3SI SECURITY SYSTEMS


Dénomination : 3SI SECURITY SYSTEMS
Forme juridique :
N° entreprise : 477.887.128

Publication

05/05/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 23.04.2014 14103-0085-044
18/04/2014
ModWord 11.1

et-L In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

p A-PR 201/.: 'BRUSSEL

Griffie

(D71

_

Voor behoud aan BelgiSt Steatsh 11111111111*111,1111111111111111

Ondernemingsnr : 0477.887.128

E3enaming

(voluit) : 3SI Security Systems

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Leuvensesteenweg 540, bus 4, 1930 Zaventem

(volledig adres)

Onde werp akte Ontslag en benoeming van bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden bij eenparig schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders op 5 maart 2014,

1. Oe algemene vergadering neemt kennis van en beslist, met eenparigheid van stemmen, het ontslag, met ingang van 5 maart 2014, van de heer Daniel Powell, met woonplaats te 9 Parkside Court NE, Atlanta, GA, 30342, Verenigde Staten van Amerika, ais bestuurder van de vennootschap, te aanvaarden.

2. De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen; de heer Derek Zuckert, Me woonplaats te 8 Glebe Road, Edinburgh, EH12 7SF, Verenigd Koninkrijk, met ingang van 5 maart 2014, ais bestuurder van de vennootschap te benoemen.

Hij wordt benoemd voor een periode van zes jaar.

Zijn mandaat zal niet vergoed worden.

Bijgevolg is de raad van bestuur, met ingang van 5 maart 2014, als volgt samengesteld:

- de heer Kenneth Elston; en

- de heer Derek Zuckert,

Overeenkomstig artikel 21 van de statuten vertegenwoordigt de raad van bestuur, als college, de

vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte..

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de

vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer

de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;

- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.

3, De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, bijzondere machten toe te kennen aan Meester Erwin Simons, Meester Kristof Slootmans, Meester Davy Smet en elke andere advocaat van het advocatenkantoor IDLA Piper UK LLP", met kantoren te Loulzalaan 106, 1050 Brussel en Gateway House, Brusseistraat 59/5, 2018 Antwerpen, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatststelling, om (I) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijIagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, indien nodig, (ii) de Inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (Hi) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Voor eensluidend verklaard uittreksel

Krietof Slootmans

Gevolmachtigde

Op de laatste bi z. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

07/10/2014
Mod Wor d III

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie varYireelectliontvongen op

1 1I

I I11 1I 1I1 hI1 I1 111

*14181886*

2 SEP. 2g11-1

ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank vanMphandel Brussel

Ondernemingshr : 0477.887.128

Benaming

(mu : 3SI Security Systems

(verkort) :

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel : Leuvensesteenweg 540, bus 4, 1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte Herbenoeming van de commissaris

Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden 30 juni 2014.

(-)

8. De algemene vergadering benoemt de BCVBA PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft Mevrouw Ann Cleenewerck, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2016 dient goed te keuren.

Voor eensluidend verklaard uittreksel

Kenneth Elston Derek Zuckert

Bestuurder Bestuurder

.......

Op de Ineste 1)17. vermeiden . Fincto Naam en hoedanigheld van do instrumenterende notans, hetzij van rie parso(o)n(ern

bevoegd de echtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso, Naamen handteening.

13/11/2014
Mod Word 11.1

. neem

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 3

na neerlegging ter griffie van de akte

ter ~ 3 ~ ~~I'`" 2014

greffe ~ w

rechtbank

`~'~ ~~_

ank

Griffie

il maken kopie

.pvci7 0,0

Ondernemingsnr : 0477.887.128

Benaming

(voluit) : 3SI Security Systems

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Leuvensesteenweg 540, bus 4, 1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden bij eenparig schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders op 29 september 2014.

1. De algemene vergadering neemt kennis van en beslist, met eenparigheid van stemmen, het ontslag, met: ingang van 29 september 2014, van de heer Derek Zuckert, met woonplaats te 8 Glebe Road, Edinburgh, EH12' 7SF, Verenigd Koninkrijk, ais bestuurder van de vennootschap, te aanvaarden.

2. De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, de heer Richard Hampshire, met woonplaats te Gwernigron Farmhouse, The Roe, St Asaph, Denbighshire, LL17 OHY, Verenigd Koninkrijk, met ingang van 26 september 2014, als bestuurder van de vennootschap te benoemen.

Hij wordt benoemd voor een periode van zes jaar.

Zijn mandaat zal niet vergoed worden.

Bijgevolg is de raad van bestuur, met ingang van 29 september 2014, ais volgt samengesteld:

- de heer Kenneth Elston; en

- de heer Richard Hampshire.

Overeenkomstig artikel 21 van de statuten vertegenwoordigt de raad van bestuur, als college, de'.

vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de

vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer

de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd;

- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;

hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.

3. De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, bijzondere machten toe te kennen aan Meester Erwin Simons, Meester Kristof Slootmans, Meester Davy Smet en elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren te Louizafaan 106, 1050 Brussel en Gateway House, Brusselstraat 59/5, 2018 Antwerpen, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatststelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en Il, indien nodig, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Voor eensluidend verklaard uittreksel

Kristof Slootmans

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

08/11/2013
.~I ' Mod Word 11.1

--~  'p` c, In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de aktebe

a

B'

Stt *13169 47*

2 9 OKT 2013

- " ~s~~7~'- -

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0477.887.128

Benaming

(voluit) : 3SI Security Systems

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Leuvensesteenweg 540, bus 4, 1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden bij eenparig schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders op 23 oktober 2013.

1. De algemene vergadering neemt kennis van en beslist, met eenparigheid van stemmen, het ontslag, met ingang van 23 oktober 2013, van (i) de heer Derek Zuckert, met woonplaats te 8 Glebe Road, Edinburgh EH12 7SF, Verenigd Koninkrijk, en (ii) de heer Reynold John Gobris, met woonplaats te 105 Sandtrap Place, Macon, GA 31220, Verenigde Staten van Amerika, als bestuurders van de vennootschap, te aanvaarden,

2, De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, de heer Daniel Powell, met woonplaats te 9 Parkside Court NE, Atlanta, GA 30342, Verenigde Staten van Amerika, met ingang van 23 oktober 2013, ais bestuurder van de vennootschap te benoemen.

Hij wordt benoemd voor een periode van zes jaar.

Zijn mandaat zal niet vergoed worden.

Bijgevolg is de raad van bestuur, niet ingang van 23 oktober 2013, als volgt samengesteld:

- de heer Kenneth Etston; en

- de heer Daniel Powell.

Overeenkomstig artikel 21 van de statuten vertegenwoordigt de raad van bestuur, ais college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur ais college wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden; "

- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.

3, De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, bijzondere machten toe te kennen aan Meester Erwin Simons, Meester Kristof Slootmans, Meester Davy Smet en elke andere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, met kantoren te Loulzalaan 106, 1050 Brussel en Gateway House, Brusselstraat 59/5, 2018 Antwerpen, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatststelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, ais gevolmachtigde, van de publicatieformulieren V en Il, indien nodig, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Voor eensluidend verklaard uittreksel

Kristof Slootmans

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 20.06.2013 13197-0072-037
13/02/2013
blad Word 11.1

In de bijlagen bil het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~

r 1 FEB 2O13

BRUS9EI4

Griffie

~

Voorbehouden 111111113111111111

aan het

Belgisch Staatsblad:

1

Ondernemingsnr; 0477.887.128

Benaming

(voluit) : 3S1 Security Systems

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Leuvensesteenweg 540, bus 4, 1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder

Uittreksel uit de eenparig schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders gehouden op 9 november 2012.

1. De algemene vergadering neemt kennis van en beslist, met eenparigheid van stemmen, het ontslag, met ingang van 7 november 2012, van de heer David Stanks, met woonplaats te 8342 Bridlewood Court, Clarkston, Michigan 48348, Verenigde Staten van Amerika, als bestuurder van de vennootschap, te aanvaarden.

2. De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, de heer Reynold John Gobris, met woonplaats te 105 Santrap Place, Macon, GA 31220 USA, met ingang van 9 november 2012, als bestuurder van de vennootschap te benoemen.

Hij wordt benoemd voor een periode van zes jaar.

Zijn mandaat zal niet vergoed worden.

Bijgevolg is de raad van bestuur, met ingang van 9 november 2012, als volgt samengesteld:

- de heer Derek Zuckert;

- de heer Kenneth Elston; en

- de heer Reynold John Gobris.

Overeenkomstig artikel 21 van de statuten vertegenwoordigt de raad van bestuur, als college, de

vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college words de

vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer

de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;

- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.

3. De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, bijzondere machten toe te kennen aan Meester Erwin Simons, Meester Kristof Slootmans, Meester Davy Smet en elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Uitbreidingstraat 2, 2600 Antwerpen, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatststelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en Il, indien nodig, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Voor eensluidend verklaard uittreksel

Kristof Slootmans

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

11/01/2013
mod 17.7

Luik B ] in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te eiaken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouder aan het Belgisch

Staatsblat

VIIIIIIIIII IIIIIIEIII~

*i3oo~oa3"

I11

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

- r

i

Ondernem ingsnr : 0477.887.128

Benaming ivotuit) : 3 51 SECURITY SYSTEMS

rr i

r,

(verkort) :

;: Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Leuvensesteenweg 540 bus 4

1930 Zaventem

r

i, Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA 

, KAP ITAALVER11)11NDERING - WIJZIGING VAN DE STATUTEN i: Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 18 december; J: 2012, v66r registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze i1 vennootschap "3Sl SECURITY SYSTEMS" heeft besloten :

J: KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA :

het maatschappelijk kapitaal te verhogen met drie miljoen negenhonderdnegenennegentigduizend euro ( 1

<i 3.999.000,00) om het te brengen van zeventien miljoen vierhonderddrienveertigduizend:

,l tweehonderdzesenveertig euro driendertig cent ( 17.443.246,33) naar eenentwintig miljoen: vierhonderdtweenveertigduizend tweehonderdzesenveertig euro driendertig cent ( 21.442.246,33), mits: J: uitgifte van zesduizend vierhonderdnegenenveertig (6.449) nieuwe klasse A aandelen zonder aanduiding van:

nominale waarde. :

,; Deze zesduizend vierhonderdnegenenveertig (6.449) aandelen zullen dezelfde rechten en verplichtingen; :: hebben als de bestaande achtentwintigduizend honderdeneen (28.101) klasse A-aandelen en zullen in de winst:

delen vanaf heden.

1; Deze zesduizend vierhonderdnegenenveertig (6.449) nieuwe klasse A-aandelen zullen genummerd worden van! t; 28.135 tot 34.583.

ii VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGING :

vast te stellen en mij , Notaris, te verzoeken bij akte vast te leggen dat het kapitaal werd verhoogd tot! :1 eenentwintig miljoen vierhonderdtweenveertigduizend tweehonderdzesenveertig euro driendertig cent ( ; ;; 21.442.246,33), vertegenwoordigd door vierendertigduizend vijfhonderddrientachtig (34.583) aandelen, zonder;

:: aanduiding van nominale waarde. '

Il KAPITAALVERMINDERING ;

ter aanzuivering van de boekhoudkundige verliezen, zoals die blijken uit het jaarrekening afgesloten per 31; ; december 2011, het kapitaal te verminderen ten bedrage van achttien miljoen honderddrienzeventigduizendJ i; tweehonderdzesentachtig euro ( 18.173.286,00), waardoor het kapitaal van eenentwintig mi joep; ;, vierhonderdtweenveertigduizend tweehonderdzesenveertig euro driendertig cent ( 21.442.246,33)i li teruggebracht wordt op drie miljoen tweehonderdachtenzestigduizend negenhonderdzestig euro driendertig; 1.

" J: cent ( 3.268.960,33), zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering stelt vast dat deze kapitaalsvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort)

kapitaal. 1

:; VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERMINDERING

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde! J: kapitaalsvermindering van achttien miljoen honderddrienzeventigduizend tweehonderdzesentachtig euro ( i :18.173.286,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal van eenentwintig miljoen:

vierhonderdtweenveertigduizend tweehonderdzesenveertig euro driendertig cent ( 21.442.246,33), aldus: ;; daadwerkelijk gebracht werd op drie miljoen tweehonderdachtenzestigduizend negenhonderdzestig euro!

driendertig cent ( 3.268.960,33),

; STATUTENWIJZIGING

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten ais volgt te wijzigen:

:; "Artikel 5.: Kapitaal

ii Het geplaatst kapitaal bedraagt drie miljoen tweehonderdachtenzestigduizend negenhonderdzestig euro; 11 driendertig cent ( 3.268.960,33), vertegenwoordigd door vierendertigduizend vijfhonderddrientachtig; ii (34.583) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, verdeeld in vierendertigduizend vijfhonderdvijftig; (34.550) klasse A-aandelen en driendertig (33) klasse B-aandelen,

e~~

Griffie 3 1 DEC. 2012

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11,1

Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 34.583.

De aandelen van beide klassen genieten van dezelfde rechten, met uitzondering van hetgeen is bepaald in artikel 35, artikel 40 en artikel 48 van onderhavige statuten."

MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vergadering verleent elke machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande besluiten uit te voeren, en in het bijzonder voor het aanvullen van het register van aandelen.

VOLMACI-LT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) Mevrouw Ann Lebegge en (ii) Meester Erwin Simons en Meester Kristof Slootmans, of enige andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP" met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en te Uitbreidingstraat 2, 2600 Antwerpen, elkeen afzonderlijk bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen met het oog op de inschrijving van de kapitaalverhoging in het aandeelhoudersregister en om de formaliteiten inzake wijziging van inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonen register, te vervullen bij de erkende ondernemingsloketten, ter griffie van de rechtbank van koophandel en bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde voor zover als nodig.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Paul MASELiS, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :

- de uitgifte van de notulen, volmacht, verslagen

- de gecoordineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening' Voorbehouden aan het Belgisch etaatsbledBijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2013 - Annexes du Moniteur belge30/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.07.2012, NGL 27.08.2012 12462-0506-041
27/03/2012
Mal Wart! 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I~VBN~~W~M~1~1MIV~~I *iaoesos3*

beu

a2

Be Stat

,15 MRT zuht

Amr

Griffie

Ondernemingsnr : 0477.887.128

Benaming

(voluit) : 351 Security Systems

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Leuvensesteenweg 540, bus 4, 1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming van de commissaris

Uittreksel uit de eenparig schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 29 februari 2012.

1. De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van PwC Bedrijfsrevisoren BCVBA een einde heeft= genomen ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden op 24 juni 2011 en dat deze= jaarlijkse algemene vergadering niet beraadslaagd en beslist heeft over haar herbenoeming dan wel over de', benoeming van een nieuwe commissaris. De algemene vergadering wenst hier thans toe over te gaan.

De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om PwC Bedrijfsrevisoren BCVBA, met' maatschappelijke zetel te Woluwe Garden, Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, als commissaris te herbenoemen voor een periode van drie opeenvolgende boekjaren, namelijk voor de boekjaren afgesloten per; 31 december 2011, 31 december 2012 en 31 december 2013. Het mandaat van de commissaris zal bijgevolg' een einde nemen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die zal gehouden worden in 2014. PwC Bedrijfsrevisoren BCVBA heeft mevrouw Ann Cleenewerck, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger; die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in haar' naam en voor haar rekening.

2. De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, bijzondere machten toe te kennen aan Meester Erwin Simons, Meester Kristof Slootmans, Meester Davy Smet en elke andere advocaat van het, advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Uitbreidingstraat 2, 2600 Antwerpen, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatststelling, om (1) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en ll, indien nodig, (ii) de' inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te. passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Voor eensluidend verklaard uittreksel

Kristof Slootmans

Gevolmachtigde

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening.

19/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 11.08.2011 11400-0251-042
12/01/2011
MM 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behoudi

aan he

Belgisc

StaatsbliX1100639903 JAN 20f=

Griffie

Ondernemingsnr : 0477887128

Benaming

(voluit) : 3SI Security Systems

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Leuvensesteenweg 540, bus 4, 1930 Zaventem

Onderwerp akte : Ontslag van de algemeen directeur - benoeming van een gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 15 december 2010

1. De raad van bestuur neemt kennis van en beslist, met eenparigheid van stemmen, het ontslag, met ingang van 1 december 2010, van Verhagen Management & Consulting BVBA, met maatschappelijke zetel te Spaanse Lindebaan 146, 1850 Grimbergen, als algemeen directeur van de vennootschap, te aanvaarden.

2. De raad van bestuur beslist, met eenparigheid van stemmen, de heer Derek Zuckert, met woonplaats te 8 Glebe Road, Edinburgh EH12 7SF, Verenigd Koninkrijk, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, belast met het dagelijks bestuur, te benoemen, en dit met ingang van 1 december 2010.

De heer Derek Zuckert zal het mandaat van gedelegeerd bestuurder uitoefenen tot het einde van zijn mandaat van bestuurder of tot de raad van bestuur anders beslist.

Zijn mandaat zal niet vergoed worden.

Overeenkomstig artikel 21 van de 'statuten vertegenwoordigt de raad van bestuur, als college, de

vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de

vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronderbegrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer

de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;

- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.

3. De raad van bestuur beslist, met eenparigheid van stemmen, bijzondere machten toe te kennen aan Meester Erwin Simons, Meester Kristof Slootmans, Meester Davy Smet en elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", niet kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Uitbreidingstraat 2, 2600 Antwerpen, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatststelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en Il, indien nodig, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Voor eensluidend verklaard uittreksel

Kristof Slootmans

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van iwuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

06/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.07.2010, NGL 30.07.2010 10378-0600-046
02/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.05.2010, NGL 26.05.2010 10134-0312-047
11/09/2008 : BL659264
04/08/2008 : BL659264
28/01/2008 : BL659264
08/01/2008 : BL659264
01/08/2007 : BL659264
25/01/2007 : BL659264
06/10/2006 : BL659264
02/08/2006 : BL659264
23/08/2005 : BL659264
23/08/2005 : BL659264
25/08/2004 : BL659264
25/08/2004 : BL659264
07/01/2004 : BL659264
09/08/2002 : BL659264
20/07/2002 : BLA121447

Coordonnées
3SI SECURITY SYSTEMS

Adresse
LEUVENSESTEENWEG 540, BUS 4 1930 ZAVENTEM

Code postal : 1930
Localité : ZAVENTEM
Commune : ZAVENTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande