AARTSELAARS RENOVATIEBEDRIJF, AFGEKORT : ARB

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AARTSELAARS RENOVATIEBEDRIJF, AFGEKORT : ARB
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 422.447.767

Publication

18/04/2014
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergegd ter griffie ven de Rechtbatlii van Koophandei Antwerpen,

Griffig 8 APR. 2014

ijilm11141111111

Voo II II

behou

aan 1

Belgit

Staats

Ondernemingsnr : 0422.447.767

Benaming

(voluit) : Be. in a box

(verkort) :

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: Oeyvaersbosch 17b - 2630 Aartselaar

(volledig adres)

Onderwerp akte: benoeming zaakvoerder

Tijdens de bijzondere algemene vergadering dd, 31/3/2014, gehouden ten maatschappelijke zetel, werd heest dhr Vermeersch Wesley, wonend te Bilzersteenweg 189 - 3700 Tongeren, vanaf 1/4/2014 te benoemen tot zaakvoerder.

Tevens werd beslist Boekhoudkantoor De Cock & Partner bv ovv bvba, gevestigd te 2880 Bornem, Koningin Astridlaan 16, vertegenwoordigd door Tommy De Cock in zijn hoedanigheid van zaakvoerder, voor onbepaalde tijd aan te duiden als bijzonder gevolmachtigde om elle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank van Ondernemingen, en/of op de griffie, en/of bij aile administraties en/of juridische autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Tommy De Cock

gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

24/06/2014
Mod Ward 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteRechtbank van koophandel

Antwerpen

1 3 JUNI 201/1 ,

afcieGejreauerpen

Ondernemingsnr 0422.447.767

Benaming

(voluin : Be. in a box

(verkort)

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Oeyvaersbosch 17b - 2630 Aartselaar

volledig adres)

Onderwerp akte: ontslag en benoeming zaakvoerders

De bijzondere algemene vergadering gehouden ten maatschappelijke zetel dd. 26/5/2014 heeft beslist tot volgende zaken:

- met ingang vanaf 31/5/2014 ontslag als zaakvoerder van de heer Vermeersch Wesley, wonend te Bilzersteenweg 189 - 3700 Tongeren

- met ingang vanaf 1/6/2014 benoeming van de heer Cammaert Guy, wonend te Sint-Bernardsesteenweg 543 Bus I 21 2660 Hoboken

- met ingang vanaf 1/6/2014 benoeming van de heer Lauwers Kristof, wonend te Larendries 48 - 2890 Sint-Amands

- aanduiding voor onbepaalde tijd van Boekhoudkantoor De Cock & Partner bv ovv bvba, gevestigd te 2880 Bornem, Koningin Astricllaan 16, vertegenwoordigd door Tommy De Cock in zijn hoedanigheid van zaakvoerder, als bijzonder gevolmachtigde om aile mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank van Ondernemingen, en/of op de griffie, en/of bij aile administraties en/of juridische autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

111111111,11.U1.1111111111111

Tommy De Cock gevolmachtigde

Voor-

behoudoi aan het Belgise

Staatsble

Op de laatste Diz. van Luik B vermelden " Recto - Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

01/10/2014
Mod Warel 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

NIS

" 141,85 5=

Ondernemingsnr : 0422.447.767

Benaming

(voluit) : BE.IN A BOX

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : 2630 Aartselaar, Oeyvaersbosch 171E (volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Rechtbank van koophandel Antwerpen

2 2 SEP. 2014

GrGefifkg Antwerpen

Uit het verslagschrift, gesloten door geassocieerd notaris Peter Verhaegen te Puurs op 17 september

2014, blijkt dat er werd gehouden een geldige buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van

de BVBA BE.IN A BOX.

Er werden volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT:

NAAMSWIJZIGING

De vergadering besluit eenparig de naam van de vennootschap te wijzigen in "Aartselaars Renovatiebedriji",

afgekort "ARB".

Artikel 1 van de statuten zal in die zin aangepast worden.

TWEEDE BESLUIT:

DOELSUITBREIDING

Uitbreiding maatschappelijk doel

De vergadering besluit nparig het doel uit te breiden met navolgende activiteiten:

"De uitbating van een algemeen bouwbedrijf omvattende de oprichting, omvorming, verandering, afwerking

en renovatie van gebouwen, het reinigen van gevels en daken, het uitvoeren van beton- en bekistingwerken, chape- en voegwerken, alle timmer- en schrijnwerk, het plaatsen van tussenwanden, isolatiemateriaal, wand-, vloer- en dakbedekkingen, dakgoten en afvoerbuizen, stellingbouw, plafonneer-, cementeer- en pleisterwerken,, elektrotechnische en sanitaire installaties zowel binnen ais buiten.

Het plaatsen van verluchtings- en ventilatiesystemen, koel- en verwarmingsinstallaties en luchtregelingen.

Het slopen van gebouwen en andere constructies. Het ruimen, graven, ophogen, egaliseren, nivelleren,;

draineren en bouwklaar maken van bouw- en andere terreinen. Het aanleggen van waterdistributienetten,

kabels, leidingen, rioleringen en kanalisaties van allerlei aard.

Het bouwen van autowegen, straten en andere wegen en paden inclusief het plaatsen van vangrails. Het;

aanleggen van opritten en parkings.

Alle fabricage, onderhoud, herstelling, aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, vervor, huur,:

verhuur en leasing van alle machines, werktuigen en producten verband houdend met bovenvermelde:

activiteiten."

Artikel 3 van de statuten zal in die zin aangepast worden,

DERDE BESLUIT

ZETELVERPLAATSING

De vergadering besluit eenparig het adres van de vennootschap te wijzigen naar 2630 Aartselaar,:

Oeyvaersbosch 14.

Artikel 2 van de statuten zal in die zin aangepast worden.

VIERDE BESLUIT

VOLMACHT COORDINATIE

MACHTEN AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent aile machten aan ondergetekende geassocieerde notaris om de gecordineerde

tekst van de statuten van de ven-nootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van

de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent voor zoveel als nodig of bevestigt verleend te hebben alle machten aan het

bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

VIJFDE EN LAATSTE BESLUIT

VERLENING BIJZONDERE VOLMACHT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Woor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

De vergadering verleent bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan Boekhoudkantoor DE COCK & PARTNER BV BVBA, te 2880 Bornem (Wintam), Koningin Astridlaan 16, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of op de , griffie, en/of bis alle administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op aile mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

BVBA VERHAEGEN-EEKHAUT-VERLINDEN, geassocieerde notarissen te Puurs, Molenstraat 6 B, voor wie ondertekent, geassocieerd notaris Peter Verhaegen.

Samen neergelegd met afschrift verslagschrift buitengewone algemene vergadering, verslag

bestuursorgaan met balans, coordinatie statuten,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/03/2014
Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na.neeriegging ter griffie van de akte

icGefeii;e,.: ~ ! +~,.,. l i(2[%7fai1, Ylil? Koophandel fe Aiiiv7L pan, op

driMeMRI 2014

Ondememingsnr : 0422.447.767

Benaming

(voluit) : Be. in a box

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Oeyvaersbosch 17b - 2630 Aartselaar

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerders

Tijdens de bijzondere algemene vergadering van maandag 10 maart 2014, gehouden ten maatschappelijke zetel, werd beslist mevrouw Tess De Backer en mevrouw Eva Demuyer vanaf heden te ontslaan als zaakvoerder.

Verder werd er beslist om Boekhoudkantoor De Cock & Partner bv ovv bvba, gevestigd te 2880 Bornem, Koningin Astridlaan 16, vertegenwoordigd door Tommy De Cock in zijn hoedanigheid van zaakvoerder, voor onbepaalde tijd aan te duiden ais bijzonder gevolmachtigde om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank van Ondernemingen, en/of op de griffie, en/of bij alle administraties en/of juridische autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor aile beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Tommy De Cock

gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verses : Naam en handtekening.

18/02/2014
ir .

~ .,

.~

1n

MM Waal 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondememingsnr : 0422.447.767

Benaming

(voluit) : Be. in a box

(verkort) :

" 14044 33*

V

bekt

aai

Ber

Staa

II 11 11

Peergeeo' #rr orta`:- ~~ ~ Rechtbahic

qen

Koophandel te   tyrerpen, op

Griffiez 7 FEB.

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Oeyvaersbosch 17b - 2630 Aartselaar

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder

De bijzondere algemene vergadering dd. 3/2/2014, gehouden ten maatschappelijke zetel, heeft unaniem beslist dhr Demuyer Louis vanaf dezelfde datum te ontslaan als zaakvoerder en heeft beslist Boekhoudkantoor De Cock & Partner bv ovv bvba, gevestigd te 2880 Bornem, Koningin Astridlaan 16, vertegenwoordigd door' Tommy De Cock in zijn hoedanigheid van zaakvoerder, voor onbepaalde tijd aan te duiden als bijzonder gevolmachtigde om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank van Ondernemingen, en/of op de griffie, en/of bij alle administraties en/of juridische autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Tommy De Cock

gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

08/01/2014 : AN229090
29/11/2013 : AN229090
25/09/2013 : AN229090
05/09/2013 : AN229090
28/05/2013 : AN229090
27/11/2012 : AN229090
18/09/2012 : AN229090
26/07/2012 : AN229090
02/09/2011 : AN229090
30/03/2011 : AN229090
05/11/2010 : AN229090
26/08/2010 : AN229090
02/09/2009 : AN229090
15/04/2015
Mal Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

11

*15054 9

[7.

Rechtbank van koophandel

d

Antwerr~en

0 2 APR. 2015 Griffie

a deling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0422.447.767

Benaming

(voluit) : Aartselaars Renovatiebedrijf

(verkort) .

Rechtsvorm ; besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel ; Oeyvaersbosch 14 - 2630 Aartselaar

(volledig adres)

Onderwerp akte ; ontslag zaakvoerder

De bijzondere algemene vergadering gehouden ten maatschappelijke zetel dd. 30/3/2015 heeft beslist vanaf heden te ontslagen als zaakvoerder de heer Lauwers Kristof, wonend te Larendries 48 - 2890 Sint-Amands

en Boekhoudkantoor De Cock & Partner bv ovv bvba, gevestigd te 2880 Bornem, Koningin Astridlaan 16, vertegenwoordigd door Tommy De Cock in zijn hoedanigheid van zaakvoerder, als bijzonder gevolmachtigde aan te duiden om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank van Ondernemingen, en/of op de griffie, en/of bij alle administraties en/of juridische autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Tommy De Cock

gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid var de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{enF bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening.

04/09/2008 : AN229090
22/08/2007 : AN229090
26/07/2006 : AN229090
27/07/2005 : AN229090
15/07/2004 : AN229090
29/07/2003 : AN229090
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 11.05.2015, NGL 31.08.2015 15505-0310-013
22/10/2002 : AN229090
08/09/2001 : AN229090
21/06/2000 : AN229090
01/01/1996 : AN229090
01/01/1993 : AN229090
01/01/1988 : AN229090
02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 09.05.2016, NGL 31.08.2016 16516-0245-013

Coordonnées
AARTSELAARS RENOVATIEBEDRIJF, AFGEKORT : ARB

Adresse
DOREGEM 12 2880 BORNEM

Code postal : 2880
Localité : BORNEM
Commune : BORNEM
Province : Anvers
Région : Région flamande