ACT IN COMPANY

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ACT IN COMPANY
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 471.884.313

Publication

06/05/2014 : BL642004
02/06/2014
ModWar111.1

" 3

1- In de bijlagen bij het Belgisch eigit%14g1 bekend te maken Kopie

na neerlegging ter griffie van de akte gcliontva,

igen

21 At! 2014

ter griffie van de Nederiend

rechtbank van k staligeoophandel trussel

Griffie

1111 IliljlIjI1191111111111111

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Ondernemingsre: 0471.884.313

Benaming

(voluit) : TEASING CONSULT

(derkorti:

Rechtsvorm " Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Doylijkstraat 34, 1701 Itterbeek (Dilbeek)

(volledig adres)

Onderwerp akte : DOELSWIJZIGING - NAAMSWIJZIGING - VERPLAATSING

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - ONTSLAG/BENOEMING ZAAKVOERDER - VERLENGING BOEKJAAR AANNBEMING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TEASING CONSULT', waarvan de maatschappelijke zetel

gevestigd is te Dilbeek (1701 Itterbeek), Doylijkstraat 34; ingeschreven h, het Rechtspersonenregister (RPR),

onder nummer 0471.884.313, opgesteld door notaris Ingmar De Kegel, te Halle, op 7 april 2014, "Geregistreerd

op het Iste registratiekantoor van Halle op 17 april 2014. Bladen: acht Verzendingen: geen. Register 5 Boek

729 Bled 21 Vak 02. Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (50,00 EUR). Ontvangen boete

laattijdigheid: I. De Ontvanger. Financieel assistent Linda Ocula .",

blijkt dat onder meer de volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT: LEZING EN GOEDKEURING VAN HET VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDER

OPGESTELD IN HET KADER VAN DE VOORGESTELDE DOELSWIJZIGING

De voorzitter leest het bijzonder verslag van de zaakvoerder voor.

Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk

doel; bij dit verslag is de samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de

Vennootschap afgesloten per

Vervolgens stelt de vergadering vast dat er ncch op het verslag, noch op de staat enige opmerking wordt,

gemaakt door de vennoten.

Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.

Het origineel van het verslag wordt getekend "ne varietur' door de Notaris en de comparanten.

TWEEDE BESLUIT: WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL

De vergadering besluit het doel van de Vennootschap te wijzigen overeenkomstig punt "2" van de agenda.

en bijgevolg artikel 3 van de statuten te wijzigen zoals hierna bepaald.

DERDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "ACT in company" en bijgevolg de tekst

van artikel 1 van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap is een commercile vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid.

Zij draagt de benaming "ACT in company"."

VIERDE BESLUIT: VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van Dilbeek (1701 Itterbeek),

Doylijkstraat 34 naar Dilbeek (1703 Schepdaal), Lostraat 13 en de statuten overeenkomstig aan te passen zoals.

hierna bepaald.

VIJFDE BESLUIT: WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR

De vergadering besluit het maatschappelijk boekjaar te wijzigen om het te laten beginnen op n januari en'

te eindigen op eenendertig december van elk jaar.

ZESDE BESLUIT : WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze voortaan te houden op eerste

woensdag van de maand juni om 14 uur.

ZEVENDE BESLUIT OVERGANGSBEPALING

Op de laatste biz. van Luik B vermelden " Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering besluit als overgangsbepaling dat het huidige maatschappelijk boekjaar begonnen op n

oktober tweeduizend dertien, zal bij wijze van overgangsregeling afgesloten worden op eenendertig december

tweeduizend veertien.

ACHTSTE BESLUIT WIJZIGING AAN DE STATUTEN

De vergadering besluit de statuten te wijzigen door schrapping van de huidige tekst en aanneming van een

volledig nieuwe tekst om ze onder meer in overeenstemming te brengen met voorgaande besluiten en de

huidige wetgeving, ais volgt:

HOOFDSTUK I.- RECHTSVORM - NAAM - ZETEL DOEL DUUR

Artikel 1,- RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap is een commercile vennootschap onder de rechts-'vorm van een besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid.

Zij draagt de benaming "ACT in cornpany".

Artikel 2,- ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Dilbeek (1703 Schepdaal), Lostraat 13.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in Belgi, bij beslissing van het bestuursorgaan,

mits inachtneming van de taalwetgeving.

Artikel 3.- DOEL

De vennootschap heeft tot doet

1 De aankoop, verkoop, invoer, behandeling, omvorming van aile welkdanige koopwaar, zowel voor haar

rekening als voor rekening van derden, en aile verrichtingen daaromtrent.

2 Het verlenen van bijstand bij de lancering of het beleid van ondernemingen of nieuwe activiteiten, die

door derden of door de vennootschap zelf ontplooid of opgericht worden; deze bijstand zal kunnen geschieden

onder de vorm van studies of opzoekingen, raadgevingen of aile gebieden van beleid;

3 Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of

onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden; het verlenen van diensten en geven van

adviezen terzake, het gebruik van elektronische en mechanische apparatuur, daaronder begrepen de

voorbereiding, de analyses, de programmering van werkzaamheden terzake van dergelijke apparatuur.

4 De werving en selectie van personeel, interimmanagement, outplacement, publio relations, vertalingen en

audits. De vorming en verdere opleiding van kantoorpersoneel in het algemeen, en in het bijzonder de

opsporing en selectie voor rekening en in opdracht van derden van kaderleden en hogere kaderleden van aile

mogelijke opleidingen en specialismen.

5 Het verrichten van aile administratieve en organisatorische werkzaamheden ten dienste van derden.

Algemene dienstverlening. Beleid van ondernemingen en andere organismen.

6 Het ontwikkelen, uitvoeren en opvolgen van projecten op gebied van bedrijfskunde, bedrijfsbeheer,

arbeidsorganisatie, onderhoud, preventie, veiligheid, hygine, absentesme, ergonomie, milieu en kwaliteit0

7 Het organiseren van cursussen, voordrachten en seminaries, zowel in opdracht ais in eigen beheer;

8 Verwerven en verkopen van onroerend goed en beheer van patrimonium eventueel met een zakelijk

recht,

9 Het bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen, zowel in Belgi als in het buitenland.

10 Alles wat te maken heeft met catering en het bereiden van maaltijden en het verlenen van

voedingsadvies.

De vennootschap kan overgaan tot aile handeisverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financile en

onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden die van aard zijn de

verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in Belgi, als in het

buitenland.

Zij zal door aile middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of

vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te

verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,

opsIorping, splitsing of op welke wijze ook,

De vennootschap mag het mandaat van bestuurder vervullen in andere vennootschappen.

Het doel kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden ten

overstaan van een notaris volgens de

HOOFDSTUK IL- KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 5,- KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negentienduizend euro (EUR 19.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd negentig aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder

n/honderd negentigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 11.- JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden de eerste woensdag van de maand juni om 14 uur.

Indien die dag een feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van

deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van

besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag

voor het houden van de jaarvergadering

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens

als het belang van de vennootschap zulks vereist.

., ,

,, ....... Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die n/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2014 - Annexes du Moniteur belge Artikel 12.- OPROEPINGEN

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen, vijftien dagen vr de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, die zij niet bijwoonden, aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel 13.- TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Artikel 14.- VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering van vennoten laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die tevens vennoot is. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 15. AANWEZIGHEIDSLIJST

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 25.- BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Artikel 26.- BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 27.- VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel 29.- BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Voorbehouden a,an,het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

S 4

+0"p Fief inde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening

_ .

bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van Belgi.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het

Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een

jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1 van

het Wetboek van vennootschap-pen.

Artikel 30.- WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de , vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ' n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo , van de nettowinst.

NEGENDE BESLUIT: ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER

De vergadering besluit de heer Herman Sweldens met ingang van heden te ontslaan als zaakvoerder van de vennootschap.

De vergadering verleent hem kwijting van zijn mandaat, hetgeen nogmaals zal bevestigd worden tijdens de de eerstvolgende gewone algemene vergadering.

De vergadering besluit de heer Nemegeer, Johan, wonende te Dilbeek (1703 Schepdaal), Lostraat 13, te , benoemen tot zaakvoerder van de vennootschap met ingang van heden. Zijn mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De heer Nemegeer, hier aanwezig, verklaart dit mandaat te aanvaarden en verklaart tevens dat niets zich hiertegen verzet.

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Tezelfdertijd neergelegd: uitgifte van de akte  gecordineerde statuten.

Ingmar De Kegel,

Geassocieerd notaris

 .

Op da laatste. bu z van Luik 8 vermelden Recto Naam en hoedanigneiJ ..ran de instrurnenterende notans, hetzii van de perso(o0en) bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

08/05/2013 : BL642004
02/02/2015
Mod Word 11.7

Voor.

behoud aan he Belgisc

Staatsbit

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r,c-a,;~1andlonivangen OP

" 2 3 1U1.1, 7,01t5

~ ;;r .:~_: '~" ;~:rr ePiffi,dETb`rrs~^" .m!fr.;~

Ondernemingsnr : 0471.884.313

Benaming

(voluit) : ACT in company

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1703 Dilbeek (Schepdaal), Lastraat 13

(volledig adres)

Onderwerp akte : benoeming.zaakvoerder

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van vennoten gehouden op 5 januari 2015

Met ingang van 5 januari 2015 wordt benoemd als bijkomende nieuwe zaakvoerder: de heer Joris

Nemegeer, wonende te 8800 Roeselare (Rumbeke), Koestraat 251.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Er wordt aan herinnerd dat overeenkomstig de statuten de zaakvoerders gezamenlijk het bestuur zullen voeren.

Iedere zaakvoerder is evenwel afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en In rechte als eiser of ais verweerder..

Voor eensluidend uittreksel

Johan Nemegeer

zaakvoerder

Op de laatste blz.. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/05/2012 : BL642004
17/05/2011 : BL642004
05/05/2010 : BL642004
09/04/2009 : BL642004
14/03/2008 : BL642004
02/04/2007 : BL642004
15/01/2007 : BL642004
10/04/2006 : BL642004
28/04/2005 : BL642004
02/04/2004 : BL642004
30/04/2003 : BL642004
11/06/2002 : BL642004
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 01.06.2016, NGL 27.07.2016 16359-0318-011

Coordonnées
ACT IN COMPANY

Adresse
LOSTRAAT 13 1703 SCHEPDAAL

Code postal : 1703
Localité : Schepdaal
Commune : DILBEEK
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande