3-D THEATER ENTERPRISES

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : 3-D THEATER ENTERPRISES
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 860.037.038

Publication

05/09/2014
Mod 20

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELL- t.)

riffle Rechtbank Koophandel

20 AUG 2014

Griffue

" n. BrUgge

Ondernemingsnr 0860.037.038

Benaming

(veruit): 3-D THEATER ENTERPR1SES

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel Sparrendreef 28 c, 8300 Knokke-Heist

Onderwerp akte; ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDERS

Uit het proces-verbaal van de jaarvergadering d.d. 6 juni 2014, blijkt dat ontslag en kwijting verleend wordt aan aile in functie zijnde bestuurders, waarvan het mandaat heden vervalt.

Worden herbenoemd tot bestuurder, met ingang van dezelfde datum tot de jaarvergadering van het jaar 2020 en die aanvaarden:

- de heer Robert HOUBEN, sales manager, Sparrendreef 28 c, 8300 Knokke-Heist

- 3DBA TURNKEY PROJECTS nv, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Sparrendreef 28 c, ingeschreven

in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, onder nummer 0430.165.836.

Deze mandaten warden onbezoldigd uitgeoefend.

Onmiddellijk hierna is de raad van bestuur bijeen gekomen en benoemt tot voorzitter en gedelegeerd bestuurder de heer Robert Houben.

De raad van bestuur neemt eveneens kennis van de aanstelling van de heer Robert Houben als vaste vertegenwoordiger voor het bestuurdersmandaat van 3DBA Turnkey Projects nv in 3-D Theater Enterprises nv..

Robert HOU BEN

gedelegeerd bestuurder

_

Op de laatste blz. van Luik E vermeiden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)rt{en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handteRening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

ONITEUR

28 -08-ISCH ST

BELG

2014

De griffier

08/01/2014 : BGA019632
18/07/2013 : BGA019632
22/06/2012 : BGA019632
02/09/2011 : BGA019632
01/09/2010 : BGA019632
18/06/2009 : BGA019632
02/07/2008 : BGA019632
18/06/2008 : BGA019632
22/06/2007 : BGA019632
29/06/2005 : BGA019632
16/07/2004 : BGA019632
02/07/2004 : BGA019632
20/06/2003 : BGA019632
24/09/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
05/01/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
3-D THEATER ENTERPRISES

Adresse
SPARRENDREEF 28C 8300 KNOKKE

Code postal : 8300
Localité : Knokke
Commune : KNOKKE-HEIST
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande