1000 STOOMWIELEN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 1000 STOOMWIELEN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 462.651.594

Publication

15/04/2014
[itmt-c-e Md Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

UI

t

MDNITEUR BLGE

i

014 "-.1).'" ecteseg VAU -Uz9M-1(3'3

lin eoptee4DEL

141 2ne

11A11,1ilei

07 -04- 2

BELGISCH STAP

Ondernemingsnr : 0462.651.594

Benaming

(voluit) : 1000 STOOMWIELEN

(verkort)

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 8750 Wingene (Zwevezele), Hille 184/A

(volledig adres)

Onderwerp akte: ontbinding-vereffening in n akte

uittreksel uit een akte, verleden voor notaris Karel Vanbeylen te Zwevezele op 28 maart 2014, neergelegd voor registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "1000 STOOMWIELEN", gevestigd te 8750 Wingene (Zwevezele), Hille 184/A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge, met ondernemingsnummer 0462.651,594.

Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist:

1.1. Bijzonder verslag van het bestuursorgaan over het voorstel tot ontbinding en vereffening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "1000 STOOMWIELEN" in n akte, Met daaraan gehecht de staat van activa en passiva van de vennootschap per 31 december 2013, opgesteld overeenkomstig artikel 181 1, alinea 1 van het Wetboek van vennootschappen.

1.2. Verslag van de aangestelde bedrijfsrevisor over de staat van activa en passive van de vennootschap per 31 december 2013, opgesteld overeenkomstig artikel 181 1 alinea 3 van het Wetboek van vennootschappen.

2. Gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "1000 STOOMWIELEN" en de eenvoud van de vereffening, toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 184 5 van het Wetboek van vennootschappen, zoals gewijzigd door de wet van 19 maart 2012 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen wat de vereffeningsprocedure betreft, en beslissing op heden tot ontbinding en vereffening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "1000 STOOMWIELEN" in n akte.

Na vaststelling dat er geen passive (schulden) zijn luidens de staat van activa en passive, beslissing tot de ontbinding van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "1000 STOOMWIELEN" meij dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.

3. Beslissing, gezien het voorgaande, tot onmiddellijke sluiting van de vereffening, naar aanleiding waarvan het resterend actief van rechtswege overgaat op de enige vennoot en vaststelling dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "1000 STOOMWIELEN" definitief opgehouden heeft te bestaan,

4. Neerlegging en bewaring van de boeken en bescheiden van de besloten vennootschap met beperkt& aansprakelijkheid "1000 STOOMWIELEN" gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres; 8750; Wingene, Bosveldstraat 2.

Vaststelling dal er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.

Volmacht op de bankrekening(en) van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "1000 STOOMWIELEN" aan de heer IDE Achiel, wonende te 8750 Wingene, Bosveldstraat 2, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de enige vennoot.

5. Bijzondere volmacht aan de heer VAN TIEGHEM Pol te Ardooie (Koolskamp), evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten inzake wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere openbare diensten te vervullen en te dien einde ook aile stukken en akten te tekenen, inclusief aile benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

(Get.) Karel Vanbeylen, notaris te Zwevezele.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge .......

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ecto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

24/08/2012 : BG088129
12/08/2011 : BG088129
10/08/2010 : BG088129
25/08/2009 : BG088129
22/08/2008 : BG088129
22/08/2007 : BG088129
22/08/2006 : BG088129
23/08/2005 : BG088129
07/07/2004 : BG088129
16/07/2003 : BG088129
13/09/2002 : BG088129
21/09/2000 : BG088129

Coordonnées
1000 STOOMWIELEN

Adresse
HILLE 184A 8750 ZWEVEZELE

Code postal : 8750
Localité : Zwevezele
Commune : WINGENE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande