'ECO PARTNERS'

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 'ECO PARTNERS'
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 819.910.514

Publication

06/05/2014 : Ontbinding en afsluiting vereffening
Het jaar tweeduizend veertien, op zevenentwintig maart,

Voor mij, Marc DEMAEGHT, notaris met standplaats te Laakdal (Veerle), optredende voor de BV ow BVBA "Notaris Marc Demaeght", met zetel te Laakdal, Veerledorp 30, ondernemingsnummer 0827.869.759, BTW BE-

0827.869.759 - RPR Turnhout,

IS BIJEEN GEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ECO PARTNERS", met maatschappelijke zetel te 3020 Herent, Persilstraat 51D bus 4, opgerioht blijkens akte verleden voor notaris Bénédicte Célis, geassooieerd notaris te Leuven (Heverlee) op 16 oktober 2009, gepubliceerd in de bijlagen tôt het Belgisch Staatsblad op 30 oktober nadien onder nummer "09153812*, en waarvan de statuten laatst werden gewijzigd blijkens beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 1 april 2010 (verplaatsing maatschappelijke zetel), gepubliceerd in de bijlagen tôt het Belgisch Staatsblad op 21 april nadien onder nummer *10057887*.

Ondernemingsnummer 0819.910.514.

Enzovoort.

6.Beslissingen.

De vergadering vat dan de agenda aan en neemt de volgende beslissingen:

EERSTE BESLUIT - GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN

Het verslag van de zaakvoerders, met bijge�voegde staat van actief en passief niet meer dan drie maanden voordien opgemaakt (namelijk afgesloten per 17 februari 2014) wordt voorgelegd, één en ander opgesteld conform artikei 181 van het Wetboek van vennootschappen, met het oog op de voorgenomen ontbinding en invereffenîng-stelling. Enzovoort.

TWEEDE BESLUIT - ONTBINDING/INVEREFFENINGSTELLING

De vergadering besluit vervolgens de vennootschap te ontbinden en in vereffening te stellen.

De vergadering±>esluit de ontbinding en sluiting van de vereffening in één enkele akte te laten plaatsvinden

aangezien aan de volgende voorwaarden werd voldaan :

-er wordt geen vereffenaar aangeduid;

-er zijn geen passiva, de kosten van de vereffening en de vorderingen van en de schulden aan de vennoten uitgezonderd; Met betrekking tôt de B.T.W.- schuld ten bedrage van tweehonderdachtendertig euro zeven eurocent (€ 238,07) vermeld in het bedrijfsrevisoraa! verslag, verklaart de vergadering dat deze întussen werd betaald. Het bewijs van betaling werd aan ondergetekende notaris overhandigd. -aile vennoten zijn aanwezig/vertegenwoordigd en stemmen in met dit besluit.

De terugname van het resterend actief, gebeurt door de vennoten in verhouding tôt hun aandelenbezit. De comparanten werden door ondergetekende notaris gewezen op de noodzaak tôt voorafgaande

goedkeuring van de afsluitende jaarrekening. Enzovoort.

DERDE BESLUIT - SLUITING VEREFFENING

Ingevolge de toebedeling van aile activa van de vennootschap aan de vennoten in verhouding tôt hun

aandelenbezit, kan de vereffening van de vennootschap onmiddellijk worden afgesloten.

De activa gaan over op de vennoten met aile daaraan verbonden rechten en vorderingen. De vennoten

treden dienaangaande in aile rechten en plichten van de ontbonden vennootschap.

De comparanten werden er door ondergetekende notaris op gewezen dat, mochten er toch nog passiva ten laste worden gelegd van de vennootschap, zij deze passiva ten laste zullen moeten nemen, în zoverre zij hiertoe wettelijk gehouden zijn.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.Voor¬

behoud en

aan het

Belgisch

Staatsblad

Ingevolge de ontbinding en de sluiting van de vereffening is er een eînde gekomen aan het mandaat van de

zaakvoerders.

De vergadering aanvaardt bijgevolg het ontslag van de zaakvoerders, met name: -De heer PAUWELS Tîm, hîerboven reeds geïdentificeerd; -De Heer ES Roel, hîerboven eveneens reeds geïdentificeerd.

Er wordt kwijting gegeven aan de zaakvoerders op basis van de tussentijdse baians van 17 februari 2014.

Enzovoort.

WAAROVER PROCES-VERBAAL,

Afgesloten te Laakdal (Veerle), op mijn kantoor,

En na intégrale voorlezing en toelichting hebben oomparanten in hun gemelde hoedanigheid getekend met

mij, notaris.

Volgen de handtekeningen. Voor letterlijk uittreksel, Marc Demaeght,

Notaris.

a ■o

O ri

ca ca

cm ca

Notarrs Marc Demaeght" BV ow BVBA Ondememtngsnummer 0827 869 759

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Veerledorp 30, 2431 LAAKDAL (Ciel

BTWBÊ0827.869.759-RPRTUS
24/02/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.02.2014, NGL 18.02.2014 14043-0203-010
26/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 22.07.2013 13338-0068-010
06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 23.08.2012 12487-0195-010
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 31.08.2011 11520-0130-010

Coordonnées
'ECO PARTNERS'

Adresse
3020 Herent, Persilstraat 51D bus 4

Code postal : 3020
Localité : HERENT
Commune : HERENT
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande