4OGESS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 4OGESS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 537.299.826

Publication

14/08/2013
~ mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

BELGE NEERGELEGD

2013

2 6. 07. 2013

'IATSBLAUGHTBANI(

KOOjflle ANDEL

KORT l1illilli

*13127861*

1.ee bau aar ~et3 Staa

MONITEUR

E

0 7 -08-

_GISCFI ST

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr: ~?. L. 99 gtb

Benaming (voluit) : 4OGESS

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kortrijkstraat 38

8580 Avelgem

Onderwerp akte :Oprichting

Uit een akte verleden voor notaris Stein Binnemans te Oudenaarde op 25 juli 2013, ter registratie

neergelegd, blijkt dat:

1/ Mevrouw VANDENDRIESSCHE Stefanie Claire Johan, wonende te 2950 Kapellen,

Kalmthoutsesteenweg 44 bus 9,

2/ Mevrouw VAN DEN ABBEELE Karin, wonende te Abu Dhabi, Villa 763, Al Raha Gardens (Verenigde

Arabische Emiraten),

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "40GESS" met zetel te 8580 Avelgem,

Kortrijkstraat 38, hebben opgericht, waarvan het maatschappelijk kapitaal 18.600,00 euro bedraagt en verdeeld

is in 150 aandelen zonder nominale waarde.

De honderd vijftig (150) aandelen werden onmiddellijk in geld ingetekend voor de prijs van honderd

vierentwintig euro (124,00 EUR) per stuk, als volgt:

- door mevrouw Stefanie Vandendriessche, voornoemd: vijfenzeventig (75) aandelen, hetzij voor

negenduizend driehonderd euro (9.300,00 EUR);

door mevrouw Karin Van Den Abbeele, voornoemd: vijfenzeventig (75) aandelen, hetzij voor

negenduizend driehonderd euro (9.300,00 EUR);

Hetzij in totaal: honderd vijftig (150) aandelen of de totaliteit van het kapitaal.

Op het maatschappelijk kapitaal werd volledig ingetekend en een storting werd gedaan in specin ten

belope van vierenzestig euro (64,00 EUR) per aandeel of in totaal achtduizend euro (8.000,00 EUR), welk

bedrag is gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer 363-1227166-59, geopend namens de

vennootschap in oprichting bij ING Bank,

De oprichtingsstatuten voorzien onder andere de volgende bepalingen:

Vorm -- naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij verkrijgt de naam '4OGESS',

Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8580 Avelgem, Kortrijkstraat 38.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in

het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle machten krijgt teneinde

op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, agentschappen,

werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgi of in het buitenland.

Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening

van derden, of door deelname van dezen, dit alles in de meest uitgebreide zin:

- De vertegenwoordiging alsmede de handel via internet van grondstoffen, apparaten, afgewerkte en

halfafgewerkte producten; deze vertegenwoordiging en handel gaat al dan niet samen met fabricagelicenties en

wordt tevens in de meest ruime zin genomen,

- Het plaatsen, inrichten, onderhouden en herstellen van speciale installaties zoals het inrichten van

fabrieken of werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties enzoverder.

- Zij mag eveneens industrile werven inrichten en uitbaten die verband houden met deze voornaamste

doeleinden of nog haar diensten of materiaal ter beschikking stellen van derden, zowel in Belgi als in het

buitenland en cordinatie verzekeren van werkzaamheden door onderaannemers.

- Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een roerend patrimonium; het stellen van alle

verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door

Op dein afsta blr vent nik F; vrmcIden Recto Naarm en hoedanigheid von de Instruanontcrende notai s het: il van de pereo(o)n(er ) bevc,egd de rechispersoun ton aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ' Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.t

inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de reglementering op de financile transacties en de financile markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. Aldus zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring of vergunning van de Autoriteit voor Financile Diensten en Markten (FSMA) of andere bevoegde instanties.

- Het beheren van beleggingen en participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de clint;

- Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een onroerend patrimonium; het stellen van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; Het optreden ais patrimoniumvennootschap.

- Het organiseren van reizen, seminaries, beurzen, congressen en tentoonstellingen.

- De vennootschap kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen en particulieren, in eender welke vorm. De vennootschap kan zich, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, tevens kan zij hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of andere tussenkomst aan alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in Belgi als in het buitenland en waarvan het doel gelijkaardig of aanverwant is aan het hare_

De vennootschap kan in het algemeen alle burgerlijke, commercile, industrile, financile, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De zaakvoerders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te interpreteren.

Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur,

Maatschappelijk kapitaal

Bij de oprichting is het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door honderd vijftig (150) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van n/honderd vijftigste (1/150ste) van het maatschappelijk kapitaal.

Bestuur

Zolang de vennootschap slechts n vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend ais algemene vergadering.

Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door n of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid, Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Bevoegdheden

Als er slechts n zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan n zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Zitting en bijeenroeping algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste donderdag van de maand juni om tien uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Indien er slechts n vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz van Luik 8 vermelden . Recto . Naam en hoedanigheid van de }nstrumentcrende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

mod 1 i.1

Bovendien moet(en) de zaakvoerder(s) een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der vennoten die minstens n vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

In dit laatste geval, zullen de vennoten hun verzoek en de agendapunten aangeven,

De zaakvoerders zullen de algemene vergadering bijeenroepen ten minste vijftien dagen na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekend schrijven gericht aan de vennoten, aan de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, aan de titularissen van certificaten of obligaties en aan de commissarissen.

iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stel(len)(t) de

zaakvoerder(s) een inventaris en de jaarrekening op waarvan zij (hij), na goedkeuring door de algemene

vergadering, de bekendmaking verzorgt (verzorgen), overeenkomstig de wet,

Bestemming van de winst - reserves

Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds n tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.

De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening verzorgd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om n of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN

1. Bekrachtiging van verbintenissen aangegaan namens de vennootschap in oprichting

De comparanten, voornoemd, bekrachtigen hierbij uitdrukkelijk alle opdrachten en verbintenissen die door hen zouden zijn aanvaard of aangegaan sedert 1 juni 2013, en voor rekening van de vennootschap in oprichting gebeurden.

2. Eerste boeklaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in op de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en '

wordt afgesloten op 31 december 2014.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de eerste donderdag van de maand juni van het jaar 2015 ,

om tien uur.

3. Benoeming van zaakvoerder(s)

De vergadering beslist het aantal zaakvoerders te bepalen op twee.

Worden tot niet-statutair zaakvoerder benoemd voor onbepaalde duur:

- mevrouw Stefanie Vandendriessche, voornoemd;

- mevrouw Karin Van Den Abbeele, voornoemd;

Die alhier zijn verschenen en verklaren hun mandaat van niet-statutair zaakvoerder te aanvaarden en niet

getroffen te zijn door enige verbodsbepaling,

De algemene vergadering beslist dat het mandaat van zaakvoeder niet bezoldigd is.

4. Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op

dit moment geen commissaris te benoemen.

5. Volmachten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Stefanie Vandendriessche, om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake de Kruispuntbank der Ondernemingen, evenals alle formaliteiten met betrekking tot de B.T.W. en fiscale administraties, alsmede alle verplichtingen inzake het sociaal statuut der zelfstandigen en vergunningen met betrekking tot de uitgeoefende activiteit, te verzekeren.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en aile documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

w ` VGL r- betiodl: n aan hot Belgisch Sta2tsbladCp de larisic bl; van l ulk F verre Idee Recto Naam en hoedanigheid van de in2tiumonterende h.tei1 van de perso(ojn(en) bevoegd de rechspersoon ten aan2ieu van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Vo.'r-behoodon aan het Belgisch Sta tblad

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

(Neergelegd vr registratie overeenkomstig artikel 173, 1 van het registratiewetboek).

Notaris Stein Binnemans te Oudenaarde

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de oprichtingsakte

mod 11.1

pp de I2' tste bLr_ van Le F K.rrmclden Recto Naaam en hoedanigheid van de instrumenteende notaris hct7ij van de peraoiotn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te veite#tenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/03/2015
t,

~ ~'~.~..... ...

Mal Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0537299826

Benaming

(voluit) : 40GESS

(verkort) :

NEERGELEGD

2 0 i~i~J. 2015

ReChtbarte. . . GAmb afd. KORTRIJK

1101111111111111111111111

Voc behot aan Belg} staat:

"

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kortrijkstraat 38, 8580 Avelgem

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Ontslag zaakvoerder

De Buitengewone Algemene Vergadering is samengekomen onder het voorzitterschap van

Vandendriessche Stefanie en heeft het ontslag van zaakvoerder Van den Abbeele }Carin, Wonende te Abu Dhabi, Villa 763, Al Raha Gardons per ingang van 31/12/2013 aanvaard.

Deze zaakvoerder zal niet worden vervangen.

Vandendriessche Stefanie

Zaakvoerder

"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
4OGESS

Adresse
KORTRIJKSTRAAT 38 8580 AVELGEM

Code postal : 8580
Localité : AVELGEM
Commune : AVELGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande