4AWHILE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 4AWHILE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 833.790.620

Publication

17/04/2014
Mod Word 11.1

gr"el L141111,P,til; In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

11

V beh aa Be Sta

*14083176*

PMee014

Griffie

Ondernemingsnr 0833.790.620 Benaming

(voluit) 4AWHILE

(verkort) :

Rechtsvorm BVBA

Zetel ROMEINSESTEENWEG 1022 1780 WEMMEL (volledig adres)

Onderwerp akte: ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 15 maart 2014:

Met algemeenheid van stemmen aanvaardt de bijzondere algemene vergadering het ontslag als zaakvoerder met ingang van 15 maart 2014 van de heer Sterckx Fabian, wonende Kastanjestraat 16 2260 Westerlo.

Met algemeenheid van stemmen benoemt de bijzondere algemene vergadering de heer Carpentier Peter, wonende Rembertstraat 105 8210 Veldegem, tot zaakvoerder met ingang van 15 maart 2014.

Carpentier Peter Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

14/08/2014
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

rechtbank van koophandel Brussel

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

neergelegd/ontvangen op

05 AUG. 2014

ter griffie van efekderlandstalige

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernereingsnr : 0833.790.620

Benaming

(voluit) . 4AWHILE

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel . 1078 Wemmel, Romeinse Steenweg 1022

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING

UIT EEN AKTE verleden voor Notaris Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris-zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CHRISTOPHE MOURIAU de MEULENACKER NOTARIS", met zetel te 8820 Torhout, Aartrijkestraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440, te Torhout op negenentwintig juni tweeduizend en veertien, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 4AWHILE, met zetel te 1078 Wemmel, Romeinse Steenweg 1022, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0833.790.620, B.T.W. nummer BE 833.790.620.

BLIJKT DAT met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen

1. De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap een eerste maal te verhogen met een bedrag' van negenenveertigduizend honderddriendertig Euro en driendertig cent (49.133,33 ) om het te brengen van: achttienduizend zeshonderd Euro (18.600,00 ) op zevenenzestigduizend zevenhonderddriendertig Euro en'' driendertig cent (67.733,33 ), door inbreng in specin en door de uitgifte van tweenzestig (62) nieuwe aandelen aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van: negenenveertigduizend honderddriendertig Euro en driendertig cent (49.133,33 ).

Deze nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en in de winst delen vanaf het lopende boekjaar pro rata temporis,

2, De bestaande aandeelhouders verklaren hierbij op een persoonlijke, uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze afstand te doen met betrekking tot deze kapitaalverhoging aan de uitoefening van hun wettelijk recht van voorkeur op inschrijving.

3, Onmiddelijk verklaart de heer CARPENTIER Mario, zaakvoerder, wonende te 8210 Zedelgem, Rietmeers': 1, in te schrijven op voorgezegde kapitaalsverhoging,

De inschrijver verklaren en al de leden van de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd. ingeschreven, volledig volgestort is, door een storting in geld, dat zij geplaatst heeft op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij de naamloze vennootschap BELFIUS BANK te Brussel, zoals blijkt uit een bewijs van deponering afgegeven door de voornoemde instelling, dat mij is overhandigd om door mij bewaard te, worden.

Over die rekening kan alleen worden beschikt nadat de ondergetekende notaris aan genoemd& bankinstelling het verlijden van onderhavige akte heeft gemeld.

4. De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met een bedrag' van honderdentweeduizend tweehonderdzesenzestig Euro zevenenzestig cent (102.266,67 ) om het te brengen van zevenenzestigduizend zevenhonderddriendertig Euro en driendertig cent (67.733,33 ) op. honderdzeventigduizend Euro (170.000,00 ), dcor inbreng in specin, zonder creatie van aandelen, doch door verhoging van de fractie waarde van de aandelen.

5. Onmiddelijk verklaren de bestaande aandeelhouders in te schrijven op voorgezegde kapitaalsverhoging. in verhouding tot hun aandelenbezit, ieder voor n/vierde onverdeeld deel.

De inschrijvers verklaren en al de leden van de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volledig afbetaald is door een storting in geld, dat zij geplaatst hebben op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij de Belfius Bank te Brussel, zoals blijkt uit een bewijs van` deponering afgegeven door de voornoemde instelling, dat mij is overhandigd om door mij bewaard te worden.

Over die rekening kan alleen worden beschikt nadat de ondergetekende notaris aan genoemde bankinstelling het verlijden van onderhavige akte heeft gemeld.

6, De vergadering besluit daarop artikel 5 van de vennootschap te vervangen door de volgende tekst om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal

Op de laatste blz van Luns B vermelden . Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

~ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2014 - Annexes du Moniteur belge y "ARTIKEL 5. -- KAPITAAL.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERDZEVENTIG-'DUhZEND EURO (170.000,00 EUR). Het is verdeeld in gelijke aandelen zonder nominale waarde, die een n/tweehonderdachtenveertigste (1/248ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

7. De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, alsook na schrapping van aile overbodig geworden be-palingen en na aanpassing van de statuten aan de verschillende wijzigingen en codificatie van de vennootschappenwet en invoering van het Wetboek van Vennootschappen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de venncotschap voortaan zullen luiden als volgt :

Statuten bij uittreksel.

Een besloten vennootschap met beperkte aan'sprake'lijkheid hebben opgericht onder de benaming 4AWHILE met zetel te 1078 Wemmel, Romeinse Steenweg 1022.

De vennootschap heeft als doet :

- groot- en kleinhandel, invoer en verdeling in Benelux en andere landen van electrisch materiaal, sanitair materiaal, bouwmaterialen, reinigingsmachines en reinigingsproducten en andere landen alsook de organisatie van activiteiten zoals beurzen en dergelijke rcnd deze produkten; fietsen, mcbilhomes, persoonlijke beschermingsmaterialen, produkten, ladders/stellingen;

- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet cnder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi-) publiekrechtelijk statuut. Het investeren in onroerende goederen als patrimoniumvennootschap;

- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de clint;

- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen. Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten anders dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van een toezicht op de beleggingsondememingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs;

- de vennootschap heeft tevens tot doel, in Belgi en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privpersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, prcductie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis. De selectie, rekrutering, opleiding en begeleiding van perscneel. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de clint. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam, doch voor rekening van de vennootschap;

- de vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger; - zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties;

- binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mcgen overgaan tot het aankopen, het aankopen op lijfrente, het opschikken, het uitrusten, het renoveren, het valoriseren, het bouwen, het huren en het verhuren van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;

- zij mag daarenboven alle handelingen van commercile, industrile en financile, roerende en onroerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel of van aard zijn haar activiteiten, toeleveringsbedrijven en afzetgebieden te ontwikkelen en uit te breiden;

- zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven, al haar goederen, met inbegrip van de handelsfondsen, in pand geven en zich borg stellen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, voor haarzelf en zelf voor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft;

- zij mag ook inbreng, samensmelting, financile tussenkomst of anderszins deelnemen aan vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die van aard zijn haar activiteiten, toeleveringsbedrijven en afzetgebieden te ontwikkelen en uit te breiden of er bestuurs- en andere mandaten uit te cefenen.

De vennootschap bestaat vcor onbepaalde duur.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERDZEVENTIG-+DUNZEND EURO (170.000,00 EUR). Het is verdeeld in gelijke aandelen zonder nominale waarde, die een n/tweehonderdachtenveertigste (1/248ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig onderschreven en volgestort.

De vennootschap wordt bestuurd door n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Het mandaat van zaakvoerder mag bezoldigd worden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald door de algemene vergadering. iedere zaakvoerder kan aile handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot

Voorbehouden,

r

behouden aan het Belgisch l Staatsblad

verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte ais eiser of als verweerder.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand november om achttien uur op de maatschappelijke zetel,behoudens andersluidende bijeenroeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Ieder aandeel geeft recht op n stem.

Het boekjaar begint op n juli en eindigt op dertig juni van elk daaropvolgend jaar. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve nitiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst. Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

8. De vergadering neemt kennis van de tekst van de gecordineerde statuten en keurt deze goed.

VOOR EENSLUIDENDE VERKLAREND UITTREKSEL

voor registratie

{Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout.

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.

Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering, en de gecordineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. netzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en hancite,enng

17/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 31.12.2013, NGL 14.02.2014 14034-0558-014
04/06/2013
Un\ t..0i[C B Maf Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsbiad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

((11111M1010uu1111

BRUSSEL!

Griffie 2 4 MM 2013

Ondernemingsnr : Benaming (voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm

Zetel (volledig adres)

0833.790.620

Lassaut-Claeys

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Romeinsesteenweg 1022 -1780 Wemmel

Annexes du Moniteur belge

Onderwerp(en) akte : Wijziging statuten

Bij akte verleden voor notaris Marc VERLINDEN te Westerlo-Tongerlo op 11 april 2013, geregistreerd te Herenals op 22 april daarna boek 5/170 blad 87 vak 6, werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Lassaut-Claeys, met zetel 1780 Wemmel, Romeinsesteenweg 1022.

Met eenparigheid van stemmen werden volgende beslissingen genomen :

Eerste beslissing

De vergadering beslist de maatschappelijke benaming te wijzigen in "4AWHILE", zodat artikel 1 van de statuten letterlijk luidt als volgt: "De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De naam luidt "4AWHILE".

Tweede beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen goedkeuring te verlenen aan het bijzonder, verslag van de zaakvoerder tot wijziging van het doel van de vennootschap. De zaakvoerder heeft bij het: verslag een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld. Het; betreft een staat van activa en passiva per vijftien januari tweeduizend dertien.

Derde beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk doel te wijzigen in die zin dat het huidig doel volledig geschrapt wordt en vervangen door een nieuw doel met doelomschrijving zoals in de agenda vernield en als dusdanig artikel 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel:

" Groot- en kleinhandel, invoer en verdeling in Benelux en andere landen van Elektrisch materiaal, sanitair materiaal, bouwmaterialen, reinigingsmachines en reinigingsproducten en andere landen alsook de organisatie van activiteiten zoals beurzen en dergelijke rond deze producten; fietsen, mobilhomes, persoonlijke beschermingsmaterialen, producten, ladders/stellingen.

" Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (serm) publiekrechtelijk statuut. Het investeren in onroerende goederen als patrimoniumvennootschap.

" Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de clint,

" Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen. Deze opsomming is niet limitatief en de termen', vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten anders dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd veennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en toezicht op de beleggingsondernemingen de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

" De vennootschap heeft tevens tot doel, in Belgi en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen; rekening het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedraven privpersonen en instellingen voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis. De selectie, rekrutering, opleiding en begeleiding van personeel De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen_verschajfen bestuurderencties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - Vervnta

of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de clint. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam, doch voor rekening van de vennootschap.

" De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

" Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

" Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, het aankopen op lijfrente, het opschikken, het uitrusten, het renoveren, het valoriseren, het bouwen, het huren en het verhuren van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

" Zij mag daarenboven alle handelingen van commercile , industrile en financile, roerende en onroerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel of van aard zijn haar activiteiten, toeleveringsbedrijven en afzetgebieden te ontwikkelen en uit te breiden.

" Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven, al haar goederen, met inbegrip van de handelsfondsen, in pand geven en zich borg stellen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfvoor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelfbelang bij heeft.

" Zij mag ook inbreng, samensmelting, financile tussenkomst of anderszins deelnemen aan vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die van aard zijn haar activiteiten, toeleveringsbedrijven en afzetgebieden te ontwikkelen en uit te breiden of er bestuurs- en andere mandaten uit te oefenen."

Vierde beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen volgende alinea te schrappen van artikel 12: de alinea beginnende met "In afwijking van artikel 257" en eindigend met "openbaar zijn gemaakt" zodat de tekst van artikel 12 van de statuten te vervangen door volgende tekst: "De vennootschap wordt bestuurd door n of meer bezoldigde of onbezoldigde personen, al dan niet vennoten, die zaakvoerders genoemd warden.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

Vijfde beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de zaakvoerder te machtigen om over te gaan tot uitvoering van de genomen beslissingen en tot cordinatie van de statuten.

Volmacht

Aan Accountantskantoor DRT & Partners, Grote Markt 28 te 3200 Aarschot, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekennen en aile nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de B.T.W. en met het oog op de wijzigingen bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen en BTW-Administratie.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is. Voor ontledend uittreksel

Notaris Marc Verlinden

Gelijk hiermee neergelegd

-afschrift van de akte statutenwijziging

-verslag

-gecordineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

s

Voor-

bhouden

aan het

1 lgisct~, Staatsblad

Srtaatsblad - 04/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

BijTgn-bij-lif if1gi"sdi

13/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 31.12.2012, NGL 12.02.2013 13031-0510-011
10/02/2012
'Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i1Il 1I flhl IIII %1 IlI1 flhI liII fl11 liii

*12035313<

Neergelegd ter .griffie dar

Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de 3 0 JAN. 2012

DEr~ RftlFFIER,

ie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0833.790.620

Benaming

(voluit) : LASSAUT-CLAEYS

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : KORTRIJKSEBAAN 75 3220 HOLSBEEK

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDERS - VERPLAATSING ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 31112)2011 :

De bijzondere algemene vergadering aanvaardt het door hem ingediende ontslag als zaakvoerder van de heer Lassaut Danll, Kortrijksebaan 75 3220 Holsbeek, met ingang van 3111212011.

De bijzondere algemene vergadering aanvaardt het door haar ingediende ontslag als zaakvoerder van Mevr. Claeys Els, Holleweg 32 3110 Rotselaar, met ingang van 31/12/2011.

Wordt benoemd tot zaakvoerder met ingang van 31 december 2011 voor onbepaalde duur : -De Heer Sterckx Fabian, Kastanjestraat 16 2260 Westerco

De bijzondere algemene vergadering beslist om de zetel van de vennootschap met ingang van 31/12/2011 te verplaatsen naar :

-Romeinsesteenweg 1022 1780 Wemmel

Sterckx Fabian

Zaakvoerder

Op de laatste blz, van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

28/02/2011
Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de 1 6 FEB. 2011

DE GRIFFIER,

Griffie

" iio3isas

Ondernemingsnr : 0833. `*Ro. e.2.,0 Benaming

(voluit) : LASSAUT-CLAEYS

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Kortrijksebaan 75 te 3220 Holsbeek

Onderwerp akte : OPRICHTING BVBA

Er blijkt uit een akte verleden voor Kristiaan Triau, geassocieerde notaris te Rotselaar, op 9 februari 2011, dat:

1. De heer LASSAUT Danil Jozef Marie Dsir, geboren te Leuven op elf juli negentienhonderd vijftig, echtgenoot van mevrouw Christine Maria DAUW, wonende te Holsbeek, Kortrijksebaan 75.

2. Mevrouw CLAEYS Els Thrse Agnes, geboren te Leuven op zevenentwintig september negentienhonderd drienzeventig, echtgenote van de heer Boris Joachim KENNES, wonende te Rotselaar, Holleweg 32.

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht.

De naam van de vennootschap luidt: "LASSAUT-CLAEYS". Zij heeft tevens de commercile benaming "Japan Top Products".

De zetel is gevestigd te Holsbeek, Kortrijksebaan 75.

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

De vennootschap heeft tot doel:

" groot- en kleinhandel, invoer en verdeling in Benelux en andere landen van voeding en niet voedingsproducten afkomstig uit Japan en andere landen, alsook de organisatie van activiteiten zoals beurzen en dergelijke rond deze producten;

- de uitbating van een restaurant en/of taverne of andere horecazaak;

- klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels met inbegrip van buffetten op allerlei manifestaties;

- alle activiteiten van catering en verhuur van roerende goederen voor catering en allerlei manifestaties; organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties enzovoort;

- organiseren van kook cursussen en aanverwante activiteiten;

- hotel en dergelijke accommodatie;

- verkoop aan de toog of via telefonie, fax, internet van eetwaren en dranken;

- groot- en kleinhandel in wijn en speciale voedingswaren.

Het vermogen, gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit onroerende goederen, te behouden, te beheren, in de ruimste zin van het woord en oordeelkundig uit te breiden. Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, het aankopen. op lijfrente, het opschikken, het uitrusten, het renoveren, het valoriseren, het bouwen, het. huren en het verhuren van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

Zij mag daarenboven alle handelingen van commercile, industrile en financile, roerende en onroerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel of van aard zijn haar activiteiten, toeleveringsbedrijven en afzetgebieden te ontwikkelen en uit te breiden.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven, al haar goederen, met inbegrip van de handelsfondsen, in pand geven en zich borg stellen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij mag ook door inbreng, samensmelting, financile tussenkomst of anderszins deelnemen aan vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die van aard zijn haar activiteiten, toeleveringsbedrijven en afzetgebieden te ontwikkelen en uit te breiden of er bestuurs- en andere mandaten uit te oefenen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2011- Annexes du Moniteur belge

---------------------------------------------------------------------------------------------

Het kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO, en wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, elk met een fractiewaarde van een/honderd zesentachtigste deel van het maatschappelijk kapitaal.

De heer Danil Lassaut en mevrouw Els Claeys hebben ieder ingeschreven op driennegentig aandelen, telkens gestort ten belope van eenfderde, hetzij zesduizend tweehonderd euro, gestort op een bijzondere rekening bij KBC Bank te Brussel.

De vennootschap wordt bestuurd door n of meer bezoldigde of onbezoldigde personen, al dan niet vennoten, die zaakvoerders genoemd worden.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

In afwijking van artikel 257 eerste lid Wetboek van Vennootschappen en in afwijking van vorige paragraaf, kunnen de zaakvoerders niet zonder de toestemming van de medezaakvoerder(s) besluiten tot enige rechtshandeling die de vennootschap verbindt, voor een bedrag van meer dan tweehonderd vijftig euro ( 250,00). De toestemming kan per brief, fax, of e-mail gegeven worden.

Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar zijn gemaakt.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

Het mandaat van de zaakvoerder(s) is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van de vennoten wordt gehouden op de derde vrijdag van november om achttien uur op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien gezegde dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op n stem.

Het maatschappelijk jaar begint op n juli en eindigt op dertig juni van het volgende jaar.

Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd vooraf genomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds n tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren.

Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden.

Het batig saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN.

1. Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte tot dertig juni tweeduizend en twaalf.

2. De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en twaalf.

3. Werden benoemd tot eerste, niet-statutaire zaakvoerders, en dit voor onbepaalde duur: de heer Danil Lassaut en mevrouw Els Claeys, beiden voornoemd. Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

4.Door voornoemde oprichters en de zaakvoerders werd volmacht gegeven aan "DRT & Partners", accountants en belastingsconsulenten te Aarschot, Grote Markt 28, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, alleen handelende en met mogelijkheid van indeplaatsstelling alle formaliteiten die ten gevolge van deze akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, en onder meer met betrekking tot de inschrijving in het rechtspersonenregister en de Kruispuntbank van de Ondernemingen te verrichten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Kristiaan TRIAU

Geassocieerd Notaris

Tegelijk hiermede neergelegd: eensluidend afschrift van de oprichtingsakte.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
4AWHILE

Adresse
ROMEINSESTEENWEG 1022 1780 WEMMEL

Code postal : 1780
Localité : WEMMEL
Commune : WEMMEL
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande