DE DRAAK

Société en commandite simple


Dénomination : DE DRAAK
Forme juridique : Société en commandite simple
N° entreprise : 548.999.214

Publication

28/04/2014 : Ontslag en benoeming zaakvoerder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 22 maart 2014, blijkt het

volgende:

De vergadering aanvaardt met eenparigheid van stemmen en met ingang vanaf 21/03/2014 het ontslag van Van Camp Kenny als zaakvoerder van de vennootschap. Hij krijgt kwijting voor het gevoerde mandaat.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen en met ingang vanaf 22/03/2014 Lion Luc te

benoemen als zaakvoerder van de vennootschap. Het mandaat is van onbepaalde duur.

De vergadering verleent aan de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheîd "KMO CONSULT', rechtspersonenregister Antwerpen 0436.957.779., met zetel te 2170 Merksem, Ringlaan 33/1, en haar aangestelden, Johan De Keersmaecker en Katherine Devis, mandatarissen en lasthebbers; elk

afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht om de vennootschap te; vertegenwoordigen bij aile belastingadministratîes, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende ondememingsloketten teneinde daar aile verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen,. nodig voor de inschrijving, wijzïging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsondememing bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, ailes te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

Lion Luc

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Griffie _ _
09/04/2014
" - l+'tiihC Mad Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblei

ilummegot

Wergeloge ee.'" c*') ; ::41We ll~ 1f001rl3br:.: tz, re AelieFpWja, op

Griffie 2 8 MRT 2014

Ondernemingsnr : 54a" 999" 14

Benaming De Draak

(voluit) : (verkort) :Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap

Zetel : Hoevensebaan 2 - 2950 Kapellen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichting

Uit een onderhands document opgemaakt op 20 maart 2014 blijkt ondermeer:

I. ONDERTEKENENDE PARTIJEN

1.De heer Van Camp Kenny wonende te 2960 Brecht  Albatrosdreef 8;

Hierna genoemd de "beherende vennoot" enerzijds en

de "stille vennoot" anderzijds.

Elk aandeel werd door .zijn respectievelijke inschrijvers in specien volstort ten belope van zijn totaliteit, zodoende het bedrag van 500 van nu af ter beschikking van de vennootschap is.

TITEL Il : STATUTEN

Artikel 1 Naam

De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een gewone commanditaire

vennootschap heeft met als naam "De Draak".

Artikel 2 Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2950 Kapellen  Hoevensebaan 2.

Het bestuursorgaan kan de zetel binnen het Vlaamse Gewest en het Brussels Gewest verplaatsen en waar

dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten.

Artikel 3 Doel

Het doel van de vennootschap is:

1.Cafs; de verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie

met enigerlei vorm van amusement door: cafs, bars, nachtclubs, bierhallen enz.

2.Discotheken, dancings en dergelijke.

3.Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijk, al dan niet in combinatie met het verschaffen van

maaltijden in: hotels, motels en pensions, conferentieoorden.

4.Restaurants; restaurants van het traditionele type, restaurants gespecialiseerd in de organisatie van;

gastronomische weekends, de caf-tavernes.

6.Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken om ter plaatse verbruikt te worden en, in het algemeen, in;

een wegwerpverpakking aangeboden worden in tearooms, ijssalons en dergelijke.

6.1-let klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels; het

organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties enz.

7.De explotiatie van schouwburgen, theaters, concertzalen, music-halls, cabarets en andere accomodaties

voor podiumkunst en de organisatie van evenementen en tentoonstellingen.

8.Administratie, consultancy en management-activiteiten, omvattende onder meer:

-adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband niet public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van onder meer planning, organisatie, efficintie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficintie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;

-het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

r Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2014 - Annexes du Moniteur belge -studie , organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financile, handels , bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financile problemen;

-het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.

9.Het kopen, verkopen en in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow, brevetten en aanverwante immaterile duurzame activa.

10.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen, waaronder ook gronden, en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

11.1-let aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

12.Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financile operaties verrichten.

13.De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in het kader van dit doel, behoudens deze wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, ais tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf ais voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Artikel 12 Aansprakelijkheid beherende en stille vennoten

Elke beherende vennoot is onbeperkt hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen van de

vennootschap, ook ai heeft een enkele vennoot getekend, mits dit namens de vennootschap geschied is.

De stille vennoot mag geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens een volmacht.

Adviezen en raadgevingen, daden van controle, alsmede machtigingen aan zaakvoerders gegeven voor

handelingen die buiten hun bevoegdheid liggen, verbinden de stille vennoot niet.

Een stille vennoot is ten aanzien van derden hoofdelijk aansprakelijk voor aile verbintenissen van de vennootschap, waaraan hij heeft meegewerkt met overtreding van de verbodsbepaling met betrekking tot daden van bestuur.

Hij is ook voor verbintenissen waaraan hij niet heeft meegewerkt, hoofdelijk aansprakelijk jegens derden, indien hij er een gewoonte van gemaakt heeft de zaken van de vennootschap waar te nemen of indien zijn naam in de naam van de vennootschap voorkomt.

Artikel 13 Bestuur van de vennootschap

De vennootschap wordt bestuurd door n of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet

ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Artikel 14 Bevoegdheden

Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in aile omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

Artikel 15 Vertegenwoordigingsmacht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of ais

verweerder; ook indien er verschillende zaakvoerders warden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder

afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.

Het bestuur mag zijn machten voor bepaalde handelingen overdragen.

Het mandaat van zaakvoerder zal onbezoldigd zijn, tenzij bij de benoeming of nadien anders wordt beslist.

Artikel 17 Jaarvergadering  Bijzondere algemene vergaderingen

De algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten.

Er zijn geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening van het

stemrecht.

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de eerste woensdag van juni

om 20 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eraan voorafgaande werkdag, zelfde uur.

Artikel 20 Meerderheden Bevoegdheden

Alle beslissingen van de algemene vergadering vereisen de instemming van alle vennoten, tenzij anders

bepaald werd in onderhavige statuten.

De algemene vergadering beslist bij gewone meerderheid van stemmen over.

 het benoemen en ontslaan van de zaakvoerder(s);

 de goedkeuring van de jaarrekening;

 alle verwervingen en vervreemdingen van onroerende goederen door de vennootschap; het aangaan van leningen en borgstellingen door de vennootschap.

Artikel 22 Boekjaar

Het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder kalenderjaar. Op het einde van ieder boekjaar zal het bestuur de inventaris opmaken en op de jaarvergadering desgevallend het jaarverslag en de jaarrekeningen aan de goedkeuring van de vennoten onderwerpen.

Artikel 23 Winstverdeling

De zuivere winst blijkt uit de balans na aftrek van de algemene onkosten en van de af-schrijvingen, waarover de vennoten bij eenvoudige meerderheid kunnen beslissen. Zij wordt verdeeld evenredig het aandelenbezit. De verliezen zullen onder de vennoten verdeeld worden volgens dezelfde verhouding. Nochtans zal de bijdrage in de verliezen van de stille vennoten nooit hun inbreng mogen overtreffen.

De vennoten mogen bij eenvoudige meerderheid van stemmen beslissen een reservefonds te vormen, geheel of gedeeltelijk voorafgenomen op de winsten. Zij zullen eveneens, bij eenvoudige meerderheid van stemmen, mogen beslissen dat de gereserveerde winst uit de vorige jaren geheel of gedeeltelijk zal worden uitgedeeld, hetzij bovenop de winst van het afgesloten jaar, hetzij bij gebrek aan winst.

Artikel 24 Ontbinding  Vereffening

De vennootschap kan vervroegd ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering beraadslagend en besluitend zoals voor een statutenwijziging behoudens andersluidende wettelijke bepalingen.

Bij de ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, regelt de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan de wijze van vereffening,

Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in n akte overeenkomstig artikel 184, 5, van het Wetboek van Vennootschappen, zal de vereffening geschieden door de zorgen van n of meer vereffenaars; zij worden aangesteld door de algemene vergadering die ook hun machten zal bepalen. Hun benoeming moet ter bevestiging aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank worden voorgelegd overeenkomstig artikel 184, 2, van het Wetboek van Vennootschappen.

Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de zaakvoerders ten aanzien van derden als vereffenaars beschouwd; zij zullen evenwel slechts als actieve vereffenaar in functie treden nadat hun mandaat als vereffenaar werd bevestigd door de voorzitter van de bevoegde rechtbank overeenkomstig artikel 184, 2, van het Wetboek van Vennootschappen.

Tenzij bij hun aanstelling anders wordt bepaald, beschikken de vereffenaars over de meeste uitgebreide machten als voorzien in artikel 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en mogen zij alle in artikel 187 van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde handelingen stellen zonder de voorafgaande toelating van de algemene vergadering te moeten vragen in de gevallen zulks vereist is.

Alle akten die de vennootschap in vereffening verbinden worden rechtsgeldig ondertekend door iedere vereffenaar. De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen bijzondere en in tijd beperkte machten voor bepaalde verrichtingen toekennen.

Alle stukken uitgaande van de vennootschap in vereffening vermelden dat zij in vereffening is.

De algemene vergadering blijft bevoegd om gedurende de vereffening de statuten van de vennootschap, met uitzondering van de naam, te wijzigen. Een besluit tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap in vereffening kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie door de rechtbank.

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

TITEL III OVERGANGSBEPALINGEN

1.1-tet eerste boekjaar gaat in vanaf heden en zal afgesloten worden op 31 december 2014.

2.De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar 2015.

e

3.De oprichters, vertegenwoordigd als gezegd, stellen aan als niet statutaire zaakvoerder voor onbepaalde termijn, op elk ogenblik herroepbaar: de heer Van Camp Kenny, voornoemd, die, vertegenwoordigd als gezegd, verklaart zijn opdracht te aanvaarden en bevestigt dat hij niet getroffen Is door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd.

4,Gelet op de te goeder trouw gemaakte vooruitzichten en de wettelijke bepalingen ter zake, wordt beslist thans geen commissaris te benoemen.

5.Tot bijzondere volmachtdragers voor het vervullen van de formaliteiten bij de kruispuntbank ondernemingen en de BTW worden aangesteld;

-de burgerlijke vennootschap onder de handelsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Boekhoudkantoor Fierens & Anthonissen", met zetel te 2950 Kapellen  Ertbrandstraat 224, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers;

-de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'KM Consult', met zetel te 2170 Merksem - Ringraan 33/1, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers.

Van Camp Kenny

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden .aan het Belgisch Staatsblad

22/06/2015
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

MadWad11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111Li!no i

Ondern em ingsnr : 0548.999.214

Benaming

(voluit) : De Draak

(verkort) :

Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap

Zetel : Hoevensebaan 2 - 2950 Kapellen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Toekenning volmacht

Bij beslissing van de zaakvoerder de dato 22 maart 2014 werd volgend besluit genomen:

Een bijzonder volmacht wordt toegekend aan:

- de heer Filip Vansteelant wonende te 2018 Antwerpen, Lange Leemstraat 223,

om de vennootschap te vertegenwoordigen en rechtsgeldig in haar naam en voor haar rekening te.

verbinden in onderstaande limitatief opgesomde handelingen

- het onderhandelen en tekenen van contracten op alle vlakken, daaronder begrepen sluiten van

arbeidscontracten, in het kader van de handelsactiviteiten;

- het uitvoeren van betalingen tot 5.000 EUR;

- het doorgeven van bestellingen aan leveranciers;

- de dagelijkse uitbating van het pension en caf;

- het ontvangen van aile poststukken, zendingen.

Luc Lion

Zaakvoerder

Rechtbank van koophandel Antwerpen

1 1 JUNI 2015

miri Antwerpen

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

17/01/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
24/11/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
DE DRAAK

Adresse
STATIONSTRAAT 2, BUS 5 2950 KAPELLEN(ANTW)

Code postal : 2950
Localité : KAPELLEN
Commune : KAPELLEN
Province : Anvers
Région : Région flamande