2COOL

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 2COOL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 847.483.654

Publication

17/04/2014
Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel D1ESTSESTRAAT 9, 3000 leuven.

(volledig adres)

Onderwerp akte WIJZIGING ZETEL

Uit het uittreksel van de Buitengewone Algemene Vergadering de dato 04/0312014 blijkt het volgende te zijn

beslist:

De vergadering neemt de volgende besluiten met unanimiteit:

1. De oproeping en de voorgestelde agenda worden goedgekeurd.

De maatschappelijke ztel wordt met onmiddellijke ingang verplaatst naar

Ridderstraat 49/101 3000 Leuven.

Mlye Ahmed Qin

zaalcvoerder.

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111111111.11,111111j1111!1111

Ondememingsnr : 0847483654

Benaming

(voluit) 2COOL

(verkort)

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de 0 7 APR, 2014 DE GRiFFJER,

Griffie

Birfagen bij lififrgiseli-gtaatsbfid---1177ii2f/26f4 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

23/08/2013
Mod word

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophandel

te Leuven,de 2013 DE GR!FFItR,~~

Griffie '

11

Voor-behoude aan het Beigisci Staatsbas

Ondernemingsar : 0847483654

Benaming

(voluit) : 2COOL

(verkerf):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : DIESTERSTRAAT 9, 3000 leuven

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG

Uit het uittreksel van de Buitengewone Algemene Vergadering de dato 30/09/2012 blijkt het volgende te zijn

beslist:

De vergadering neemt de volgende besluiten met unanimiteit

1. De oproeping en de voorgestelde agenda worden goedgekeurd.

Miya Mohammed Ali NN. 830204 373 03 wonende te Kreeftstraat 4, 9000 Gent neemt ontslag als zaakvoerder.

Miya Ahmed Din

zaakvoerder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz, van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

20/07/2012
Mod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteVoor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*12303926*

Neergelegd

18-07-2012Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0847483654

Benaming (voluit): 2COOL

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3000 Leuven, Diestsestraat 9

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Bij akte verleden voor notaris Gwen Danils te Oud-Heverlee op 18 juli 2012 werd een

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht :

- door 1) de heer MIYA Ahmed Din, wonend te 3000 Leuven, Vismarkt 7 bus 0004, 2) de

heer MIYA Mohammed Ali, wonend te 9000 Gent, Kreeftstraat 4 en 3) de heer DIN

Naim, wonend te 3000 Leuven, Ridderstraat 49 bus 0101.

- onder de naam " 2COOL " met zetel te 3000 Leuven, Diestsestraat 9;

- waarvan het kapitaal:

.achttienduizendzeshonderd euro (18.600 ) bedraagt;

.volledig in specin geplaatst werd;

. gestort werd ten belope van zesduizend tweehonderd euro (6.200 );

.verdeeld is in 100 aandelen zonder vermelde waarde, waarop is ingeschreven door

a) voormelde MIYA Ahmed Din op 60 aandelen voor een bedrag van 11.160 , gestort ten bedrage van 3.720 , zodat nog 7.440 te volstorten blijft;

b) voormelde MIYA Mohammed Ali op 20 aandelen voor een bedrag van 3.720 , gestort ten bedrage van 1.240 , zodat nog 2.480 te volstorten blijft;

c) voormelde DIN Naim op 20 aandelen voor een bedrag van 3.720 , gestort ten bedrage van 1.240 , zodat nog 2.480 te volstorten blijft;

Ondergetekende notaris bevestigt dat een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (6.200 ) voorafgaandelijk aan de oprichting overeenkomstig artikel 224 Wetboek Vennootschappen gedeponeerd werd op een bijzondere rekening nummer 751-2060345-08 bij de AXA Bank, zoals blijkt uit het bankattest afgegeven door deze instelling op 7 juni 2012, dat aan haar werd overhandigd en in haar dossier bewaard zal blijven.

- met boekjaar lopend vanaf 1 juli tot 30 juni (het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte tot 30/06/2014) met dien verstande dat de vennootschap alle verbintenissen en verplichtingen overneemt die sedert 1 juli 2012 al zouden zijn aangegaan in haar naam en voor haar rekening;

- met jaarvergadering op de laatste woensdag van december om 20u30 (de eerste jaarvergadering heeft plaats in 2014);

- met als gemachtigden tot besturen een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, die als volgt de vennootschap in en buiten rechte kunnen vertegenwoordigen: iedere zaakvoerder afzonderlijk optredend.

Tot gewone zaakvoerders voor onbepaalde duur worden benoemd: voornoemde oprichters. Het mandaat kan worden bezoldigd.

- met als doel :

 De vennootschap heeft tot doel in Belgi en in het buitenland voor eigen rekening of voor rekening van derden:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

- import en export van, groot  en kleinhandel in textiel, leder, reistassen,

gebruiksvoorwerpen, voedingswaren en genotsmiddelen, elektronische apparatuur,

computerbenodigdheden, vloerbekleding, juwelen, brandstoffen;

- uitbating van benzinestation;

- uitbating van videotheek;

- uitbating van car-wash;

- tussenpersoon in de handel;

- uitbating van telefoon  en internetshops;

- uitbating van nachtwinkel

- uitbating van kruidenier;

- uitbating van dagbladhandel

- schoonmaakbedrijf;

- ambulante handel;

- uitbating snackbar en restaurant

- de aan- en verkoop van nieuwe en tweedehands motorvoertuigen, onderhoud en reparatie

van motorvoertuigen;

- het aan- en verkopen, huren en verhuren, oprichten en laten oprichten, beheren en

renoveren van onroerende goederen voor eigen beheer;

- het aanhouden van zakelijke rechten;

- het in opdracht van derden laten oprichten van gebouwen of laten uitvoeren van

bouwwerken in het algemeen;

- het beheer van eigen roerende beleggingen en vermogens;

- het verwerven (op eender welke wijze) en/of aanhouden van participaties in bestaande

en/of nog op te richten ondernemingen; het beheren, valoriseren, en te gelde maken van

deze participaties;

- het uitoefenen van een bestuursmandaat of mandaat van vereffenaar in andere onderne-

mingen; het verlenen van managementprestaties en het vervullen van interim-opdrachten;

het deelnemen aan het toezicht op ondernemingen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke

wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van

verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in

pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commercile, industrile, financile, roe-

rende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met

haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel

of ten dele te vergemakkelijken.

- met volgende statutaire bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van

winst en vereffeningsoverschot :

 Artikel 17 - Bestemming van de winst  Reserve  Tussentijds dividend

Het saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies

en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt tenminste 1/20 voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen

tot dat deze 1/10 van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op

voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.

De algemene vergadering kan op elk ogenblik beslissen tot de uitkering van winst over het

laatst afgesloten boekjaar, ongeacht of de jaarrekening over dat boekjaar werd

goedgekeurd. Indien de jaarrekening nog niet werd goedgekeurd mag de algemene

vergadering zich baseren op een tussentijdse staat van activa en passiva op datum van

afsluiting van het laatste boekjaar.

Artikel 20 - Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van

de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na

herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te

Luik B - Vervolg

eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

- met volgende bepaling aangaande de uitoefening van het stemrecht:

 Artikel 14 - Uitoefening van stemrecht

Elk aandeel geeft recht op n stem.

Indien het aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en in blote eigendom en behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen, komt het stemrecht steeds toe aan de vruchtgebruiker, onverminderd de toepassing van artikel zes van onderhavige statuten.

Elke vennoot kan op een algemene vergadering vertegenwoordigd worden door een lasthebber, al dan niet vennoot, mits een geschreven volmacht.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL, DE NOTARIS, Gwen Daniels

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van voormelde oprichtingsakte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

11/06/2015
Mod Word 17.7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

Griffie rRecntoarilcvan Koophandel tetrren,beh.

aa

Bel StatBijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm. :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING ZETEL

Uit het uittreksel van de Buitengewone Algemene Vergadering de dato 30/10/2014 blijkt het volgende unaniem te zijn beslist:

De maatschappelijke zetel wordt met onmiddellijke ingang verplaatst naar Hundelgemsesteenweg 401 te 9050 Gentbrugge.

Miya Ahmed Din Naim Din

zaakvoerder zaakvoerder

0847483654

2COOL

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Ridderstraat 49/101 te 3000 Leuven.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/05/2018 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
2COOL

Adresse
RIDDERSTRAAT 49/101 3000 LEUVEN

Code postal : 3000
Localité : LEUVEN
Commune : LEUVEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande