2THEPOINT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 2THEPOINT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 477.520.013

Publication

05/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 31.07.2014 14382-0135-012
15/01/2013
~4

4 ^

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0477.520.013

Neergelegd te. ,,r;: Rechtbank van Koophana.

te Leuven, de 0 3 JAN. 2013 DE GRIFFIEF

Griffie

*13009157*

Benaming (volaft) : 2ThePoint

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Diepestraat 35, 3061 Leefdaal

Onderwerp akte : Fusie door overneming

Bij akte verleden voor notaris Danils te Oud-Heverlee op 17/12(2012 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissingen genomen heeft

1) Fusie door overneming van gans het vermogen van bvba 2The Point door bvba 2ThePoint. Deze overname zal worden verwezenlijkt zonder kapitaalverhoging bij 2ThePoint, zonder omwisseling van aandelen en op basis van de staat per 30 juni 2012, Uit deze staat blijkt dat het eigen vermogen van de overgenomen vennootschap zesentwintigduizend driehonderdtwintig euro elf cent (26.320,11E) bedraagt. Alle verrichtingen en handelingen gesteld door de overgenomen vennootschap vanaf n juli 2012 worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL, DE NOTARIS, Gwen Daniels

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van voormeld P.V, van buitengewone algemene vergadering;

- historiek en gecordineerde statuten

Op de iaetste biz van Luik B yelr eiden . Recto . Naam en hoadanigr4eid pan de instrurnenterende notaris, hetzij vat] de perso(o)n(en) bevoegd da recht mersoon tan aanzien van derden te veriegenwoorchgen

Verso : Naam en handtekoning

30/10/2012
A? 1~.< ~J t

23 -10- 2012

BELGISCH STAATSBLAD Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

I IIIYIIVIIIIIIIIV

*12178690*

GE

N2ergelega ter griffie dei Rechtbank van Koophande.

B t~euven, de 2 0 MG, 21112

DE GR~Frifft~ -'

MON

2 LGIc

N

ITEUR BEL

3 -10- 2012CH STAAT

Ondernemingsnr : 0477520013

Benaming

(voluit) : 2THE POINT

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3061 Leefdaal - Diepestraat 35

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Fusievoorstel

Publicatie bij uittreksel en neerlegging van het fusievoorstel overeenkomstig artikel 74 en 719 van

het Wetboek van Vennootschappen, inzake de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichtingen

van 2THE POINT BVBA, met maatschappelijke zetel te Diepestraat 35, 3061 Leefdaal

en ondernemingsnummer 0829.843.809 door 2THEPOINT BVBA, met maatschappelijke zetel te

Diepestraat 35, 3061 Leefdaal en ondernemingsnummer 0477.520.013.

Voor eensluidend uittreksel uit voornoemd fusievoorstel:

FUSIEVOORSTEL INZAKE FUSIE DOOR VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND

A.2THEPOINT BVBA, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3061 Leefdaal, Diepestraat 35, ingeschreven in het RPR te Leuven, BTW nummer 0477.520.013 die vertegenwoordigd wordt door de Heer De Prins P. in zijn hoedanigheid van zaakvoerder. Hierna genoemd PARTIJ ENERZIJDS

B.2THE POINT BVBA, met zetel gevestigd te 3061 Leefdaal, Diepestraat 35, ingeschreven in het RPR van Leuven, gekend onder het BTW nummer 0829.843.809, vertegenwoordigd door de Heer De Prins P., in zijn hoedanigheid van zaakvoerder. Hierna genoemd PARTIJ ANDERZIJDS

a.FUSIE  RECHTSVORM -- NAAM  DOEL  ZETEL

De partijen verklaren dat ze aan hun respectievelijke algemene vergaderingen een fusievoorstel zullen voorleggen, dat ertoe strekt een fusie door te voeren, waarbij het gehele vermogen  zowel rechten als verplichtingen -- van de partij anderzijds, overgaat naar de partij enerzijds op basis van een staat afgesloten op 30 juni 2012. Alle verrichtingen verwezenlijkt vanaf deze datum zijn voor de rekening van de partij enerzijds.

De aandelen van partij enerzijds en de partij anderzijds zijn allen in het bezit van de Heer P. De Prins. Het betreft dus een fusie door vereniging van alle aandelen in n hand, zodat er bij fusie-operatie geen aandelen uitgegeven worden.

Alle kosten voortvloeiend uit de fusie worden gedragen door de overnemende vennootschap.

Het doel van de vennootschappen is het volgende:

De partij anderzijds (overgenomen vennootschap)

De vennootschap heeft tot doel:

Alle verrichtingen en handelingen te stellen op het vlak van:

-Algemeen management

- Leiderschap

-Financieel en administratief management

-Informatica, zowel hard ais software

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

-Management in verkoop en marketing

-Management in legale, corporate en strategische aspecten

-Change en crisis management

-Communicatiemanagement

-Lichamelijk en psychisch welzijn

Deze opsomming is exemplatief en niet limitatief :

-De organisatie en cordinatie van seminaries, opleidingen, events, beurzen,

tentoonstellingen , vernissages, evenementen en manifestaties, hoofdzakelijk doch niet uitsluitend

in verband met voorgaande activiteiten; alles in de ruimste zin van het woord.

-Het verrichten van werkzaamheden op sportief, artistiek, socio-cultureel en culinair vlak, in de ruimste

zin van het woord, met inbegrip van consultancy n verband met het bovenstaande.

-Het ontwikkelen, produceren, aankopen en verkopen van handelswaren en diensten die dienen

ter ondersteuning van bovenvermelde activiteiten.

-Het doceren of geven van hoorcolleges en practica aan universiteiten, hogescholen of andere scholen.

-Het verrichten van werkzaamheden op het vlak van publicatie, ontwikkeling, uitgave en

commercialisering van artikelen, boeken en naslagwerken, alles in de ruimste zin van het woord, zowel

op gedrukte als op elektronische wijze.

-Het geven van spreekbeurten lezingen op conferenties, congressen en seminaries.

-Het organiseren van activiteiten ter ondersteuning van het maatschappelijk welzijn.

-Het huren, verhuren en aan- en verkopen van onroerende goederen, het verkavelen, het ruiten,

het verbeteren, het renoveren van onroerende goederen, het verhuren al dan niet gemeubeld,

het opbouwen van een onroerend patrimonium met inbegrip van onroerende zakelijke rechten en, in

het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of

het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

-Het nemen van participaties onder welke vorm dan ook, in alle vennootschappen en

verenigingen, bestaande of nog op te richten, met burgerlijke, industrile, financile,

onroerende, commercile of andere doeleinden; het beheer van de valorisatie van deze participaties;

-De aankoop, verkoop, cessie en ruil van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen,

obligaties, overheidsfondsen, opties en alle andere roerende rechten;

-De vennootschap zal alle handelingen kunnen verrichten, allen of in associatie of door participatie

met anderen, die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van het

maatschappelijk doel.

-De vennootschap zal elke onderneming kunnen starten, elke vennootschap kunnen oprichten, een

inbreng verrichten in een andere vennootschap, fuseren of met andere vennootschappen

samenwerken, onderschrijven, aan- en verkopen van aandelen en deelbewijzen en

andere maatschappelijke rechten, voorschotten en leningen verschaffen, borg staan ten aanzien

van derden.

-Zo zal ook bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar kunnen zijn in andere vennootschappen.

-De vennootschap zal in het algemeen alle garanties kunnen verschaffen, alle commercile, industrile

of financile handelingen, roerend of onroerend, die nodig zijn voor de verwezenlijking van

haar maatschappelijk doel of hieraan, rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen meehelpen.

-Tenslotte zal zij ook alle roerende of onroerende handelingen kunnen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of gelijkaardlge voorwerpen

De partij enerzijds (overnemende vennootschap)

De vennootschap heeft ais doel:

-De consulting, de begeleiding en het advies op het vlak van management, leiderschap,

marketing, informatica en personeelsbeleid.

-De diensten in verband met het lichamelijke en psychische welzijn.

-De consultancy over, alsmede de handel in hard- en software in de ruimste zin van het woord.

-Het inrichten en organiseren van seminars, trainingen, beurzen en evenementen in de ruimste zin van

het woord.

-Het waarnemen van de functie van bestuurder van vennootschappen.

-Het patrimonium, bestaande uit roerende en onroerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van

het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, alsmede alle verhandelingen die van aard zijn de

opbrengst van haar patrimonium te bevorderen zonder dat dit een handel in onroerende en

roerende goederen zou uitmaken, De vennootschap mag alle industrile, commercile en

financile, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van

het maatschappelijk doel, met inbegrip van

oHet deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in

nauw verband met het hare staat.

oKredieten en leningen aangaan en toestaam

oZich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.

b.RUILVERHOUDING  OPLEG  WIJZE VAN UITKERING

Aangezien het hier een geruisloze fusie betreft, met name een vereniging van alle aandelen in n

hand, dient het fusievoorstel geen ruilverhouding te vermelden.

Dit is logisch aangezien er geen aandelen worden uitgegeven

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

c.DATUM VOOR DEELNAME IN DE WINST

De datum vanaf dewelke de uitgereikte aandelen recht geven om te delen in de winst gaat in op 01.07.2012.

d.BOEKHOUDING

De datum vanaf dewelke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhouding geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap is vastgelegd op 01.07.2012.

e.BIJZONDERE VOORWAARDEN

Geen

f.BIJZONDERE BEZOLDIGINGEN

Geen

g.BIJZONIDERE VOORDELEN

Geen

Neerlegging

Het fusievoorstel zal neergelegd worden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van elke betrokken vennootschappen.

VOLMACHT

Wordt aangesteld als bijzondere lasthebber , de heer Lingier Luc, accountant en

belastingconsulent, wonende te 8301 Knokke  Helst, Paasleliehof 6, met recht van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen bij het Ondernemingsloket en de diensten van de Federale Overheidsdienst Financin, teneinde alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen en schrappingen te vorderen.

De zaakvoerder geeft tevens volmacht om de nodige formulieren zowel Formulier I - luik B als Formulier Il - Luik C te ondertekenen voor zowel inschrijving als wijziging in het Belgisch Staatsblad.

Brasschaat 8 augustus 2012

Lingier Luc - Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 30.08.2012 12519-0237-013
01/12/2011
Me iA

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de 2 1 NOV. 2011

DE GRIFFIER,

Griffie

Voor-

behouder

aan hot

Belgisch

Staatsbla'

" 11181060*

Ondernemingsnr : 0477.520.013

Benaming

(voluit) " 2ThePoint

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Diepestraat 35, 3061 Bertem (Leefdaal)

Onderwerp akte : Kapitaalsverhoging door inbreng in geld  Volmachten.

Er blijkt uit een akte verleden op 16 november 2011, voor Meester Luc Hertecant, notaris te Huldenberg-deelgemeente Neerijse,dragende volgend registratierelaas "Geregistreerd twee bladen n renvooi te Leuven tweede kantoor der Registratie, op 18 november 2011, boek 1364 blad 74 vak 17. Ontvangen : vijfentwintig euro (25 EUR), getekend, voor de Ontvanger, D. OVERSTEYNS".

Dat de buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen genomen heeft:

1. Kapitaalverhoging

Met nentwintigduizend tweehonderd vijftig euro (21.250,00 EUR), zodat het kapitaal verhoogd wordt van achttienduizend zevenhonderd vijftig euro (18.750,00 eur) tot veertig duizend euro (40.000,00 eur), door creatie van achthonderd vijftig (850) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving, onderschreven in geld tegen de prijs van vijfentwintig euro (25,00 EUR) per aandeel en ieder kapitaalaandeel werd onmiddellijk volgestort tot beloop van 100 %.

2. Wijziging van de statuten

De vergadering heeft beslist artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt veertig duizend euro. (40.000,00 EUR). Het wordt

vertegenwoordigd door duizend zeshonderd (1600) aandelen, op naam, zonder vermelding van nominale waarde"

3. Volmacht

De vergadering heeft beslist om volmacht te geven aan de heer LINGIER Luc, Bisschoppenhoflaan 296, te

2100 Deurne (Antwerpen) om het nodige te doen bij alle administratieve diensten tot uitvoering van voorgaande

statutenwijziging.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

(Gelijktijdige neerlegging: n expeditie van de akte, gecordineerde statuten)

N 01- s' Luc 1e\-

Bijlagen-bij-hetBelgisch Staatsblad - 01/1-21201-1--A-nnexesdu- Moniteur -belge

Op de laatste blz. van Lik B vermeiden " Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening.

08/09/2011
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koo handel

te Leuven, de 2 LW6, 20f1

DE GRIFFIER,

Griffie

Ondernemingsnr : 0477.520.013

Benaming

(voluit) : 2Focus

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : Diepestraat 35 te 3061 Bertem (Leefdaal)

Onderwerp akte : wijziging naam-volmacht

Er blijkt uit een akte verleden op 22 augustus 2011 voor Meester Luc Hertecant, notaris te Huldenberg-deelgemeente Neerijse,dragende volgend registratierelaas "Geregistreerd te Leuven, 2de kantoor der Registratie, op 26 augustus 2011, boek 1364 blad 21 vak 11. Ontvangen : vijfentwintig euro (25 EUR), de Ontvanger, getekend, DE CLERCQ G",dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "2Focus" de volgende beslissingen genomen genomen heeft:

De buitengewone algemene vergadering heeft beslist:

-de naam van de vennootschap te wijzigen in "2ThePoint" en artikel 1 van de statuten in die zin aan te passen

- volmacht te geven aan de heer LINGIER Luc, Bisschoppenhotlaan 296, te 2100 Deurne (Antwerpen) om het nodige te doen bij alle administratieve diensten tot uitvoering van de statutenwijziging.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

(Gelijktijdige neerlegging: n expeditie van de akte.)

+11136449*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 28.08.2011 11466-0211-014
27/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 24.08.2010 10441-0136-009
25/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 20.08.2009 09601-0381-009
03/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 28.08.2008 08663-0234-010
23/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 07.12.2007, NGL 15.01.2008 08016-0119-010
29/12/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 08.12.2006, NGL 20.12.2006 06924-3544-014
21/12/2005 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 02.12.2005, NGL 16.12.2005 05902-3671-014
06/01/2005 : ME. - JAARREKENING 30.06.2004, GGK 03.12.2004, NGL 30.12.2004 04900-3959-014
03/06/2004 : AN351168
06/01/2004 : AN351168

Coordonnées
2THEPOINT

Adresse
DIEPESTRAAT 35 3061 LEEFDAAL

Code postal : 3061
Localité : Leefdaal
Commune : BERTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande