ABSOLUUT DISCREET

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ABSOLUUT DISCREET
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 550.986.130

Publication

02/05/2014 : RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)
behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Neergelegd

Griffie

0550986130

Ondernemingsnummer :

CD _Q

-*±

Benaming (voiuit) :

(verkort)

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte :

ABSOLUUT DISCREET

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mechelsesteenweg 165 Bus 5 2018 Antwerpen

Oprichting

CD X CD

un o CM o

_ço

��

CC CC

-4—"

&> CD

Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen op achtentwintig april tweeduizend veertien, neergelegd ter registratie op het eerste registratiekantoor te Antwerpen 1;

BLIJKT dat

I. De sub 4. nagemelde personen een handelsvennootschap hebben opgericht in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met de naam: "ABSOLUUT DISCREET"; 2. De vennootschap is gevestigd te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 165 bus 5; 3. Zij is opgericht voor onbepaalde duur, met dien verstan-de dat de vennoot-schap aile

verrich-tin-gen sedert achtentwintig oktober tweeduizend dertien namens haar aangegaan door de oprich-ters, bekrachtigt en voor haar rekening neemt. 4. De vennoten/oprichters zijn :

* de heer MAEGH, Marcel Jan Paulina, wonende te 2250 Olen, Missestraat 5; * mevrouw BARIS, Aylin, wonende te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 165 bus 5;

* de heer BIHL, Stefaan Herman Gustaaf, wonende te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 165 bus

5. Het geplaatste kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR)

bedraagt. Het is tôt beloop van zesduizend tweehonderd euro gestort.

De vennoten die hun inbreng niet hebben volgestort hebben zich verbonden de volgende bedragen bij te storten:

- de heer Marcel Maegh, voornoemd, zesduizend tweehonderd euro; - mevrouw Avlin Baris, voornoemd, vierduizend negenhonderd zestig euro; - de heer Stefaan Bihl, voornoemd, duizend tweehonderd veertig euro. 6. Het kapitaal is gevormd door stortingen in geld. 7. Het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar.

Het eerste boekjaar loopt uitzonderlijk van de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft tôt eenendertig december tweeduizend vijftien.

8. - Als zaakvoerder van de vennootschap is aangesteld: de heer BIHL, Stefaan Herman Gustaaf,

voornoemd.

De opdracht geldt voor onbe-paalde duur en neemt een aanvang op de dag dat de vennootschap rechtspersoon-lijkheid verwerft.

Krachtens artikel 7.2 der statuten is aan hem volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om alleen handelend namens de vennootschap op te treden in en buiten rech-te. - volmacht gegeven werd aan A & T Antwerpen BVBA, Jacob van Arteveldestraat 30 te Mortsel, vertegenwoordigd door de Heer Walter Van den Brande, met mogelijkheid van in de plaatsstelling, voor het verrichten van aile formaliteiten noodzakelijk voor de aanvraag, de wijziging en in het algemeen ailes betrekking hebbende op het aanvragen van het ondernemingsnummer en de aanvraag en het activeren van het BTW nummer en meer bepaald om aile noodzakelijke handelingen te stellen desbetreffende langs een erkend ondernemingsloket of rechtstreeks met de administrâmes. Indien andere wettelijke registraties of erkenningsaanvragen noodzakelijk zijn voor

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.


Voor-

behouden

LuikB

vervolg

aan het

Belgisch

Staatsblad

CD _Q

-*±

CD X CD

un o CM o

as _Q

CC CC

-4—"

het uitoefenen van de activiteiten van de vennootschap wordt er ook voor deze aanvragen volmacht

verleend.

9. De vergadering besloten heeft geen commissaris te benoe-men.

10. Het doel van de vennootschap als volgt in de oprichtingsakte nauwkeurig is omschreven : "De vennootschap heeft tôt doel :

- de exploitatie van websites die, door middel van zoekmachines, uitgebreide databases met internetadressen en inhoud voortbrengen en in stand houden en dit in een gemakkelijk raadpleegbaar formaat;

- de exploitatie van andere websites die fungeren als internetportalen, zoals mediasites die periodieke geupdatete informatie verschaffen;

- Verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met enigerlei vorm van amusement door : cafés, bar, bierhallen, enz;

- callcenter voor uitgaande telefoongesprekken in verband met klantgerichte verkoop- en marketingactiviteiten: marktonderzoek, direct marketing, adressencontrole;

- callcenter voor inkomende telefoongesprekken van klanten met gebruikmaking van systemen voor automatische gesprekkendistributie, computertelefoonintegratie of vocale beantwoording: bestellingen, verstrekking van productinformatie, klachtenbehandeling;

De vennootschap kan aile rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en voor rekening van derden.

Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste activiteitsattesten zou beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, aile verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen han-delszaak.

Kortom zij mag ailes doen wat verband houdt met bovenge-noemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen."

11. Jaarlijks op de eerste zaterdag van de maand juni om tien uur wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de ven-nootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de verga-dering op hetzelfde uur ge-houden op de eerstvolgende werkdag.

Omtrent de voorwaarden voor de toelating tôt de vergade-ring en voor de uitoefening van het stemrechtde statu-ten geen bijzondere bepalingen bevatten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL - ANTON VAN BAEL

GEASSOCIËERD NOTARIS.-

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD

expeditie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.
02/09/2014
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na heerlegging ter griffie van de akte

81,111E i ion

Rechtbank van koophandel Antwerpen

2 2 An 201/1

~4imlR, Antwerpen

Ondernemingsnr 0550986130

Benaming

('1oluwti : ABSOLUUT DISCREET

(verkort) :

Vo beha aan Belg Staar

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel Mechelsesteenweg 165 bus 5 - 2018 Antwerpen

(volledig adres;

Onderwerp akte : benoeming zaakvoerder - beperking bevoegheid zaakvoerder Notulen uit het bijzonder verslag van de algemene vergadering van 18.08.2014

1) Met eenparigheid van stemmen wordt mevrouw Barfis Aylin (591094814370) woonachtig te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 165 bus 5, vanaf heden, benoemd tot niet-statutaire zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur. Krachtens artikel 7.2 der statuten is aan haar volledige

individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om alleen handelend namens de vennootschap op te treden in- en buiten rechte.

2) Eveneens met eenparigheid van stemmen wordt er beslist dat de huidige zaakvoerder, de heer

Bihl Stefaan (66080829534), woonachtig te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 165 bus 5, niet alleen

mag tekenen voor de vennootschap doch steeds in college van de zaakvoerders.

De zaakvoerder,

Barfis Aylin

Ot_ ,..Z van L;~iK !vrrrre QCr Recto Naam en hoeaanr3reed aarl Q'e rnstrurnPrlcserlcSe notaris heizti va,, de nCrRelpr^Fni

bELiseg45 (Se recfll.rrelOGt1 ten aGrrzEerl 'van ders)en te'.F.tgernVioo(7rgeri

Verso Nnani"cn handtekerlsng.

Coordonnées
ABSOLUUT DISCREET

Adresse
MECHELSESTEENWEG 165, BUS 5 2018 ANTWERPEN 1

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande