3PEOPLE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 3PEOPLE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 833.622.849

Publication

12/02/2013
; ,..~.,.

'4>

Voorbehouder aan het Belgisch Staatsblac

Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophandel ' 2013

te Leuven, de 1

DE GRIFFIER,

Griffie

I 1113Ell

Ondernemingsnr : 0833.622.849

Benaming

(voluit) : 3people

(verkort) :

Rechtsvorm : Coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3040 Ottenburg (Huldenberg), Leuvensebaan, 121.

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTBINDING - KENNISNAME ONTSLAG ZAAKVOERDER - SLUITING EN KWIJTING

Uittreksel afgeleverd vr registratie om neer te leggen op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Leuven

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 28 december 2012 dat de enige vennoot, handelend ais buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "3people", besloten heeft

Vaststelling van de vervulling van de wettelijke formaliteiten,

Met betrekking tot de formaliteiten die door de vennootschap moeten worden vervuld, heeft de enige vennoot het volgende vastgesteld

a)op 4 december 2012 heeft de zaakvoerder van de vennootschap een verslag opgesteld, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen; bij dat verslag werd een staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd die vastgesteld is op 30 november 2012; dit verslag werd opgesteld conform de waarderingsregels vastgesteld ter uitvoering van het artikel 92 van het Wetboek van Vennootschappen;

b)op 10 december 2012 heeft de burgerlijke vennootschap onder de vorm van besloten vennootschap met beperkt aansprakelijkheid "Marc SCHOOFS & C", met zetel te 2610 Wilrijk-Antwerpen, Prins Boudewijnlaan, 177-179, vertegenwoordigd door de heer Marc Schoofs, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen een verslag opgesteld,

Ontbinding. De enige vennoot heeft besloten tot de ontbinding van de vennootschap en heeft haar in vereffening gesteld vanaf 28 december 2012, en heeft besloten dat geen vereffenaar zal aangesteld worden gezien er volgens zijn verklaring niets te vereffenen is daar aile schulden aan derden betaald werden.

Kennisname ontslag zaakvoerder,

De enige vennoot neemt kennis van het feit dat ingevolge het besluit tot ontbinding dat voorafgaat, de hiernavolgende zaakvoerder van rechtswege ontslagnemend is

de heer VAN EYNDE Yve Johan Elisa, wonende te Ottenburg-Huldenberg, Leuvensebaan, 121.

Sluiting.

a) De enige vennoot heeft vastgesteld dat er geen bedragen meer te storten zijn op eerder door de; vennoten toegezegde inbrengen. Hij heeft eveneens vastgesteld dat er zich bij de vereffening geen, tegenstrijdigheid van belangen heeft voorgedaan.

b) De enige vennoot heeft verklaard dat alle passiva ondertussen werden betaald.

c) De enige vennoot heeft verklaard dat er verder niets meer te vereffenen is, De vereffening kan als. gesloten worden aanzien.

d) De enige vennoot heeft verklaard dat hij ook na de afsluiting van de vereffening alle formaliteiten, handelingen en fiscale aangiften zal opstellen die na de sluiting van de vereffening door de wet toekomen,

e) De enige vennoot heeft vastgesteld dat de vennootschap geen onroerende goederen of onroerende rechten bezit en besluit dat de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende de wettelijk, voorgeschreven termijn bewaard blijven te 3040 Ottenburg (Huldenberg), Leuvensebaan, 121.

f) De enige vennoot heeft besloten aan te stellen om het nodige te zullen doen voor de schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het KBO, B.T.W.-nummer en alle nodige formaliteiten te vervullen, met' mogelijkheid tot indeplaatsstelling : de naamloze vennootschap FIDES, gevestigd te 2300 Turnhout, Steenweg' op Mol, 62  RPR Turnhout  ondernemingsnummer 444.690.956,

g) Overeenkomstig artikel 184 5 van het Wetboek van Vennootschappen heeft de enige vennoot verklaard dat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-1 behouden aan het Belgisch Staatsblad

r--

- er geen vereffenaar is aangeduid;

- er passiva zijn luidens de staat van activa en passiva als bedoeld in artikel 181 van het Wetboek van

Vennootschappen, welke ondertussen werden vereffend;

- de enige vennoot aanwezig was en de besluiten heeft gnomen met eenparigheid van stemmen;

- de terugname van het resterend actief zal gebeuren dcor de enige vennoot zelf.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte ontbinding en sluiting vereffening, verslagen van de

zaakvoerder en de bedrijfsrevisor inzake de ontbinding.

Jan Van Hemefdonck

NotarisBijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/02/2013 - Annexes du Moniteur belgeOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

e.

04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.06.2012, NGL 29.06.2012 12238-0098-008
22/02/2011
Ondernemingsnr : %.b3 k t.tg

Benaming

(voluit) : 3people

Rechtsvorm : Cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 3040 Ottenburg (Huldenberg), Leuvensebaan, 121.

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uittreksel afgeleverd v6Or registratie om neer te leggen op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te'.

Leuven.

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 7 februari 2011 dat een`

vennootschap werd opgericht als volgt :

Identiteit van de oprichters.

1.Mevrouw SEYNHAEVE Petra Maria, geboren te Roeselare op 3 september 1972, ongehuwd, wonende te

Dessel, Goormansdijk, 11.

2.De heer GEERAERD Vincent Ren Etienne Marie, geboren te Ottignies op 6 september 1963, ongehuwd,

wonende te Waver, Avenue Comte de Namur, 13/9.

3.De heer VAN EYNDE Yve Johan Elisa, geboren te Herentals op 5 oktober 1967, ongehuwd, wonende te.

Ottenburg-Huldenberg, Leuvensebaan, 121.

Rechtsvorm en naam. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een cooperatieve vennootschap

beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt : "3people".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3040 Ottenburg (Huldenberg), Leuvensebaan, 121.

Duur. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Doel. De vennootschap heeft als doel :

1. ontwikkelen van computerprogramma's;

2. analyse van automatiseringsprojecten;

3. consulting & bemiddeling in informatisering en ICT projecten;

4. het verstrekken van informatica opleidingen;

5. haalbaarheidsstudies;

6. het fabriceren van computers en randapparatuur (hardware);

7. de verkoop van computerprogramma's (software) en ontwikkelingsmethoden;

8. system integratie (hardware & software);

9. audit van ICT systemen;

10. kwaliteitscontrole van ICT systemen;

11. coaching van alle functies binnen een ICT system;

12. ICT project management;

13. het geven van strategisch advise ivm ICT platformen;

14. project management;

15. het ter beschikking stellen van tijdelijke ICT krachten;

16. advise bij de recrutering & de selectie van ICT personeel;

17. outsourcing van het ontwerp, de ontwikkeling, het onderhoud en day-to-day running van ICT systemen;

18. het hosten van websites, software enzovoort;

19 het in kaart brengen van bestaande business processen en gelinkte IT architectuur, ROI-analyses en:

break-even analysis uitvoeren voor aangebrachte verbeteringsvoorstellen.

In de algemene zin, zowel in Belgi als in het buitenland, alle vertegenwoordigingen of depots nemen,:

daden stellen of deelnemen in alle daden, verhandelingen of overdrachten, welke ze ook zijn, die rechtstreeks: of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk van die aard zouden kunnen zijn dit doel uit te breiden of die deze= uitbreiding zouden kunnen vergemakkelijken. Het verlenen van technische of commercile bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen, het verlenen van financile bijstand, inbegrepen onder waarborg of: aval aan filialen en verbonden ondernemingen. Alle commercile, industrile, roerende en onroerende: verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel. Dei vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan: deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nten)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mot! 2.1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" 11

WIWIIII!1MYII~I~VI

28,00"

qt gale de

~atete,. v, KoopEefael

leteen de dle ~

FEB. 2011

~ ~ e~~ s

,Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2011- Annexes du Moniteur belge

met

J Y of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2011- Annexes du Moniteur belge Kapitaal. Het kapitaal van de vennootschap is deels vast en deels veranderlijk.

Het veranderlijk gedeelte wordt verhoogd respectievelijk verminderd door toetreding, respectievelijk uittreding of uitsluiting van vennoten, bij storting of terugneming van inbrengen. Deze verrichtingen geschieden zonder dat de statuten dienen te worden gewijzigd. Het kapitaal mag nooit minder bedragen dan achttien duizend zeshonderd euro ( 18.600,00). Tot beloop van dit minimum bedrag wordt het vast gedeelte van het kapitaal gevormd dat enkel kan worden verhoogd of verminderd bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de voorschriften voor een statutenwijziging en met naleving van de wettelijke vormvereisten in verband met de vaststelling van de kapitaalverhoging.

Op deze aandelen is ingetekend door de oprichters tegen de prijs van honderd euro ( 100,00) per aandeel zoals hierna wordt uiteengezet en deze hebben zich onvoorwaardelijk verbonden tot nagemelde inbreng en wel als volgt :

a) mevrouw SEYNHAEVE Petra, voornoemd sub.1. : negenduizend euro( 9.000,00), waarvoor haar

negentig aandelen worden toegekend, die zij verklaard heeft te aanvaarden. 90.

b) de heer GEERAERD Vincent, voornoemd sub.2 : zeshonderd euro ( 600,00), waarvoor hem zes

aandelen worden toegekend, die hij verklaard heeft te aanvaarden. 6.

c) de heer VAN EYNDE Yve, voornoemd sub.3. : negenduizend euro ( 9.000,00), waarvoor hem negentig

aandelen worden toegekend, die hij verklaard heeft te aanvaarden. 90.

Totaal : honderdzesentachtig aandelen. 186.

Alle aandelen zijn volgestort voor n/derde deel en de gelden ten bedrage van zesduizend tweehonderd euro ( 6.200,00) werden gestort op een bijzondere bankrekening geopend op naam van de vennootschap in oprichting, bij de naamloze vennootschap FORTIS BANK te 1000 Brussel, Warandeberg, 3, op rekening nummer 001-6339088-20. Het bewijs van deze deponering werd door voornoemde instelling afgeleverd op 4 februari 2011.

Bestuur. De leiding van de vennootschap berust bij n of meer zaakvoerders gekozen door de algemene vergadering. Elke zaakvoerder is bevoegd om alles te doen wat nodig is of nuttig kan zijn om het doel van de vennootschap te realiseren, met uitzondering van die verrichtingen of besluiten waarvoor krachtens de wet alleen de algemene vergadering van vennoten bevoegd is. Aldus heeft elke zaakvoerder de macht om, onder meer, en zonder dat deze opsomming beperkend moet worden gelezen : alle verbintenissen aan te gaan jegens derden in verband met de activiteiten van de vennootschap, onder meer roerende als onroerende goederen in huur nemen en te geven, te verwerven en te vervreemden, kortom aile goederen te verhandelen op alle mogelijke wijzen en alle diensten te verlenen die daarmee gepaard gaan; leningen aan te gaan; het vermogen van de vennootschap geheel of ten dele in pand te geven of met hypotheek te bezwaren; met afstand van hypotheek, voorrecht en/of vordering tot ontbinding met of zonder kwijting, en ook zonder dat het bewijs van betaling wordt geleverd, vrijstelling of opheffing te verlenen van hypothecaire en andere inschrijvingen, overschrijvingen, beslag, verzet op de prijs en andere acties die een vrije en onbezwaarde levering van goederen belemmeren, dadingen en minnelijke schikkingen treffen over de belangen van de vennootschap; in rechte op te treden namens de vennootschap; de besluiten van de algemene vergadering uit te voeren; de hem verleende macht te delegeren bij wijze van in de tijd en/of in omvang beperkte lastgeving. Elke zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. De duur van de opdracht van zaakvoerder is in beginsel onbeperkt, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering van de vennoten.

Algemene vergadering. De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in de plaats gelegen in het arrondissement waar de zetel gevestigd is en op de dag en uur aangewezen in de uitnodigin-'gen. De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste dinsdag van juni om vijftien uur op de zetel van de vennootschap of op de plaats door de zaakvoerder bepaald.

Boekjaar. Het boekjaar begint op n januari en eindigt op nendertig december van ieder jaar.

Winstverdeling. Van de te bestemmen winst van het boekjaar zoals deze blijkt uit de jaarrekening, wordt jaarlijks in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, de wettelijke reserve aangelegd. De aanwending van het overschot van de winst wordt door de gewone algemene vergadering met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen geregeld. Indien niet alle aandelen gelijk zijn volgestort geschiedt de uitkering van dividenden aan de vennoten naar rato van het aantal aandelen dat zij bezitten, rekening houdend pro rata temporis en per aandeel met het bedrag van de op de aandelen verrichte stortingen.

Vereffening. Het netto-actief van de vereffening, na aanzuivering van alle schulden van de vennootschap of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt door de vereffenaars onder de vennoten verdeeld naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, nadat, indien nodig, de aandelen op een gelijke voet werden gesteld ofwel door aanrekening van de nog openstaande bedragen op de aandelen waarop in mindere mate is afbetaald ofwel door vooruitbetaling ten bate van de aandelen waarop in hogere mate is betaald, tot beloop van het verschil.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN.

- Het eerste boekjaar begint op datum van het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid en eindigt op 31 december 2012.

- De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2013.

- De oprichters hebben verklaard, overeenkomstig artikel 60 van de vennootschappenwet, dat de vennootschap alle verbintenissen overneemt die bij de uitoefening van de ingebrachte activiteit zijn aangegaan

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
3PEOPLE

Adresse
LEUVENSEBAAN 121 3040 HULDENBERG

Code postal : 3040
Localité : HULDENBERG
Commune : HULDENBERG
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande