''HOFMAN SERVICE''

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ''HOFMAN SERVICE''
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 456.515.850

Publication

05/05/2014 : VERVROEGDE ONTBINDING EN INVEREFFENINGSTELLING -
ONMIDDELLIJKE AFSLUITING VAN DE VEREFFENING -Toepassing van artikel 184 § 5 W. Venn.

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 16 april 2014, vôôr; registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met! beperkte aansprakelijkheid "HOFMAN SERVICE", met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen, district1

Berchem, Weidestraat, 55 met eenparigheid van stemmen heeft besloten : 1} zich aan te sluiten bij de conclusies van de verslagen van de zaakvoerder en van de bedrijfsrevisor, beiden opgesteld in navolging van artikel 181 W. Venn.; deze verslagen werden neergelegd op de maatschappelijke zetel. 2) tôt de vervroegde ontbinding en invereffeningstelling van de vennootschap over te gaan vanaf 16 april 2014 3)a) vast te steilen dat - de vennootschap geen onroerend goed bezit; - er geen vereffenaar aangeduid wordt; - aile aandeelhouders of vennoten aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn; - er geen passiva zijn luidens de staat van activa en passiva als bedoeld in artikel 181 W-Venn. - het resterend actief teruggenomen zal worden doorj de vennoten in verhouding tôt hun aandelenbeztt; b) vast te steilen dat de voorwaarden vervuld zijn om toepassing te maken van artikel 184 §5 W. Venn. teneinde niet alleen over te gaan tôt de ontbinding en invereffeningstelling van de vennootschap, zoals hiervoor besloten, doch ook tôt de onmiddellijke afsluiting van de vereffening. 4)a) ingevolge het voorgaande vast te steilen dat de vennootschap ontbonden werd, in vereffenlnggesteld werd en dat de vereffening onmiddellijk gesloten werd, derwijze dat de vennootschap vanafj

16 april 2014 opge-'houden heeft te bestaan. b) dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zulien'

wonden neergelegd en ten minste vijf jaar worden bewaard op de zetel van de vennootschap te 2600 Antwerpen, district Berchem, Weidestraat, 55.5) décharge aan de zaakvoerder te verlenen voor het door hem gevoerde bestuur. 6) een bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid 'Luc Didden', met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Weidestraat, 55, BTWj

BE 0864.522.396 RPR Antwerpen, met mogelijkheid tôt indeplaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderiijk! te handelen, om aile formaliteiten met betrekking tôt deze akte te vervullen bij de Kruispuntbank voor ondememingen, bij een ondernemingsloket, op de griffie van de rechtbank van koophandel en bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, voor zover als nodig en om aile nodige administratieve stappen te ondernemen in verband met huidige vervroegde ontbinding en invereffeningstelling van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Nicolas VERBIST, Notaris.

GELUKTIJDIGE NEERLEGGING :

- de uitgifte van de notulen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

__ -~
16/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.03.2014, NGL 08.04.2014 14090-0043-010
26/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.06.2013, NGL 24.07.2013 13341-0027-011
23/01/2013
Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i IdMM_ Nptirersgd ter triiir.t dur

rut:Yttattrila v. EtcO~it:atif49l t..2YC~NGBf+tEN ~ 

Q

0 U ~~1~ 2013

De Hooidgtferee

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0456 515 850

Benaming

(voluit) . Hofman Service

(verkort}

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Brouwersstraat 1, 3700 Tongeren

(volledig adres)

Onderwerp ante : Wijziging maatschappelijke zetel

Verslag van de beslissing van de zaakvoerder van 31 december 2012

De zaakvoerder beslist om op 01 januari 2013 de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar volgend adres:

Weidestraat 55

2600 Berchem

P/A Luc Didden BVBA

Tongeren, 31 December 2012

Zaakvoerder

Gerrit Hofman

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening.

16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.06.2012, NGL 09.07.2012 12281-0126-011
18/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.06.2011, NGL 15.07.2011 11294-0403-010
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 16.06.2010, NGL 29.06.2010 10263-0468-013
19/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 17.06.2009, NGL 12.08.2009 09571-0380-013
28/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 08.08.2008, NGL 22.08.2008 08603-0372-011
27/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 20.06.2007, NGL 19.07.2007 07432-0178-012
25/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 21.06.2006, NGL 23.08.2006 06645-0128-014
22/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 15.06.2005, NGL 14.07.2005 05475-0006-015
27/12/2004 : GE179396
30/06/2004 : GE179396
01/12/2003 : GE179396
07/07/2003 : GE179396
24/07/2001 : GE179396
25/04/1997 : GE179396
01/01/1997 : GE179396
08/12/1995 : GE179396

Coordonnées
''HOFMAN SERVICE''

Adresse
Weidestraat, 55 te 2600 Antwerpen, district Berchem

Code postal : 2600
Localité : Berchem
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande