AARCO BELGIUM

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AARCO BELGIUM
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 848.451.377

Publication

22/01/2014
mod 11.1

Staatsblad

behouden

13elgisch

aan het

Voor litergel

Benaming (voluit) : Aarco Belgium (verkort) :

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kersenbomenlaan 40

3090 Overijse

Onderwerp akte : GRENSOVERSCHRIJDENDE MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING VAN AARCO B.V. - PROCES-VERBAAL VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP - VASTSTELLING VOLTOOIING GRENSOVERSCHRIJDENDE FUSIE

I. Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op vierentwintig december tweeduizend dertien, door Meester Peter Van Melkebeke, Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de burgerlijke vennootschap onder dei vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Aarco Belgium", waarvan de zetel geves tigd is te 3090 Overijse, Kersenbomenlaan 40, volgende beslissingen genomen heeft;

1/ Na kennisname van:

a) het gemeenschappelijk fusievoorstel van 29 augustus 2013 met betrekking tot de grensoverschrijdende; met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting tussen de burgerlijke vennootschap onder de vorm van; een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Aarco Belgium", met zetel te 3090 Overijse,; Kersenbomenlaan 2, ondernemingsnummer 0848.451.377, hierna de "Overnemende Vennootschap" en de: besloten vennootschap naar Nederlands recht "Aarco B.V.", met zetel te Capelle aan den IJssel (Nederland),, kantoorhoudende te 8300 Knokke-Heist (Belgi), Zwinlaan 15 bus 4D, ingeschreven in het Handelsregister te: Rotterdam onder nummer 24171209, hierna de "Overgenomen Vennootschap", opgemaakt overeenkomstig: artikel 772/6 van het Wetboek van vennootschappen en de artikelen 312, 326 en 333d van Boek 2 van het: Nederlandse Burgerlijk Wetboek, en dat werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel tel Brussel op 30 augustus 2013, bekendgemaakt bij uittreksel overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van: vennootschappen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 september 2013, onder nummer 20130910-; , 138228, evenals neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Rotterdam (Nederland) op 30; augustus 2013 en bekendgemaakt in de Staatscourant de dato 30 augustus 2013 en in de Telegraaf van 2; september 2013, De gegevens opgenomen in artikel 77217 tweede alinea van het Wetboek vang vennootschappen werden bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 oktober 2013, ander; nummer 20131015-156066;

b) het verslag van de zaakvoerders van de Overnemende Vennootschap met betrekking tot de grensoverschrijdende met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting tussen Aarco Belgium en Aarco; B.V., opgemaakt in toepassing van artikel 772/8 van het Wetboek van vennootschappen.

2/ Goedkeuring van de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap; bij wijze van een grensoverschrijdende met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (hierna "de Fusie"); overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering; noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap.

Ruilverhouding  Uitreikingltoekenninq van nieuwe aandelen (art. 77216 (b). (c) en (e) W. Venn.  art. 326 NBW)

Aangezien de Overnemende Vennootschap alle aandelen van de Overgenomen Vennootschap bezit,; werden er geen aandelen geruild. De Overnemende Vennootschap moet ingevolge de Fusie dus geen nieuwe;

aandelen toekennen en er moet bijgevolg geen verdere informatie worden gegeven omtrent de wijze vani. toekenning van nieuwe aandelen, hun winstgerechtigdheid en de rechten die de Overnemende Vennootschap,,

toekent aan de vennoten van de Overgenomen Vennootschap die bijzondere rechten hebben.. Datum per wanneer de handelingen van Overgenomen Vennootschap vanuit boekhoudkundig standpunt zullen worden geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap (art. 77216 (f) W. Venn., - art. 312.2.f NBW)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0848451377

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" i. a " . _.

1 3 JAM 2014

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

~3

mod 1 t.1

Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 januari 2013 geacht

boekhoudkundig te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

De voornemens over de samenstelling van het bestuur na de Fusie (art. 312.2.e NBW)

Na de Fusie zal het bestuur van de Overnemende Vennootschap als volgt zijn samengesteld

- de heer Horst Dengler;

- mevrouw Estela Gaitan.

3/ Bijzondere volmacht werd verleend aan BVBA Verbanck, Plas & Partners, met zetel te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1066, individueel bevoegd, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, het proces-verbaal van de Overgenomen Vennootschap gehouden op 24 december 2013 voor een Nederlands Notaris).

Uitgereikt vr registratie in toepassing van artikel 173, 10 bis van het Wetboek registratierechten.

Il. , Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op vierentwintig december tweeduizend dertien, door Meester Peter Van Melkebeke, Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Aarco Belgium", waarvan de zetel gevestigd is te 3090 Overijse, Kersenbomenlaan 40, het volgende heeft vastgesteld;

- dat er op datum van 29 augustus 2013 een gemeenschappelijk voorstel voor een grensoverschrijdende met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting werd opgesteld door de bestuursorganen van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Aarco Belgium met zetel te 3090 Overijse, Kersenbomenlaan 2, ondernemingsnummer 0848.4551.377, hierna genaamd 'de Overnemende Vennootschap' en de besloten vennootschap naar Nederlands recht Aarco B,V. gevestigd te Capelle aan den iJssel (Nederland), kantoorhoudende te 8300 Knokke-Heist (Belgi), Zwinlaan 15 bus 40, ingeschreven in het Handelsregister te Rotterdam onder nummer 24171209, hierna genaamd 'de Overgenomen Vennootschap' opgemaakt overeenkomstig artikel 772/6 van het Belgische Wetboek van vennootschappen en artikelen 2:312 en 2:333 d van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek;

- dat het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap overeenkomstig artikel 772/8 van het Belgische Wetboek van vennootschappen op datum van 29 augustus 2013 een omstandig schriftelijk verslag heeft opgesteld met betrekking tot de grensoverschrijdende met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting;

- dat er geen deskundigenverslag overeenkomstig artikel 772/9 van het Belgische Wetboek van vennootschappen diende te worden opgesteld aangezien het hier een grensoverschrijdende met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting betreft;

dat een Nederlandse notaris, meester Maria Margaretha Elings-van Hooidonk, notaris te Zeist (Nederland) op 24 december 2013, met betrekking tot de Overgenomen Vennootschap een pre-fusie attest heeft opgesteld, in uitvoering van artikel 10 van Richtlijn 2005/56/EG van 26 oktober betreffende grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen, hierna "de Richtlijn", en artikel 2:333i lid 3 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek, waaruit blijkt dat de aan de fusie voorafgaande handelingen en formaliteiten correct zijn verricht (een kopie van dit pre-fusie attest met bijlagen zal tezamen met een uitgifte van onderhavige akte ter griffie worden neergelegd);

- dat, zoals blijkt uit een afschrift van het proces-verbaal vergadering terzake van een juridische fusie gehouden voor voormelde Nederlandse notaris, op 24 december 2013, de buitengewone algemene vergadering van de Overgenomen Vennootschap is samengekomen;  dat deze vergadering het fusievoorstel heeft goedgekeurd en haar instemming heeft betuigd met de verrichting waarbij de Overnemende vennootschap de Overgenomen vennootschap bij wijze van een grensoverschrijdende met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overneemt en dit overeenkomstig alle voorwaarden en modaliteiten zoals voorzien in het voormeld fusievoorstel;

- dat de buitengewone algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap gehouden op heden voor mij, voorafgaandelijk dezer, het gemeenschappelijk fusievcorstel waarvan hiervoor sprake heeft goedgekeurd en heeft beslist om de fusie ingang te laten hebben op 24 december 2013;

- dat de Overgenomen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap gemeenschappelijke voorstellen van een grensoverschrijdende met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting met gelijke strekking hebben goedgekeurd;

dat, en dit op grond van verklaringen van de Overgenomen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap, er geen regelingen met betrekking tot de medezeggenschap van de werknemers dienden te worden vastgesteld overeenkomstig de maatregelen genomen in uitvoering van artikel 16 van de Richtlijn.

Op grond van het voorgaande en gevolg gevend aan het verzoek van de Overgenomen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap stelt ondergetekende notaris overeenkomstig artikel 772/14 van het Belgische Wetboek van vennootschappen de voltooiing van de grensoverschrijdende met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting tussen de Overgenomen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap vast en dit overeenkomstig de beslissing heden genomen door de buitengewone algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap, met ingang van 24 december 2013.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzii van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

diy

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, het Nederlands pre-

fusie attest).

Uitgereikt vr registratie in toepassing van artikel 173, 1 bis van het Wetboek registratierechten.

Peter Van Melkebeke

Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

15/10/2013
n

11

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod won] 11.1

and' i.t%~ ; In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IY S"'USSEL

6 4 OKT 25.

GriffieOndernemingsnr : 0848.451.377

Benaming

(voluit) ; AARCO BELGIUM

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Kersenbomenlaan 40 - 3090 Overijse

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging addendum bij het voorstel van een grensoverschrijdende met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting

Uit nazicht van de publicatie van het fusievoorstel van 29 augustus 2013 tussen Aarco Belgium BVBA en Aarco BV dat op 30 augustus 2013 werd neergelegd ter griffie en dat werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 september 2013 is gebleken dat de gegevens met betrekking tot de regelingen volgens welke de rechten van de schuldeisers en de minderheidsvennoten worden uitgeoefend, alsmede het adres waar kosteloos volledige Inlichtingen betreffende die regelingen kunnen worden bekomen, niet werden opgenomen in , de publicatie van het fusievoorstel conform artikel 77217, tweede lid, c) W. Venn.

De bestuursorganen bevestigen dat er voor de fuserende vennootschappen geen dergelijke regelingen moeten worden getroffen gezien er in geen van beide fuserende vennootschappen, schuldeisers, noch minderheidsaandeelhouders zijn. Indien belang-hebbenden alsnog inlichtingen wensen te bekomen, kunnen zij zich richten tot de maatschappelijke zetel van n van de fuserende vennootschappen.

Voor analytisch uittreksel,

Peter VAN MEI-KEBEKE

Geassocieerd Notaris

HI I

Op de laatste blo, van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

n

11

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod won] 11.1

and' i.t%~ ; In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IY S"'USSEL

6 4 OKT 25.

GriffieOndernemingsnr : 0848.451.377

Benaming

(voluit) ; AARCO BELGIUM

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Kersenbomenlaan 40 - 3090 Overijse

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging addendum bij het voorstel van een grensoverschrijdende met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting

Uit nazicht van de publicatie van het fusievoorstel van 29 augustus 2013 tussen Aarco Belgium BVBA en Aarco BV dat op 30 augustus 2013 werd neergelegd ter griffie en dat werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 september 2013 is gebleken dat de gegevens met betrekking tot de regelingen volgens welke de rechten van de schuldeisers en de minderheidsvennoten worden uitgeoefend, alsmede het adres waar kosteloos volledige Inlichtingen betreffende die regelingen kunnen worden bekomen, niet werden opgenomen in , de publicatie van het fusievoorstel conform artikel 77217, tweede lid, c) W. Venn.

De bestuursorganen bevestigen dat er voor de fuserende vennootschappen geen dergelijke regelingen moeten worden getroffen gezien er in geen van beide fuserende vennootschappen, schuldeisers, noch minderheidsaandeelhouders zijn. Indien belang-hebbenden alsnog inlichtingen wensen te bekomen, kunnen zij zich richten tot de maatschappelijke zetel van n van de fuserende vennootschappen.

Voor analytisch uittreksel,

Peter VAN MEI-KEBEKE

Geassocieerd Notaris

HI I

Op de laatste blo, van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/09/2013
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Kersenbomenlaan 40 - 3090 Overijse

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging voorstel van een grensoverschrijdende met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting

De zaakvoerders hebben op 29 augustus 2013 het initiatief genomen om een grensoverschrijdende met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting tot stand te brengen overeenkomstig de bepalingen van artikel 772/6 van het Wetboek van vennootschappen, Deze verrichting heeft de overdracht van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de overgenomen vennootschap aan de overnemende vennootschap, die houdster zal zijn van alle aandelen van de overgenomen vennootschap, tot gevolg.

Ze heeft hiertoe een fusievoorstel opgemaakt waarin volgende vermeldingen zijn opgenomen Identificatie van de betrokken venncotschappen

De overnemende vennootschap

BVBA Aarco Belgium, met maatschappelijke zetel te 3090 Overijse, Kersenbomenlaan 40, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel met ondernemingsnummer 0848.451.377.

De vennootschap heeft tot doel in Belgi en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening Het beheer van een onroerend vermogen, en van de meubilaire roerende goederen, alsmede alle verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen, evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende en financile aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, inclusief het ter beschikking stellen van bepaalde activa aan de zaakvoerders als verloning in natura.

De vennootschap zal zich onthouden van alle handelsactiviteiten die haar haar burgerlijk karakter doen verliezen.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belagen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De overgenomen vennootschap

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Aarco B,V., gevestigd te Capelle aan den IJssel

(Nederland), ingeschreven in het Handelsregister te Rotterdam onder nummer 24171209, kantoorhoudende te

Knokke-Heist (Belgi), 8300, aan de Zwinlaan 15/4 D.

De vennootschap heeft tot doel

1. Het verriohten van advieswerkzaamheden inzake internationale juridische aangelegenheden en internationale marketing;

2. De handel, import en export van edelstenen en geschenkartikelen;

3. Het aan- en verkopen en exploiteren van onroerend goed;

4. Het verrichten van alle andere handelingen van commercile, financile en industrile aard,

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

C" . l .i-- i

3 O AUG It1lai

Griffiet"`

Ondernemingsnr : 0848.451.377

Benaming

(voluit) : (verkort) :

AARCO BELGIUM

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

De waarschijnlijke gevolgen van de fusie voor de werkgelegenheid

' Aangezien de te fuseren vennootschappen geen personeel tewerkstellen, heeft deze fusie geen gevolgen voor

de werkgelegenheid.

Boekhoudkundige datum

De verrichtingen van de overgenomen vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor

rekening van de overnemende vennootschap vanaf 1 januari 2013.

" tr Voor-beipuden ' aan het

Belgisch Staatsblad

Bijzondere rechten

De overnemende vennootschap geeft geen aandelen, noch effecten uit waaraan bijzondere rechten verbonden

zijn.

De over te nemen vennootschap heeft geen aandelen die bijzondere rechten hebben of heeft geen andere

effecten dan aandelen uitgegeven.

Bijzondere voordelen

Er wordt geen bijzonder voordeel toegekend aan de deskundigen die het fusievoorstel onderzoeken, aan de zaakvoerders van de overnemende vennootschap en aan de leden van de organen die belast zijn met het bestuur of de leiding van, of het toezicht of de controle op de over te nemen vennootschap.

Statuten ovememende vennootschap

Een kopie van de bestaande statuten van BVBA Aarco Belgium wordt in bijlage aan dit fusievoorstel gehecht. Er zijn geen statutenwijzigingen noodzakelijk in het kader van de fusie, De naam, de rechtsvorm en het doel van de overnemende vennootschap zullen na de fusie ongewijzigd blijven. Zij zal als voorheen haar maatschappelijke zetel hebben te (3090) Overijse (Belgi) aan de Kersenboomlaan 40.

Evaluatie van de overgedragen activa en passiva en data van de rekeningen van de fuserende vennootschappen die worden gebruikt om de voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie ontstane vennootschap

De activa en passiva die overgaan naar de Overnemende vennootschap zijn, overeenkomstig de laatst vastgestelde jaarrekening van de Over te nemen vennootschap, 31 december 2012, gewaardeerd op basis van historische kosten. De materile vaste activa zijn gewaardeerd op de verkrijgingsprijs dan wel vervaardigingsprijs en verminderd met cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen, De afschrijvingen zijn bepaald op basis van de geschatte levensduur met inachtneming van een eventuele residuwaarde. De laatste jaarrekening van de Overnemende en Over te nemen vennootschappen is opgemaakt per 31 december 2012, terwijl de activa en passiva van zowel de Overnemende als de Over te nemen vennootschap zijn opgesteld op grond van dezelfde waarderingsgrondslagen, Er werden boekhoudkundige staten van actief en passief opgemaakt voor elke vennootschap per 31 mei 2013.

Inhoud bodemattesten

De bestuursorganen van beide vennootschappen maken melding van het bodemattest van OVAM met betrekking tot het onroerend goed gelegen te 3090 Overijse, Belgi, Kersenboomlaan 40, dat in het kader van de voorgestelde fusie wordt overgedragen aan de overnemende vennootschap, waaruit blijkt dat OVAM voor deze grond niet beschikt over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit,

Voor zoveel als nodig, verzaakt de overnemende vennootschap aan elke mogelijke vordering tot nietigverklaring krachtens artikel 116 van het bodemdecreet.

Voor analytisch uittreksel,

Horst Dengler

Zaakvoerder

Estela Gaitan

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

12/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.06.2013, NGL 09.07.2013 13286-0091-008
14/09/2012
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

mati 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I 1I II 1II IIIII IIII u

*12154605*

0 5 SEP. 2012

BjILJSEL

Griffie

eigq51 3 ~~

Ondernerrtingsnr :

Benaming (voluit) : Aarco Belgium

(verkort)

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kersenboomlaan 40

3090 OVERIJSE

Onderwerp akte :OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op drie september tweeduizend en twaalf, voor Meester Denis DECKERS, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een: coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11; en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat:

1) de heer DEt4GLER Horst Christian, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zwinlaan 15 bus 21,

2) mevrouw GAETAN Estela Ines, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zwinlaan 15 bus 21,

volgende vennootschap hebben opgericht

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "Aarco Belgium".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3090 Overijse, Kersenboomlaan 40.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in Belgi en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen: rekening:

Het beheer van een onroerend vermogen, en van de meubilaire roerende goederen, alsmede alle; verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen, evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende en financile aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel: verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, inclusief het ter beschikking stellen, van bepaalde activa aan de zaakvoerders als verloning in natura..

De vennootschap zal zich onthouden van aile handelsactiviteiten die haar haar burgerlijk karakter zouden; doen verliezen.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of; onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van; derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

DUUR.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van drie september; tweeduizend en twaalf.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (18.550,00 EUR).

Het is vertegenwoordigd door achttienduizend vijfhonderd vijftig (18.550) aandelen, op naam, zonder vermelding waarde, die ieder een achttienduizend vijfhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen. leder aandeel waarop werd ingeschreven, werd volgestort ten belope van driendertig ten honderd.

Het kapitaal werd gedeeltelijk volgestort ten belope van zesduizend tweehonderd euro (6.200 EUR), BANKATTEST.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 363-1091237-27 bij de ING Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financile instelling op 31 augustus 2012 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op vijftien juni om negentien uur.

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag(mogen) de zaakvoerder(s) eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen vr de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op n stem,

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags vr de vergadering op de zetel toekomen.

BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger aan te duiden, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

De algemene vergadering beslist of het mandaat al dan niet bezoldigd (in geld en/of in natura) zal zijn. BESTUURSBEVOEGDHEID.

Iedere zaakvoerder kan aile handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als etser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op n januari en eindigt op n en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

BENOEMING VAN EEN NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER.

Werden benoemd tot eerste, niet-statutaire, zaakvoerders, en dit voor onbepaalde duur:

- de heer DENGLER Horst, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zwinlaan 15 bus 21;

- Mevrouw GAETAN Estela, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zwinlaan 15 bus 21,

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van drie september tweeduizend en twaalf en zal worden

afgesloten op 31 december 2012,

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2013.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW-ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van

ONDERNEMINGEN

Bijzondere volmacht werd verleend aan BVBA AD-Ministerie, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg

70A, vertegenwoordigd door de Heer Adriaan de Leeuw, zaakvoerder, individueel bevoegd, evenals aan haar

bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de

formaliteiten bij het rechtspersonen register alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van

de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

Bijzondere volmacht werd verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

"VERBANCK, PLAS & PARTNERS", die te dien einde woonstkeuze doen te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg

1066, evenals aan hun bedienden, aangestelden en Lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,

teneinde in voorkomend geval de vervulling van de formaliteiten bij de Administratie van de Belasting over de

Toegevoegde Waarde te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte),

Dit uittreksel werd afgeleverd vr registratie bij toepassing van artikel 173,1 bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Denis DECKERS

Geassocieerd Notaris

"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

02/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 15.06.2015, NGL 29.09.2015 15615-0357-011

Coordonnées
AARCO BELGIUM

Adresse
KERSENBOOMLAAN 40 3090 OVERIJSE

Code postal : 3090
Localité : OVERIJSE
Commune : OVERIJSE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande