ACB (BELGIUM)

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ACB (BELGIUM)
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 471.322.208

Publication

18/04/2014
" +- _ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte '

Voor-

beh oude aan het Beigisof,

Staatsbla

lump

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank Koophandel ANTIMF-PPEN

Cgaie SU'IKA PUTINEFIPEK

elp O B APR a14

Griffie

Ondernemingsnr 0471.322.208

Benaming

(voluit) ACB BELGIUM

(verkort):

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 18-24 Polder 2840 Rumst

(volledig adres)

Onderwerp akte Benoeming commissaris

uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de enige vennoot van 20 maart 2014:

De enige vennoot benoemt de firma KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de Heer Mike Boonen, als commissaris voor een periode van 3 jaar. Het mandaat loopt ten einde bij de algemene vergadering van 2016, welke beslist over de jaarcijfers per 31 maart 2016,

Hierbij neergelegd de eenparige schriftelijke besluitvorming van de enige vennoot van 20 maart 2014 houdende ,:rolmacht.

C,\

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Le B vermelden : go:Re Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/09/2014
r

Mid Woid 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteI II IH I IIII II 11 11 I11 I11

*14174797*

I I1

val I t\oopiikindei Aniwerperl

5 SEP. 2014

afdeling Antwerpen

Griffie

Ondernemingenr : 04713tt208

Benaming

(voluit): ACB (Belgium)

(verkort) :

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: Polder 18-24, 2840 Rumst

(volledig adres)

Onderwerp akte Verplaatsing maatschappelijke zetel

Uittreksel uit het schriftelijk besluit van de zaakvoerders ter verplaatsing van de maatschappelijke zetel dd. 1 jull 2014

De Zaakvoerders beslissen de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te verplaatsen van Polder 18-: 24, 2840 Rumst naar Henri Van Heurckstraat 15, 2000 Antwerpen met ingang op 1 julf 2014.

Eensluidend verklaard.

Antwerpen, 22 juli 2014

Thomas Frey

Zaakvoerder

Op de laalste blz. van Luik S vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van cie instrumenterende notarle, helzil van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/01/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.03.2013, GGK 16.07.2013, NGL 08.01.2014 14006-0010-030
08/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 16.07.2013, NGL 04.11.2013 13653-0588-030
04/11/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 16.07.2013, NGL 28.10.2013 13642-0005-041
15/10/2013
Mod Word 11.1

t In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteNeergelegd ter griffe van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

4 OKT, 7013

Griffie

111111 IIIII IIIIVI 111111

<13156303*

111

i

UI

Ondememingsnr : 0471322208

Benaming

(voluit) : ACB BELGIUM

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 18-24 Polder 2840 Rum st

(volledig adres)

Onderwerp akte : benoeming zaakvoerder-ontslag zaakvoerder

Op de buitengewone aandeelhoudersvergadering van 10 augustus 2013 worden twee zaakvoerders

benoemd:

-Elghargomi Ayman Saleh,10 Ahmed Shokry Street,Saint Stefano,app 1,Alexandria Egypte

-Sedello Oliver Karl,Bergmannstrasse 18 30974 Wennigsen (Delster) Duitsland.

De heren Kedia Rajesh en de heer Patnaiik Sabyaschi hebben ontslag genomen als zaakvoerders.

Frey Thomas Elghargomi Ayman Sedello Oliver Karl

zaakvoerder zaakvoerder zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

t In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteNeergelegd ter griffe van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

4 OKT, 7013

Griffie

111111 IIIII IIIIVI 111111

<13156303*

111

i

UI

Ondememingsnr : 0471322208

Benaming

(voluit) : ACB BELGIUM

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 18-24 Polder 2840 Rum st

(volledig adres)

Onderwerp akte : benoeming zaakvoerder-ontslag zaakvoerder

Op de buitengewone aandeelhoudersvergadering van 10 augustus 2013 worden twee zaakvoerders

benoemd:

-Elghargomi Ayman Saleh,10 Ahmed Shokry Street,Saint Stefano,app 1,Alexandria Egypte

-Sedello Oliver Karl,Bergmannstrasse 18 30974 Wennigsen (Delster) Duitsland.

De heren Kedia Rajesh en de heer Patnaiik Sabyaschi hebben ontslag genomen als zaakvoerders.

Frey Thomas Elghargomi Ayman Sedello Oliver Karl

zaakvoerder zaakvoerder zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 16.04.2013, NGL 18.07.2013 13326-0533-028
29/03/2013
mod 111

"

U[k B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 2 0 MAR 2013

Ondememingsnr : 471.322.208

Benaming (voluit) : ACB (BELGIUM)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2013 - Annexes du Moniteur belge (verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : te 2840 Rumst, Polder 18-24

Onderwerp akte :AANPASSING STATUTEN

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, te 2018 Antwerpen; Broederminstraat 9, op dertien maart tweeduizend dertien, vr registratie uitgereikt, met als enig doel tel worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ACB (BELGIUM)", gevestigd te 2840 Rumst, Polder 18-24, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer 0471.322.208, onder meer beslist heeft :

= 1. het lopende boekjaar, dat normaal afsluit op eenendertig december tweeduizend dertien, te verkorten tot.: eenendertig maart tweeduizend dertien,

De volgende boekjaren zullen voortaan lopen van n april tot eenendertig maart van het daaropvolgende kalenderjaar.

De eerste zin van artikel 27 van de statuten zal worden aangepast als volgt:

"Het boekjaar begint op n april en eindigt op eenendertig maart van het daarop volgende kalenderjaar."

2. de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de derde dinsdag van de maand juli om eIf uur. De tweede zin van artikel 20 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde dinsdag van de maand juli, om elf uur."

Volmacht >~

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank der ondernemingen, de'

ondernemingsloketten en de diensten van de btw en andere administraties wordt, met recht van

indeplaatsstelIing, volmacht gegeven aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cooperatieve

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GRANT THORNTON ACCOUNTANTS EN:

BELASTINGCONSULENTEN", gevestigd te 2600 Antwerpen (district Berchem), Potvlietlaan 6.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Tegelijk hiermee

neergelegd:

- afschrift van

de akte;

- volmacht;

- gecobrdineer-

de statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/02/2013
Nn4wor1 11,1~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i i

1 34772*

dE Redite~~~n>~~r 9 ~~P~ OP

g~~

Griffie 1 . 8 F~B. 2413

Ondememingsnr : 0471322208

Benaming

(voluit) : ACB Belgium

(verkort)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 18-24 Polder 2840 Rumst

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerders-ontslag zaakvoerder

De Buitengewone Algemene Vergadering van 15 october 2012 heeft beslist de heer Patnaik Sabyaschl ,1112 Muktangan 1st Floor,Sarojini Road,Santacruz West Mumbai 400 052 India en de heer Frey Thomas ,Blanckeweg 4 D-31319 Sehnde Duitsland ,aan te stellen ais zaakvoerders.

De heer Agarwal Shibnath heeft beslist als zaakvoerder af te treden.

Rajesh Kumar Kedia Sabyaschl Patnaik Thomas Frey

zaakvoerder zaakvoerder zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

14/02/2013
mod 11.1

"

!LuikB~

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie vare de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie

4 FEL 7113

111

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

-a

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 14/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr: 471,322.208

"

Benaming (voluit) :ACB (BELGIUM)

(verkort)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : te 2840 Rumst, Polder 18-24

Onderwerp akte :AANPASSING STATUTEN

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, te 2018 Antwerpen, Broederminstraat 9, op negenentwintig januari tweeduizend dertien, vbbr registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ACB (BELGIUM)", gevestigd te 2840 Rumst, Polder 18-24, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer 0471,322,208, onder meer beslist heeft

1. tot aanpassing van de statuten aan de verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 2840 Rumst, Polder 18-24, beslist door de buitengewone algemene vergadering van 15 maart 2010, gepubliceerd in de bijlagen tot=; het Belgisch Staatsblad van 5 mei 2010, onder nummer 10064863. -

?: 2, het kapitaal van de vennootschap uit te drukken in EURO, hetzij ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDTWEENNEGENTIG euro EEN cent ( 18.592,01).

tot goedkeuring van een volledig nieuwe tekst van de statuten, waarbij rekening wordt gehouden met: i=

- de inmiddels genomen beslissingen;

- de gewijzigde vennootschapswetgeving;

" - de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en de wettelijke bepalingen inzake corporate:= governance. Uit de nieuwe tekst der statuten blijkt onder meer wat volgt: ; 1)a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte;; aansprakelijkheid

b) Naam : "ACB (BELGIUM)"

2) Zetel : te 2840 Rumst, Polder 18-24

3) Doel

De vennootschap heeft tot doel zowel in Belgi als in het buitenland, zowel voor eigen naam en eigen rekening;` als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, het invoeren, uitvoeren, de:; handel in chemische producten voor industrieel gebruik, omvattend het opslaan, het overgieten en het leveren;: van koolteer en koolteerhoudende producten in de ruimste betekenis van het woord.

De vennootschap kan alle hoegenaamde burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financile, roerende en onroerende'; verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, die van aard zijn dito te begunstigen, of kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel of de afzet van haar producten.; kunnen vergemakkelijken,

De vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financile tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in Belgi of in het buitenland.

;= De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken, alsook rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft, Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij;, een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mad 11.14} Duur ._ ..__. ----------------------- -------

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

5) Geplaatst kapitaal

ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDTWEENNEGENTIG euro EEN cent (E 18.592,01), verdeeld in

ZEVENHONDERDVIJFTIG (750) aandelen zonder vermelding van waarde.

6) Boekjaar : begint op n januari en eindigt op eenendertig december.

7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reserve-

fonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra het reservefonds het tiende van het maatschappelijk

kapitaal-bereikt.

Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De zaakvoerders bepalen datum en plaats van betaling van de dividenden,

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de

wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun

aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

8) Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de

bijeenroepingen aangeduide plaats op de derde dinsdag van de maand april om elf uur.

De vennoten mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, die zelf al dan niet

stemrecht heeft.

De volmacht moet voldoen aan de door de zaakvoerders voorgeschreven vorm. Zij moet op de

maatschappelijke zetel worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op n stem.

9) Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door n of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wrdt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

f De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers binnen de perken van het hen verleende mandaat.

Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist. Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank der ondernemingen, de ondernemingsloketten en de diensten van de btw en andere administraties wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PKF ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN", gevestigd te 2600 Antwerpen (district Berchem), Potvlietlaan 6.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee

neergelegd

- afschrift van

de akte;

- volmacht

Op de Laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

04/02/2013
Mod Ward 11,1

Mal In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de aktei i

*13020958*

1ik81g8Jet< ~ ~"

~ et: ~r'i,._ . . ~!. ~

v~~i3n~Olh~rarrel te ,,. ~~ , ~~C'~~bc3rhi

%~rah~+~jperar op

Griffie 2 2 JAN, 201)

Ondernemingsnr : 0471322208

Benaming

(voluit) : ACB BEGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Polder 18-24 2840 Rumst

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

De Buitengewone Algemene Vergadering van 20 maart 2011 heeft de burgerlijke vennootschap PKF

bedrijfsrevisoren CVBA herbenoemd

ais commissaris van de vennootschap voor de jaren 2010,2011 en 2012.

Deze vennootschap heeft de heer Steven Pazen,bedrijfsrevisor,aangeduid als vertegenwoordiger. Rajesh Kumar Kedia

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 17.04.2012, NGL 07.07.2012 12277-0312-035
23/12/2011
Mod2.f

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*iiisaeR"

bel a:

BE

Sta

Weergolegif Far gaffe Mi de haitrillk Iran Koophandel te Aniwerpon, op

.13 BEC. 2011

Griffie

Ondernemingsnr : 0471322208

Benaming

(voluit) : ABC BELGIUM

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Polder 18-24 2840 Rumst

Onderrlrerg3 akte : Benoeming zaakvoerder

De buitengewone algemene vergadering van 21 november 2011 heeft beslist de heer Rajesh Kumar Kedia. ,EI Nahada Road ,Amerya,Alexandria in Egypte aan te stellen als zaakvoerder.

Agarwal Shibnath Rajesh Kumar Kedia

zaakvoerder zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

25/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 19.04.2011, NGL 18.07.2011 11312-0286-033
03/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.04.2010, NGL 29.07.2010 10357-0415-036
05/05/2010 : AN338658
31/08/2009 : AN338658
14/07/2009 : AN338658
05/08/2008 : AN338658
29/11/2007 : AN338658
30/08/2007 : AN338658
30/08/2007 : AN338658
31/08/2006 : AN338658
15/09/2005 : AN338658
03/09/2004 : AN338658
15/09/2003 : AN338658
20/03/2001 : AN338658
16/03/2001 : AN338658

Coordonnées
ACB (BELGIUM)

Adresse
POLDER 18-24 2840 RUMST

Code postal : 2840
Localité : RUMST
Commune : RUMST
Province : Anvers
Région : Région flamande