A. HARTRODT (BELGIUM)

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : A. HARTRODT (BELGIUM)
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 424.328.973

Publication

28/04/2014 : WIJZiGlNG VAN DE STATUTEN - KAPITAALVERHOG1NG
Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen, op zesentwintig maart tweeduizend veertien, "geregistreerd twee bladen geen renvooien te Antwerpen, negende kantoor der registratie op achtentwintig maart tweeduizend veertien, boek 241 blad 48 vak 13, ontvangen: vijftig euro, getekend de eerstaanwezend inspecteur a.i. C. Van Elsen.";

BLIJKT dat:

- het kapitaal verhoogd werd met honderd vijftigduizend euro (€ 150 000,00) om het te brengen van één miljoen zeshonderdduizend euro (€ 1 600 000,00) op een miljoen zevenhonderd vijftigduizend euro (€ 1 750 000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, en waarop ingetekend werd door de bestaande aandeelhouders in verhouding tot hun huidig aandelenbezit, die ze volstort hebben in speciën ten belope van honderd procent (100 %).

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

ANTON VAN BAEL - GEASSOCIEERD NOTARIS.-

TEGELUK HIERMEE NEERGELEGD :

- expeditie van de akte met één volmacht aangehecht - gecoôrdineerde tekst van de statuten

- lijst van de oprichtings- en wijzigende akten

Op de laatste blz. van Luik B. vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening
05/05/2014 : AN236626
23/05/2014
Wod wort! 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik e vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

r

N

necl ,

Antwerpen

1 4 MEi 21314

afdeling Antwerpen

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

1

=iaiossie*

Ondernemingsnr Benaming

(voluit) (verkort):

Rechtsvorm

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte ; herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering de dato 24 april 2014:

Na overleg worden volgende beslissingen getroffen:

Worden herbenoemd tot bestuurder met ingang van heden voor een periode van 6 laar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2020:

De heer Wenzel Andreas, wonende te 21029 Hamburg (Duitsland), Schuienbrooksweg 56.

De vennootschap a, hartrodt (Gmbh & C) KG, met zetel te 20097 Hamburg (Duitsland), H5gerdamm 35. De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van de bestuurder van voormelde vennootschap om  overeenkomstig artikel 61 2 van het Wetboek van Vennootschappen  De heer Wenzel Andreas, wonende te 21029 Hamburg (Duitsland), Schulenbrooksweg 56, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige vennootschap.

Wordt herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder met ingang van heden voor een periode van 6 jaar, tot aan

de jaarvergadering te houden in 2020:

De heer Jens Roemer, wonende te 2950 Kapellen, Kasteeldreef 52.

Jens Roemer

gedelegeerd bestuurder

0424.328.973

A. HARTRODT (BELGIUM)

Naamloze Vennootschap

Suikerrui 5, 2000 Antwerpen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

05/06/2013 : AN236626
15/05/2013 : AN236626
25/04/2013 : AN236626
26/04/2012 : AN236626
06/07/2011 : AN236626
08/04/2011 : AN236626
25/01/2011 : AN236626
17/01/2011 : AN236626
06/08/2010 : AN236626
02/08/2010 : AN236626
16/06/2010 : AN236626
04/02/2010 : AN236626
14/01/2010 : AN236626
20/11/2009 : AN236626
19/10/2009 : AN236626
27/04/2009 : AN236626
17/04/2009 : AN236626
14/10/2008 : AN236626
27/05/2008 : AN236626
26/05/2008 : AN236626
19/12/2007 : AN236626
24/10/2007 : AN236626
18/05/2007 : AN236626
16/05/2007 : AN236626
18/12/2006 : AN236626
02/05/2006 : AN236626
31/03/2005 : AN236626
23/04/2004 : AN236626
20/04/2004 : AN236626
14/04/2003 : AN236626
14/04/2003 : AN236626
06/04/2002 : AN236626
13/04/2001 : AN236626
11/04/2001 : AN236626
27/01/2001 : AN236626
18/02/2000 : AN236626
22/12/1999 : AN236626
24/04/1999 : AN236626
28/04/1998 : AN236626
05/01/2016 : AN236626
01/01/1997 : AN236626
04/05/1996 : AN236626
15/01/1993 : AN236626
01/01/1993 : AN236626
01/01/1992 : AN236626
05/05/1990 : AN236626
01/01/1988 : AN236626
02/09/1986 : AN236626
08/03/1986 : AN236626
18/05/1985 : AN236626
27/05/2016 : AN236626

Coordonnées
A. HARTRODT (BELGIUM)

Adresse
SUIKERRUI 5 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande