AA DAKWERKEN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AA DAKWERKEN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 551.866.652

Publication

05/05/2014 : RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)
behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Neergelegd

Griffie

0551866652

Ondernemingsnummer :

0 -Q

i—

Benaming (voiuit) :

(verkort)

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte :

AA DAKWERKEN

Besloten vennootschap met beperkte aansprakeiijkheid

Lumbeekstraat 43 1700Dilbeek

Oprichting

0 x 0

LO o LO o

_ço

CO CO

-4—"

&> 0

-I—'

_Ç0

HET JAAR TWEEDUIZEND EN VEERTIEN

OP ACHTTIEN APRIL

Voor ons, Meester Koen DE PUYDT, geassocieerd nota-ris met standplaats te Asse.

ZIJNVERSCHENEN :

1. De heer SCHAUKENS Marc Johan, geboren te Asse op 9 november 1957, echtgenoot van

mevrouw Jacobs Carina Louisette Bertine, hierna vernoemd, wonende te 1700 Dil-beek, Lumbeekstraat 43 (NN:57.11.09-201.27)

2. Mevrouw JACOBS Carina Louisette Bertine, gebo-ren te Asse op 8 december 1957, echtgenote van de heer Schaukens Marc Johan, voornoemd, wonende te 1700 Dil-beek, Lumbeekstraat 43 (NN:57.12.08-258.07)

Die ondergetekende notaris hebben verzocht vast te stellen dat zij een besloten vennootschap met

beperkte aansprakeiijkheid oprichten.

A. WAARVAN ZIJ DE STATUTEN ALS VOLGT BEPALEN : TITEL EEN: AARD VAN DE VENNOOTSCHAP.

ARTIKEL 1 -VORM EN NAAM.

De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de vorm van een besloten vennoot_,schap

met beperkte aan-sprakelijk_,heid.

Zij neemt als naam "AA DAKWERKEN".

Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of ge-volgd door de woorden "Besloten

vennootschap met beperk-te aansprake_,lijk_,heid" of de initialen "BVBA".

ARTIKEL 2-ZETEL.

De maatschappelijke zetel wordt gevestigd te 1700 Dilbeek (Sint-Ulriks-Kapelle), Lumbeekstraat 43 De zetel van de vennootschap kan overgebracht wor-den naar een andere plaats in het Vlaams of Brussels Ge-west bij eenvoudige beslis_,sing van de zaakvoerder. De zaakvoerder zorgt voor de bekendmaking van dit besluit in de bijlagen tôt het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag bij besluit van de zaakvoerders administratieve zetels, bijkantoren, agentschappen, be-waar- en werkplaatsen, in België of in het buitenland oprichten.

ARTIKEL 3 - DOEL.

De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening

van derden, als vertegenwoordiger, commissionairof tussen-persoon, tôt doel :

- het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, het bedekken met asfalt of

met koolwa-terstofhoudende producten, gebeurlijkgecombineerd met metalen;

- het bedekken van gebouwen met ondermeerdakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, stalen

platen, dit al-les in de meest uitgebreide zin van het woord;

- het bedekken van gebouwen met niet-metalen dakbe-dekkingen; - dichtingswerken aan gevels, zijgevels, daken, dak-terrassen en vloeren; - aanbrengen van voorzieningen voor het opvangen en afvoeren van regenwater;

- het ontmossen van daken;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.


Voor-

behouden

LuikB

vervolg

aan het

Belgisch

Staatsblad

0 -Q

i—

co 0 x 0

LO o LO o

_ço

CO CO

-I—'

_ç0

Op de laatste

- reinigen, herstellen en optrekken van schoorste-nen, dit ailes in de meest uitgebreide zin van het

woord;

- het overtrekken van dakgoten in PVC;

- zink- en koperwerken en metalen dakbedekkingen van gebouwen;

- daktimmerwerken en het plaatsen en herstellen van het dakgebintes en dakconstructies; - het leveren en plaatsen van tussenwanden in gips-platen of het aanbrengen van dekvloeren; - leveren en plaatsing van thermische- en akoesti-sche isolatie;

- leveren en plaatsen van installâmes voor verwar-ming, klimaatregeling en ventilatie ; - leveren en plaatsen van sanitaire installaties ;

- installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur en leidingen voor verwarming,

ventilatie, koeling en klimaatregeling;

- voegwerken;

- diverse werkzaamheden, zoals kleine herstellingen, die rechtstreeks verband houden met de

hiervoor opge-noemde bedrijvigheden;

Zij mag aile handels- nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrecht_,streeks in verband staan met haar doel of wel-ke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Zij mag op welke wijze ook, belangen nemen, zowel in België als in het buitenland, in aile zaken, onderne-mingen, vennootschappen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastre-ven of die van aard zijn om de uitbrehding van haar on-derneming te begunstigen, haar grondstoffen te verschaf-fen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken en ermee samensmelten. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

De vennootschap kan zowel tôt waarborg van eigen verbintenissen als tôt waarborg van

verbintenissen van derden, zaakvoerders en vennoten, borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te ge-ven, inclusief de eigen handelszaak. Zij kan eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.

Deze opsomming is niet limitatief, doch enkel aan-duidend.

ARTIKEL 4-TIJDSDUUR.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

De vennootschap kan, onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, slechts ontbonden

worden door een besluit van de algemene vergadering.

Zij wordt niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamverklaring, het faillissement of de staat

van on-'vermogen van een vennoot.

ITITEL TWEE: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

ARTIKEL 5 - KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUI-ZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00€) en wordt vertegenwoor-digd door honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, ieder aan-deel één/honderd zesentachtigste van het kapitaal verte-genwoordigend.

ARTIKEL 6-AANDELEN.

Aile aandelen zijn op naam.

Een aandelenregister wordt ter maatschappelijke ze-tel gehouden.

Het bevat de juiste aanduiding van elke vennoot en het aantal hem toebehorende aandelen, de vermelding van de verrichte stortingen, de overdrachten en de overgan-gen van aandelen met hun datum, gedagtekend en onderte-kend door de overdrager en overnemer, ingeval van over-dracht onder levenden, door de zaakvoerder en de recht-verkrij_,gende ingeval van overgang bij overlijden. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Overdrachten en overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden slechts vanaf de datum van hun inschrijving in dit register.

Naar aanleiding van de inschrijving in het aande-lenregister wordt aan de vennoten een certificaat over-handigd als bewijs.

ledere vennoot en belanghebbende derde mag van het register kennis nemen.

ARTIKEL 7 - OVERDRACHT OF OVERGANG VAN DE AANDELEN.

De aandelen mogen op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden en ook niet over-gaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezit_,ten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorg-'esteld.

De toestemming is niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan : 1. een vennoot; 2. de echtgenoot van de overdrager of van de erflater; 3. de bloedverwanten in rechte neerdalende lijn. In opgaan-de lijn is de toestemming wel vereist.

Indien de overdracht onder levenden of ingevolge overlijden onderworpen is aan de goedkeuring van de ven-noten zal de zaakvoerder, op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te

blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.


Voor-

behouden

LuikB

vervolg

aan het

Belgisch

Staatsblad

0 -Q

i—

co 0 x 0

LO o LO o

_ço

CO CO

-I—'

_ç0

Op de laatste

dragen (ingeval van over-dracht onder levenden) of op verzoek van de erfgenamen (in geval van overgang wegens overlijden) de vennoten in algemene vergadering samenroepen ten einde zich over de voorgedragen overdracht te beraden.

Het voorstel tôt overdracht onder levenden dient de voorwaarden en de prijs waartegen deze zal

gebeuren te omvatten.

De weigering is niet vatbaar voor verhaal. De vennoten die zich verzetten tegen de overdracht, hebben maximum zes maanden te rekenen vanaf de dag van de wei-gering om een nieuwe koper te vinden; Indien geen nieuwe koper kan worden gevonden, zijn zij verplicht zelf deze aandelen in te kopen ofwel hun verzet in te trekken.

De afkoopwaarde van de aandelen zal worden bepaald op basis van de laatste jaarrekening waarbij rekening wordt gehouden met eventuele meer- en minderwaarden die in de balans nog niet zouden zijn uitgedrukt en met de evolutie van het vennoot_,schapsvermogen sedert drie ja-ren. Indien geen overeenstemming kan worden gevonden wordt deze afkoopwaarde bepaald door twee Accountants, waarvan de ene wordt aangesteld door de koper en de an-dere door de verkoper. In geen geval mag de afstanddoener de ontbinding van de vennootschap eisen.

De erfgenamen en legatarissen hebben recht op de tegen_,waar,de van de overgedragen

aandelen, indien zij niet als venno�ten worden aanvaard.

ARTIKEL 8 -AANDELEN IN ONVERDEELDHEID OF BEZWAARD MET VRUCHTGEBRUIK.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen 'ondeelbaar'. De onverdeelde eigenaars moeten zich je-gens de vennootschap door één enkel persoon laten verte-genwoordigen. Zolang dit niet is gebeurd, worden de rechten verbonden aan deze aandelen opgeschort.

De bevoegde rechter kan op verzoek van de meest ge-rede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de onverdeelde eigenaars. Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eige-naars en vruchtgebruikers worden, behoudens anderslui-dende beslissing van de betrokkenen, aile rechten, inbe-grepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebrui-ker(s). Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging de blote eigenaar toe. De nieuw verkregen aandelen zijn met het-zelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtge-bruiker het uitoefenen. De aandelen die deze laatste op die manier alleen verkrijgt, komen hem toe in voile ei-gendom.

;T I T E L D R I E : BESTUUR.

ARTIKEL 9 - BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoenders, al dan niet vennoten, natuurlijke

of rechtspersonen.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoer-ders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger, die be-last wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 10 - BEVOEGDHEDEN VAN DE ZAAKVOERDER.

De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide be-voegdheden om aile daden van bestuur en beschikking te stellen, nodig of dienstig voor de verwezenlijking van het doel van de ven-'nootschap. Zij zijn bevoegd aile daden te stellen die door de wet of door de statuten niet uitdrukkelijk aan de

alge-mene vergadering zijn voorbehouden.

Ingeval er slechts één zaakvoerder is, bestuurt de-ze alleen. Indien er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een collège, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raads-vergadering. De zaakvoerders regelen onder mekaarde uitoefening van de bevoegdheid.

Ingeval een zaakvoerder rechtstreeks of onrecht-streeks een belang van vermogensrechterlijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting van de vennootschap, is deze gehouden de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappenen dienaangaande na te leven.

ARTIKEL 11 -VERGOEDINGEN.

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, ten-zij de algemene vergadering anders beslist.

ARTIKEL 12 - VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOT-SCHAP.

De zaakvoerder en indien er meerdere zaakvoerders zijn, elke zaakvoerder afzonderlijk handelend heeft de meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap in aile omstandigheden aile daden van bestuur en be-schikking te stellen binnen het kader van het maatschap-pelijk doel. Aile akten die de vennootschap verbinden en noch door het wetboek van vennootschappen, noch door de sta-tuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden, zullen geldig ondertekend

worden door de zaakvoerder.

De zaakvoerder mag welbepaalde bevoegdheden delegeren onder zijn verantwoordelijkheid aan

zulke per-sonen die hij zal aanduiden met geschreven mandaat.

De rechtsvorderingen, hetzij als eisende, hetzij als verwerende partij, worden in naam van de vennoot-schap door een zaakvoerder afzonderlijk handelend be-naanstigd of vervolgd.

blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.


Voor¬

behouden

LuikB

vervolg

aan het

Belgisch

Staatsblad

0 -Q

i—

co 0 x 0

LO o LO o

_ço

CO CO

-I—'

_ç0

Op de laatste

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door een bij bijzondere volmacht

aangestelde lasthebber.

ARTIKEL 13 - DAGELIJKS BESTUUR.

De zaakvoerders mogen, aan één of meerdere direc-teurs of zaakgelastigden, een bepaald gedeelte van hun bevoegdheden van dagelijks bestuur overdragen, dat zij bepalen en voor een duurtijd die zij vaststellen.

ARTIKEL 14 - CONTROLE.

De contrôle van de vennootschap wordt uitgeoefend in overeenstemming met het Wetboek van

vennootschappen.

;TITEL VIER:ALGEMENEVERGADERING.

ARTIKEL 15 -VERGADERINGEN EN JAARVERGADERING.

De jaarvergadering der vennoten wordt gehouden op de laatste donderdag van de maand juni om

vijftien uur.

Als die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergade-ring gehouden op de daaropvolgende

werkdag.

Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeen-'ge-roepen telkens het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de zaakvoerders of com-missarissen of op verzoek van vennoten die één/vijfde van het kapitaal verte-,gen_,woordigen.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel, of op elke andere

plaats aange-duid in de oproepingen.

ARTIKEL 15 - BIJEENROEPINGEN.

De algemene vergaderingen worden door de zaakvoer-ders bijeengeroepen. De oproepingen

vermelden de agenda.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissa-ris worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd.

Deze oproeping kan geschieden via een ander commu-nicatiemiddel indien iedere vennoot hiermee individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk instemt.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de verga-dering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, wor-den als regelmatig opgeroepen beschouwd. Voormelde per¬ sonen kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden, verzaken om zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief. Samen met de oproepingsbrief voor de algemene ver-gadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze stuk¬ ken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere personen die erom verzoeken.

ARTIKEL 16 - BEVOEGDHEID.

De algemene vergadering beraadslaagt over aile za-ken die de vennootschap aanbelangen en die

buiten het bestuursrecht van de zaakvoerders vallen.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij alleen de bevoegdheden der algemene vergade-ring uit. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige vennoot die handelt in plaats van de alge-mene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

ARTIKEL 17- VERTEGENWOORDIGING.

ledere vennoot mag zich op de vergadering door een last_,hebber laten vertegenwoordigen, op voorwaarde dat laatstge_,noem_,de zelf vennoot is en het recht heeft de vergadering bij te wonen. De zaakvoerders mogen de formule van de volmachten bepa-'len en eisen dat zij minstens vijf voile dagen voor de algemene vergadering worden neergelegd op de plaats door hen aangeduid.

ARTIKEL 18 - BUREAU - ANTWOORDPLICHT VAN DE ZAAK-VOERDERS EN COMMISSARISSEN

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezig-heidslijst bijgehouden.

ledere algemene vergadering zowel de jaarvergade-ring, als de buitengewone algemene vergadering, wordt voorgezeten door de zaakvoerder, de voorzitter van het bestuursorgaan, of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door de oudste der aanwezige zaakvoenders, of bij ontstentenis van een zaakvoerder, door de oudste aanwezhge vennoot.

Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan, en duidt de vergadering één of twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tôt hun verslag of tôt de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen hen gesteld door de vennoten met betrekking tôt

blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.


Voor¬

behouden

LuikB

vervolg

aan het

Belgisch

Staatsblad

0 -Q

i—

co 0 x 0

LO o LO o

_ço

CO CO

-I—'

_ç0

Op de laatste

hun verslag.

De notulen worden ondertekend door de zaakvoerders en de vennoten die erom verzoeken.

ARTIKEL 19 - BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDS-QUORUM.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over pun-ten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de verga-dering aile aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenpa-righeid van stemmen wordt

besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Behoudens in de gevallen door de wet of de statuten voonzien, worden aile besluiten genomen bij meerderheid van stemmen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen, ongeacht het getal vertegenwoordigde aandelen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

TITEL V I J F : INVENTARIS EN JAARREKENING - TOEBEDELING VAN DE NETTOWINST.

ARTIKEL 20 - BOEKJAAR.

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op ééne-'ndertig december van ieder jaar.

ARTIKEL 21 - VERDELING VAN DE WINST.

Op het einde van elk boekjaar maken de zaakvoerders een inventaris en de jaarrekening op die

voldoet aan de wettelijke bepalingen terzake.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resulta-tenreke_,ning en de toelichting en vormt één

geheel.

De jaarrekening moet binnen de zes maanden na de afsluitdatum van het boekjaar ter goedkeuring

worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

Het bestuursorgaan heeft het recht tijdens de zit-ting, de beslissing met betrekking tôt de

goedkeuring van de jaarrekening en de kwijting drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te

stellen.

Jaarlijks wordt van de nettowinst, vermeld in de jaarre-'ke-'ning, een bedrag van ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve; de verplichting tôt deze afneming houdt op wanneer het re-servefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Het overblijvend saldo wordt ieder jaar ter be-schikking gehouden van de algemene vergadering, die op-permachtig en bij gewone meerderheid van stemmen over de bestemming ervan zal

beslissen.

Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, ver-meerderd met aile reserves die volgens de wet of de sta-tuten niet uitgekeerd mogen worden.

: T I T E L ZES: ONTBINDING - VEREFFENING.

ARTIKEL 22 - ONTBINDING.

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering. Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om wel-ke reden en op welk tijdstip ook, heeft de algemene ver-gadering de bevoegdheid om de vereffenaars te benoemen, hun machten en vergoedingen vast te stellen en de wijze van vereffening te bepalen, mits naleving van de voor¬ schriften voorzien in het betboek van vennootschappen.

De vereffenaars hebben de meest uitgebreide be-voegdheid voorzien in het Wetboek van

vennootschappen.

ARTIKEL 23 - VERVROEGDE ONTBINDING.

I. Wanneer tengevolge van geleden verlies het net-to-ac_,tief gedaald is tôt minder dan de helft van het maatschappelijk kaphtaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor statutenwijzigingen zijn gesteld, te beraadsla-gen en te besluiten over de ontbinding van de vennoot¬ schap en eventueel over andere in de agenda aangekondig-de maatregelen.

De zaakvoerders zullen hun voorstellen verantwoor-den in een bijzonder verslag dat vijftien dagen

voor de algemene vengade-ring ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzet-ting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tôt herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt samen

blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.


Voor¬

behouden

LuikB

vervolg

aan het

Belgisch

Staatsblad

0 -Q

i—

co 0 x 0

LO o LO o

_ço

CO CO

-I—'

met de oproepingsbrief verzonden conform de voorschriften van het Wetboek van vennoot¬ schappen.

II. Wanneer het netto-actief gedaald is tôt minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding worden uitgesproken door één/vierde gedeelte van de ter verga�dering uitgebrachte stemmen.

III. Wanneer het netto-actief gedaald is tôt bene-den het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belangheb-bende de ontbin_,ding van de vennootschap voor de recht-bank vorderen. IV. De vereniging van aile aandelen in de hand van één persoon heeft niet tôt gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aan-sprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor aile verbintenissen van de

vennootschap ontstaan na de vereniging van aile aandelen in zijn hand, tôt een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tôt aan de bekendmaking van haar ont-binding.

ARTIKEL 24 - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF.

Na aanzuivering van aile schulden, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in effecten, het afbetaald bedrag van de aandelen dat niet werd afge-schreven, terug te betalen. Indien niet aile aandelen in gelijke verhouding werden volgestort, zullen de vereffenaars, alvorens tôt de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door aile aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, het-zij door een beroep te doen op nieuw kapitaal ten laste van de aandelen die onvoldoen-'de werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in speciën ten voorde-le van de aandelen die in een groter ge-'deelte werden af-betaald.

Het saldo wordt evenredig onder de aandelen ver-deeld. ; T I T E L ZEVEN: ALGEMENE BESCHIKKINGEN.

ARTIKEL 25 - UITOEFENING VAN MANDATEN

Indien een vennootschap aangesteld wordt als be-stuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, is de vennootschap ertoe gehou-den één van haar vennoten, zaakvoerders of werknemers als vast vertegenwoordiger aan te duiden, belast met de uitvoering van die opdracht in haar naam en voor haar rekening, dit in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 26 - KEUZE VAN WOONPLAATS.

Voor de uitvoering van de statuten, wordt door ie-der in het buitenland gedomicilieerde vennoot, zaakvoer-der, commissa-,ris of vereffenaar, woonstkeuze gedaan in de maatschappelijk zetel, waar aile mededelingen, aanma-ningen, dagvaardingen, betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan.

ARTIKEL 27 - GEMEEN RECHT.

De partijen zijn akkoord zich volledig te gedragen naar het Wetboek van vennootschappen. De statutaire be-palingen die een letterlijke weergave zijn van de wette-lijke bepalingen van de vennootschappenwet worden enkel vermeld ten titel van inlichting.

Dientengevolge worden deze wetsbepalingen, waarvan niet op een geoorloofde wijze zou worden afgeweken door huidige statuten, geacht als zijnde in de onderhavige akte opgenomen en worden de bedingen die tegenstrijdig zijn met de gebiedende voorschriften van het Wetboek van vennootschappen, aangezien als zijnde niet ge_,schre_,ven.

Statutaire clausules die wetsbepalingen geheel of gedeeltelijk overnemen, al dan niet in identieke bewoor-dingen, houden op van kracht te zijn wanneer de wetsbe-palingen, waarvan zij de inhoud overnemen, worden opge-heven of versoepeld.

Aile bepalingen van onderhavige statuten zijn toe-passelijk wanneer de vennootschap slechts één

vennoot telt, in zoverre ze niet strijdig zijn met de wettelijke bepalingen.

B. TOELICHTING

Comparanten-oprichters erkennen door ondergetekende nota-ris uitvoerig te zijn ingelicht nopens

het feit dat de vennootschap pas rechtspersoonlijkheid verkrijgt vanaf de neerlegging van een uitgifte van deze akte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. Zij erkennen tevens ingelicht te zijn omtrent de heersen-'de juridische onzekerheid van

rechtshandelin_,gen door de zaakvoerders gesteld tus-'sen de dag van heden en het tijdstip van de verkrijging van rechts-persoonlijkheid.

Zij verklaren te weten dat zaakvoerders zich best weerhouden om rech_,ts_,handelingen te stellen voorafgaande-lijk aan de verkrij_,ging van de rechtspensoonlijkheid. Tevens erkennen zij inge-'licht te zijn omtrent de wen-selijkheid om de benoeming van zaakvoerders te laten be-krachtigen zodra de ven_,noot_,schap rech_,ts_,persoonlijkheid heeft verkregen.

C. EN WAARVAN ZIJ OP HET KAPITAAL ALS VOLGT INSCHRIJVEN:

[■■■]

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.


Voor¬

behouden

LuikB

vervolg

aan het

Belgisch

Staatsblad

0 -Q

i—

co 0 x 0

LO o LO o

_ço

CO CO

-I—'

_ç0

Op de laatste

D. OVERGANGSBEPALINGEN EN BESLISSINGEN VAN DE OPRICHTER.

Nadat de statuten van voormelde vennootschap aldus zijn vastgesteld, beslist de oprichter nog

hetgeen volgt:

1. Benoeming van zaakvoerder.

De oprichters beslissen het aantal niet-statutaire zaakvoerders te bepalen op één. Voor de eerste maal benoemt de oprichter :

- de heer SCHAUKENS Marc, voornoemde oprichter;

tôt niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur, die aanvaarden.

Op de vraag hem door ons, notaris, gesteld, heeft de hiervoor benoemde zaakvoerder verklaard te voldoen aan aile wettelijke vereisten om de functie van zaak-voerder te mogen uitoefenen. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens anderslui-dende beslissing van de algemene vergadering. Voormelde zaakvoerder erkent dat ondergetekende no-ta-ris hem ingelicht heeft over het feit dat hij moge-lijks pensoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zal zijn voor aile verbintenis_,sen aangegaan in naam en voor reke-ning van de ven-'nootschap in op-richting in de période tussen de

oprichtingsakte en de ver,krij_,ging van haar rechtspersoon_,lijkheid, ten_,zij de vennootschap deze ver-bintenissen, in toe-'passing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van vennoot-schappen, overneemt. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tôt de bekrachtiging van de rechtshandelingen in haar naam en voor haar rekening ge-steld vôôr de ondertekening van de oprichtings_,akte.

Hij erkent tevens ingelicht te zijn omtrent de mo-ge_,lijkheid om bijzondere clausules op te nemen in met derden te sluiten overeenkomsten in de période tussen de oprichtingsakte en de verkrijging van rechtspersoonlijk-heid teneinde zijn aansprakeiijkheid te be-'perken dit in toepassing van artikel 52 van het Wetboek van vennoot-schappen.

2. Afsluiting van het eerste boekjaar.

De oprichter beslist dat het eerste boekjaar begint te lopen op de datum van het verkrijgen van

rechtsper-soonlijkheid en zal worden afgesloten op 31 december 2015.

3. Datum van de eerste jaarvergadering.

De oprichter beslist dat de eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar 2016.

4. Commissaris.

Aangezien er blijkt uit de te goeder trouw verrich-te schattingen dat voor het eerste maatschappelijk boek-jaar de vennootschap voldoet aan de criteria vermeld in artikel 12, §2, van de wet van 17 juli 1975 op de boek-houding en de jaarrekening van de ondernemingen, beslist de oprichter geen

commissaris te benoemen.

5. Bekrachtiging verbintenissen gesteld voor de vennoot-'schap in oprichting.

Overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van ven-nootschappen en onder de opschortende voorwaarde van het neerleggen ter griffie van de bevoegde handelsrechtbank van een afschrift of een uittreksel van de oprichtings-akte, worden aile rechts_,handelingen in naam van de ven¬ nootschap in oprichting gesteld sinds 1 maart 2014 door de oprichters handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, goed_,ge_,keurd, ovengenomen en be_,krach_,tigd.

6. Volmacht voor vervulling wettelijke formalitei-ten Tôt bijzondere lasthebbers worden door de op¬ richters aangesteld aile voornoemde oprichters, alsook het boekhoudkantoor 'DMK Boekhouding & fiscaliteit', met zetel te 1730 Asse, Stationsstraat 1, vertegenwoordigd door haar zaakvoerster, ieder met de bevoegdheid om af-zonderlijk te handelen, en met mogelijkheid van inde-plaatsstelling om het nodige te doen voor de in-schrijving van de vennoot-'schap in de Kruispuntbank voor

Ondernemingen en voor de vervulling van aile formalitei-ten jegens aile ondernemingsloketten alsook jegens de diensten van de BTW, de diensten der Directe Belastingen en in het algemeen, aile andere nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen om de vennootschap toe te la-ten haar activiteiten op te starten.

E. DIVERSE.

1. De comparanten erkennen :

a) dat ondergetekende notaris hen ingelicht heeft over - de beschikkingen van de

vennootschapswet betref-fende hetfinan_,cieel plan en de aansprakeiijkheid van de opricrniers wanneer een vennootschap opgericht wordt met een kennelijk ontoereikend kapitaal;

- de beschikkingen omtrent een quasi-inbreng, te weten : indien de vennootschap binnen de twee jaar te rekenen vanaf de oprichting, overweegt een vermogens_,bestand_,deel te verwerven onder de vorm van een aankoop of een rui-ling, dat toebehoort aan één van de comparanten, zaak-voenders of vennoten, en waarvan de tegenwaarde minstens gelijk is aan één/tiende van het geplaatst kapitaal, de-ze venwerving ondenwonpen is aan de goedkeuring van de algemene vengadering, beslis-'send met een gewone meerder-heid van stemmen, wat ook het aantal aanwezige of verte¬ genwoordigde aandelen mogen zijn.

In dat geval dient voorafgaandelijk aan de vermelde alge-rnene vergadering een verslag

opgemaakt te worden door de corrnmissa_,ris of bij ontstentenis door een be-drijfs-revisor, alsook een bij-'zonder verslag opgesteld door deze zaakvoerder

blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.


Voor¬

behouden

LuikB

vervolg

aan het

Belgisch

Staatsblad

0 -Q

i—

co 0 x 0

LO o LO o

_ço

CO CO

-I—'

_ç0

- het verbod voor bepaalde personen om de functie van zaak-'voerder uit te oefenen; -de reglementering betreffende de uitoefening door vreemdelingen van bepaalde

beroepswerkzaamheden en de verplichting tôt het bekomen van voorafgaandelijke ver-gunnin-'gen; - de onverenigbaarheden tussen het beroep of de functie van bepaalde personen en de taak van zaakvoerder;

2. Financieel plan.

Overeenkomstig artikel 215 van het Wetboek van ven-nootschappen overhandigen de oprichters aan ons, nota-ris, een financieel plan waarin zij het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de op te richten vennoot-schap verantwoorden, gedateerd op 15 april 2014 en dat door ons in het

dossier zal bewaard worden.

3. Artikel 302 bis W. Reg.

De comparanten verklaren geen vrijstelling van de evenre_,dhge registratierechten te hebben, op

grand van artikel 302 bis van het Wetboek der Registratierechten.

4. Lasten.

Het ereloon, kosten (inclusief btw) en de voor-schotten voor de oprichting van de vennootschap

bedragen duizend tweehonderd euro (1.200,00 euro).

5. Identiteit.

Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de natuurlijke personen hem werd aangetoond aan de hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen, zijnde de identiteitskaarten.

F. RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95,00€).

VOORAFGAANDE MEDEDELING VAN ONDERHAVIGE AKTE IN ONTWERP.

De partijen verklaren het ontwerp voldoende tijdig te hebben ontvangen, hoewel het ont_,werp hen minder dan vijf werk�dagen voorafgaandelijk aan het verlijden van der akte worde overgemaakt. Zij verklaren dat de akte integraal werd voorge_,le-zen voor wat be-'treft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinéa 1 en 2 van de organieke wet op het no_,tarhaat, evenals voor wat betreft wijzigingen die werden aange-brac_,ht aan het vooraf meegedeelde akteonfwerp.

Zij erkennen dat de akte door de instrumente-rende Notaris ter hunnen behoeve toe-'gelicht werd.

SLOTBEPALING

De comparanten erkennen dat zij werden gewezen op de verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notari-aat en de aandacht van partijen heeft gevestigd op de vrije keuze die elke partij heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een andere raadsman, in het bijzonder wanneer er tegenstrijdige be- langen bestaan tussen partijen. De notaris moet tevens elke partij volledig in_,lichten over de rechten, ver-plichtingen en lasten die voortvloehen uit de rechtshan-delingen waarbij zij betrokken is en hij moet aan aile partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

De comparanten hebben hierop verklaard dat zij aile bedingen opgenomen in onderhavige akte

voor even-'wichtig houden en deze aanvaarden.

De comparanten bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten verplich-tingen en las-'ten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze

raad heeft verstrekt. WAARVAN AKTE.

Gedaan en verleden te Asse, ten kantore.

En na intégrale voorlezing van deze akte en toe-lichting hebben de partijen, samen met Ons, Notaris Volgen de handtekeningen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 30.08.2016 16528-0126-010

Coordonnées
AA DAKWERKEN

Adresse
LUMBEEKSTRAAT 43 1700 DILBEEK

Code postal : 1700
Localité : DILBEEK
Commune : DILBEEK
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande