4EVER6M

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 4EVER6M
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 403.691.729

Publication

09/01/2015
k

mod 11.1

Voo

behou

aan 1-

Belgi!

Staats!

I~ liHiit

" 1509 1,"

Ondernemingsnr : 0403.691.729

Benaming (voluit) : PAEPEDAEL

(verkort) :

ii Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel ; 's herenbaan, 146 2840 Rumst (Reet)

Onderwerp akte :Statutenwijziging

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2014, gehouden voor notaris Ludo Gielen te Edegem, vervangende zijn ambtgenoot notaris Michel Wegge te Borsbeek, wettelijk belet, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1/ Wijziging van de naam in "4EVER6M", aanpassing van artikel 1 der statuten. "

21 Verplaatsing van de zetel met ingang van 18/12/2014, naar 8300 Knokke-Heist, Jozef Nellenslaan 89 bus 2L;i aanpassing van artikel 2 der statuten. ij 3/ Machtiging van ondergetekende notaris om de formaliteiten van openbaarmaking en wijziging van inschrijvingj in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen, te vervullen, alsmede zorg te dragen] ;: voor de codrdinatie der statuten. Tevens werd bijzondere volmacht verleend aan Acco Accountantskantoor; Burg. BVBA, Prins Boudewijnlaan 177-179 te 2610 Wilrijk, met zaakvoerder: Cyriel Comelis, met recht van in de; ;1 plaatsstelling, voor het vervullen van alle huidige en latere formaliteiten in naam en voor rekening van de; vennootschap in vereffening, bij de ondememingsloketten, BTW-administratie en alle overige fiscale en; administratieve besturen, en daartoe alle documenten te ondertekenen en te doen wat nuttig of noodzakelijk is.

"

i Voor ontledend uittreksel

Notaris Ludo Gielen

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte

"

"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

I~ ril _l .1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van da Rechtbank

van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op

Griffie

2 9 ilEE1204~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

19/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 18.07.2013 13313-0566-010
11/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 07.06.2012 12150-0491-010
23/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.05.2011, NGL 17.06.2011 11184-0143-010
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.05.2010, NGL 24.06.2010 10212-0128-010
26/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.05.2009, NGL 25.06.2009 09280-0072-011
08/09/2008 : AN172637
05/08/2008 : AN172637
02/07/2007 : AN172637
30/06/2006 : AN172637
14/06/2005 : AN172637
29/06/2004 : AN172637
26/01/2004 : AN172637
02/07/2003 : AN172637
10/10/1997 : AN172637
19/10/1996 : AN172637
23/05/1995 : AN172637
01/01/1986 : AN172637
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 16.06.2016, NGL 13.07.2016 16316-0231-010

Coordonnées
4EVER6M

Adresse
JOZEF NELLENSLAAN 89 BUS 2L 8300 KNOKKE-HEIST

Code postal : 8300
Localité : Knokke
Commune : KNOKKE-HEIST
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande