'T FAZANTJE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 'T FAZANTJE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 453.252.393

Publication

05/05/2014 : BVBA : vereffening
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Paul Verhavert op zevenentwintig maart tweeduizend veertien, "Geregistreerd op het 1sle Regîstratiekantoor Mechelen op 2 APR. 2014, drie Bladen, geenji Verzendingen, Register (OBA) 5, Boek 323, Blad 1, Vak 19, Ontvangen registratierechten : vijftig j!

euro (R€50,00), De Ontvanger (getekend) M-R Van Vlasselaer", dat de Buitengewone Algemene!: Vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid '"t FAZANTJE", met;! maatschappelijke zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Bredeheide 20, heeft beslist met eenparigheid il

van stemmen en heeft uiteengezet dat - A. Deze vergadering de volgende agenda heeft: -1. Lezingi;

en onderzoek van het verslag van de zaakvoerder waarbij een verantwoording van de voorgesteldej; ontbinding van de vennootschap wordt gegeven; bij dit verslag wordt een staat gevoegd van de|': activa en passiva van de vennootschap afgesloten per éénendertig januari tweeduizend veertien.!; Verslag door de bedrijfsrevisor over de staat van activa en passiva, gevoegd bij het verslag van de!; zaakvoerder; 2. Vroegtijdige ontbinding van de vennootschap; 3. Ontslag en kwijting verlenen aan de|! zaakvoerders; 4. Definitieve sluiting van de vereffening. - B. Vaststelling dat de vergadering wettelijk;!

is samengesteld. - Er bestaan op heden zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder een nominale!;

waarde. Er blijkt uit de samenstelling van de vergadering dat aile aandelen vertegenwoordigd zijn.jj

Deze vergadering is dus wettelijk samengesteld en kan geldig beraadslagen en besluiten over aile!;

punten van de agenda, zonder dat zïj de vervullîng van de formaliteiten omtrent de samenroepingj!

moet rechtvaardigen. - C. Bevestiging door ondergetekende notaris.- Ondergetekende notaris!; bevestigt in uitvoering van artikel 181 § 4 van het wetboek van vennootschappen, na nazicht, hetji bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap;!

krachtens artikel 181 § 1 van het wetboek van vennootschappen gehouden is. In aansluiting daarbij!; ■

worden volgende documenten aan ondergetekende notaris overhandigd : het verslag van deij

zaakvoerder; de staat van activa en passiva; het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor. -i!

VASTSTELLING VAN DE GELDiGHEID VAN DE VERGADERING. - De uiteenzetting van de!; voorzitter wordt door de vergadering voor juist erkend. Zij erkent dat zij geldig is samengesteld en in;!

staat te beraadslagen over de punten van de agenda. - BESPREKING. - Aan de aandeelhouders!; wordt voorlezing gegeven van het verslag van de zaakvoerder. Dit verslag geeft een toelichting bijjj de voorgestelde ontbinding van de vennootschap. Bij dit verslag is een samenvattende staatjj

gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per éénendertig i; januari tweeduizend veertien. De vergadering onderzoekt vervolgens het verslag, opgesteld doorlj

Grant Thornton Bedrijfsrevisoren, met kantoor te 2600 Antwerpen, Potvlietlaan 6, over de!; samenvattende staten over de actieve en passieve toestand, gevoegd bij het verslag van de!; zaakvoerder. Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, luidt als volgt : ;| "Besluit. In het kader van de procédure van ontbinding voorzien door het Wetboek van§ Vennootschappen, heeft de zaakvoerder van de BVBA T FAZANTJE een boekhoudkundige sfaaf.jj afgesloten op 31/01/2014, opgesteld die rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening'� van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van EUR 25.699,04 en een netto-actief van EUR 23.401,58. Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de;!

toepasselijke professionele normen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap voiledig, !|

getrouw en juist weergeeft, in zoyerre de vooruitzichten y��

Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening


Voor-

I bëhouden

aan het

Belgisctv Staatsblad

"ô3

•-.

S -o

09 eu

fi fi

es in o

"ô3

mod11.1

worden voorname/ijk befreffênde de inning vari deôverigê'vôrde�ringen�

uhspreken Bovendien kunnen we ons niet uiispreken over eventuele latente fiscale en andere schulden bijgebrek aan confirmatie-aanvragen. De zaakvoerder wenst art. 184, §5 van het Wetboek van Vennootschappen toe te passen. Antwerpen, 6 maart 2014. Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA vertegenwoordigd door: Danny De Jonge, Bedrijfsrevisor" - De vennoten erkennen voiledig kennis te hebben genomen van het verslag en de staat, door een kopie ervan op voorhand te hebben verkregen. - BESLUITEN. - Na beraadslaging neemt de vergadering met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten - Eerste beslissing - De buitengewone algemene vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerking wordt gemaakt door de aanwezige aandeelhouders; zij besluiten zich aan te sluiten bij de conclusies, die erin vervat zijn. - Tweede beslissing - De buitengewone algemene vergadering besluit tôt de vervroegde ontbinding van de vennootschap en spreekt haar vereffening uit, te rekenen vanaf heden. - Derde beslissing - De algemene vergadering die kennis heeft genomen van de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten per éénendertig januari tweeduizend veertien, heeft vervolgens met eenparigheid van stemmen deze goedgekeurd en kwîjting verleend voor het uitgeoefend mandaat van zaakvoerder, zijnde de Heer VAN HAUTER Pascal Alfons Rosa, voornoemd, welke hierbij ontslagen wordt uit zijn functie. - Vierde beslissing - Vervolgens is de algemene vergadering overgegaan tôt het sluiten van de vereffening van de vennootschap, daar aile activiteiten zijn stopgezet en aile passiva zijn vereffend. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid '"t FAZANTJE" bezit geen onroerende goederen, zodat de vereffening heden definitief afgesloten wordt. Aile eventuele nog terug te nemen activa zullen door Mevrouw CARAEL Rita, Mevrouw VAN HAUTER Christel, de Heer VAN HAUTER Pascal en de Heer VAN HAUTER Michel, allen voornoemd, ontvangen worden. De buitengewone algemene vergadering beslist geen vereffenaar aan te stellen. - Vijfde beslissing - Na deze besluiten

hebben Mevrouw CARAEL Rita, Mevrouw VAN HAUTER Christel, de Heer VAN HAUTER Pascal en de Heer VAN HAUTER Michel, allen voornoemd, ons verklaard zich te verbinden aldaar de boeken en documenten van gezegde vennootschap gedurende een termijn van vijf jaar te bewaren. VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL (get.) Paul VERHAVERT, Notaris. Werd tegelijkertijd neergelegd : afschrift + verslag bedrijfsrevisor met staat van activa en passiva + verslag

zaakvoerder.

Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening
04/02/2014 : ME076414
04/07/2013 : ME076414
08/09/2011 : ME076414
07/09/2010 : ME076414
03/09/2009 : ME076414
08/09/2008 : ME076414
26/09/2007 : ME076414
06/09/2006 : ME076414
29/09/2005 : ME076414
04/10/2004 : ME076414
01/10/2003 : ME076414
14/01/2003 : ME076414
19/12/2001 : ME076414

Coordonnées
'T FAZANTJE

Adresse
Bredeheide20 2860 Sint-Katelijne-Waver

Code postal : 2860
Localité : SINT-KATELIJNE-WAVER
Commune : SINT-KATELIJNE-WAVER
Province : Anvers
Région : Région flamande