1992 : AN292916
02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 10.05.2016, NGL 29.08.2016 16503-0113-012

Coordonnées
A. EN D. PARTNERS

Adresse
WATERLOOSTRAAT 27 2600 BERCHEM(ANTW)

Code postal : 2600
Localité : Berchem
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande