'INTERNATIONAL ACADEMY OF FILM AND TELEVISION' (VERKORT) 'IAFT'

Association sans but lucratif


Dénomination : 'INTERNATIONAL ACADEMY OF FILM AND TELEVISION' (VERKORT) 'IAFT'
Forme juridique : Association sans but lucratif
N° entreprise : 550.756.003

Publication

02/05/2014 : OPRICHTING VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK
Uittreksel uit een akte verleden voor meester Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op

vijftien april tweeduizend veertien.

1.De identiteit van de natuurlijke personen of van de rechtspersonen die de oprichtingsakte hebben;

ondertekend of uit wier naam zij werd ondertekend:

1.De heer NG Christopher Pak Lun, geboren te Stafford (Verenigd Konînkrijk) op 13 september 1980,' wonend te Room D3 3/F Block D Fa Po Villa 12-14 Fa Po Street Kowioon Tong Kowloon Hong Kong, met Bis- registemummer 80.49.13-217.58.

2.Mevrouw ANDREWS Kathleen Colvette, geboren te Indiana (USA) op 27 februari 1969, wonend te 1237

Alameda Avenue, Glendale, CA 91201 USA, met Bis-registernummer 69.42.27-052.08

3.Mevrouw PORCELLA Diane Claire, geboren te Natick, Massachusetts (USA) op 25 juni 1963, wonend te

2018 Antwerpen, Paleîsstraat 7/10, met rijksregisternummer 63.05.25-586.29,

4.De heer NOPPE Indi, geboren te Brasschaat op 1 oktober 1989, wonend te 2920 Kalmthout, Eikenlaan

29, met rijksregisternummer 89.10.01-235.25.

2. a) Rechtsvorm: vereniging zonder winstoogmerk, afgekort "VZW" b) Naam: "International Academy of Film and Télévision", afgekort "IAFT",

3. Doel en activiteiten: Doel

Het doel van de vereniging is om studenten relevante théorie in combinatie met een praktische opleiding te bieden. Hierbij draait het voornamelijk om ervaringsgericht leren met de focus op het creatieve procès in het, kader van film maken, 3D animatie en acteren. De school biedt professionele faciliteiten aan zodat de afgestudeerden voldoende basis hebben op het terrain van film & televisîe. De leraren die lesgeven zijn actief. in de professionele filmwereld en geven advies vanuit hun ervaring om zelf een platform ïn de sector te leren

uitbouwen.

De académie mikt er op de filmindustrie lokaal te stimuleren via studenten en leraren. Dit via een platform dat we willen aanbieden voor creatievelingen in de film en televisîe industrie. Dit willen we bereiken via samenwerking en overieg met andere creatieve en educatîeve instituten. Belangrijk is dat wij ons als académie openstellen voor evenementen en een ontmoetingsplaats willen uitbouwen gelinkt aan de creatieve sector.

Activiteiten

De vereniging kan aile activiteiten ontplooien en aile maatregelen en initiatieven nemen, aile activiteiten uitvoeren of doen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tôt de verwezenlijking van voormelde ideële niet-winstgevende doelstellingen.

De vereniging kan enkel bîjkomstige commerciale en/of winstgevende activiteiten ondememen, binnen het wettelijk kader. De opbrengsten van deze activiteiten zullen te allen tijde volledig worden bestemd voor de verwezenlijking van haar ideële niet-winstgevende doelstellingen.

De vereniging mag al de mîddelen in werking stellen, die haar toelaten haar maatschappelijk doel te

verwezenlijken.

De vereniging kan ter uitvoering van wat hierboven bepaald is, ondermeer aile eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten sluiten, fondsen inzamelen, kortom aile activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen.

4. Zetel; 2000 Antwerpen, Kaasrui 12, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. 5. Duur: De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

6. Aantal leden:

Het aantal leden van de vereniging is niet beperkt. Het minimum wordt vastgesteld op drie. De oprichters zijn de eerste leden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.MOD2.2

7, a) Toetreding

Elke natuurlijke of rechtspersoon die belang heeft bij de verwezenlijking van het doel van de vereniging, kan

lid worden van de vereniging.

De aanvraag tôt toetreding, die het onvoorwaardelijk akkoord met de statuten en reglementen van de

vereniging impliceert, moet schriftelijk gericht worden aan de voorzitter van de raad van bestuur.

De beslissing tôt aanvaarding van de toetreding wordt genomen door de raad van bestuur, die beslist met

een twee derde meerderheid van stemmen.

Deze beslissing is soeverein en hoeft niet te worden verantwoord. b) Ontslag - uitsluiting - overlijden

Het lidmaatschap eindigt indien schriftelijk ontslag wordt ingediend bij de voorzitter van de raad van bestuur,

of indien de algemene vergadering beslist een lid uit te sluiten.

Deze beslissing tôt uitsluiting wordt genomen met een meerderheid van twee derden van de stemmen. Het lidmaatschap eindigt van rechtswege bij het overlijden van het lid,

Het ontslagnemend of uitgesloten lid en de erfgenamen of rechthebbenden van het overieden lid, hebben geen enkel recht op het vermogen van de vereniging. Zij kunnen geen staat, noch rekeningopgave, noch verzegelîng, noch boedelbeschrijving eisen of vorderen.

8. Bijdrage

Aile effectieve leden betalen eenzelfde bijdrage. De omvang van deze bijdrage wordt jaariijks vastgesteld

door de raad van bestuur en bedraagt maximum tweehonderdvijftig euro (€.250,00).

9. a) Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreîde machten voor het bestuur van de vereniging. Aile bevoegdheden die niet uitdrukkelijk door de statuten of door de wet zijn toegekend aan de algemene vergadering, komen toe aan de raad van bestuur.

door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend,

S De raad van bestuur kan bijzondere gevolmachtigden aanduiden die de vereniging, binnen de perken van

g de hun verleende volmacht, kunnen verbinden. g 10. a) Algemene vergadering:

a De regelmatig bijeengekomen algemene vergadering vertegenwoordigt aile leden van de vereniging.

Ieder lid van de vereniging kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet lid van de

vereniging.

Een lasthebber kan slechts één enkel lid vertegenwoordigen,

§ De algemene vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de raad van bestuur.

•< De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de leden mag worden gekozen; de vergadering West één of

' twee stemopnemers.

•h De Voorzitter, de secretaris en de stemopnemer(s) vormen het bureau, fS b) Stemrecht :

g Op de algemene ledenvergadering heeft ieder lid een gelijk stemrecht.

çj 11. Boekjaar:

tweeduizend veertien (2014.12.31).

12. Benoeming van bestuurders:

■£ Aantal: drie (3)

es Werden tôt dit ambt benoemd:

■s registernummer 80.49.13-217.58,

•FF

Alameda Avenue, Glendale, CA 91201 USA, met Bis-registemummer 69.42.27-052.08

j> 2018 Antwerpen, Paleisstraat 7/10, met rijksregfstemummer 63.05.25-586.29,

._ Hun opdracht is voor onbepaalde duur.

S 13. Bijzondere volmacht

Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, verleend aan de m burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coôperatieve vennootschap met beperkte

-2 aansprakelijkheid "HLB Sefico", met zetel te 1160 Oudergem, Vorstlaan 191, tevens kantoor houdend te 2030

g5 Antwerpen, Straatsburgdok, Noordkaai 21 bus 10, onder meer vertegenwoordigd door de heer VAN HAVERE

Jan, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen tôt:

a) inschrijving van deze vereniging in het rechtspersonenregister (RPR) van de Kruispuntbank van

Ondernemingen (KBO);

b) inschrijving van deze vereniging als belastingplichtige bij het bestuur van de Belastingen op de

Toegevoegde Waarde,

3o b) Vertegenwoordiging

3 Onverminderd de algemene vertegenwoordïgingsmacht van de raad van bestuur als collège, wordt de

vereniging in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of

één januari - eenendertig december van elk jaar, en voor de eerste maal tôt eenendertig december

1.De heer NG Christopher Pak Lun, geboren te Stafford (Verenigd Koninkrijk) op 13 september 1980,

wonend te Room D3 3/F Block D Fa Po Villa 12-14 Fa Po Street Kowloon Tong Kowloon Hong Kong, met Bis-

3o 2,Mevrouw ANDREWS Kathleen Colvette, geboren te Indiana (USA) op 27 februari 1969, wonend te 1237

3.Mevrouw PORCELLA Diane Claire, geboren te Natick, Massachusetts (USA) op 25 juni 1963, wonend teVoor¬

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Luik B - Vervolg

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Johan Kiebooms, Geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de oprichtingsakte dd. 15 april 2014, met in bijlage

volmachten, en uittreksel.

drie

ri in o
•FF

•M

Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
'INTERNATIONAL ACADEMY OF FILM AND TELEVISIO…

Adresse
2000 Antwerpen, Kaasrui 12 :

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande