A. HEREMANS-AERTS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : A. HEREMANS-AERTS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 423.783.496

Publication

11/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 28.08.2014 14570-0368-041
29/09/2014
iryi\*14176769* ModWord 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van deakte

. neergelegd/ontvangen op

18 SEP, 2014

ter griffie van de Nederlandstalige Meer) Ymt4 lerrifeeiridl Brussel

Ondememingsnr 0423.783.496

Benaming

(voluit) A HEREMANS - AERTS

(verkort) : HERWI

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel: Leuvensesteenweg 22, bus 3, 1910 Kampenhout

(volledig adres)

Onderwerp akte: Benoemingen en beindiging van mandaat

Uit de notulen van de algemene vergadering van 28 juni 2013 blijkt dat tot bestuurders werden benoemd:

- de heer Koen DEPREZ, Kasteelstraat 1, 8980 Zonnebeke;

- RURIS NV, BE 0881.664.375, Vaart Rechteroever 49/50, 9800 Deinze, vertegenwoordigd door de heer,

Koen Deprez, vast vertegenwoordiger;

- VITABOX BVBA, BE 820.494.393, Breendonkstraat 52, 3800 Sint-Truiden, vertegenwoordigd door de heer

Laurent Beckers, vast vertegenwoordiger;

- I.T.V. BVBA, Heulestraat 64, 8860 Lendelede, BE 0816.573.219, vertegenwoordigd door de heer Gino.

Vantieghem, vast vertegenwoordiger.

De aldus benoemde bstuurders hebben ook het mandaat van gedelegeerd bestuurder van de heer Koen

Deprez bevestigd.

Het mandaat van deze bestuurders zal een einde nemen na de jaarvergadering die zal gehouden warden in

2019.

Ingevolge haar faillissement heeft het mandaat van VITABOX BVBA een einde genomen op 15 mei 2014.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

_

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

05/01/2015
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I tir reonfv .g .i op

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

i

il

" 150 1025*

iu

2 2 BEC. 2014

te. Vh Necleriandtitalige

V+~1,,-te~ ~~4 t*bggei

Ondernemingsnr : 0423.783.496

Benaming (voluit) : A. HEREMANS-AERTS

(verkort) : HERWI

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Leuvensesteenweg, 22, bus 3

1910 Kampenhout

i Onderwerp akte : NV: wijziging

:Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy

Vancoppernolle te Kortrijk op 4 december 2014, die eerstdaags zal; ;j geboekt worden in het eerste registratiekantoor te Kortrijk, dat de ;buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "A.

Heremans-Aerts" onder meer de volgende beslissingen heeft genomen

; EERSTE BESLISSING.

De vergadering beslist vanaf heden de naam te wijziging in "Uti

jPrias" en de afgekorte naam op te heffen.

TWEEDE BESLISSING.

De vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar 8980]

jjZonnebeke, Kasteelstraat 1.

DERDE BESLISSING.

j; De vergadering beslist het boekjaar van de vennootschap tej jjwijzigen dat voortaan zal aanvangen op n december om te eindigen ,!op dertig november van het daaropvolgende jaar.

Het lopende boekjaar dat begon op n januari tweeduizend en :;veertien zal eindigen op dertig november tweeduizend en vijftien.

:j VIERDE BESLISSING.

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te; ;=wijzigen die voortaan zal gehouden worden op de tweede donderdag jj van de maand mei om veertien uur en voor de eerstvolgende maal op; =twaalf mei tweeduizend en zestien om veertien uur.

VIJFDE BESLISSING.

De vergadering beslist de statuten te wijzigen als volgt om ;deze aan te passen aan de genomen beslissingen:

Artikel 1 - Naam.

De vennootschap is opgericht als naamloze vennootschap en? draagt de naam "Ut Prius".

Artikel 3 - Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8980 Zonnebeke,j Kasteelstraat, 1.

Artikel 20 - Jaarvergadering - buitengewone algemene; vergadering.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede donderdag, ',,,van de maand mei om veertien uur.

Artikel 34 - Boekjaar - jaarrekening jaarverslag.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden _ Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Het boekjaar begint op n december om te eindigen op dertig

november van het daaropvolgend jaar.

Overgangsbepaling.

Het boekjaar dat begon op n januari tweeduizend en veertien

zal eindigen op dertig november tweeduizend en vijftien.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Maggy Vancoppernolle

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte d.d. 4 december 2014; gecoordineerde tekst van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 08.07.2013 13285-0064-040
07/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.06.2012, NGL 02.08.2012 12381-0300-038
24/02/2012
Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

f 11111f 11111111111111111111111111111111111 fl11 *12044fi83*

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsbiad

P,

1 3 FEN. 7.011

"

Griffie

Ondernemingsnr : Benaming 0423.783.496

(voluit) : (verkort) :

A. HEREMANS-AERTS HERWI

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1910 Kampenhout, Leuvensesteenweg 22/3

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING.

Uit een akte verleden voor notaris Jozef Van Elslande te Alsemberg (Beersel) op 28 december 2011 en geregistreerd ais volgt : "Geregistreerd elf bladen n renvooi te Halle, op 10 januari 2012 boek 720, fol. 33, vak 9. Ontvangen : vijfentwintig euro ( 25,00). De Ontvanger (getekend) M.P. Eeckhout.

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "A. HEREMANS-AERTS", in het kort "HERWI" volgende beslissingen genomen heeft:

1. De eerste zin van artikel 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

'De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1910 Kampenhout, Leuvensesteenweg 2213:

2. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap om te zetten in euro, zodanig dat het maatschappelijk kapitaal vierhonderd zesenveertigduizend tweehonderd en acht euro vierendertig cent (446.208,34 ) bedraagt in plaats van achttien miljoen frank (18.000.000,00 BF).

3. a) Het besluit van het verslag van de commissaris luidt letterlijk als volgt:

'IV. BESLUIT

Ondergetekende, PKF Bedrijfsrevisoren, Potvlietlaan 6, 2600 Berchem vertegenwoordigd door Bart

Meynendonckx, verklaart, in het kader van uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde conform aan artikel 582

van het Wetboek van Vennootschappen, dat de financile gegevens in het verslag van de Raad van Bestuur

aangaande de balans en de financile informaties van de NV HEREMANS-AERTS correct en volledig zijn.

De Algemene Vergadering is voldoende geinformeerd om een beslissing te maken aangaande de uitgifte

van aandelen beneden fractiewaarde.

Berchem, 27 december 2011

PKF Bedrijfsrevisoren

Commissaris

Vertegenwoordigd door

(ondertekend)

Bart Meynendonckx

Bedrijfsrevisor

b) Het kapitaal van de vennootschap te verhogen met negenentachtigduizend eenenveertig euro tien cent (89.041,10 ), om het kapitaal van vierhonderd zesenveertigduizend tweehonderd en acht euro vierendertig cent (446.208,34 ) te brengen op vijfhonderd vijfendertigduizend tweehonderd negenenveertig euro vierenveertig cent (535.249,44 ).

Deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van tweehonderd vijftien (215) kapitaalaandelen zonder nominale waarde van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro: rata temporis vanaf de inschrijving.

Er zal onmiddellijk beneden de fractiewaarde van de oude aandelen ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de totale prijs van negenentachtigduizend eenenveertig euro tien cent (89.041,10 ) en ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volgestort worden tot beloop van de totaliteit.

c) Vaststelling dat de voormelde kapitaalverhoging van negenentachtigduizend eenenveertig euro tien cent (89.041,10 ) daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op vijfhonderd vijfendertigduizend tweehonderd negenenveertig euro vierenveertig cent (535.249,44 ), vertegenwoordigd door achthonderd vierenzestig (864) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

4. Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:

'7. BESLUIT

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondergetekende CVBA PKF BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door Bart Meynendonckx, bedrijfsrevisor, aangesteld door de Raad van Bestuur van de NV HEREMANS-AERTS, verklaart met het oog op de inbreng in natura conform de bepalingen van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, dat de beschrijving van de ingebrachte goederen aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt.

De methoden van waardering zijn bedrijfseconomisch verantwoord en leiden tot inbrengwaarden gebaseerd op een uitdrukkelijk akkoord tussen de comparanten.

De ais tegenprestatie toegekende vergoeding bestaat uit 1.931 volstortte aandelen van de NV HEREMANS-AERTS, 1910 Kampenhout, Leuvensesteenweg 22/3.

Wij melden dat vennootschap aanzienlijke verliezen heeft geleden die de financile toestand van de vennootschap aantasten. Wij zijn in de veronderstelling van voortzetting van haar activiteiten. Deze veronderstelling is slechts verantwoord in de mate dat de vennootschap verder op de financile steun van haar aandeelhouders kan rekenen. Zonder afbreuk te doen aan het hierboven tot uitdrukking gebrachte oordeel, vestigen wij de aandacht op het jaarverslag, waarin het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 96, 6 van het Wetboek van vennootschappen, de toepassing van de waarderingsregels in de veronderstelling van continuteit verantwoordt. Er werden geen aanpassingen gedaan met betrekking tot de waardering of de classificatie van bepaalde balansposten die noodzakelijk zouden kunnen blijken indien de vennootschap niet meer in staat zou zijn haar activiteiten verder te zetten.

Dit verslag werd opgesteld in het kader van de vereisten van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen en mag geenszins voor andere doeleinden worden aangewend.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Antwerpen 27 december 2011

CVBA PKF BEDRIJFSREVISOREN

Commissaris

vertegenwoordigd door

(ondertekend)

Bart Meynendonckx

Bedrijfsrevisor'

b) Het kapitaal te vermeerderen met achthonderdduizend euro ( 800.000,00) om het te brengen van vijfhonderd vijfendertigduizend tweehonderd negenenveertig euro vierenveertig cent (535.249,44 ) zoals vermeld onder voorgaande beslissing sub 3 op een miljoen driehonderd vijfendertigduizend tweehonderd negenenveertig euro vierenveertig cent ( 1.335.249,44), door middel van inbreng in natura gepaard gaande met de creatie van duizend negenhonderd eenendertig (1.931) nieuwe aandelen die dezelfde rechten en verplichtingen genieten als de bestaande aandelen. De vergadering beslist dat de uitgifte van de nieuwe aandelen geschiedt beneden de fractiewaarde van de oude aandelen.

c) Vaststelling dat de kapitaalverhoging volledig werd onderschreven, door middel van de creatie van duizend negenhonderd eenendertig (1.931) nieuwe aandelen die dezelfde rechten en verplichtingen genieten als de bestaande aandelen, en dat het kapitaal bijgevolg werd gebracht op een miljoen driehonderd vijfendertigduizend tweehonderd negenenveertig euro vierenveertig cent ( 1.335.249,44), gesplitst in tweeduizend zevenhonderd vijfennegentig (2.795) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijk aandeel in het kapitaal vertegenwoordigen,

5. a) Het kapitaal te verhogen met vierenzestigduizend zevenhonderd vijftig euro zesenvijftig cent (64.750,56 ) om het maatschappelijk kapitaal van een miljoen driehonderd vijfendertigduizend tweehonderd negenenveertig euro vierenveertig cent ( 1.335.249,44) te brengen op een miljoen vierhonderdduizend euro ( 1.400.000,00). Deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves, zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen.

b) Vaststelling dat de voormelde kapitaalverhoging van vierenzestigduizend zevenhonderd vijftig euro zesenvijftig cent (64.750,56 ) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op een miljoen vierhonderdduizend euro ( 1.400.000,00), vertegenwoordigd door tweeduizend zevenhonderd vijfennegentig (2.795) aandelen zonder nominale waarde.

6. Re eerste paragraaf van artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

`Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen vierhonderdduizend euro ( 1.400.000,00). Het is verdeeld in tweeduizend zevenhonderd vijfennegentig (2.795) aandelen zonder nominale waarde.'

7. De aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam en de tekst van artikel 7 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

'Artikel 7 -- Aandelen op naam.

Alla aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.'

8. De hiernavolgende nieuwe tekst van de statuten aan te nemen om de statuten onder andere aan te passen aan bovenvermelde genomen beslissing, aan het Wetboek van vennootschappen en in het bijzonder aan de wet van twee augustus tweeduizend en twee (Wet Corporate Govemance):

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

a ' 1 ti

De vennootschap is opgericht als naamloze vennootschap en draagt de naam "A. HEREMANS-AERTS", in het kort "HERWI", met maatschappelijke zetel te 1910 Kampenhout, Leuvensesteenweg 2213.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap heeft tot doel: de in- en uitvoer, transit en in 't algemeen groot- en kleinhandel, de bewerking en verpakking van land- en tuinbouwproducten en van alle voedingswaren, alsmede het vervoer voor rekening van derden.

De vennootschap mag alle financile, handels- en nijverheidsverrichtingen doen, alsmede alle roerende en onroerende verhandelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

Zij mag zich interesseren in aile ondernemingen welke kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling, alsmede in alle maatschappijen welke een doel nastreven dat overeenkomt of in verband staat met het hare.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen vierhonderdduizend euro (t 1.400.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend zevenhonderd vijfennegentig (2.795) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder n/tweeduizend zevenhonderd vijfennegenste (1/2.795ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door aile middelen, dat er meer dan twee aan-deelhouders zijn.

Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule vermeld onder artikel 15 van deze statuten krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoer ielers, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comits oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar acti-viteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij n of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren,

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan n of meer personen van hun keus toekennen.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door het optreden van zijn gedelegeerd bestuurder of bij zijn overlijden door twee bestuurders gezamenlijk die in geen geval het bewijs van een voorafgaande machtiging van de raad van bestuur moet voorleggen.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van haar mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukke-lijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Het boekjaar loopt van n januari en eindigt op nen-dertig december van ieder jaar.

De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede donderdag van de maand juni om veertien uur of op de eerstvolgende werkdag indien wettelijke feestdag, op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in Belgi.

-VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL-

Notaris J. VAN ELSLANDE.

Bijgevoegde stukken

- eensluidend afschrift;

- lijst publicatiedata akten;

- verslag van de bedrijfsrevisor;

- verslag van de commissaris.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/08/2011
Mod 2 1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteVoor

behouc

aan h+

eetgis

Staatsb

II 11NI1111NII11~In7

II~NOndernemingsnr : 0423783496

Benaming

(voluit) : A. HEREMANS-AERTS

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : LEUVENSESTEENWEG 22 BUS 3 TE 1910 KAMPENHOUT

Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS

Uit de notulen van de Jaarvergadering van 09/06/2011 blijkt het volgende:

de cvba "PKF Bedrijfsrevisoren", Potvlietlaan 6 te 2600 Berchem, met als vast vertegenwoordiger Dhr. Bart: Meynendonckx, wordt benoemd als commissaris voor een periode van drie jaar.

Dit mandaat zal een einde nemen met de Jaarvergadering van 2014.

Deprez Koen

Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.06.2011, NGL 20.06.2011 11188-0357-035
14/06/2011 : GE448697
15/09/2010 : GE448697
24/06/2010 : GE448697
14/07/2009 : GE448697
23/06/2009 : GE448697
03/11/2008 : GE448697
20/08/2008 : GE448697
01/04/2008 : GE448697
25/10/2007 : BL448697
21/06/2007 : BL448697
28/06/2006 : BL448697
22/09/2005 : BL448697
25/08/2005 : BL448697
04/08/2004 : BL448697
01/07/2003 : BL448697
30/06/2003 : BL448697
26/02/2003 : BL448697
04/10/2002 : BL448697
06/10/2001 : BL448697
05/07/2000 : BL448697
20/05/1999 : BL448697
20/05/1999 : BL448697
27/06/1998 : BL448697
30/11/1996 : BL448697
21/08/1993 : BL448697
28/07/1989 : BL448697

Coordonnées
A. HEREMANS-AERTS

Adresse
LEUVENSESTEENWEG 22, BUS 3 1910 KAMPENHOUT

Code postal : 1910
Localité : KAMPENHOUT
Commune : KAMPENHOUT
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande