A.P.L. ELECTRO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A.P.L. ELECTRO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 841.498.853

Publication

18/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 09.10.2013 13630-0592-011
14/12/2011
} Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

-2 -12- 2011

GRIFFIE RE ANK van

KOOPHAND fe ECHELEN

" 1118,42"

Voo behou aan t Belgi! Staats

Ondernemingsnr : 2 9 A, y 3 " cP 5,3

Benaming (voluit) : "A.P.L. ELECTRO BVBA"

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel :Lange Molenstraat 13, 2220 Heist-op-den-Berg

Onderwerpfen) akte :OPRICHTING

Er blijkt uit de akte verleden voor notaris Rose-Marie Verbeek te Mechelen op n december

tweeduizend en elf, neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Mechelen vr

registratie, dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht:

Rechtsvorm en benaming : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, A.P.L. ELECTRO

BVBA

Zetel : Lange Molenstraat 13, 2220 Heist-op-den-Berg

Oprichters:

De heer LIERS Patrick Rosalie Urbaan, geboren te Mechelen op 11 februari 1967, en zijn

echtgenote mevrouw WERNAERS Wendy, geboren te Mechelen op 23 juli 1973, wonende te 2220

Heist-op-den-Berg, Lange Molenstraat 13.

Kapitaal:

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00

EUR), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Inbreng in geld:

De verschijners verklaren dat het gehele kapitaal is geplaatst middels inbrengen in geld en dit als volgt:

- door de heer LIERS Patrick tot beloop van negenduizend driehonderd euro (9.300,00 EUR); hij ontvangt

hiervoor vijftig (50) aandelen;

- door mevrouw WERNAERS Wendy tot beloop van negenduizend driehonderd euro (9.300,00 EUR); zij

ontvangt hiervoor vijftig (50) aandelen.

Volstorting:

De verschijners verklaren dat het maatschappelijk kapitaal gedeeltelijk werd volgestort tot beloop van in

totaal zesduizend driehonderd euro (6.300,00 EUR) en dat het bedrag van de gedane afbetalingen in

contanten werd gestort op een bijzondere rekening met nummer BE11 8601 1462 1848, welke uitsluitend

ter beschikking van de vennootschap in oprichting wordt gehouden bij Centea Bank met kantoor te 2860

Sint-Katelijne-Waver, Clemenceaustraat 111 A (deze rekening zal de werkrekening van de vennootschap

worden met behoud van hetzelfde nummer). De verschijners verklaren dat elk aandeel voor evenveel en

dus voor mr dan n/vijfde werd volgestort. Het bedrag van de nog niet volgestorte inbrengen door

de verschijners bedraagt twaalfduizend driehonderd euro (12.300,00 EUR).

Doel:

De vennootschap heeft tot doel, in Belgi en in het buitenland, al dan niet in eigen naam en/of voor eigen

rekening, alleen of in samenwerking met derden:

uitwerking en realisatie van projecten op gebied van elektriciteit en elektronica

- de aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie

- de aanleg van telecommunicatielijnen en  netten

- elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen

onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren

onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten)

onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en

computersystemen

onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties

onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal

- onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

- installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie

- installatie van stores en zonneschermen

installatie van lichtreclames en uithangborden

overige installaties (inclusief accessoires) niet eerder genoemd

huur en verhuur van gereedschappen en alle rollend materiaal en materieel

handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal

voor industrieel gebruik

handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor

huishoudelijk gebruik en verwarmingsinstallaties

- groot en kleinhandel elektrische materialen (installatie + verlichting)

- groot en kleinhandel in elektrische huishoudapparaten

- groot en kleinhandel in audio  en videoapparatuur voor huishoudelijk gebruik, zoals radio-en televisietoestellen, videoweergavetoestellen, videocamera's, hifimateriaal, enz.

- groot en kleinhandel in computers en randapparatuur

- computerconsultancy-activiteiten

- verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van bijbehorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en het aanbieden van activiteiten van systeemintegrators

- overige uitgeverijen van software

- ontwerpen en programmeren van computerprogramma's

- gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten

- het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant: invoeren van gegevens, volledige verwerking van gegevens

- reparatie van computers en randapparatuur

het onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur

overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computers

- Fokken en verkopen van huisdieren

- Groot en kleinhandel dierenbenodigdheden en dierenvoeders via gewone weg en internet Import en export van huisdieren

- Vervaardigen van meubilair en textiel voor huisdieren

- Trainen en opvoeden van huisdieren

- Verzorging en opvang van huisdieren

- Consultancy

Beheren, instandhouden, het valoriseren en het verhandelen van onroerende goederen alsook het stellen van aile handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben, zoals onder meer het aankopen, bouwen, oprichten, verkavelen, ruilen, uitrusten, opschikken, verbouwen, huren, verhuren, vervreemden en vestigen van alle zakelijke rechten, voor zover deze activiteiten niet gebeuren op commercile wijze, voor zover deze activiteiten plaatsvinden volgens het beheer van een goede huisvader en voor zover de verrichtingen het doel van de vennootschap dienen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commercile, industrile, financile, roerende of onroerende handelingen verrichten die bijdragen tot het verwezenlijken van haar doelstellingen. Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, samenwerking, financile of andere tussenkomst in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, zowel in Belgi als in het buitenland, waarvan het doel gelijkaardig of aanverwant is aan het hare of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken. De vennootschap mag zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en de vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen. Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide zin.

Duur:

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, aanvang nemende op de datum van neerlegging ter griffie van onderhavige oprichtingsakte.

Bestuur (hiema volgen de artikels van de statuten die hierop betrekking hebben):

Artikel 15: bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door n of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen,

Voor-

behouden

aan het

BelgiscT

Sttaaatsbblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

benoemd door de algemene vergadering, met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De functie van statutaire zaakvoerder geldt steeds voor de duur van de vennootschap. De aanstelling tot die functie moet blijken uit de tekst van de statuten. Een statutaire zaakvoerder kan slechts ongevraagd worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij op dat ogenblik tevens vennoot is. Zijn opdracht kan ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder I dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Een zaakvoerder, statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de vennootschap, onder de verplichting zijn taak te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Vaste vertegenwoordiger

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangeduid is deze verplicht onder haar vennoten, bestuurders, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en de beindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 16: vergoeding

De zaakvoerder oefent zijn functie onbezoldigd uit zolang de algemene vergadering hem geen bezoldiging zal hebben toegekend.

Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van alle eventuele representatie-, reis-en verplaatsingskosten.

Artikel 17: bevoegdheid van de zaakvoerders (intern bestuur)

a) Als er slechts n zaakvoerder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan deze toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

b) Zijn er meerdere zaakvoerders dan beschikt iedere zaakvoerder individueel over de meest uitgebreide macht om namens de vennootschap alle daden van bestuur te stellen die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor bij wet enkel de algemene vergadering bevoegd is en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders. Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 18: externe vertegenwoordiging

Onverminderd artikel 19 ("bijzondere volmachten") en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd, jegens derden en in rechte als eiser of verweerder: door n zaakvoerder, die alleen mag optreden, ook als er verschillende zaakvoerders werden aangesteld (tenzij bij hun aanstelling anders zou worden besloten), en zelfs indien die handelingen buiten haar doel liggen (tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs).

Artikel 19: biizondere volmachten

Iedere zaakvoerder kan bijzondere volmacht verlenen aan een derde. Voor de handelingen waarvoor de zaakvoerders gezamenlijk dienen op te treden overeenkomstig de wet of deze statuten, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

Toezicht:

Indien de algemene vergadering daartoe beslist, en in elk geval zo de vigerende wetgeving het vereist, wordt de controle op de vennootschap opgedragen aan n of meer commissarissen, die door de algemene vergadering wordt aangesteld met inachtneming van de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

Voor-

behouden

aan het

staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voor- Luik B - vervolg

behouden

aan het

 1gTisch

Staatsblad

Wordt er geen commissaris aangesteld dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en

controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich, op zijn kosten, laten bijstaan of

vertegenwoordigen door een accountant.

Op verzoek van n of meer vennoten, is het bestuursorgaan ertoe verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen om te beraadslagen over de benoeming van een commissaris.

Algemene vergadering:

De algemene vergadering is het orgaan van de vennootschap waarin de vennoten samenkomen om binnen de perken gesteld door de wet en de statuten te beraadslagen en te besluiten omtrent de werking en de structuur van de vennootschap. Zij vertegenwoordigt aile vennoten en haar besluiten gelden ook voor vennoten die niet aan de besluitvorming deelnamen of tegenstemden, mits de door de wet en de statuten opgelegde voorwaarden om geldig te beraadslagen werden nageleefd.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, wordt elk jaar gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om 17u00. Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip gehouden.

De jaarvergadering hoort lezing van het jaarverslag van de zaakvoerders en, in voorkomend geval, van het verslag van de commissaris en beraadslaagt over alle punten van de agenda. Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de vergadering zich, door bijzondere stemming, uit over de dcharge aan de zaakvoerders en, in voorkomend geval, de commissarissen.

Verdaging_van de vergadering:

De zaakvoerders hebben het recht, tijdens elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering de zitting n enkele maal uit te stellen (zoals voorzien in het wetboek vennootschappen), tenzij de vergadering is bijeengeroepen op verzoek van n of meer vennoten die ten minste n/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, of door de commissarissen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. Vennoten die aan de eerste vergadering niet hebben deelgenomen worden tot de tweede vergadering toegelaten, mits zij, in voorkomend geval, de door de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld.

Op de tweede vergadering wordt de aangekondigde agenda van de eerste vergadering volledig afgewerkt; aan deze agenda kunnen bijkomende agendapunten worden toegevoegd.

Stemrecht:

Elk aandeel geeft recht op n stem; onder voorbehoud van wat bepaald is in artikel 10, derde voorlaatste alinea van de statuten en de wettelijke bepalingen.

Indien een aandeel aan verschillende eigenaars toebehoort, of wanneer meerdere personen gerechtigd zijn in een aandeel, bijvoorbeeld indien het aandeel met vruchtgebruik is bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de overeenkomstig artikel 11 aangewezen perso(o)n(en).

Wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en er geen gemeenschappelijke volmachtdrager werd aangeduid overeenkomstig zelfde artikel 11 dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens voor wat betreft de besluiten over fusie, splitsing, ontbinding, invereffeningstelling, kapitaalvermindering, kapitaalverhoging en het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging. In deze laatste gevallen komt het stemrecht de blote eigenaar(s) toe, waarbij desgevallend punt 11.b. hiervoor van toepassing zal zijn.

I Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.

De houders van obligaties of certificaten die werden uitgegeven met medewerking van de vennootschap, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

Schrifteliike besluitvorming:

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden en de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen ("verlies van maatschappelijk kapitaal').

Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, worden verstuurd naar de aandeelhouders, naar de houders van obligaties of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en naar de commissaris, met de vraag aan de aandeelhouders om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een door het bestuursorgaan bepaalde termijn behoorlijk ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot de voorstellen van

besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn. ~

Hetzelfde geldt indien binnen deze termijn bepaalde voorstellen van besluit wel eenparig worden

Lgoedgekeurd, doch andere niet.Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voor- Luik B - vervolg

behouden De houders van obligaties of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden = uitgegeven mogen van de eenparig en schriftelijk genomen besluiten kennis nemen. Indien er een commissaris is benoemd, moeten alle beslissingen van de algemene vergadering die bij schriftelijke procedure worden genomen, hem meegedeeld worden.

aan het I Wat de datering van de vergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders i ondertekende beslissing (of, bij gebreke, de datum van ontvangst op de zetel van de vennootschap) geacht de datum te zijn van de vergadering, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere I exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ondertekening van het laatste (of, bij gebreke, de datum van ontvangst van het laatste op de zetel van de vennootschap) bepalend voor de datum van de beslissing.

Belgis Ch De schriftelijke beslissing, opgenomen in n of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle I aandeelhouders ondertekende beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen binnen de gestelde termijn en alle vereiste handtekeningen draagt.

Boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op n januari en eindigt op nendertig december van hetzelfde jaar.

Bestemming van de winst - reserves:

I Het batig slot dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, algemene kosten, de nodige provisies I en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

I Van deze winst wordt tenminste n/twintigste (5%) vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen. Deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds n/tiende (10%) van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden I aangetast is.

De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel Ivan de zaakvoerder(s), naar verhouding van ieders aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Ontbindino:

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering, beslissende in de vormen vereist voor statutenwijziging, hetzij door rechterlijke I beslissing, hetzij door de vaststelling dat ze van rechtswege eindigt.

Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering, door de rechter of van I rechtswege, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening. Alle stukken uitgaande van een ontbonden vennootschap vermelden dat zij in vereffening is.

I Zijn er geen vereffenaars aangesteld, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in 1 functie zijn van rechtswege vereffenaars.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen n of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt

voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen. De

vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

Ontbinding wegens verlies:

I Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het I maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had kunnen worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat 15 dagen vr de algemene vergadering ter beschikking van de vennoten wordt gesteld op de zetel van de vennootschap. indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteit voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen die hij overweegt te nemen tot het herstel van de financile toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift ervan wordt verzonden samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot I minder dan n/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats I heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Overgangs- en slotbepalingen:

I' 1. Eerste boeklaar en eerste algemene vergadering

I Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en

wordt afgesloten op nendert g december 2012.Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2011 - Annexes du Moniteur belgeVoorbehouden aan het Belgisch Staatsblad Luik B - vervolg

De eerste algemene vergadering heeft plaats in het jaar 2013.

2. Commissaris

De oprichters verzoeken mij, notaris, nog te akteren dat zij, op grond van te goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap voor het eerste boekjaar niet valt onder de voorwaarden waardoor de aanstelling van n of meerdere commissarissen verplicht wordt en dat zij ook geen commissaris wensen te benoemen, zodat geen afzonderlijk orgaan van controle wordt ingesteld.

3. Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting Overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, en met ingang van de dag waarop zij rechtspersoonlijkheid verkrijgt, neemt de vennootschap alle verbintenissen over die, vanaf 15 september 2011, door of namens haar oprichter(s) of zaakvoerders werden aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting. Van zodra de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt, worden deze verbintenissen bijgevolg geacht van meet af aan door de vennootschap zelf te zijn aangegaan.

Alle verbintenissen en alle verplichtingen ondernomen in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting door n of meerdere oprichters of zaakvoerders, vanaf heden doch vr de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt, worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap mits uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing van de zaakvoerder(s) die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

4. Benoeming van gewone zaakvoerders

De oprichters beslissen hierbij te benoemen tot gewone zaakvoerders van de vennootschap:

De Heer LIERS Patrick Rosalie Urbaan, geboren te Mechelen op 11 februari 1967, wonende te 2220

Heist-op-den-Berg, Lange Molenstraat 13.

Hun mandaat is bezoldigd en is van onbepaalde duur.

De Heer LIERS Patrick verklaart dit mandaat te aanvaarden. Krachtens artikel 18 der statuten is aan de

heer LIERS Patrick volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens de vennootschap

op te treden in en buiten rechte. Hij oefent deze bevoegdheid individueel uit.

5. Volmachten

De vennootschap BSM BVBA, met zetel te 2830 Tisselt, Blaasveldstraat 128-2, haar bestuurders, zaakvoerders en/of aangestelden, zijn aangewezen, elk met de bevoegdheid afzonderlijk te handelen en met recht van substitutie, als lasthebber ad hoc van de vennootschap, met het oog op de inschrijving van de vennootschap bij de administratie van de B.T.W. en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voorde uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Waarvan ontledend uittreksel  neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Mechelen vr Registratie.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de oprichtingsakte.

Notaris Rose-Marie Verbeek met standplaats Mechelen.

aatsblad - 14/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch

Coordonnées
A.P.L. ELECTRO

Adresse
LANGE MOLENSTRAAT 13 2220 HEIST-OP-DEN-BERG

Code postal : 2220
Localité : HEIST-OP-DEN-BERG
Commune : HEIST-OP-DEN-BERG
Province : Anvers
Région : Région flamande