2XL

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : 2XL
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 449.424.358

Publication

15/07/2014
Mod Wad 11,1

In de bijlagen bij het Belgisc atsblad bekend te maken kopie

4,4

na neerlegging ter griffie van

1 MON1TEUR BE

111111Rt11111111

08 -C7 20 ELG1SCH STAA

de akteN EER GELEGD

Griffie I-sedhtbank Koophandel

GE

2 7,JUN 2014

BLAnnent Afdelming Brugge

Doe

Ondernerningsnr 0449.424.358

Benaming

(voluit) : 2XL

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: Baron de Maerelaan 155, 8380 Brugge

(volledig adres)

Onderwerp akte: Benoeming bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene vergadering de dato 241312014: Na beraadslaging, wordt met eenparigheid van stemmen het volgend besluit genomen: EERSTE EN ENIGE BESLUIT

De vergadering besluit om als bestuurder te benoemen en benoemt tot die functie, voor een periode ingaand op heden en eindigend op de algemene vergadering te houden in 2018 :

-de NV EMVI Holding (RPR 0533.913.932), met zetel te 8380 Zeebrugge, Baron de Maerelaan 155, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Gino Schepens, wonende te Molenstraat 97a, 8720 Wakken.

Dit mandaat is bezoldigd.

De NV EMVI Holding, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, verklaart het haar toegekende mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van een dergelijk mandaat.

BEINDIGING VAN DE VERGADERING

Jean Van den Poet

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: BL o: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

04/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 31.07.2014 14375-0237-042
06/01/2015
ny . 1 i, _ Mod Word 11.1

" ~" ~~-~\ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van d - - -i

B

NFI=RGELEGW

MONITEUR Griffie Rechtbank Koophandel

29 -12- 'ai 19 DEC 2014

ELGISCH STA~~i :~Si r ' Aant Me ferupse

BijlagenIl 7it E1gisc} Staatsblad - 06/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0449.424.358

Benaming

(voluit) : 2XL

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : BARON DE MAERELAAN 155, 8380 BRUGGE (ZEEBRUGGE) (volledig adres)

Onderwerp akte : AFSCHAFFING DIRECTIECOMITE - ONTSLAG LEDEN DIRECTIECOMITE - BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 16 december 2014

1. De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om in toepassing van artikel 15 van de statuten en artikel 524bis W.Venn. het directiecomit binnen de Vennootschap, zoals opgericht tijdens de vergadering van de raad van bestuur van 17 november 2011, met ingang van 1 januari 2015 af te schaffen.

2.De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om, gelet op de afschaffing van het directiecomit binnen de Vennootschap met ingang van 1 januari 2015 alle bestuursbevoegdheden toegekend aan het directiecomit in te trekken.

Vanaf 1 januari 2015 zullen aile wettelijke bestuursbevoegdheden binnen de Vennootschap opnieuw toekomen aan de raad van bestuur en zullen de bestuursbevoegdheden van de raad van bestuur niet langer meer beperkt zijn tot (i) het algemeen beleid van de Vennootschap, (ii) aile handelingen die op grond van andere wettelijke bepalingen aan de raad van bestuur zijn voorbehouden, en (iii) het toezicht op de werking van het directiecomit, en dit overeenkomstig artikel 524b1s, lid 1, W,Venn.

3, De raad van bestuur verklaart dat er met ingang van 1 januari 2015 een einde komt aan het mandaat van de volgende leden van het directiecomit:

- De heer Jean-Franois Prvost, Group Director

- De heer Didier Moeneclaey, Director Finance and Administration

- De heer Stijn Gheyle, General Manager

- Mevrouw Marie-France Van den Poef, Director Human Resources

- De heer Jean Van den Poel, uitvoerend bestuurder

- De heer Mathias Van den Poel, uitvoerend bestuurder

4. De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om de benoeming van de heer Jean Van den Poel tot voorzitter van de raad van bestuur te bevestigen.

5. De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om, gelet op de afschaffing in toepassing van artikel 15 van de statuten en artikel 524bis W.Venn. van het directiecomit binnen de Vennootschap met ingang van 1 januari 2015 de heer Jean Van den Poel, wonende te 8301 Knokke-Heist (Ramskapelle), Biezenmaat 11,, te benoemen ais gedelegeerd bestuurder met ingang van 1 januari 2015.

6. De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om Mter. Rik Galle, Mter. Inge Derde, Mter. Bram Joye, en Mevrouw Hilde Vanhoutte, kantoor houdend te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8A/0001, ' allen individueel bevoegd, met recht van indeplaatsstelling, te machtigen om alle formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het rechtspersonenregister, het ondernemingsloket en de BTW-: administratie, ten einde de wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank voor Ondernemingen bekend te', maken.

Zij worden bovendien met eenparigheid van stemmen gemachtigd voor de redactie, de ondertekening en de neerlegging ter griffie van de KBO-formulieren, ten einde voornoemde de genomen besluiten bekend te maken.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bylagen-bi Blgi a Staatsblad - 06/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisck Staatsblad

Voor eensluidend uittreksel,

Rik Galle

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

03/07/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 28.06.2013 13233-0451-032
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 28.06.2013 13233-0128-040
21/09/2012
l

a\

Mod Wort! 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i.

v~ERti~;~r l~r crui^I'i!' },"

''.

BRUGGE (AMPtinf,

op:

GCiffin j1 *LU E&

E&i

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsbiac

*iaiseae~"

III NI

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr ; 0449.424.358

Benaming

(voluit) : 2XL

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Baron de Maerelaan 155, 8380 Zeebrugge

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders + commissaris

(Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 21 juni 2012)

De vergadering beslist, met ingang van 08/03/2012, tot aan de jaarvergadering te houden in 2018, te

herbenoemen als bestuurder van de vennootschap:

- Dhr Jean Van den Poel, wonende te 8301 Heist-Aan-Zee, Biezenstraat 11.

Het mandaat is onbezoldigd . Dhr. Jean Van den Poel wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder.

De bestuurder aanvaardt het mandaat en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich verzet tegen deze

aanvaarding.

- Dhr Van den Poel Mathias, wonende te 8380 Zeebrugge, Baron de Maerelaan 155.

Het mandaat is onbezoldigd

De bestuurder aanvaardt het mandaat en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich verzet tegen deze

aanvaarding.

- De NV A2E3 Trucking, met zetel te 8380 Zeebrugge, Baron de Maerelaan 155, ingeschreven in het RPR te

Brugge onder nummer BE0452.185.789,vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr Jean Van

den Poel, wonende te 8301 Heist-Aan-Zee, Biezenstraat 11,

Het mandaat is onbezoldigd .

De bestuurder aanvaardt het mandaat en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich verzet tegen deze

aanvaarding.

De vergadering beslist te herbenoemen als commissaris van de vennootschap, zowel voor de enkelvoudige als voor de geconsolideerde jaarrekening:

De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA BDO. Voormelde revisorenvennootschap duidde Dhr Peter Vandewalle, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 153/5, aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat.

Dit mandaat geldt voor een duur van drie jaar, hetzij tot aan de jaarvergadering te houden in 2015.

De mandaatvergoeding wordt vastgesteld op 12.500 EUR per jaar, indexgebonden en exclusief btw en onkosten. Voor de geconsolideerde jaarrekening wordt de mandaatvergoeding vastgesteld op 2.500 EUR per jaar, indexgebonden en exclusief btw en onkosten

Jean Van den Poel

gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

25/07/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 21.06.2012, NGL 20.07.2012 12317-0574-027
13/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.06.2012, NGL 11.07.2012 12282-0051-045
22/06/2012
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

..:n~

e ; _,~., " ;

14~~w ~L3~L~~sJ> ~.+ -JI .~ f&"~~ Uca

RECHTEAiVY, VAN KOOPHANDEL

BRUGGE (MdAtin;; Brugge)

Griffie i

Ondernemingsnr : 0449.424.358

Benaming

(voluit) : 2XL

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Baron De Maerelaan 155, 8380 Brugge (Zeebrugge)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur

Uit de notulen van de bijeenkomst van de leden van de raad van bestuur van 5 juni 2012 blijkt dat de raad besloten heeft om, overeenkomstig artikel 11 van de statuten, de heer Jean Van den Poel aan te duiden als voorzitter van de raad van bestuur.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 5 juni 2012:

"(...) De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om in toepassing van artikel 11 van de. statuten de heer Jean Van den Poel te benoemen als voorzitter van de raad van bestuur.

De raad van bestuur merkt op dat, overeenkomstig artikel 16 van de statuten, en dit onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, de voorzitter van de raad van bestuur alleen optredend de vennootschap in rechte of ten aanzien van derden, met inbegrip van deze waarin een openbaar ambtenaar of een ministerieel ambtenaar tussenkomst, mag vertegenwoordigen. (...)

(...) De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om Mter, Rik Galle, Mter. Inge Derde en, Mter. Eline Dujardin, kantoor houdend te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8N0001, allen individueel bevoegd, met recht van indeplaatsstelling, te machtigen om alle formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het rechtspersonenregister, het ondernemingsloket en de BTW-administratie, ten einde de wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen bekend te maken,

Zij worden bovendien met eenparigheid van stemmen gemachtigd voor de redactie, de ondertekening en de neerlegging ter griffie van de KBO-formulieren, ten einde de genomen besluiten bekend te maken. (...)"

Voor eensluidend uittreksel,

Eline Dujardin,

lasthebber

Hierbij neergelegd : notulen van de raad ven bestuur

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsbiac*12110768"

-

Op de laatste blx. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

04/06/2012
~ Mod Word 11.1

_ i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

*12099831+'

u

d

ba

a

B~

st~

NEERGELEGD ter GRIFFIE der

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE

BRUGGE (Afdeling Brugge)

no:

2 2 ME13e,, ,r

Ondernemingsnr : 0449.424.358

Benaming

(voluit) : 2XL

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Baron De Maerelaan 155, 8380 Brugge (Zeebrugge)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichting van een directiecomit en benoeming van de leden ervan

Uit de notulen van de bijeenkomst van de leden van de raad van bestuur van 17 november 2011 blijkt dat de raad besloten heeft om, overeenkomstig artikel 15 van de statuten, een directiecomit op te richten met ingang van 1 januari 2012.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 17 november 2011:

"(...) De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om in toepassing van artikel 15 van de: statuten en artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen een directiecomit op te richten, en dit met ingang van 1 januari 2012(...).

G..) De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om, behoudens de hierna bepaalde wettelijke bestuursbevoegdheden, zoals voorzien in artikel 524bis, lid 1, van het Wetboek van Vennootschappen, alle overige bestuursbevoegdheden over te dragen aan het directiecomit, en dit vanaf 1 januari 2012.

Vanaf 1 januari 2012 zal de raad van bestuur enkel nog belast zijn (i) met het algemeen beleid van de Vennootschap, (ii) met aile handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden, en (iii) met het toezicht op de werking van het directiecomit, en dat overeenkomstig artikel 524bis, lid 1, van het Wetboek van Vennootschappen (...).

..) De Voorzitter stelt voor om in toepassing van artikel 15 van de statuten en van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen de hierna volgende personen te benoemen als leden van het directiecomit, met ingang vanaf 1 januari 2012:

- de heer Jean-Franois Prvost, Group Director

- de heer Didier Moeneclaey, Director Finance and Administration

- de heer Stijn Gheyle, General Manager

- mevrouw Marie-France Van den Poel, Director Human Resources

- de heer Jean Van den Poel, uitvoerend bestuurder

- De heer Mathias Van den Poel, utivoerend bestuurder (...)

(...) De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om voormelde personen te benoemen ais leden van het directiecomit, en dit met ingang van 1 januari 2012 (...).

(...) De Voorzitter stelt voor om in toepassing van artikel 15 van de statuten en van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen de hierna volgende persoon te benoemen als voorzitter van het directiecomit, en dit met ingang vanaf 1 januari 2012:

- Jean-Franois Prvost, Group Director.

De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om voornoemde persoon te benoemen als voorzitter van het directiecomit, en dit met ingang vanaf 1 januari 2012 {...),

Op de laatste blz. van LuiK B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

(...) De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om ten gevolge van de oprichting van het directiecomit in toepassing van artikel 15 van de statuten en van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen het orgaan van dagelijks bestuur af te schaffen.

De raad van bestuur beslist, eveneens met eenparigheid van stemmen, om het mandaat van gedelegeerd bestuurder van de heer Jean Van den Poel en de heer Jean-Franois Prvost te herroepen, en dit met ingang van 1 januari 2012 (...).

(...) De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om Mter, Rik Galle, Mter. Inge Derde, Mter. Eline Dujardin, Mevrouw Hilde Vanhoutte en Juffrouw Eline Michels, kantoor houdend te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8N0001, allen individueel bevoegd, met recht van indeplaatsstelling, te machtigen om alle formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het rechtspersonenregister, het ondernemingsloket en de BTW-administratie, ten einde de wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen bekend te maken.

Zij worden bovendien met eenparigheid van stemmen gemachtigd voor de redactie, de ondertekening en de neerlegging ter griffie van de KBO-formulieren, ten einde de genomen besluiten bekend te maken. (...)"

Voor eensluidend uittreksel,

Eline Dujardin,

lasthebber

"

Voor-

VaPhodetei

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/02/2012
mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

PAOIVI1 EIJK BELG EEKG1:u-GL) [et te en

DIPECTION

eCi~Ti9+ANK VAN icaaQ~lA~l`~TE

B~UGCE (Afdelin ~

-:2 -02- 2012 ~" ~e

Ba soal STAATSBLAD r13,04:1.)

BE STUUR Griffie

111

naoMa"

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Ondernemingsnr : 0449.424.358

I

Benaming (voluit) : 2XL 1

1

(verkort) 1

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Baron De Maerelaan 155 8380 Brugge (Zeebrugge)

Onderwerp akte :Aanpassing statuten aan het wetboek van vennootschappen - omzetting aandelen toonder op naam - aanneming nieuwe statuten

j Uit een proces-verbaal opgesteld door meester Michel Van Damme, geassocieerd notaris tel

Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap Notaris Michel Van Damme -- Notaris Christian Van;

Damme , geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries) op zevenentwintig; j december tweeduizend en elf , waarvan huidig uittreksel werd opgemaakt voor registratie, enkel: jj met het oog op de neerlegging op de Rechtbank van Koophandel, blijkt dat er een buitengewone; j, algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap 2XL , te 8380 Brugge;

(Zeebrugge), Baron de Maerelaan 155, waarbij volgende beslissingen werden genomen met;

eenparigheid van stemmen :

!I 1. De algemene vergadering besloot om de tekst van artikel 7 van de statuten met betrekking tot; j de aard van de aandelen te vervangen door volgende tekst:"

I: 1. De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naargelang de keuze van de aandeelhouder.! De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

j 2. De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register:

wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van vennootschappen en vermeldt per; j1 aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de; ji overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of; ji hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehoudenj

in de zetel van de vennootschap.

De Raad van Bestuur is bevoegd om, mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het; ii bestaande register te vervangen door een register in elektronische vorm.

ij Na iedere wijziging zal een nieuwe afdruk gemaakt worden. Deze afdrukken zullen op de zetel

van de vennootschap bewaard blijven. j. 3. Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op

naam van de eigenaar of de houder bij een erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling. i

Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op; 1 rekening.

Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het; register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling.

;i 4. De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap de omzetting vragen van del vo/stade aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek moet schriftelijk en, aangetekend gebeuren.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam; van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder erkende rekeninghouder of bij de

vereffeningsinstelling en deze aandelen schrappen in het register van aandelen. j

S. De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek moet schriftelijk en aangetekend s gebeuren.

De Raad van Bestuur of zijn aangestelde ,zal, volgens opgave van de aandeelhouder, bij de; vereffeningsinstelling of bij de door de aandeelhouder aangewezen erkende rekeninghouder, dei boeking laten schrappen en deze aandelen inschrijven in het register van aandelen op naam. Aan;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

de aandeelhouder wordt een certificaat van de inschrijving in het register van aandelen' afgegeven.

6. Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen.

Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benomen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijk gerechtigden.

De mede-eigenaars, de pandschuldeisers en de pandschuldenaars zijn ertoe gehouden zich te laten vertegenwoordigen door een gemeenschappelijke volmachtdrager en de vennootschap hiervan te verwittigen.

Ingeval van vruchtgebruik en bij gebrek aan aanduiding van een gemeenschappelijke gemachtigde, moet de blote eigenaar van het aandeel ten opzichte van de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker.

2. De aandeelhouders beslisten hun aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam. De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.

De vergadering machtigt de gedelegeerde bestuurders om terstond een aandeelhoudersregister op te maken waarin het aandeelhoudersbezit zoals hierboven uiteengezet wordt vermeld, waarvan kopie aan onderhavige akte zal worden gehecht.

De algemene vergadering stelt vast dat de materile omzetting werd verwezenlijkt door de inschrijving in het register van de aandelen op naam op heden.

3. De algemene vergadering besloot om artikel 20 van de statuten met betrekking tot de toelating tot de algemene vergadering te schrappen en te vervangen als volgt:

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

4. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besloot de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt, met volgende te publiceren kenmerken :

Naam De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap; zij draagt de benaming "2XL".

Zetel De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8380 Brugge (Zeebrugge), Baron de Maerelaan 155.

Doel a De vennootschap heeft ais doel :

" de uitbating van een onderneming voor land-, zee- en luchtvervoer, alsmede het optreden als

tussenpersoon en commissionair voor vervoer, transit, g rensexpeditiekantoor,

goederenbehandeling, groupage- en degroupagedienst, laden en lossen van schepen, het stockeren en de opslag van goederen, het in bewaring nemen van schepen, vertegenwoordiger in toerusting van schepen, alsmede alle bevrachting, het verhuren van vrachtwagens en alle andere transportvoertuigen, en alle neven- en aanverwante activiteiten betreffende dit doel.

" de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

" het verlenen van dienstprestaties van economische en/of juridische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, concessies, assistentie op gebied van management, engineering, consulting, merchandising en franchising, technisch, commercieel en administratief beheer en advies;

" het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven of nemen van octrooien, patenten, know-how en aanverwante immaterile duurzame activa.

" het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen.

Binnen dit kader :

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

v

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

red 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;

- overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, ultrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;

" het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen en andere rechtspersonen;

" het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het participeren in bestaande of nog op te richten vennootschappen; de vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financile tussenkomst of afspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het maatschappelijk doel gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel; zij kan alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten terzake toestaan.

" het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook mits vergoeding borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financile operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieonderne-mingen.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs en in alle uitvoeringsbesluiten op deze wetgeving.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten. Deze terbeschikkingstelling van activiteitsattesten kan noch mag geen belemmering zijn voor de latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.

Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap kan haar doel verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden voor zover toegelaten, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt, zowel in Belgi als in het buitenland.

Duur : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Kapitaal : Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdvijftigduizend euro (C 250.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend vijftig (10.050) gelijke aandelen zonder nominale waarde, die elk n/tienduizendvijftigste (1/10.0505Ee) van het kapitaal vertegenwoordigen. Boekjaar : Het boekjaar begint op n januari en eindigt op nendertig december van elk jaar.

Reserves : De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en de uitkering van een eerste dividend voor niet afgeloste aandelen zoals voorzien in artikel zes hiervoor.

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden %/& de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er n benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat aan zijn jaarverslag wordt gehecht.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

~

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzii van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11,1

" i

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn. De algemene vergadering benoemt n of meerdere vereffenaars bij ontbinding met vereffening. De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene.vergadering. De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders.

De raad van bestuur kan uit twee leden, al dan niet aandeelhouders, bestaan in de gevallen door de wet voorzien.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht ingevolge overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen. De bestuurders zijn herkiesbaar,

Behalve bij herverkiezing mogen de opdrachten de wettelijke termijn niet overschrijden.

De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen. De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering. De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorzit.

De raad van bestuur heeft in principe de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel, met uitzondering van deze die de Wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid n of meer adviserende comits oprichten in de zin van artikel 522 van het Wetboek van Vennootschappen. De raad van bestuur bepaalt de samenstelling, de bevoegdheden, de opdrachten, en, zo nodig, de bezoldiging van de leden van de adviserende comits en regelt de werking ervan door het opstellen van een inwendig reglement die in het bijzonder een beschrijving bevat van de taken, alsmede haar werking en het besluitvormingsproces.

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheid overdragen aan een directiecomit in de zin van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen, zonder dat die overdracht betrekking kan hebben (i) op het algemeen beleid van de vennootschap, en (ii) op aile handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Indien er een directiecomit wordt opgericht, dan is de raad van bestuur eveneens belast met het toezicht op het directiecomit. Het directiecomit legt verantwoording af en rapporteert aan de raad van bestuur op elke vergadering van de raad van bestuur.

Het directiecomit bestaat uit ten minste twee leden, die al dan niet bestuurder zijn. De bevoegdheden, de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht, en de werkwijze van het directiecomit worden vastgelegd door de raad van bestuur.

Wordt de opdracht van een lid van het directiecomit toevertrouwd aan een rechtspersoon, dan wijst die n enkele natuurlijke persoon aan als zijn vaste vertegenwoordiger, en dat overeenkomstig artikel 61, 2, van het Wetboek van Vennootschappen, mits aanvaarding van deze natuurlijke persoon door de raad van bestuur van de bestuurde vennootschap.

De raad van bestuur mag bovendien het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur betreft, overdragen aan n of meer bestuurders die de titel van gedelegeerd bestuurder zullen voeren, en/of aan n of meer algemeen directeurs die elk afzonderlijk mogen optreden aangaande het dagelijks bestuur. Alleen de raad van bestuur is bevoegd om deze delegatie te herroepen en de voorwaarden te bepalen waaronder de delegatie kan beindigd worden. De raad van bestuur bepaalt de bezoldiging of de vergoeding van de personen belast met het dagelijks bestuur.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mad 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad "

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte of ten aanzien van derden, met inbegrip van deze waarin een openbaar ambtenaar of een ministerieel ambtenaar tussenkomst, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur, alleen optredend, of door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.

Indien een directiecomit wordt opgericht, dan wordt de vennootschap, binnen het kader van de bevoegdheden die overgedragen worden aan het directiecomit, vertegenwoordigd in rechte of ten aanzien van derden, met inbegrip van deze waarin een openbaar ambtenaar of een ministerieel ambtenaar tussenkomst, door twee leden van het directiecomit, gezamenlijk optredend.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur en/of het directiecomit als college, zullen de personen belast met het dagelijks bestuur, de vennootschap voor daden van dagelijks bestuur alleen mogen vertegenwoordigen, zelfs indien er verschillende natuurlijke personen of rechtspersonen met het dagelijks bestuur belast werden.-

Bovendien mogen de raad van bestuur, het directiecomit en, in het kader van het dagelijks bestuur, de personen belast met het dagelijks bestuur, bijzondere en welbepaalde volmachten toevertrouwen aan n of meerdere personen van hun keuze.

Die bijzondere volmachtdragers zijn gerechtigd n of meer personen in de plaats te stellen. De bijzondere volmachtdragers en de indeplaatsgestelden kunnen de vennootschap vertegenwoordigen in hun handelingen, waaronder die waarvoor een openbaar ambtenaar of een ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent. Zij hoeven hun volmacht slechts te rechtvaardigen door de overlegging van een uittreksel van de beraadslaging van de raad van bestuur of de volmacht toegekend door n of meerdere personen belast met het dagelijks bestuur, door het directiecomit of door de bijzondere gevolmachtigden.

Commissaris

Nihil

Jaarvergadering

De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen de derde donderdag van de maand juni om vijftien uur.

Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

Zowel de jaarvergadering als de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

De raad van bestuur kan een algemene vergadering tijdens de zitting voor drie weken verdagen. Deze verdaging doet aile genomen besluiten vervallen.

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde al dan niet aandeelhouder. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Ieder aandeel geeft recht op n stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

Indien niet aile aandelen eenzelfde nominale waarde of fractiewaarde hebben, wordt het aan elk aandeel toe te kennen stemrecht bepaald in functie van de kleinste fractiewaarde, waaraan een stem wordt toegekend. Aandelen met een grotere fractiewaarde bekomen een evenredig vermeerderd aantal stemmen in verhouding tot het aantal keren dat hun waarde de kleinste fractiewaarde bevat.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

5. De vergadering besloot de bestuurders, met macht tot indeplaatsstelling, te machtigen om alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan De heer PRVOST Jean-Franois Bruno Didier, geboren te Bernay (Frankrijk) op een augustus negentienhonderd eenenzestig, wonende te 8300 Knokke-Heist, Dorpsstraat 145, en aan de heer VANDEN POEL Mathias Tillo Denise Antoon, geborenBijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2012 - Annexes du Moniteur belgeOp de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

.A mod i 1.1Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

te Blankenberge bp negen augustus negentienhonderd tweentachtig, wonende te 8380 Brugge (Zeebrugge), Baron De Maerelaan 185 , met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de kruispuntbank voor ondernemingen en de bijhorende ondernemingsloketten en desgevallen bij de administratie van de BTW te verzekeren.

De ondergetekende Notaris wordt gemachtigd om:

a) de statuten te cordineren en samen met de nodige stukken betrekkende deze statutenwijziging neer te leggen op de bevoegde Rechtbank van Koophandel

b) copie van deze akte en de cordinatie van de statuten over te maken aan de boekhouder,

accountant, revisor en/of bank van de vennootschap.

Voor ontledend uittreksel.Tegelijk hiermee neergelegd :

Afschrift van de akte

Gecordineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2012 - Annexes du Moniteur belge Meester Christian Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap "Notaris Michel Van Damme-Notaris Christian Van Damme", geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries).Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/02/2015
Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsar : 0449.424.358 Benaming

(voluit) : 2XL

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

11,11111M111

NkEFGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

10 FEB 2015

Gent Afdelfugge

..........De_gr-iffier

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : BARON DE MAERELAAN 155, 8380 BRUGGE (ZEEBRUGGE) (volledig adres)

Onderwerp akte : TOEKENNING BIJZONDERE VOLMACHTEN

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 4 februari 2015

1. De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om (i) de heer Stijn Gheyle, Chief Executive Officer (CEO), geboren te Oostende op 8 november 1979, (ii) de heer Didier Moeneclaey, Chief Financial Officer (CFO), geboren te Veurne op 13 april 1964, (iii) de heer Jean-Franois Prvost, Director Group; Controller, geboren te Bernay, Frankrijk, op 1 augustus 1961, en (iv) Mevrouw Marie-France Van den Poel Human Resources Director, geboren te Deinze op 16 september 1953, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigden van de Vennootschap, aan wie de bevoegdheid verleend wordt om de Vennootschap op de hieronder vermelde wijze te vertegenwoordigen in het kader van alle bestuursbevoegdheden die behoren tot de bevoegdheid van de raad van bestuur, waaronder, doch niet beperkt tot de volgende handelingen

a)het onderhandelen en ondertekenen van overeenkomsten die de Vennootschap verbinden ten aanzien van klanten en leveranciers in het kader van de activiteiten van de Vennootschap;

b)het tekenen van de dagelijkse briefwisseling;

c)alle brieven, verzendingen, met of zonder verklaring van waarde, al dan niet aangetekend, ontvangen en/of afhalen; alle gewone of telegrafische postmandaten alsmede alle checks in ontvangst nemen en kwijten; telefoonabonnementen aangaan, overdragen enfof beindigen; klachten indienen; kwijting geven aan alle vervoerders; ten opzichte van alle administraties verklaringen afleggen, schikkingen te treffen of documenten voor echt/eensluidend verklaren;

d)het onderhandelen over huurovereenkomsten die nodig zijn voor de uitvoering van de activiteiten van de Vennootschap en het aangaan van alle huurovereenkomsten nodig voor de uitvoering van de activiteiten van de 2XL groep;

e)het vertegenwoordigen van de Vennootschap voor de overheid, voorbereiden en [eiden van alle onderhandelingen met bewuste overheid (m.i.v. de internationale overheden, de nationale overheid, de gewestelijke overheid, de gemeenschapsoverheid, provinciale en gemeentelijke overheid, de spoorwegmaatschappijen, de telefoonmaatschappijen, de overheden die bevoegd zijn voor om technische vergunningen toe te staan en alle andere administraties);

f)de Vennootschap vertegenwoordigen ten opzichte van aile publieke en private diensten en administraties; met deze diensten en administraties alle overeenkomsten afsluiten en te dien einde alle contracten en verbintenissen ondertekenen, waaronder, doch niet beperkt tot de administraties die deel uitmaken van de FOD Financin (waaronder de diensten van de Algemene administratie van de Fiscaliteit, de diensten van de Bijzondere Belastinginspectie, de diensten van Douane en Accijnzen), van de FOD Mobiliteit en Vervoer, van de FOD Sociale Zaken (waaronder de diensten van de RSZ, de RSVZ, de Rijksdienst voor Pensioenen), van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, van de FOD Justitie, en van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie;

g)het aanwerven en het ontslaan van om het even welke werknemer van de Vennootschap;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

h)het kopen en huren van kantoorbenodigdheden;

Qhet aangaan van verzekeringen en aile maatregelen treffen tot vrijwaring van de goederen en waarden die de Vennootschap toebehoren of die haar door derden werden toevertrouwd;

j)het openen, het in stand houden en/of afsluiten van alle bank-, postcheck-, en andere rekeningen in het algemeen; alle maatregelen treffen en aile documenten ondertekenen die nodig zijn om ten opzichte van alle financile instellingen de werkingsmodaliteiten van deze rekeningen te organiseren;

k)atle handelseffecten, zoals orderbrieven, checks, wissels, enz. ondertekenen, accepteren, verhandelen, endosseren, kwijten of er borgtocht voor stellen; hun geldigheid verlengen; vereffeningen en regelingen aanvaarden; subrogaties aanvaarden en/of toestaan; bankwaarborgen en kredietbrieven aanvragen en/of aanvaarden;

l)de Vennootschap vertegenwoordigen voor alle transacties en handelingen in reohte (voor alle rechtbanken) en tegenover elke derde, en

m)het subdetegeren van het geheel of een deel van deze bevoegdheden.

De bovenvermelde lijst is exemplatief en niet beperkend,

De raad van bestuur beslist eveneens met eenparigheid van stemmen dat in het kader van alle hierboven opgesomde bestuursbevoegdheden die behoren tot de bevoegdheid van de raad van bestuur, de Vennootschap door twee bijzonder gevolmachtigden, samen optredend, of door n bijzonder gevolmachtigde samen met n bestuurder, samen optredend, vertegenwoordigd dient te worden, met dien verstande dat aile door hen gestelde handelingen voorafgaandelijk goedgekeurd dienen te worden door de raad van bestuur en met dien verstande dat voornoemde wijze van vertegenwoordiging geen afbreuk doet aan de overige wijzen van vertegenwoordiging, zoals voorzien in artikel 19 van de statuten.

Z De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om Mter. Rik Galle en Mter. Bram Joye, advocaten, en Mevrouw Hilde Vanhoutte, Company Secretarial Services, kantoor houdend te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8N0001, allen individueel bevoegd, met recht van indeplaatsstelling, te machtigen om alle formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het rechtspersonenregister, het ondernemingsloket en de BTW-administratie, ten einde de wijziging van de gegevens van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen bekend te maken.

Zij worden bovendien met eenparigheid van stemmen gemachtigd voor de redactie, de ondertekening en de neerlegging ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel van de KBO-formulieren, ten einde de genomen besluiten bekend te maken.

Voor eensluidend uittreksel

Hilde Vanhoutte

Bijzonder gevolmachtigde

.{ " , Voor-'eehouden fg aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/12/2011
mod 11.1

F`

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouder aan het Belgisch 5taatsblac

111J1111.11HI!,III

NEERGELEGD ter GRIFFIE der

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE

BRUGGE (Afdeling Brugge.)

op: 3 0 NOV. 2011

Griffie Op nriffir

Ondernemingsnr : 0449.424.358

Benaming (voluit) : 2XL

(verkort) :

ReChtsvorrn : naamloze vennootschap

Zetel : Baron de Maerelaan 155

, 8380 Brugge (Zeebrugge)

Onderwerp akte :Aanpassing statuten aan het wetboek van vennootschappen - aanneming nieuwe statuten

Uit een proces-verbaal opgesteld door meester Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap Notaris Michel Van Damme - Notaris Christian Van; Damme , geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries) op zestien november! ;; tweeduizend en elf , waarvan huidig uittreksel werd opgemaakt voor registratie, enkel met het! ;: oog op de neerlegging op de Rechtbank van Koophandel, blijkt dat er een buitengewone; algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap 2XL , te 8380 Brugge; (Zeebrugge), Baron de Maerelaan 155, waarbij volgende beslissingen werden genomen met

;; eenparigheid van stemmen : r

1. De algemene vergadering besloot met eenparigheid van stemmen om een nieuw artikel 1.2bi,s I; mbt het tegenstrijdig belang in te voeren, zoals verder vermeld.

i; 2. De algemene vergadering besloot met eenparigheid van stemmen om artikel 14!

i (bevoegdheden) te wijzigen en volledig te vervangen zoals verder vermeld.

3. De algemene vergadering besloot met eenparigheid van stemmen om artikel 15 (dagelijks!

ii bestuur) te wijzigen en volledig te vervangen zoals verder vermeld,

4. De algemene vergadering besloot met eenparigheid van stemmen om artikel 16 te wijzigen; (externe vertegenwoordigingsmacht) en te vervangen zoals verder vermeld,

5. De algemene vergadering besloot met eenparigheid van stemmen om artikel 25 te wijzigen; (ivm de vereffening) en te vervangen zoals verder vermeld.

j! 6. De algemene vergadering verleent met eenparigheid van stemmen aan de instrumenterende! Notaris alle machten om de gecordineerde tekst van de statuten van de vennootschap op tel stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van! Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

7. De vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besloot de vergadering dat de; statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt met volgende te publiceren! kenmerken :

Naam De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap; zij draagt de benaming "2XL".

Zetel De zetel van de vennootschap is gevestigd te De zetel van de vennootschap is gevestigd te! ? 8380 Brugge (Zeebrugge), Baron de Maerelaan 155.

Doel : De vennootschap heeft als doel :

t; " de uitbating van een onderneming voor land-, zee- en luchtvervoer, alsmede het optreden als!

tussenpersoon en commissionair voor vervoer, transit, grensexpeditiekantoor,! ;; goederenbehandeling, groupage- en degroupagedienst, laden en lossen van schepen, het!

stockeren en de opslag van goederen, het in bewaring nemen van schepen, vertegenwoordiger in:

toerusting van schepen, alsmede alle bevrachting, het verhuren van vrachtwagens en alle andere; ;; transportvoertuigen, en alle neven- en aanverwante activiteiten betreffende dit doel.

ii " de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

Op de laatste blz. van Luk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

moa 11.1

" het verlenen van dienstprestaties van economische en/of juridische aard, zowel in eigen beheer' ais in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, concessies, assistentie op gebied van management, engineering, consulting, merchandising en franchising, technisch, commercieel en administratief beheer en advies;

" het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven of nemen van octrooien, patenten, know-how en aanverwante immaterile duurzame activa.

" het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen.

Binnen dit kader :

- overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;

- overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;

" het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen en andere rechtspersonen;

" het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het participeren in bestaande of nog op te richten vennootschappen; de vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financile tussenkomst of afspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het maatschappelijk doel gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel; zij kan aile brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten terzake toestaan.

" het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook mits vergoeding borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financile operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieonderne-mingen.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs en in alle uitvoeringsbesluiten op deze wetgeving.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten. Deze terbeschikkingstelling van activiteitsattesten kan noch mag geen belemmering zijn voor de latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.

Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap kan haar doel verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden voor zover toegelaten, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt, zowel in Belgi als in het buitenland.

Duur : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Kapitaal : Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdvijftigduizend euro (C 250.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend vijftig (10.050) gelijke aandelen zonder nominale waarde, die elk n/tienduizendvijftigste (1/10.050ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Boekjaar : Het boekjaar begint op n januari en eindigt op nendertig december van elk jaar.

Reserves : De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en de uitkering van een eerste dividend voor niet afgeloste aandelen zoals voorzien in artikel zes hiervoor.

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

mod 11,1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden v66r de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er n benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat aan zijn jaarverslag wordt gehecht.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn. De algemene vergadering benoemt n of meerdere vereffenaars bij ontbinding met vereffening. De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De vereffenaars moeten de algemene vergadering van vennoten bijeenroepen wanneer vennoten die n vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die n vijfde van het bedrag van de In omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.

De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningsdossier gevoegd.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het pian voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders.

De raad van bestuur kan uit twee leden, al dan niet aandeelhouders, bestaan in de gevallen door de wet voorzien.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht ingevolge overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen. De bestuurders zijn herkiesbaar.

Behalve bij herverkiezing mogen de opdrachten de wettelijke termijn niet overschrijden.

De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen. De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering. De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorzit.

De raad van bestuur heeft in principe de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel, met uitzondering van deze die de Wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid n of meer adviserende comits oprichten in de zin van artikel 522 van het Wetboek van Vennootschappen. De raad van bestuur bepaalt de samenstelling, de bevoegdheden, de opdrachten, en, zo nodig,Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mOtl 11.1

de bezoldiging van de leden van de adviserende comits en regelt de werking ervan door het' opstellen van een inwendig reglement die in het bijzonder een beschrijving bevat van de taken, alsmede haar werking en het besluitvormingsproces.

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheid overdragen aan een directiecomit in de zin van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen, zonder dat die overdracht betrekking kan hebben (i) op het algemeen beleid van de vennootschap, en (ii) op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Indien er een directiecomit wordt opgericht, dan is de raad van bestuur eveneens belast met het toezicht op het directiecomit. Het directiecomit legt verantwoording af en rapporteert aan de raad van bestuur op elke vergadering van de raad van bestuur.

Het directiecomit bestaat uit ten minste twee leden, die al dan niet bestuurder zijn. De bevoegdheden, de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht, en de werkwijze van het directiecomit worden vastgelegd door de raad van bestuur.

Wordt de opdracht van een lid van het directiecomit toevertrouwd aan een rechtspersoon, dan wijst die n enkele natuurlijke persoon aan als zijn vaste vertegenwoordiger, en dat overeenkomstig artikel 61, 2, van het Wetboek van Vennootschappen, mits aanvaarding van deze natuurlijke persoon door de raad van bestuur van de bestuurde vennootschap.

De raad van bestuur mag bovendien het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur betreft, overdragen aan n of meer bestuurders die de titel van gedelegeerd bestuurder zullen voeren, en/of aan n of meer algemeen directeurs die elk afzonderlijk mogen optreden aangaande het dagelijks bestuur. Alleen de raad van bestuur is bevoegd om deze delegatie te herroepen en de voorwaarden te bepalen waaronder de delegatie kan beindigd worden. De raad van bestuur bepaalt de bezoldiging of de vergoeding van de personen belast met het dagelijks bestuur.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte of ten aanzien van derden, met inbegrip van deze waarin een openbaar ambtenaar of een ministerieel ambtenaar tussenkomst, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur, alleen optredend, of door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.

Indien een directiecomit wordt opgericht, dan wordt de vennootschap, binnen het kader van de bevoegdheden die overgedragen worden aan het directiecomit, vertegenwoordigd in rechte of ten aanzien van derden, met inbegrip van deze waarin een openbaar ambtenaar of een ministerieel ambtenaar tussenkomst, door twee leden van het directiecomit, gezamenlijk optredend.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur en/of het directiecomit als college, zullen de personen belast met het dagelijks bestuur, de vennootschap voor daden van dagelijks bestuur alleen mogen vertegenwoordigen, zelfs indien er verschillende natuurlijke personen of rechtspersonen met het dagelijks bestuur belast werden.

Bovendien mogen de raad van bestuur, het directiecomit en, in het kader van het dagelijks bestuur, de personen belast met het dagelijks bestuur, bijzondere en welbepaalde volmachten toevertrouwen aan n of meerdere personen van hun keuze.

Die bijzondere volmachtdragers zijn gerechtigd n of meer personen in de plaats te stellen. De bijzondere volmachtdragers en de indeplaatsgestelden kunnen de vennootschap vertegenwoordigen in hun handelingen, waaronder die waarvoor een openbaar ambtenaar of een ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent. Zij hoeven hun volmacht slechts te rechtvaardigen door de overlegging van een uittreksel van de beraadslaging van de raad van bestuur of de volmacht toegekend door n of meerdere personen belast met het dagelijks bestuur, door het directiecomit of door de bijzondere gevolmachtigden.

Commissaris

CKP Bedrijfsrevisoren BV ovv BVBA te 8200 Brugge (Sint-Andries), Lieven Bauwensstraat 19 bus 1.

Jaarvergadering

De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen de derde donderdag van de maand juni om vijftien uur.

Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

Zowel de jaarvergadering als de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

De raad van bestuur kan een algemene vergadering tijdens de zitting voor drie weken verdagen. Deze verdaging doet alle genomen besluiten vervallen.

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde al dan niet aandeelhouder. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Ieder aandeel geeft recht op n stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad mod 11.1Indien niet alle aandelen eenzelfde nominale waarde of fractiewaarde hebben, wordt het aan elk' aandeel toe te kennen stemrecht bepaald in functie van de kleinste fractiewaarde, waaraan een stem wordt toegekend. Aandelen met een grotere fractiewaarde bekomen een evenredig vermeerderd aantal stemmen in verhouding tot het aantal keren dat hun waarde de kleinste fractiewaarde bevat.

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen aan toonder, indien dit in de bijeenroeping wordt geist, het bewijs verstrekken waaruit blijkt dat zij hun aandelen minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap of op de plaats in het bericht van bijeenroeping aangeduid, hebben neergelegd.

De houders van aandelen op naam dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geist, om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering te laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid. Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde, bij zijn intrede ondertekend.

8. De algemene vergadering verleent met eenparigheid van stemmen bijzondere volmacht aan Rik Galle, Eline Dujardin, Hilde Vanhoutte en Eline Michels, die te dien einde woonstkeuze doen ten kantore van Laga BV o.v.v.e. CVBA, kantoor houdend te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8a/0001, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor ontledend uittreksel.Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermee neergelegd :

Afschrift van de akte

Gecordineerde statuten

Meester Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap "Notaris Michel Van Damme-Notaris Christian Van Damme", geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries).Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.06.2011, NGL 13.07.2011 11284-0124-038
10/02/2011
TELG

tSCH STAAT BESTUUR

2 -02- 20

LG E

11

SBLAD

0

M

(nig\

I1ll 11111 fl11111111 1111 lii 1Il irni lfl 1I

*iioaz~ss*

Mod 2.1

EERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDELTE BRUGGE (AFDELING BRUGGE)

p: . 1 `9 JAN. 2011

Griffie De griffie

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na nt erlegging ter griffie van de akte

r MOkJITEUR B

DIRECTIO

r.

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) :

Rechtsvorm :

Zetel : 0449.424.358

2XL

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

BARON DE MAERELAAN 155 - 8380 BRUGGE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2011 - Annexes du Moniteur belge Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder

Tijdens de bijzondere algemene vergadering van 15 december 2010 werd volgende beslissing genomen :

"Er wordt beslist de heer Jean - Franois Prvost te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, met ingang vanaf 01 januari 2011 en dit tot de algemene vergadering van 2014."Brugge, 15 december 2010,De Heer Jean Van den Poel

Gedelegeerd BestuurderOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Nr am en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetz j van de perso(o)n(en) bt voegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verteger woordigen

Verso : N. am en handtekening.

01/02/2011
III IlU III IIII IIII 1111111111 tIII ltI lIIi

" 1101421"

In de bijlagen bij het B na neerlegging ter gri

Mptl 2.1

blad bekend te maken kopie e van de akte

REcI-trgQN VAN KOOP' N DE

op: BRUGGE (AFDELING BRUGGE)rE

Griffie

De griffier.

NEERG

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0449.424.358

Benaming

(voluit) : 2x1

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Baron de Maerelaan 155 - 8380 Brugge

Onderwerp akte : Voorafgaand besluit tot inkoop eigen aandelen

Uit de notulen van de voltallige bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders dd. 27/12/2010 blijken volgende besluiten genomen met eenparigheid van stemmen in toepassing van art. 620, 1, 1 W.Venn. :

De algemene vergadering beslist bijgevolg over te gaan tot verkrijging van 276 van haar eigen volstortte aandelen (2,75% van het kapitaal), door aankoop voor een prijs van TWEEDUIZEND HONDERDENZEVEN EURO ZESENTWINTIG EUROCENT ( 2.107,26) per aandeel, dewelke de minimale en maximale prijs vertegenwoordigd van het aandeel.

Het aanbod tot inkoop zal enkel worden gericht aan de heer Jean Vanden Poel.

Aan Mathias Vanden Poel en de heer Jean Vanden Poel, bestuurders van de vennootschappen, wordt opdracht gegeven de koopovereenkomst op heden, na deze vergadering, in naam en voor rekening van de vennootschap te sluiten.

De onbeschikbare reserve die ter voltrekking van de inkoop in uitvoering van artikel 623 Wetboek van vennootschappen moet worden aangelegd, wordt vastgesteld op 581.603,76. Zij zal integraal geput worden uit overgedragen winst van de vennootschap die op 31/12/2009, afgerond 3.717.475,00 bedroeg, welke bedragen volledig voor uitkering vatbaar is.

De eigen aandelen worden na de verkrijging niet vernietigd en blijven bijgevolg behouden.

De heer Jean Vanden Poel

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.06.2010, NGL 18.06.2010 10193-0164-041
26/03/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.03.2009, NGL 20.03.2009 09084-0080-048
27/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 19.06.2008, NGL 20.06.2008 08268-0111-041
04/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 21.06.2007, NGL 28.06.2007 07311-0075-039
02/07/2007 : BG078693
11/07/2006 : BG078693
31/03/2005 : BG078693
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 30.07.2015 15367-0502-043
02/07/2004 : BG078693
17/03/2004 : BG078693
03/03/2004 : BG078693
31/07/2003 : BG078693
03/10/2000 : BG078693
19/01/2000 : BG078693
17/07/1998 : BG78693
11/10/1995 : BG78693
01/01/1995 : BG78693

Coordonnées
2XL

Adresse
BARON DE MAERELAAN 155 8380 BRUGGE 5

Code postal : 8380
Localité : Dudzele
Commune : BRUGGE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande