'T PLANKSKE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 'T PLANKSKE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 886.721.639

Publication

25/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 20.08.2014 14442-0132-034
12/12/2013
Mod Word 11.1

Drie =r1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van-de-akte

NEERGELEGD

i (HIt-i~ t-t :lit"t I bPNK VAN

c

Voor-

behoude

aan het

BelgiscF

Staatsbla

1111111111!111.111,11,1)1I111111

0 2 DEC. 2013

KOOPHANEJEL TuRNHce

gPlff+or

.~~.~

Ondernemingsnr : 0886 721 639

Benaming

(voluit) : 'T Plankske

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Eigen 1 te 2360 Oud Turnhout

(volledig adres)

Onderwerp akte : Adreswijziging

Adreswijziging dd. 26 november 2013

Bij beslissing van de zaakvoerder, mevrouw Robben Martine, dd 26/11/2013, wordt beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Steenweg op Sevendonk 92 te 2360 Oud-Tumhout. Deze beslissing gaat in vanaf 27/11/2013.

Bijzondere volmacht wordt verleend aan Lambregts Jan, zaakvoerder van Accountantskantoor Lambregts & Co BVBA, met zetel te 2300 Turnhout, Steenweg op Zevendonk 30, ondernemingsnummer BE 0457.738.347, met recht van indeplaatsstelling, voor het verrichten van alle administratieve formaliteiten inzake deze beslissingen, o.a. publicatie in Belgisch Staatsblad, wijziging KBO.

Jan Lambregts

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 26.07.2013 13364-0529-035
17/10/2012
;" ,)~" +1~ Mod Word 11.1

15X .e tn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopte na neerlegging ter griffie van de akte

NMI AIWIIVI~V~I~ ~IIII~I

+1211679*

Ondernemingsnr : 0886 721 639

Benaming

(voluit) : t Plankske

(verkort) : Rechtsvorm : BVBA so

Zetel : Eigen 1 te 2360 Oud Turnhout

(volledig adres)

Onderwerp akte : herbenoeming vaste vertegenwoordiger commissaris

Met ingang van 1 oktober 2012 heeft de commissaris Ballet & Co BVBA, Engakkers 31 te 2460 Tielen, haar vaste vertegenwoordiger vervangen. De heer Luc De Puysseleyr, kantoorhoudende te Zwijndrecht) ' Verbrandendijk 35 en bedrijfsrevisor van het netwerk CDO, zal vanaf 1 oktober 2012 optreden als vaste vertegenwoordiger van Ballet & Co BVBA in plaats van mevrouw Carine Ballet.

NEERGELEGD

GRIFFIE RECHTBANK VAN

O 8 OKT. 2012

KOOPHANDEL TURNHOUT Griffie De griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

17/07/2012
Mal word 11.1

rei_ ~s In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van c e akte

Neergelegd ter griffie van de RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

0 6 JULI 2012

111111 111111 II Y N

" iaizssa~"

IV

Voor-

behoudei aan het Belgisch

Staatsbia

TU RNHOUT

De Griffier,

r

Ondernemingsnr : 0886 721 639

Benaming

(voluit) : t Plankske

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA so

Zetel : Eigen 1 te 2360 Oud-Turnhout

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

Bijzondere algemene vergadering dd 7 juni 2012

Met eenparigheid van stemmen wordt het volgende beslist:

1 Voor het mandaat van de commissaris revisor voor de revisorale controle van de jaren 2012-2013 en 2014 wordt benoemd:

Ballet & Co BVBA- Bedrijfsrevisoren, Engakkers 31 te 2460 Tielen met als ondememingsnummer

BE 0878 405 076, vertegenwoordigd door Carine Ballet.

Deze benoeming loopt tot aan de algemene vergadering van 2015.

2 Bijzondere volmacht voor Accountantskantoor Lambregts & Co BVBA, met zetel te 2300 Turnhout, Steenweg op Zevendonk 30, ondememingsnummer BE 0457 738 347, met recht van indeplaatsstelling, voor het verrichten van alle administratieve formaliteiten inzake deze beslissing, o.a., publicatie in Belgisch Staatsblad, wijziging KBO,

Filip Robben

lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden.: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

08/07/2011
A

Mai 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111 011111 11111M11111

*11104004*

b

E

51

NEERGELEGD

GRIFFIE RECHTBANK VAN

2 s 1ONI 20~~

KOOPHANDgjfifribiRNHOUT

De griffier

Ondernemingsnr : 0886721639

Benaming

(volast) : T Plankske

Rechtsvoren : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Eigen 1 te 2360 Oud- Turnhout

Onderwerp akte : Benoeming

Notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 22 juni 2011

Samenstelling van de vergadering

Alle aandeelhouders zijn aanwezig met alle aandelen zodat de vergadering geldig kan stemmen over de agenda.

Agenda

"

1. Benoeming als niet statutair zaakvoerder met ingang van 01 juli 2011, Mevrouw Robben Nadine, wonende te 2300 Turnhout Fonteinstraat 47.

2. Bijzondere volmacht wordt verleend aan Lambregts Jan, zaakvoerder van Accountantskantoor Lambregts & Co BVBA, met zetel te 2300 Tumhout, Steenweg op Zevendonk 30, ondernemingsnummer BE 0457.738.347, met recht van indeplaatsstelling, voor het verrichten van alle administratieve formaliteiten inzake deze beslissingen, o.a. publicatie in Belgisch Staatsblad, wijziging KBO.

Beslissing

Met nparigheid van stemmen worden alle agendapunten goedgekeurd.

Lambregts Jan

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2011- Annexes du Moniteur belge

28/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 22.06.2011 11194-0427-015
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.06.2010, NGL 28.06.2010 10224-0194-015
19/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.06.2009, NGL 16.06.2009 09237-0322-015
19/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.06.2008, NGL 16.06.2008 08235-0212-014

Coordonnées
'T PLANKSKE

Adresse
STEENWEG OP STEENWEG 92 2360 OUD-TURNHOUT

Code postal : 2360
Localité : OUD-TURNHOUT
Commune : OUD-TURNHOUT
Province : Anvers
Région : Région flamande