A.A.D. SPEED - COLLI

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : A.A.D. SPEED - COLLI
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 403.998.367

Publication

07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 01.07.2014 14253-0197-039
01/10/2014
Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II~IIIIYIIIIIIII YI

" 19178982*

-.TRechtbankGriffies van koophandel Antwerpen 2 2 SAP, 2014 afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0403.998.367

Benaming

(voluit) : A.A.D. Speed-Colli

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Dynamicalaan 14-16, 2610 Wilrtjk (Antwerpen)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder, benoeming gedelegeerd bestuurder

Uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 1 september 2014 blijkt dat:

-Llogix BVBA, Prins Leopoldlei 60, 2640 Mortsel (ON 0883.995.741), vertegenwoordigd door Vanlimbergen Guy, zijn ontslag heeft ingediend als bestuurder en werd aanvaard. Tevens werd unaniem beslist om Llogix BVBA kwijting te verlenen voor het afgelopen mandaat.

-de heer Guy Vanlimbergen, woonachtig te Prins Leopoldlei 60, 2640 Mortsel, werd benoemd tot bestuurder ter vervanging van Llogix BVBA. Zijn mandaat start op 1 september 2014 en loopt tot aan de Algemene Vergadering gehouden in het jaar 2020.

Uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 1 september2014 blijkt dat:

- Llogix BVBA, Prins Leopoldlei 60, 2640 Mortsel (ON 0883.995.741), vertegenwoordigd door Vanlimbergen Guy, zijn ontslag heeft ingediend als gedelegeerd bestuurder en werd aanvaard. Tevens werd unaniem beslist om Llogix BVBA kwijting te verlenen voor het afgelopen mandaat,

-de heer Guy Vanlimbergen, woonachtig te Prins Leopoldlei 60, 2640 Mortsel, werd benoemd tot gedelegeerd bestuurder en dit vanaf 1 september 2014. Het mandaat loopt tot de Algemene Vergadering gehouden in het jaar 2020,

Guy Vanlimbergen

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/09/2014
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0403.998.367

Benaming

(voluit) : A.A.D. Speed-Colli

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Dynamicalaan 14-16, 2610 Wilrijk (Antwerpen)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris, bestuurders en gedelegeerd bestuurders

Uit het proces-verbaal van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 4 juni 2012 blijkt dat de algemene vergadering unaniem beslist om het mandaat van de commissaris Hubert Geelen, A. Sniedersstraat 51 te 2060 Antwerpen, te verlengen met 3 jaar, dus tot aan de Algemene Vergadering gehouden in 2015,

Uit het proces-verbaal van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 2 juni 2014

blijkt dat volgende bestuurders worden herbenoemd voor een periode van 6 jaar, dus tot aan de algemene

vergadering gehouden in het jaar 2020:

-Mevrouw Yolande Driessen, Kreefstraat 17 te 2018 Antwerpen

-AAA Hoger-Lager NV, Dynamicalaan 14-16 te 2610 Wilrijk (ON 0459.699.628), vertegenwoordigd door

Mevr. Driessen Yolande

-Llogix BVBA, Prins Leopoldlei 60, 2640 Mortsel (ON 0883.995.741), vertegenwoordigd door Vanlimbergen

Guy

Uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 2 juni 2014 blijkt dat volgende gedelegeerd bestuurders worden herbenoemd voor een periode van 6 jaar, dus tot aan de algemene vergadering gehouden in het jaar 2020:

-Mevrouw Yolande Driessen, Kreefstraat 17 te 2018 Antwerpen

-Llogix BVBA, Prins Leopoldlei 60, 2640 Mortsel (ON 0883.995.741), vertegenwoordigd door Vanlimbergen Guy

Yolande Driessen

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

I III

RIORechtbank van koophandel

Antwerpen

2 0 AUS. 2011

afdelina urne Antwerpen"Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

11/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 04.06.2013 13153-0522-039
27/01/2015
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111.1111 j1.111111112111911111111

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

15 )AH. 2015

afdelie ,~everpen

L

Ondernemingsnr : 0403.998.367

Benaming

(voluil) : A.A.D. Speed-Colli

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Dynamicalaan 14-16 te 2610 Wilrijk (Antwerpen)

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS / GEDELEGEERD BESTUURDER

Blijkens de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders d.d. 12 december 2014 werd:

- kennis genomen van het ontslag, met ingang van 12 december 2014, van:

*mevrouw Yolande DRIESSEN, wonende te 2018 Antwerpen, Kreeftstraat 17,

als bestuurder en gedelegeerd bestuurder,

*NV AAA HOGER-LAGER, met zetel te 2610 Wilrijk (Antwerpen), Dynamicalaan 14-16,

als bestuurder,

vertegenwoordigd door mevrouw Yolande DRIESSEN, vaste vertegenwoordiger.

- beslist om te benoemen als bestuurder, met ingang van 12 december 2014, voor een termijn van zes jaar,

zijnde tot na de jaarvergadering van 2020:

*de heer Philip SALAERTS, wonende te 2235 Huishout, Stationsstraat 95,

*mevrouw Nathalie PELEMAN, wonende te 2840 Reet, Molenstraat 14 bus 2.

Deze mandaten zijn onbezoldigd.

Tot na de jaarvergadering van 2020 is de Raad van Bestuur aldus ais volgt samengesteld:

- de heer Guy VANLIMBERGEN, wonende te 2640 Mortsel, Prins Leopoldlei 60,

bestuurder en gedelegeerd bestuurder,

- de heer Philip SALAERTS, wonende te 2235 Hulshout, Stationsstraat 95,

bestuurder,

- mevrouw Nathalie PELEMAN, wonende te 2840 Reet, Molenstraat 14 bus 2,

bestuurder.

Getekend, Guy VANLIMBERGEN, gedelegeerd bestuurder,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/06/2012
mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

144

Naeriffee 1er~, ~f~i~ rClt de Eider! van Kotrpiondel Ardeves. e

2 0 JUNI 2012

Griffie

L

lil

*iaiiaee9

Ondernemingsnr :13E0403.998.367

Benaming (voluit) :A.A.D. SPEED-COLLI

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Dynamicalaan 14-16

2610 Antwerpen (Wilrijk)

Onderwerp akte :Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Kris Ducatteeuw te Edegem op 6 juni 2012 dat is' bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte' aansprakelijkheid "A.A.D. Speed  Colli" met zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Dynamicalaan 14-16  RPR' Antwerpen 0403.998.367

Gans het kapitaal was vertegenwoordigd.

Met eenparigheid van stemmen zijn volgende beslissingen genomen:

1. Vaststelling dat de aandelen op naam zijn.

De algemene vergadering stelt vast dat sinds twintig december tweeduizend en elf de aandelen op verzoek van de aandeelhouders zijn omgezet in aandelen op naam, Een register van aandelen op naam wordt, bijgehouden op de zetel van de vennootschap. De vergadering stelt vast dat de statuten nog dienen aangepast:, te worden,

2. Wiiziiing van artikel 6 der statuten.

De algemene vergadering beslist eenparig om artikel 6 der statuten te vervangen door de hierna vermelde

tekst.

_ "Artikel 6: Aard der aandelen.

"De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam:

dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen..

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn

;; kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam,

Het gedematerialiseerd aandeel worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de' eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling."

3. Wijziging van artikel 15 der statuten.

Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering dat artikel 15, zesde lid, welke aanvangt; met de woorden "Om de algemene vergadering bij te wonen,.. en eindigt met de woorden : bewijsschrift van, inschrijving op naam"

te vervangen door de hierna vermelde tekst :

"Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen zo hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen: - de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vr de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen. - de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf werkdagen vr de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt != vastgesteld."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL DE NOTARIS (getekend K. Ducatteeuw)

Op de laatste blz. van Lui s3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

28/06/2012
Mod Word 11.1

;11-av~~c ~o In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

1 g JUNI 912

Griffie

ET

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0403.998.367

Benaming

(voluit) : AAA Speed Colli

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Dynamicalaan 14-16, 2610 Wilrijk

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming gedelegeerd bestuurder

Uit het verslag van de raad van bestuur van 6 juni 2011 blijkt dat de vennootschap Llogix bvba, Prins Leopoldlei te 2640 Mortsel, wordt herbenoemd als gedelegeerd bestuurder. Haar mandaat start op 06/06/2011 om te eindigen bij de algemene vergadering gehouden in het jaar 2014. De vennootschap Llogix bvba wordt vertegenwoordigd door de heer Guy Vanlimbergen.

Yolande Driessen

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 05.06.2012 12154-0446-037
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 01.07.2011 11234-0298-039
20/01/2011 : AN139456
25/06/2010 : AN139456
19/04/2010 : AN139456
26/02/2010 : AN139456
06/07/2009 : AN139456
04/02/2009 : AN139456
28/07/2008 : AN139456
16/06/2008 : AN139456
10/12/2007 : AN139456
23/08/2007 : AN139456
23/07/2007 : AN139456
16/04/2007 : AN139456
14/07/2006 : AN139456
17/11/2005 : AN139456
23/06/2005 : AN139456
20/04/2005 : AN139456
12/10/2004 : AN139456
17/06/2004 : AN139456
26/09/2003 : AN139456
20/08/2015
Mod Waal 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

11 AU, 2015

afdelirenerpen

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

11111111.g111.11,1,11,11 jill1111111

Ondernemingsnr : 0403.998.367

Benaming

(voluit) : A.A.D. Speed-Colli

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Dynamicalaan 14-16 te 2610 Wilrijk (Antwerpen)

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN (HER)BENOEMING

BESTUURDERSIGEDELEGEERD BESTUURDERICOMMISSARIS AANDUIDING VASTE VERTEGENWOORDIGER DER BESTUURDERSRECHTSPERSONEN - VERPLAATSING ZETEL

Blijkens de notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders en de Vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 29juni 2015 werd:

* kennis genomen van het ontslag als bestuurder en gedelegeerd bestuurder, met ingang van 29 juni 2015, van de heer Guy VANLIMBERGEN, wonende te 2640 Mortsel, Prins Leopoldlei 60.

* beslist om te benoemen als bijkomend bestuurder, met ingang van 29 juni 2015, voor een termijn van zes jaar, zijnde tot na de jaarvergadering van 2021, van:

- NV WEST-BEHEER, met zetel te 2830 Willebroek, Koningin Astridlaan 14, vertegenwoordigd door de heer Philip SALAERTS, gedelegeerd bestuurder, BVBA SALINCO, met zetel te 2235 Hulshout, Stationsstraat 95,

vertegenwoordigd door de heer Philip SALAERTS, zaakvoerder,

- BVBA FREENICS, met zetel te 2235 Hulshout, Stationsstraat 97,

vertegenwoordigd door de heer Frederik SALAERTS, zaakvoerder.

NV WEST-BEHEER heeft overeenkomstig het artikel 61 2 W.Venn, een vaste vertegenwoordiger aangeduid die belast wordt met de uitvoering van de bestuursopdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, te weten: de heer Philip SALAERTS, wonende te 2235 Hulshout, Stationsstraat 95.

BVBA SALINCO heeft overeenkomstig het artikel 61 2 W.Venn. een vaste vertegenwoordiger aangeduid die belast wordt met de uitvoering van de bestuursopdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, te weten: de heer Philip SALAERTS, wonende te 2235 Hulshout, Stationsstraat 95.

BVBA FREENICS heeft overeenkomstig het artikel 61 2 W.Venn. een vaste vertegenwoordiger aangeduid die belast wordt met de uitvoering van de bestuursopdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, te weten: de heer Frederik SALAERTS, wonende te 2235 Hulshout, Stationsstraat 97.

* beslist om te herbenoemen, met ingang van 29 juni 2015, voor een termijn van zes jaar, zijnde tot na de

jaarvergadering van 2021, van:

* de heer Philip SALAERTS, wonende te 2235 Hulshout, Stationsstraat 95,

als bestuurder en gedelegeerd bestuurder,

* mevrouw Nathalie PELEMAN, wonende te 2840 Reet, Molenstraat 14 bus 2,

ais bestuurder.

Deze mandaten zijn onbezoldigd.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-behourl,en aan het Belgisch Staatsblad

"Tot na de jaarvergadering van 2021 is de Riad van Bestuur aldus als volgt samengesteld:

- de heer Philip SALAERTS, wonende te 2235 Hulshout, Stationsstraat 95,

bestuurder en gedelegeerd bestuurder,

- mevrouw Nathalie PELEMAN, wonende te 2840 Reet, Molenstraat 14 bus 2,

bestuurder,

- NV WEST-BEHEER, met zetel te 2830 Willebroek, Koningin Astridlaan 14, bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Philip SALAERTS,

- BVBA SALINCO, met zetel te 2235 Huishout, Stationsstraat 95,

bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Philip SALAERTS,

- BVBA FREENICS, met zetel te 2235 Hulshout, Stationsstraat 97,

bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Frederik SALAERTS:

* kennis genomen van de beindiging van het mandaat van de heer Hubert GEELEN als commissaris en

de beslissing om als commissaris aan te stellen:

het bedrijfsrevisorenkantoor BV / CVBA VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN, met

maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, ingeschreven in het ledenregister van

de burgerlijke vennootschappen van het IBR onder nummer B-00065-1988.

Het bedrijfsrevisorenkantoor BV ! CVBA VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN

duidt de heer Rudi ZEELMAEKERS, vennoot-bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3500 Hasselt,

Diepenbekerweg 65 - bus 1, ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke personen van het JBR

onder nummer A01603, aan als vaste vertegenwoordiger voor een periode van drie opeenvolgende jaren,

* beslist de maatschappelijke zetel, met ingang van 29 juni 2015, te verplaatsen:

van: 2610 Wilrijk (Antwerpen), Dynamicalaan 14-16,

naar: 2830 Willebroek, Koningin Astridlaan 14.

Getekend, Philip SALAERTS, gedelegeerd bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

09/07/2003 : AN139456
17/01/2003 : AN139456
23/10/2002 : AN139456
06/07/2001 : AN139456
24/11/2000 : AN139456
24/11/2000 : AN139456
13/07/2000 : AN139456
29/07/1998 : AN139456
01/08/1997 : AN139456
07/09/1994 : AN139456
30/08/1994 : AN139456
14/08/1991 : AN139456
04/05/1988 : AN139456
12/04/1988 : AN139456

Coordonnées
A.A.D. SPEED - COLLI

Adresse
DYNAMICALAAN 14-16 2610 WILRIJK

Code postal : 2610
Localité : Wilrijk
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande