ADVANCED NETWORKS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ADVANCED NETWORKS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 881.409.504

Publication

02/06/2014
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Sttatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van .de ategeiegd/o

flop

tVanoe

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

1111111.11.1111.1t!!1!111111 ter

2 ME1 2314

&trek van de Necleriancistalbe

rechtbank van efehandei erLi-Ondernemingsnr 0881.409.604

eenaming

(voluit) ADVANCED NETWORKS

(verkort) :

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Exzestior4aan 4712, 1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte: KAPITAALSVERHOGING - STATUTENWIJZIGING

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ADVANCED NETWORKS", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1930 Zaventem, Excelsiorlaan 47/2; ingeschreven in het Rechtspersonenregister (RPR) Brussel, onder nummer 0881.409.504, opgesteld door geassocieerd notarissen Koen Diegenant - Ingmar De Kegel, te Halle (Buizingen), op 20 maart 2014, blijkt dat onder meer de volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT: VERHOGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - STATUTENWIJZIGING

a. De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met honderddrieduizend vijfhonderd euro (EUR 103.500,00) door een inbreng in specin, om het te brengen van twintigduizend euro (EUR 20.000,00) naar honderddrintwintigduizend vijfhonderd euro (EUR 123.500,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar met evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel. De kapitaalsverhoging geschiedt in geld ten gevolge van de beslissing tot uitkering van dividenden door de vennootschap, beslist in de bijzondere algemene vergadering van 12 maart 2014, waarbij de enige vennoot uitdrukkelijk heeft verklaard toepassing te maken van artikel 537 wetboek inkomstenbelasting en zich heeft verbonden het uitgekeerde dividend na aftrek van de roerende voorheffing in het kapitaal in te brengen. De enige venoot verklaart, hetgeen door aile leden van de vergade-ring wordt erkend, dat de verdere volstorting van de aandelen in specin gebeurd is en de nodige gelden in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen, gedepo-ineerd werden op een bijzondere rekening bij de KBC Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financile instelling op 18 maart 2014 afgeleverd bankattest, dat door de notaris in zijn dossier zal bewaard worden.

De enige vennoot bevestigt uitdrukkelijk dat de ingebrachte gelden voortkomen uit de uitkering van het tussentijds dividend, besloten door de bijzondere algemene vergadering van 12 maart 2014.

b. De leden van de vergadering verzoeken ons, notaris, vervolgens te akteren dat de kapitaalverhoging integraal is onderschreven en dat het maatschappelijk kapitaal effectief is gebracht op honderddrintwintigduizend vijfhonderd euro (EUR 123.500,00), vertegenwoordigd door 200 aandelen.

TWEEDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING

De vergadering besluit de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met voorgaande besluiten en het besluit van de bijzondere algemene vergadering van 30 oktober 2008 houdende verplaatsing van de maatschappelijke zetel en de exploitatiezetel van 3360 Korbeek-Lo naar 1930 Zaventem, Excelsiorlaan 47 bus 2, zoals bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 december daarna, onder nummer 08191217, als volgt:

- wijziging van de eerste zin van artikel 3 van de statuten ais volgt:

"De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1930 Zaventem, Excelsiorlaan 47 bus 2."

- wijziging van artikel 5 van de statuten als volgt:

"Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERDDRIEENTWINTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (EUR 123.500,00) en is verdeeld in tweehonderd (200) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde."

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Tezelfdertijd neergelegd: uitgifte van de akte  gecordineerde statuten.

ingmar De Kegel,

Geassocieerd notaris.

Op de laatste btz. van Liisk B vermetden : Recto : Naam en noedanteekt van de Tinstrumenterende notes, netzl van de persoto)nten't bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 31.12.2013, NGL 27.01.2014 14014-0552-013
13/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 12.12.2014, NGL 09.01.2015 15007-0079-014
29/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 14.12.2012, NGL 24.01.2013 13013-0405-013
26/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 09.12.2011, NGL 19.01.2012 12011-0519-013
19/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 10.12.2010, NGL 14.01.2011 11009-0408-014
28/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 11.12.2009, NGL 22.12.2009 09901-0199-014
30/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 12.12.2008, NGL 23.12.2008 08868-0383-014
28/02/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 14.12.2007, NGL 14.02.2008 08040-0173-016
22/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 11.12.2015, NGL 17.12.2015 15692-0065-014

Coordonnées
ADVANCED NETWORKS

Adresse
EXCELSIOLAAN 47, BUS 2 1930 ZAVENTEM

Code postal : 1930
Localité : ZAVENTEM
Commune : ZAVENTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande