AANNEMINGEN JOEL LAVENS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AANNEMINGEN JOEL LAVENS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 435.368.563

Publication

05/05/2014 : Kapitaalverhoging - Statutenwijzigîng
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris lise Janssens te Kontich op eenendertig maart tweeduizend veertien, dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Aannemingen Joël Lavens", gevestigd te 2550 Kontich, Valveken 1B, ingeschreven ïn het Rechtspersonenregister te Antwerpen onder nummer 0435.368.563 en onderworpen aan de Beiasting op de Toegevoegde Waarde onder nummer 435.368.563, met eenparigheid van stemmen, de hiema vermelde beslissingen heeft genomen:

Kennisneming van de beslissing tôt uitkering van belaste reserves met het oog op de inbreng in kapitaal

overeenkomstig artikel 537 WIB92.

De vergadering neemt kennis van de beslissing die door de algemene vergadering werd genomen om over te gaan tôt de uitkering van reeds op eenendertig maart tweeduizend dertien bestaande belaste reserves met toepassing van de heffing van tien procent (10%) roerende voorheffing overeenkomstig de programmawet van achtentwintig juni tweeduizend dertien (artikel 537 WIB92) en dit met het oog op de onmiddellijke aanwending van de aldus verworven divîdenden voor het verhogen van het maatschappelijk kapitaal. Het bedrag van de uitkering werd bepaald op achthonderdduizend euro (€ 800.000).

Ingevolge voormelde beslissing werd een netto-dividend toegekend van in totaal zevenhonderd,

twîntigduîzend euro {€ 720.000).

Om te voldoen aan de vereisten van artikel 537 WIB92 beslist de vergadering het aldus uitgekeerde netto- dividend onmiddellijk aan te wenden tôt verhoging van het kapitaal van de vennootschap onder de vorm van een inbreng in geld,

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zevenhonderd twintîgduizend euro (€ 720.000) om het kapitaal te brengen van eenendertigduizend euro (€ 31.000) op zevenhonderd eenenvijftigduizend euro (€ 751.000) zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar door verhoging van de

fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Op deze kapitaalverhoging wordt ingeschreven door inbreng van het ingevolge de eerste beslissing toegekende netto-dividend, ingevolge de uitkering van reeds op eenendertig maart tweeduizend dertien bestaande belaste reserves na inhouding van de heffing van tien procent (10%) roerende voorheffing' overeenkomstig de programmawet van achtentwintig juni tweeduizend dertien (artikel 537 WIB92). Overeenkomstig de wet werd het totaal bedrag van de storting in geld, hetzij zevenhonderd twintigduizend euro (€ 720.000), gedeponeerd op een bijzondere rekening onder nummer BE07 7430 5507 2166 bij KBC Bank op naam van de vennootschap, zoals blijkt uît een bewijs van deponering afgegeven door voornoemde instelling op eenendertig maart tweeduizend veertien dat door mij notaris in het dossier zal bewaard worden.

Vaststelling kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat ze volledig werd volgestort door inbreng in geld zoals hierboven vermeld. Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op zevenhonderd eenenvijftigduizend euro (€ 751.000) en is vertegenwoordigd door driehonderd en tien (310) aandelen, zonder

nominale waarde, met een breukwaarde van één/driehonderd en tiende ieder.

Wijziging van artikel 5 der statuten

Teneinde dit in overeenstemming te brengen met wat voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 der

statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 5:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij vàn de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening


* Voor-

zbehouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

Het geheei geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenhonderd, eenenvijftigduizend euro (€ 751.000). Het is verdeeld în driehonderd en tien (310) aandelen, zonder nominale waarde, met een breukwaarde van één/driehonderd en tiende ieder."

Voor uittreksel.

Tegelijk hîermede neergelegd :

-een expeditie van de akte van statutenwijzigîng

-coordinatie der statuten.

NOTARIS ILSE JANSSENS

•-

ES -a

£3 £3

O ri in es

•F-

•M

OX es

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening
03/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 05.05.2014, NGL 29.09.2014 14617-0400-014
30/10/2013 : AN265903
13/11/2012 : AN265903
04/11/2011 : AN265903
03/11/2010 : AN265903
29/10/2009 : AN265903
11/03/2009 : AN265903
29/09/2008 : AN265903
05/10/2007 : AN265903
03/11/2006 : AN265903
28/10/2005 : AN265903
25/10/2004 : AN265903
15/09/2003 : AN265903
27/09/2002 : AN265903
05/07/2000 : AN265903
15/10/1988 : AN265903

Coordonnées
AANNEMINGEN JOEL LAVENS

Adresse
VALVEKEN 1B 2550 KONTICH

Code postal : 2550
Localité : KONTICH
Commune : KONTICH
Province : Anvers
Région : Région flamande