0854692 B.C. LTD.

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 0854692 B.C. LTD.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 550.539.633

Publication

28/04/2014 : n. Ingeval
oo er zich een tegenstrijdigheid voordoet tussen een definitie van de Business Corporations Act en een definitie of

� een regel vermeld in de Interprétation Act met betrekking tot een bepaling die in onderhavige statuten gebruikt -� wordt, wordt voor het gebruik van deze bepaling in deze statuten voorrang gegeven aan de definitie van de

es Business Corporations Act. Als er een tegenstrijdigheid bestaat tussen onderhavige statuten en de Business

Corporations Act prevaleert de Business Corporations Act.

2. AANDELEN EN AANDELENCERTIFICATEN

2.1Structuur van het maatschappelijk kapitaal

"53o De structuur van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bestaat uit aandelen van de klasse of "3 klassen en eventuele séries die omschreven worden in de kennisgeving van de statuten van de vennootschap. W 2.2Vorm van het aandelencertificaat

« Elk aandelencertificaat uitgegeven door de vennootschap moet overeenstemmen met en ondertekend

worden zoals vereist door de Business Corporations Act.

S 2.3Aandeelhouder heeft het recht op certificaat of erkenning

Elke aandeelhouder heeft, zonder kosten, het recht op (a) een aandelencertificaat dat de aandelen m vertegenwoordigt van elke klasse of série aandelen die in naam van de aandeelhouder geregistreerd zijn of (b) —, een niet-overdraagbare schriftelijke erkenning van het recht van de aandeelhouder om een dergelijk certificaat 2 te verkrijgen met dien verstande dat, indien een aandeel gezameniijk toebehoort aan verschillende personen,

de vennootschap nîet verplicht is om meer dan één aandelencertificaat uit te geven en de aflevering van een aandelencertificaat voor een aandeel aan één van de verschillende gezamenlijke aandeelhouders of aan één van de behooriijk gemachtigde vertegenwoordigers zal volstaan als aflevering aan aile aandeelhouders.

basis van die wet worden doorgevoerd;•F-

G. G

O ci

es 00

M -Q

•F-

6X es

10.AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN

10.1 Jaarlijkse algemene vergaderingen

Tenzij een jaarlijkse algemene vergadering uïtgesteld of opgeschort werd overeenkomstig de bepalingen van de Business Corporations Act, moet de vennootschap haar eerste jaarlijkse algemene vergadering houden binnen een termijn van 18 maanden na de datum waarop zij werd opgericht of waarop zij anders werd erkend. Nadlen moet zij minstens één maal per kalenderjaar een jaarlijkse algemene vergadering bijeenroepen en niet meer dan 15 maanden na de laatste jaarlijkse referentîedatum. De bestuurders bepalen het tijdstip en de plaats waarop dit zal gebeuren.

10.2 Besluit în de plaats van een jaarlijkse algemene vergadering

Wanneer aile aandeelhouders die gerechtigd zijn om op een jaarlijkse algemene vergadering te stemmen bij een unaniem besluit krachtens de Business Corporations Act akkoord gaan over aile zaken waarover op deze jaarlijkse algemene vergadering moest besloten worden, wordt de jaarlijkse algemene vergadering geacht gehouden te zijn op de datum van de unanieme beslissing. In elk unaniem besluit dat werd aangenomen krachtens dit artikel 10.2 moeten de aandeelhouders voor de vennootschap een jaarlijkse referentiedatum aandutden die eveneens passend zou zîjn voor het bijeenroepen van de toepasselijke jaarlijkse algemene vergadering.

10.3 Bijeenroepen van Aandeelhoudersvergaderingen

De bestuurders kunnen op elk volgens hen gepast tijdstip een aandeelhoudersvergadering bijeenroepen.

11. WERKZAAMHEDEN TIJDENS AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN

11.1 Bijzondere agendapunten

Op een aandeelhoudersvergadering worden de volgende agendapunten beschouwd als bijzondere

agendapunten:

(1)op een aandeelhoudersvergadering die geen jaarlijkse algemene vergadering is, zijn aile agendapunten bijzondere agendapunten behalve de punten met betrekking tot de gedraging of de stemming tijdens de vergadering.

(2)op een algemene jaarlijkse vergadering zijn aile agendapunten bijzondere agendapunten, behalve; (a)agendapunten met betrekking tot de gedraging of stemming tijdens de vergadering;

(b)de vaststelling van aile jaarrekeningen van de vennootschap die voorgesteld worden aan de vergadering; (c)de vaststelling van aile verslagen van de bestuurders of de revisor; (d)het bepalen of de wijziging van het aantal bestuurders; (e)de verkiezing of benoeming van bestuurders; (f)de benoeming van een revïsor;

(g)het bepalen van de vergoeding van een revisor;

(h)zaken die voortvloeien van een verslag van de bestuurders die nîet vereisen dat er een bijzonder besluit

ofeen uîtzonderlijk besiuit wordt aangenomen;

(î)elk ander agendapunt dat krachtens deze statuten of krachtens de bepalingen van de Business Corporations Act afgehandeld kan worden op een aandeelhoudersvergadering zonder dat er een voorafgaande kennisgeving van dit agendapunt wordt gedaan aan de aandeelhouders.

13. BESTUURDERS

13.1 Eerste bestuurders; aantal bestuurders

De eerste bestuurders zijn de personen die als bestuurders van de vennootschap werden aangewezen in de kennisgeving van de statuten die van toepassing zijn op de vennootschap wanneer het erkend wordt krachtens de Business Corporations Act. Het aantal bestuurders, met uitsluiting van bijkomende bestuurders die aangeduid worden krachtens artikel 14.8 wordt vastgesteld op:

(uittreksel uit de oprichtingsakte van 18/06/2009)

A.ONDERNEMINGSNUMMER

BC0854692

B.VENNOOTSCHAPSNAAM

0854692 B.C. LTD

C.DATUM VAN ERKENNING 18.06.2009

D. DATUM VAN HET JAARVERSLAG 18.06.2013


. v xh

■". 11 h'v i

V .ctt

E.NAAM EN ADRES VAN HET KADERLID (DE KADERLEDEN) - Vul de volledige naam, het leveringsadres, het postadres (indien verschillend) en de functie in van elk kaderlid van de vennootschap. Het kaderlid kan kiezen om (a) het leveringsadres te verstrekken en, ingeval dit verschillend is, het postadres van de zetel waar betrokkene gewoonlijk verslagen kan ontvangen tussen 09.00u en 16.00u op werkdagen, of om (b) het leveringsadres te verstrekken en, ingeval dit verschillend is, het postadres van de woonpiaats van betrokkene. Het leveringsadres mag geen postbusonderneming zijn. Voeg een bijkomend blad toe indien u meer plaats nodig heeft.

FAMILIENAAMVOORNAAM TWEEDE NAAM MANDAAT/MANDATEN (bijv.voorzitter, secretaris, vîcevoorzitter)

Anderson,Michael

Voorzitter/secretaris

•F-

INFORMATIE OVER DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Postadres: Leveringsadres:

200, 5611 COONEY ROAD 200, 5611 COONEY ROAD RICHMOND BC V6X 3J6 RICHMOND BC V6X 3J6 CANADA CANADA

INFORMATIE OVER DE BESTUURDER

Familienaam, voomaam, tweede naam:

Anderson, Michael

es 00

Postadres:

7260 197 STREET

LANGLEY BC V2Y 3E6 CANADA

AD-Ministerie BVBA

vertegenwoordigd door

Adriaan De Leeuw

bijzondere volmachtsdrager

Leveringsadres:

7260 197 STREET

LANGLEY BCV2Y3E6 CANADA

M -Q

•F-

ex es

Gelijktijdig neergelegd:

Beslissing opening bijkantoor van 18/10/2013 Statuten + beëdigde vertaling

Akte van oprichting + beëdigde vertaling

'< eJ" la'ir<î|» Hr v<3" ti itc B vei'ïiôki-n : fiecfp. ■ Naam e-i HoedanighelH van dp instrumoitteronde noterls. ii&irij van dfi pfr-sofoHufl't;

hovoogrl f'e rochtspeisoon (on san-dr-n van derden te vortfîjjomvtiidigcn

¥JJ§.9 Na�m m handteVânin.n

Coordonnées
0854692 B.C. LTD.

Adresse
•AD-Ministerie BVBA, Brusselsesteenweg 70A, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de

Code postal : 1860
Localité : MEISE
Commune : MEISE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande