AANNEMINGEN EVERAERT

Société en commandite simple


Dénomination : AANNEMINGEN EVERAERT
Forme juridique : Société en commandite simple
N° entreprise : 550.765.406

Publication

02/05/2014 : Uittreksel uit de oprichtingsakte
De bijzondere algemene vergadering van 1 april 2014 beslist een gewone commanditaire vennootschap op te richten onder de naam Aannemingen Everaert en de maatschappelijke zetel te vestigen te Frans Van

Der Muerenstraat 38 te 2530 Boechout met als vennoten

1.de heer Bjom Everaert, wonende te Frans Van Der Muerenstraat 38 te 2530 Boechout

2.mevrouw Shauni Weemaes wonende te Frans Van Der Muerenstraat 24 te 2530 Boechout 3. de stille vennoot

Statuten

Artikel 1 : naam

Er wordt een gewone commanditaire vennootschap opgericht onder de naam Aannemingen Everaert.

artikel 2 : zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2530 Boechout, Frans Van Der Muerenstraat 38

artikel 3 : doel

Het uitvoeren van grand- en graafwerken, alîerlei karweiwerken en klusjes van gebouwen en ïnrichtingen het aanleggen en onderhoud van tuinen en parkings, het reinigen van gebouwen en andere. aile breekwerken, kapwerken, slijpwerken en betonboringen

de reparatie van diverse artikelen( sleutels, sloten.bakken enzovoorts) inclusief de expressreparaties aan

huis.

de vervaardiging van hangsloten, grendelstoten en andere sloten, sleutels en ander hang- en sluitwerk voor gebouwen, meubels, voertuigen enzovoorts;

de verkoop van sloten, cilinders, kluizen, onderhoudsproducten;

aile werkzaamheden aan electrische installâmes, bedrading en toebehoren, handelsbemiddeling in electrisch en electronisch materiaal, handelsbemiddeling in electrisch ir)stallatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik en verwarmingsinstallaties, de reparatie van electrische huishoudtoestellen;

de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van verlïchting- en signalisatie systemen;

de import en export, de groot- en kleinhandel, het ontwerpen, plaatsen, herstellen, onderhouden en de installatie van parlofonie, videofonie, camerabewaking, beveiligingssystemen;

de raadgeving(consu!tancy), de ontwikkeling, de fabricage, de installatie, het onderhoud, de commer- cialisering, de import en export, de distributie en service van engineering-, automatisering en informatica-

projecten;

de verkoop van soft- en hardware;

de opleiding van personen in bedrijven in verband met het bovenstaande;

de vennootschap zal aile burgerlijke, industrïële, commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking van dat doel te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap kan bijgevolg aile roerende en onroerende zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven en în

Op de laatste blz. van jjjjjlê vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.


het algemeen aile rechtshandelingen stellen om haar doel te verwezenlijken.

artikel 4 : duur

de vennootschap wordt aangegaan voor onbepaalde duur. Iedere vennoot zai een einde mogen stellen aan de vennootschap mits hij minstens zes maanden vocraf zijn medevennoten per aangetekend schrijven verwittîgd.

artikel 5 : kapitaal - aandelen

het kapitaal van de vennootschap bedraagt 500€ en wordt vertegenwoordigd door 50 aandelen met elk een fractiewaarde van één/vijftigste van het kapitaal.

Het kapitaal wordt volledig volsort door inbreng in geld, en met name als volgt : de heer Bjorn Everaert 200€, houder van 20 aandelen mevrouw Shaunî Weemaes 100€, houder van 10 aandelen de stille vennoot 200€, houder van 20 aandelen

artikel 6 : beherende en stille vennoten

de heer Bjorn Everaert en mevrouw Shauni Weemaes zijn hoofdelijke aansprakelijke vennoten en worden beherende vennoten genoemd. De stille vennoot staat slechts in voor de schulden en verliezen van de

vennootschap tôt het bedrag dat hij/zij heeft ingebracht.

artikel 7 : bestuur van de venncotschap

de vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, Hij wordt benoemd door de algemene

o>r vergadering voor de tijdsduitr door haar vast te stellen. De algemene vergadering is tevens bevoegd hem

te allen tijde te ontslaan, zonder hun beskissing te moeten rechtvaardigen. Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersduidende beslissing van de algemene vergadering. De zaakvoerder bezît

a de meest uitgebreide machten van bestuur en beschikking. Aile handelingen die door de wet niet uitdrukke- £ zijn voorbehouden aan de algemene vergadering, vallen onder de bevoegdheid van de zaakvoerder. 'S

S artikel 8 : overdracht van aandelen

Een vennoot kan zijn aandelen in de vennootschap niet overdragen onder levenden aan een medevennoot

'G of aan een derde zonder het voorafgaand akkocrd van aile andere vennoten.

artikel 9 : overlijden

§ De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden van een vennoot. Bij overlijden zullen de


' hun akkoord betuigen. Indien zij niet als vennoten worden toegelaten, hebben zij enkel recht op een ver- �h goeding in geld te eisen, die overeenstemt met de waarde van het aandeel van de overledene. Zij zijn

cj desgevallend verplicht hun aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten.

?5 artikel 10 : boekjaar

® Het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Ieder jaar op 31 december

-â zal een inventaris, een balans en een resultatenrekening worden opgemaakt.

■fa artikel 11 : winstverdeling

es De zuivere winst blijkt uit de balans, na aftrek van de algemene onkosten en van de afschrijvingen.

a Over de winstverdeling en reservevorming zal beslist worden door de algemene vergadering.

% artikel 12 : algemene vergadering

m Een gewone algemene vergadering van de vennoten wordt ieder jaar gehouden op de eerste vrijdag van S de maand juni om 20.00u op de maatschappelijke zetel. Iedere vennoot kan ook steeds een buitengewone � algemene vergadering van de vennoten bijeenroepen. De buitengewone algemene vergadering wordt

j* gehouden op de dag en het uur aangewezen in de voorafgaande uitnodîgingen. De vennoten worden

::? daartoe opgeroepen door middel van een uitnodigingsbrief ten minste acht kalenderdagen voor de buiten-

"5 gewone algemene vergadering aangetekend verzonden aan hun adres. Deze oproepingsbrief dient de

dagorde van de algemene vergadering te vermelden.De algemene vergaderîngen worden voorgezeten door

Jj de zaakvoerder. Zij worden gehouden op de plaats, de dag en het uur, zoals vermeld in de oproepingsbrief.

Vennoten kunnen op de algemene vergadering vertegenwoordigd worden, doch uitsluitend door een andere vennoot en op voorlegging van een geschreven volmacht. Elk aandeel geeft recht op één stem ter algemene vergadering. Aile beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. De algemene vegaderingen beraadslagen en besiuiten op geldige wijze

ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. Elke beslissing betreffende de wijziging van de statuten moet worden goedgekeurd door een drie/vierde meerderheid van de aanwezîge aandelen.


iy Voor-

behsudêrt

aan het

Belgisch

Staatsblad

artikel 13 : ontbinding - vereffening

Ingeval van ontbinding benoemt de aigemene vergadering bij gewone meerderheid de vereffenaar die al dan niet vennoot kunnen zijn. Zij bepaalt hun aantal, bevoegdheden en bezoldiging, alsook de wijze van vereffening. Worden er geen vereffenaars benoemd, dan is de zaakvoerder die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar. Hîj heeft de bevoegdheden die het wetboek van vennootschappen aan vereffenaars toekent, tenzij de algemene vergadering daar bij gewone meerderheid anders over beslist. Het saldo na sluiting van de vereffening wordt verdeeîd onder de vennoten volgens

de verhouding van ieders aandelenbezit.

artikel 14 : overgangs- en slotbepalingen

Het eerste boekjaar gaat in op datum van oprichting en zal afgesloten worden op 31 december 2014, Tôt niet statutair zakvoerder voor onbeperkte duur worden benoemd : de heer Bjorn Everaert en mevrouw Shauni Weemaes, die aanvaarden. Hun mandaat is onbezoldigd,

Er wordt bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, verleend aan BVBA DIMA, gevestigd te 2630 Aartselaar, Reetsesteenweg 85 om bij het ondernemingsloket en de kruispuntbank voor ondernemin¬ gen aile nodige firmaliteiten te vervullen inzake inschrijvingen, wijzigîngen, schrappingen en de formaliteiten inzake BTW registratîe.

Bjorn Everaert

Zaakvoerder

Shauni Weemaes

Zaakvoerder

•m

_6f "3

•M

Opde laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening
24/06/2015
Mcd word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte(IIlI(1ILI((wu1110111u

R:MhtbGn',; Antwerpen

~ 5 2Ui5

afdeling AGyi#fien

i

Ondernemingsnr : 0550765406

Benaming

(voluit) : EVERAERT AANNEMINGEN

(verkort) :

Rechtsvorm : GEWONE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP

Zetel : FRANS VAN DER MUERENSTRAAT 38 253Q BOECHOUT (volledig adres)

Onderwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De buitengewone algemene vergadering van 10 april 2015 beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Kardinaal Cardijnlaan 17 bus 7 fe 2640 Mortsel vanaf 10 april 2015.

Bjorn Everaert

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
AANNEMINGEN EVERAERT

Adresse
FRANS VAN DER MUERENSTRAAT 38 2530 BOECHOUT

Code postal : 2530
Localité : BOECHOUT
Commune : BOECHOUT
Province : Anvers
Région : Région flamande