2M CONSTRUCT

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : 2M CONSTRUCT
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 871.953.883

Publication

04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.06.2014, NGL 30.06.2014 14244-0193-011
13/01/2014
Benaming (voluit) : 2M CONSTRUCT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Ter Duinentaan 7-0401

8670 Koksijde

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering houdende uitkering tussentijds dividend uit beschikbare reserves gevolgd door kapitaalsverhoging door inbreng in geld

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Philippe Kluyskens te Sint-Amandsberg op negentien december tweeduizend dertien, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene; vergadering van de vennoten van de Naamloze Vennootschap "2M CONSTRUCT', met maatschappelijke zetel:' te koksijde, Ter Dulnenlaan 7-0401 de volgende beslissing hebben genomen

-kennisname van het wettelijk voorkeurrecht tot onderschrijving in voordeel van de bestaande; aandeelhouders bij kapitaalsverhoging in specin. De vennoten verklaren elk in te schrijven op de' kapitaalsverhoging in de mate en in functie van hun huidig aandelenbezit,

-beslissing op de bijzondere algemene vergadering tot onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend ten belope van honderd zes en zestig duizend tweehonderd dertien euro tachtig cent ( 166.213,80), Er werd toen beslist, overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, een bedrag van negentig ten honderd (90 %) van dat bedrag te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien ten honderd (10 %) van het tussentijds dividend in toepassing van gemeld artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelasting.

-kapitaalsverhoging ten belope van honderd negen en veertig duizend vijfhonderd twee en negentig euro. twee en veertig cent ( 149.592,42) door inbreng in geld, zijnde negentig ten honderd (90 %) van het tussentijds' dividend, om het van driehonderd vijf en zeventig duizend euro ( 375.000) te brengen naar vijfhonderd vier en: twintig duizend vijfhonderd twee en negentig euro twee en veertig cent ( 524.592,42), zonder uitgifte of creatie; van nieuwe aandelen.

--aanpassing van de tekst van de statuten aan de genomen beslissingen, te weten :

-de tekst van de eerste alinea van artikel vijf (5) van de statuten te vervangen door het volgende :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd vieren twintig duizend vijfhonderd twee en negentig euro twee en veertig cent ( 524.592,42), vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) aandelen, zonder;; nominale waarde, die ieder n/duizend vijfhonderdste (1/1.500ste) van het kapitaal vertegenwoordigen,"

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie, bankattest en gecoordineerde statuten

Notaris Philippe Kluyskens

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*14013 7*

Ondernemingsnr : 0871953883

Voor behouc aan h, Belgis Staatsb

INGEKOMEN TER Ortue1B RECHTBANK. VAN KOOPHANDEL

JAN. 20111 viunew

mad 11.1

nnexes du Moniteur belge

13/01/2014

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 05.07.2013 13275-0194-012
18/01/2012
mod 11-1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de

uI1I I111I1flh1 1 U1iiur

" 12015976*

v beh aa Be Stai

111

-i 8Aelli VA Roo paarina

vs ja. ;j?1Z

Gr~e eutS

Ondernemingsnr : 0871.953.883

Benaming (voluit) : 2M CONSTRUCT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Ter Duinenlaan 7-0401

8670 Koksijde

Onderwerp akte :Statutenwijziging : omzetting aandelen

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Philippe Kluyskens te Sint-Amandsberg op drie en twintig december twee duizend en elf, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "2M CONSTRUCT", met maatschappelijke zetel te 8670 Koksijde, Ter Duinenlaan 7-0401 de volgende beslissingen heeft genomen :

-bevestiging dat de aandelen op naam zijn en blijven. Er werd een aandelenregister aangelegd conform het wetboek van vennootschappen. Mogelijkheid tot dematerialiseren van aandelen. Mogelijkheid voor het houden van een schriftelijke algemene vergadering.

-aanpassing van de statuten in uitvoering van de genomen beslissingen

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie en cordinatie

notaris Philippe Kluyskens

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.06.2011, NGL 03.08.2011 11376-0521-010
27/06/2011
Mal 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- llI 1II 1Ifl uh ltI Ifl IIII Iil th 1II

behouden +11095449*

aan het

Belgisch

Staatsblad

NEERGELEGD i'En guIFFIP

RECHTBANK VAN ROP$AIdI?EL.

1 il JUNI 2011

Griffie

vEru>tans _-

Ondernemingsnr : 0871.953.883

Benaming

(volu,t) : 2M CONSTRUCT

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Ter Duinenlaan 7-0401 te 8670 Koksijde

Onderwerp akte : herbenoeming bestuurders en afgevaardigde bestuurders

De algemene vergadering van 04/06/2011 verlengt het mandaat van volgende bestuurders en` afgevaardigde bestuurders:

Dhr. Mas Jean Michel, wonend te 9810 Nazareth, Oudenaardseheerweg 20b

Dhr. Marchal Guy, wonende te 9040 Gent, Antwerpsesteenweg 380

Hun mandaat vervalt na de jaarvergadering van het jaar 2017.

Marchal Guy

bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hcedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij ven de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.06.2010, NGL 16.07.2010 10313-0150-008
10/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 06.06.2009, NGL 06.07.2009 09379-0088-008
18/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 07.06.2008, NGL 16.06.2008 08229-0218-008
11/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 02.06.2007, NGL 06.06.2007 07195-0056-007
21/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 04.06.2016, NGL 15.06.2016 16184-0392-011

Coordonnées
2M CONSTRUCT

Adresse
TER DUINENLAAN 7-0401 8670 KOKSIJDE

Code postal : 8670
Localité : KOKSIJDE
Commune : KOKSIJDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande