3PUNTO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 3PUNTO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 882.971.697

Publication

29/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.05.2014, NGL 26.08.2014 14479-0072-008
02/02/2015
Mol waal 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111l U1 I1 II l 1759 ~WII~I~YI1N~

*1502

~1

Griffe: ReChii.oni r~ri 1`~uupizarid61 tG+r~51r,

Ondernem ingsn r : 0882.971.697

Benaming

(voluit) : 3PUNTO

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel ; 3360 Bierbeek, Lovenjoelsestraat 46

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTBINDING EN VEREFFENING IN N AKTE - VOLMACHTEN

UIT EEN AKTE, verleden op 24 december 2014 voor Meester Michael BOES, notaris met standplaats te 3010 Leuven, Kessel-Lo, aangeboden ter e-registratie, BLIJKT DAT:

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "3PUNTO", met maatschappelijke zetel te 3360 Bierbeek, Lovenjoelsestraat 46, RPR Leuven en BTW-nummer BE0882.971.697.

De enige vennoot was aanwezig, te weten de bvba "JWI", maatschappelijke zetel 3360 Bierbeek, Lovenjoelsestraat 46, RPR Leuven en 67W-nummer 6E0468.746.659; vertegenwoordigd door haar statutaire zaakvoerder, de heer WINTERS Joris, geboren te Ekeren op 18 mei 1971, wonende te 3360 Bierbeek, Lovenjoeisestraat 46; houder van alle 1.000 aandelen van de vennootschap, volstort ten belope van 6.200,00 EUR; aldus was heel het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd.

De beide zaakvoerders van de vennootschap waren vertegenwoordigd; te weten voornoemde heer WINTERS Joris; en de heer ANRIJS Bart Medard Alma, geboren te Leuven op 5 september 1976, wonende te 3001 Leuven, Heverlee, Korbeek-Losestraat 7.

Volgende conclusies werden genomen met eenparigheid van stemmen:

De vergadering heeft beslist tot ontslag van beide statutaire zaakvoerders, zijnde voornoemde heer WINTERS Joris en voornoemde heer ANRIJS Bart, en dit met onmiddellijke ingang vanaf het definitief worden van de ontbinding en vereffening van de vennootschap, na aanname van de volgende besluiten. De vergadering heeft beslist kwijting te verlenen aan beide zaakvoerders voor de boekjaren waarvoor een jaarrekening werd opgesteld en ter goedkeuring werd voorgelegd. Beide zaakvoerders hebben verklaard hun ontslag te aanvaarden met de gestelde modaliteiten.

Na kennisname van het verslag van de zaakvoerders opgesteld op 5 december 2014, waarin het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht op basis van een staat van actief en passief van 30 september 2014, in toepassing van artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen en van het verslag opgesteld door mevrouw lra Nicolaij, bedrijfsrevisor voor bvba IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR te Sint-Truiden, opgesteld op 16 december 2014, met betrekking tot diezelfde staat van actief en passief van 30 september 2014, in toepassing van hetzelfde artikel, heeft de vergadering beslist zich aan te sluiten bij de conclusies van de bedrijfsrevisor en van de zaakvoerders, en heeft zij beslist met onmiddellijke ingang de vennootschap te ontbinden en te vereffenen, in toepassing van artikel 184 5 Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering heeft beslist geen vereffenaar te benoemen, zij heeft de rekeningen en de verdeling goedgekeurd, zij heeft kwijting verleend aan de zaakvoerders en zij heeft beslist om de vereffening onmiddellijk te sluiten en de definitieve ontbinding van de vennootschap vast te stelten, zodat het resterend actief na aanzuivering van kosten en eventueel te betalen belastingen, geheel zal uitgekeerd worden aan de enige vennoot, overeenkomstig zijn aandelenbezit.

De vergadering heeft beslist dat de boeken en bescheiden gedurende tenminste zeven jaar zullen bewaard blijven op voormeld adres te 3360 Bierbeek, Lovenjoelsestraat 46.

De vergadering heeft haar voornoemde zaakvoerder enfof ABL BVBA met kantoor te 3000 Leuven, Brouwersstraat 1 bus 0005, gemachtigd, met recht tot indeplaatsstelling, te gelasten met alle machten om de conclusies van huidige buitengewone algemene vergadering ten uitvoer te brengen en de cordinatie der statuten te doen, en alle nodige of nuttige wijzigingen of inschrijvingen van de vennootschap bij alle noodzakelijke of nuttige diensten, zoals overheidsdiensten, belastingdiensten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, alsook voor eventuele publicatie in het Belgisch Staatsblad,

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

De notaris (get.) Michael BOES

samen hiermee neergelegd: expeditie (inclusief historiek), verslag zaakvoerder, verslag bedrijfsrevisor.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

03/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.05.2012, NGL 31.07.2012 12367-0513-008
18/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 13.05.2011, NGL 12.08.2011 11400-0295-008
04/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.05.2010, NGL 30.07.2010 10372-0331-008
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.05.2009, NGL 30.06.2009 09346-0124-008
05/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 09.05.2008, NGL 31.07.2008 08516-0252-009

Coordonnées
3PUNTO

Adresse
LOVENJOELSESTRAAT 46 3360 BIERBEEK

Code postal : 3360
Localité : Lovenjoel
Commune : BIERBEEK
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande